Esteu aquí: Inici → Tràmits

Gual permanent: Modificació

Efectuar el canvi de nom i altres modificacions de l'autorització per a l'ús restringit de la via pública per a l'entrada i sortida de vehicles.

Entitat física o jurídica, pública o privada.

 • Sol·licitud de llicència de modificació de gual.
 • Document justificatiu de l'autoliquidació de la taxa.
 • Autorització del propietari de l'immoble (en el cas que el sol·licitant de la llicència de gual no sigui el propietari de la finca i/o local)
 • Fotocopia de l'acta de nomenament del president i secretari de la comunitat i del NIF d'àmbdos. En el cas de tenir un representant legal, fotocòpia de l'atorgament de poders per obrar en nom d'un tercer i NIF i/o CIF d'aquest representant (persona física o jurídica) i de la persona apoderada.
 • Fotocòpia de l'escriptura del propietari o contracte de lloguer del local o pàrquing (per les altes) o de l'escriptura de compraventa (pels canvis de nom).
 • Fotocòpia de la llicència municipal d'activitats (per a empreses, pàrquings o locals de més de 100 m2 i que sigui utilitzat per més de quatre vehicles.), o comuniciació prèvia d'inici d'activitat
 • Fotocòpia NIF/CIF titulat o fotocòpia del NIF de la Comunitat de veïns (en cas que totes les places del pàrquing siguin propietat dels titulars de les vivendes de l'immbole) o NIF de la Comunitat de Propietaris (en cas que entre els propietaris de les places, hi hagi que no siguin titulars de les vivendes de l'immoble).
 • Fotocòpia de l'ùltim rebut de taxa de guals pagat.
 • Fotocòpia del rebut de l'Impost sobre Béns Immobles.
 • Fotografia on es vegi la porta d'entrada dels vehicles, el bordó i la vorera.
 • Plànol d'emplaçament.
 • Plànol de planta del local.

Ordenança fiscal núm. 39 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a càrrega i descàrrega comercial, d'obres i enderrocs, de caràcter exclusiu.

 • A l'OAC mitjançant taló conformat o targeta bancària, per a pagaments de més de 5 euros .
Ordenança fiscal núm. 39 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a càrrega i descàrrega comercial, d'obres i enderrocs, de caràcter exclusiu.
De part
Negatiu
Recurs de reposició i contenciós administratiu
Decret

 

L'Ordenança Municipal sobre Llicències de Guals i Estacionaments Reservats:

Títol IV.  Modificacions, canvi de titularitat, renovacions i baixa de les llicències. Article 20. Modificacions, canvi de titularitat i baixa de les llicències.1. Les modificacions d'amplària dels guals, de longitud dels estacionaments reservats i dels horaris respectius, la transmissió de la titularitat de la llicència, la baixa de les mateixes i el canvi de plaques, requeriran la prèvia autorització municipal que haurà de ser sol·licitada pel titular de la llicència justificant els motius de la seva petició.

Modificació de longitud de gual:

 • En cas de reducció: s'haurà de restituir el tram de vorada per una altra recta, d'igual model i materials que l'existent a la zona.
 • El gual no podrà tenir una longitud inferior a 3 m, incloses les peces de transició de la vorada, ni superior a la mida de la porta a que serveix més un metre per banda.
 • En cas d'ampliació: es podrà ampliar la vorada rebaixada o bé s'ampliarà la senyalització horitzontal (pintura groga).

Canvis de tipus de la vorada:

 • Tipus de vorada:
 1. Voreres de menys de 1,20 m es posarà la vorada tipus T-25 de 50x28x25-8.
 2. Fins als 1,85 m d'amplada es posarà la vorada tipus MANRESA de 40x60x10.
 3. Per les voreres de més de 1,85 m d'amplada, la vorada tipus ICS de 60x40x10.
 • S'haurà de mantenir uniforme la rasant de la vorera i si estigués malmesa s'haurà de reposar el panot igual a l'existent. Si existeix desnivell a la porta d'entrada, s'haurà de convertir en una rampa des de la línia de façana cap a l'interior del local. No s'admeten suplements de cap tipus a la vorada (formigó, fustes, etc.).
 • El manteniment i la senyalització del gual és a càrrec del titular.

Títol VI.- Efectes de la Llicència. Capítol I.- Drets i Deures. Article 24. Deures.

El titular del gual estarà obligat a: (...)3. Efectuar en el gual, al seu càrrec, quantes obres ordinàries i extraordinàries estableixi l'Ajuntament en funció de la llicència atorgada. 4. L'operació de substitució de la vorada, anirà a càrrec del titular de la llicència i haurà de ser supervisada pels tècnics de l'Ajuntament. La vorera s'haurà d'adaptar a l'homologada per l'Ajuntament, les característiques de la qual es facilitaran amb la llicència. 5. Retornar la vorera i vorada al seu estat original un cop s'hagi anul·lat o extingit la llicència de gual excepte en els casos de canvi de titular, si així s'autoritza per l'administració municipal.(...)

8. Informar de qualsevol circumstància sobrevinguda que pugui afectar a la concessió de la llicència. En cas de transmissió inter vivos o mortis causa de la propietat s'haurà de notificar i fer el tràmit de canvi de titular. Si no es realitza aquest tràmit es donarà de baixa la llicència de gual. 9. Facilitar la inspecció, per part dels serveis tècnics o inspectors municipals, del local o recinte objecte de llicència.

 

L'Ordenança Fiscal 39 ?Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les Reserves de via pública per a càrrega i descàrrega comercial, d'obres i enderrocs, de caràcter exclusiu',especifica a l'article 11. 3. Quan la duració temporal de l'aprofitament especial s'estengui a varis exercicis, el període impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial; en aquest cas el període impositiu s'ajustarà a aquesta circumstància amb el consegüent prorrateig de la quota en els termes següents:

a)Quan l'inici de la utilització privativa o aprofitament especial no coincideix amb l'any natural, la quota es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l'any, inclòs el d'inici de l'ocupació o ús del domini públic, en els casos de llicències anuals. Quan es tracti de llicències mensuals la quota es calcularà proporcionalment al nombre de mesos que restin per finalitzar l'any, inclòs el d'inici de l'ocupació o ús del domini públic.

b)En cas de baixa per cessament en l'aprofitament o ús del domini públic, les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, a les llicències anuals, inclòs aquell en el qual es produeixi aquest cessament, a les llicències anuals. Els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la parts de la quota corresponent als trimestres naturals que restin des del següent al cessament fins a la finalització de l'any natural. Quan el cessament correspon a llicències mensuals, les quotes seran prorratejables per mesos.

4. Quan no s'autoritzi l'aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu, no es pugui dur a terme el mateix, procedirà la devolució de l'import satisfet.

 

Consulta i/o gestió d'expedients: Oficina de Guals, Ctra. Terrassa, 116 1r pis Tel. Contacte: 935 887 000 (ext. 8096) Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 09,00h a 13,00h.

Presencial Tràmit presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 Horaris: 

De dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:30h. Divendres i vigilies de festius de 8:30 a 14:00h.

Les vigiles de festiu, són:
- 30 d'abril
- 31 d'octubre
- 5 de desembre

Durant el mes de juny i setembre, l'horari serà

- Matins: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h,

- Tardes: dilluns i dimecres de 16:00 a 18:30h

 

Horaris especials:

De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30h durant els següents dies:

- del 15 al 18 d’abril (setmana santa)

- de l’1 de juliol al 10 de setembre (estiu)

- del 23 al 31 de desembre i el 2 i 3 de gener de 2020 (Nadal)

Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Les Torres Rambleta Joan Miró, s/n (davant l'edifici de Rubí Desenvolupament) 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 ext. 2425 Horaris: 

De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h.

 

L'oficina restarà tancada els dies següents:

- del 15 al 18 d’abril (setmana santa)

- 23 d’abril

- 28 de juny

- de l’1 de juliol al 10 de setembre (estiu)

- del 23 al 31 de desembre de 2019 i el 2 i 3 de gener de 2020 (Nadal)

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica