Usted está aquí: Inicio → Trámites

Trámites

Información

Seleccione el apartado que le facilite más la búsqueda del trámite deseado. Los trámites también están identificados según su forma de tramitación, que puede ser presencial, telefónico o telemático.

Nombre del trámite
Ciudadanía (79)
Ajuts al transport urbà per a 4rt ESO i educació postobligatòria al JV Foix Documentos asociados Presencial
Ajuts per a menjador escolar curs 2020-2021 Documentos asociados Presencial
Ajuts per al pagament de l'IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica any 2020 Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Alta al Padró Municipal d'Habitants Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Alta de Contragual Documentos asociados Presencial
Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Anul·lació de lloguer de nínxol Documentos asociados Presencial
Assabentat d'obres menors Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Bonificació per als habitatges on conviuen més de tres persones. Ampliació del tram tarifari de l'aigua i clavegueram Documentos asociados Presencial
Bonificació sobre el preu del consum d'aigua i clavegueram per als pensionistes de més de 65 anys amb escassa capacitat econòmica Documentos asociados Presencial
Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Canvi de nom de drets funeraris de sepultures Documentos asociados Presencial
Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí Presencial
Certificacions Cadastrals Documentos asociados Presencial
Certificat d'aprofitament urbanístic Documentos asociados Presencial
Certificat d'empadronament Documentos asociados Presencial
Certificat de béns Documentos asociados Presencial
Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació Documentos asociados Presencial
Certificats base de dades de ciutat Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Cessió de drets funeraris (quan es té nínxol en règim de lloguer) Documentos asociados Presencial
Comunicació prèvia d'obres - Amb tècnic Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació prèvia d'obres - Sense tècnic Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació prèvia de primera ocupació Documentos asociados Presencial
Concurs de cartells de Carnaval Documentos asociados Presencial
Concurs de Comparses de Carnaval 2020 Documentos asociados Presencial
Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures Documentos asociados Presencial
Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents Documentos asociados Presencial
Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí Documentos asociados Presencial
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Consultes sobre temes de consum Presencial Trámite telefónico Trámite telemático
Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres Documentos asociados Presencial
Emissió de duplicats de títols de drets funeraris Documentos asociados Presencial
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Gual permanent: Alta Documentos asociados Presencial
Gual permanent: Baixa Documentos asociados Presencial
Gual permanent: Modificació Documentos asociados Presencial
IdCAT Certificat Presencial
Informe d'aprofitament urbanístic Documentos asociados Presencial
Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals Presencial
Inscripcions als Casals diaris Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Instància genèrica Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència d'armes d'aire o gas comprimit /Airsoft/ Paintball Documentos asociados Presencial
Llicència d'Obres (Ampliació i/o Reforma amb afectació estructural) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència d'obres (canvi d'ús) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència d'obres (enderrocs) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència d'obres (legalització) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència d'obres (obra nova) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència de divisió horitzontal Documentos asociados Presencial
Llicència de parcel·lació urbanística Documentos asociados Presencial
Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos Documentos asociados Presencial
Llicència per instal.lar una grua torre Documentos asociados Presencial
Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Ocupació de l'espai públic per obres i mudances Documentos asociados Presencial
Preinscripció a les escoles bressol municipals 2020-2021 Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Preinscripció als tallers d'art i expressió creativa Escola Municipal d'art i disseny EDRA 2020-2021 Documentos asociados Trámite telemático
Preinscripció i matrícula a l'espai familiar Creixença Documentos asociados Presencial
Preinscripció i matrícula Escola de Música Pere Burés Documentos asociados Trámite telemático
Pròrroga de llicències d'obres i de Comunicacions Prèvies d'Obres Documentos asociados Presencial
Reclamacions sobre temes de consum Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Recollida de l'esporga Trámite telefónico
Recollida de mobles i trastos vells Trámite telefónico
Registre municipal d'animals de companyia Documentos asociados Presencial
Renovació de drets funeraris de sepultures Documentos asociados Presencial
Renovació del Padró Municipal d'Habitants Documentos asociados Presencial
Renúncia de drets funeraris Documentos asociados Presencial
Renúncia o desistiment de llicència d'obres Documentos asociados Presencial
Rescat de drets funeraris Documentos asociados Presencial
Reserves d'estacionament per a persones amb discapacitat Documentos asociados
Sol.licitud de Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació Documentos asociados Presencial
Sol·licitud d'accés a la informació pública Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum Documentos asociados Presencial Trámite telefónico Trámite telemático
Sol·licitud de subvenció al transport escolar curs 2020-21 Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Subvenció 2020 ajuts per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves, temp. 2019-2020 Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Targeta de pensionista (T-Verda i T-Blava) Presencial
Volant de convivència el Padró Municipal d'Habitants Documentos asociados Presencial Trámite telefónico
Volant individual del Padró Municipal d'Habitants Documentos asociados Presencial
Empresas (45)
Alta de Contragual Documentos asociados Presencial
Assabentat d'obres menors Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Bonificació per recollida de residus comercials pel sistema porta a porta Documentos asociados Presencial
Certificacions Cadastrals Documentos asociados Presencial
Certificat d'aprofitament urbanístic Documentos asociados Presencial
Certificat de béns Documentos asociados Presencial
Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació Documentos asociados Presencial
Certificats base de dades de ciutat Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació prèvia d'obres - Amb tècnic Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació prèvia d'obres - Sense tècnic Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació prèvia de primera ocupació Documentos asociados Presencial
Comunicació prèvia de tipus A Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació prèvia de tipus B Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Declaració responsable per a la inscripció en el registre municipal d'establiments minoristes d'alimentació Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres Documentos asociados Presencial
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Gual permanent: Alta Documentos asociados Presencial
Gual permanent: Baixa Documentos asociados Presencial
Gual permanent: Modificació Documentos asociados Presencial
Informe d'aprofitament urbanístic Documentos asociados Presencial
Instància genèrica Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats Documentos asociados Presencial
Llicència d'Obres (Ampliació i/o Reforma amb afectació estructural) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència d'obres (canvi d'ús) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència d'obres (enderrocs) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència d'obres (legalització) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència d'obres (obra nova) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència de divisió horitzontal Documentos asociados Presencial
Llicència de parcel·lació urbanística Documentos asociados Presencial
Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives Documentos asociados Presencial
Llicència per instal.lar una grua torre Documentos asociados Presencial
Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires Documentos asociados Presencial
Ocupació de l'espai públic per obres i mudances Documentos asociados Presencial
Pròrroga de llicències d'obres i de Comunicacions Prèvies d'Obres Documentos asociados Presencial
Recollida de mobles i trastos vells Trámite telefónico
Renúncia o desistiment de llicència d'obres Documentos asociados Presencial
Sol.licitud de Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació Documentos asociados Presencial
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum Documentos asociados Presencial Trámite telefónico Trámite telemático
Sol·licitud d'autorització sanitària per establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing Documentos asociados Presencial
Sol·licitud d'informe en matèria d'incendis Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud de subvenció per al foment d'activitats de comerç urbà i de serveis de proximitat afectats per la COVID-19 Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud devolució part proporcional taxa ocupació de l'espai públic amb taules i cadires temporada anual 2020 per motiu de la COVID-19 Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Entidades (28)
Certificat d'aprofitament urbanístic Documentos asociados Presencial
Certificats base de dades de ciutat Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials Documentos asociados Presencial
Concurs de Comparses de Carnaval 2020 Documentos asociados Presencial
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Informe d'aprofitament urbanístic Documentos asociados Presencial
Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) Documentos asociados Presencial
Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals Presencial
Instància genèrica Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres Documentos asociados Presencial
Recollida de mobles i trastos vells Trámite telefónico
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud d'informe en matèria d'incendis Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per associacions de veïns i/o propietaris Documentos asociados Presencial
Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per entitats de Ciutadania Documentos asociados Presencial
Sol·licitud d'ús de centres educatius Documentos asociados Presencial
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a activitats esportives per a associacions i/o clubs esportius (modalitat B) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a entitats d'acció social (modalitat H) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a entitats de cooperació per a activitats de sensibilització de cooperació internacional (modalitat G) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitat de les entitats d'educació en el temps de lleure (modalitat D) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitat de les entitats juvenils (modalitat E) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitat de les entitats socio-sanitàries (modalitat F) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitats de les associacions de veïns (modalitat A) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitats de les entitats culturals (modalitat C) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Subvencions 2020 destinades a entitats de protecció i defensa del Medi Ambient i del territori (modalitat I) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Subvencions 2020 destinades a entitats de protecció i defensa dels animals (modalitat J) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanes (REC) Documentos asociados Presencial
Emprendedores (5)
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Convocatòria 2019 a les millors iniciatives comercials de nova implantació al municipi de Rubí Documentos asociados Presencial
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres Documentos asociados Presencial
Sol·licitud de subvenció per al foment d'activitats de comerç urbà i de serveis de proximitat afectats per la COVID-19 Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comercio (24)
Alta de Contragual Documentos asociados Presencial
Bonificació per recollida de residus comercials pel sistema porta a porta Documentos asociados Presencial
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació prèvia d'obres - Amb tècnic Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació prèvia d'obres - Sense tècnic Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació prèvia de tipus A Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Convocatòria 2019 a les millors iniciatives comercials de nova implantació al municipi de Rubí Documentos asociados Presencial
Declaració responsable per a la inscripció en el registre municipal d'establiments minoristes d'alimentació Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Gual permanent: Alta Documentos asociados Presencial
Gual permanent: Baixa Documentos asociados Presencial
Gual permanent: Modificació Documentos asociados Presencial
Instància genèrica Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres Documentos asociados Presencial
Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires Documentos asociados Presencial
Ocupació de l'espai públic per obres i mudances Documentos asociados Presencial
Recollida de mobles i trastos vells Trámite telefónico
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud d'autorització sanitària per establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing Documentos asociados Presencial
Sol·licitud d'informe en matèria d'incendis Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud de subvenció per al foment d'activitats de comerç urbà i de serveis de proximitat afectats per la COVID-19 Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud devolució part proporcional taxa ocupació de l'espai públic amb taules i cadires temporada anual 2020 per motiu de la COVID-19 Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud devolució part proporcional taxa ocupació de l'espai públic amb taules i cadires temporada hivern 2019-2020 per motiu de la COVID-19 Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Proveedores (23)
Certificat d'aprofitament urbanístic Documentos asociados Presencial
Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials Documentos asociados Presencial
Concurs de Comparses de Carnaval 2020 Documentos asociados Presencial
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Informe d'aprofitament urbanístic Documentos asociados Presencial
Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) Documentos asociados Presencial
Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals Presencial
Instància genèrica Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres Documentos asociados Presencial
Recollida de mobles i trastos vells Trámite telefónico
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud d'informe en matèria d'incendis Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per associacions de veïns i/o propietaris Documentos asociados Presencial
Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per entitats de Ciutadania Documentos asociados Presencial
Sol·licitud d'ús de centres educatius Documentos asociados Presencial
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a entitats d'acció social (modalitat H) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a entitats de cooperació per a activitats de sensibilització de cooperació internacional (modalitat G) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitat de les entitats juvenils (modalitat E) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2020 destinades a projectes d'activitats de les associacions de veïns (modalitat A) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Subvencions 2020 destinades a entitats de protecció i defensa del Medi Ambient i del territori (modalitat I) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Subvencions 2020 destinades a entitats de protecció i defensa dels animals (modalitat J) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanes (REC) Documentos asociados Presencial
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica