Esteu aquí: Inici → Tràmits

Modificació de gual permanent/horari

Efectuar el canvi de nom i altres modificacions de l'autorització per a l'ús restringit de la via pública per a l'entrada i sortida de vehicles.

Entitat física o jurídica, pública o privada.

Documentació a presentar per sol·licitar la modificació d?un Gual permanent/horari :

 • Sol·licitud de llicència d'alta de gual
 • Document justificatiu del pagament de l'autoliquidació de la taxa de tramitació i gestió
 • Fotocòpia NIF/CIF titular o fotocòpia del NIF de la comunitat de veïns (cas que totes les places del pàrquing siguin propietat dels titulars de les vivendes de l'immoble) o NIF de la comunitat de propietaris del pàrquing (cas que entre els propietaris de les places, hi hagi que no siguin titulars de les vivendes de l'immoble o per als locals industrials o comercials situats dins el mateix recinte o parcel·la amb accés comú)
 • Fotocòpia de l'escriptura de propietat o contracte de lloguer del local o pàrquing o de l'escriptura de compravenda (pels canvis de titular). En el cas que sigui per defunció del titular, fotocòpia de l?acceptació d?herència.
 • Autorització del propietari de l'immoble (cas que el sol·licitant de la llicència de gual no sigui el propietari de la finca i/o local)
 • En el cas de tenir un representant legal, fotocòpia de l'atorgament de poders per obrar en nom d'un tercer i NIF i/o CIF d'aquest representant (persona física o jurídica) i de la persona apoderada. En el cas de comunitats de propietaris, fotocòpia de l?acta de nomenament del president i secretari i del NIF d?ambdós.
 • Fotocòpia justificant pagament de l'últim rebut de la taxa del gual
 • Fotografia on es vegi la porta d'entrada dels vehicles, la vorada i la vorera
 • Croquis o plànol de planta del local o recinte, amb la ubicació dels vehicles dins de la finca
 • Croquis o plànol de la ubicació on es volen situar els accessoris (pilona i/o mirall)

Ordenança fiscal núm. 39 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a càrrega i descàrrega comercial, d'obres i enderrocs, de caràcter exclusiu.

 • A l'OAC mitjançant taló conformat o targeta bancària, per a pagaments de més de 5 euros .
Ordenança fiscal núm. 39 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a càrrega i descàrrega comercial, d'obres i enderrocs, de caràcter exclusiu.
De part
Negatiu
Recurs de reposició i contenciós administratiu
Decret

 

L'Ordenança Municipal sobre Llicències de Guals i Estacionaments Reservats:

Títol IV.  Modificacions, canvi de titularitat, renovacions i baixa de les llicències. Article 20. Modificacions, canvi de titularitat i baixa de les llicències.1. Les modificacions d'amplària dels guals, de longitud dels estacionaments reservats i dels horaris respectius, la transmissió de la titularitat de la llicència, la baixa de les mateixes i el canvi de plaques, requeriran la prèvia autorització municipal que haurà de ser sol·licitada pel titular de la llicència justificant els motius de la seva petició.

Modificació de longitud de gual:

 • En cas de reducció: s'haurà de restituir el tram de vorada per una altra recta, d'igual model i materials que l'existent a la zona.
 • El gual no podrà tenir una longitud inferior a 3 m, incloses les peces de transició de la vorada, ni superior a la mida de la porta a que serveix més un metre per banda.
 • En cas d'ampliació: es podrà ampliar la vorada rebaixada o bé s'ampliarà la senyalització horitzontal (pintura groga).

Canvis de tipus de la vorada:

 • Tipus de vorada:
 1. Voreres de menys d'1,20 m es posarà la vorada tipus T-25 de 50x28x25-8.
 2. Fins als 1,85 m d'amplada es posarà la vorada tipus MANRESA de 40x60x10.
 3. Per les voreres de més d'1,85 m d'amplada, la vorada tipus ICS de 60x40x10.
 • S'haurà de mantenir uniforme la rasant de la vorera i si estigués malmesa s'haurà de reposar el panot igual a l'existent. Si existeix desnivell a la porta d'entrada, s'haurà de convertir en una rampa des de la línia de façana cap a l'interior del local. No s'admeten suplements de cap tipus a la vorada (formigó, fustes, etc.).
 • El manteniment i la senyalització del gual és a càrrec del titular.

Títol VI.- Efectes de la Llicència. Capítol I.- Drets i Deures. Article 24. Deures.

El titular del gual estarà obligat a: (...)3. Efectuar en el gual, al seu càrrec, quantes obres ordinàries i extraordinàries estableixi l'Ajuntament en funció de la llicència atorgada. 4. L'operació de substitució de la vorada, anirà a càrrec del titular de la llicència i haurà de ser supervisada pels tècnics de l'Ajuntament. La vorera s'haurà d'adaptar a l'homologada per l'Ajuntament, les característiques de la qual es facilitaran amb la llicència. 5. Retornar la vorera i vorada al seu estat original un cop s'hagi anul·lat o extingit la llicència de gual excepte en els casos de canvi de titular, si així s'autoritza per l'administració municipal.(...)

8. Informar de qualsevol circumstància sobrevinguda que pugui afectar a la concessió de la llicència. En cas de transmissió inter vivos o mortis causa de la propietat s'haurà de notificar i fer el tràmit de canvi de titular. Si no es realitza aquest tràmit es donarà de baixa la llicència de gual. 9. Facilitar la inspecció, per part dels serveis tècnics o inspectors municipals, del local o recinte objecte de llicència.

 

L'Ordenança Fiscal 39 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les Reserves de via pública per a càrrega i descàrrega comercial, d'obres i enderrocs, de caràcter exclusiu', especifica a l'article 11. 3. Quan la duració temporal de l'aprofitament especial s'estengui a varis exercicis, el període impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial; en aquest cas el període impositiu s'ajustarà a aquesta circumstància amb el consegüent prorrateig de la quota en els termes següents:

a)Quan l'inici de la utilització privativa o aprofitament especial no coincideix amb l'any natural, la quota es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l'any, inclòs el d'inici de l'ocupació o ús del domini públic, en els casos de llicències anuals. Quan es tracti de llicències mensuals la quota es calcularà proporcionalment al nombre de mesos que restin per finalitzar l'any, inclòs el d'inici de l'ocupació o ús del domini públic.

b)En cas de baixa per cessament en l'aprofitament o ús del domini públic, les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, a les llicències anuals, inclòs aquell en el qual es produeixi aquest cessament, a les llicències anuals. Els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals que restin des del següent al cessament fins a la finalització de l'any natural. Quan el cessament correspon a llicències mensuals, les quotes seran prorratejables per mesos.

4. Quan no s'autoritzi l'aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu, no es pugui dur a terme el mateix, procedirà la devolució de l'import satisfet.

 

Consulta i/o gestió d'expedients: Oficina de Guals, Ctra. Terrassa, 116 1r pis Tel. Contacte: 935 887 000(marqueu # i la extensió  6503 ) Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 09,00h a 13,00h.

Tràmit telemàtic Tràmit telemàtic
Presencial Tràmit presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC C/ Narcís Menard, 17 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 Horaris: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (11 i 31 d'octubre, 5 i 7 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00h durant els següents dies:

- del 25 de març al 28 de març (setmana santa)

- de l'1 de juliol a l'10 de setembre (estiu)

- del 23 de desembre de 2024 al 3 de gener de 2025 (Nadal)

 

Atenció presencial.

  • Amb cita prèvia en l’horari assenyalat a sota. La cita es pot obtenir de la següent manera:
   • Per Internet: sol·licitar cita prèvia.
   • Per telèfon: trucant al 93 588 70 00 (marcant l’opció 1)
   • Presencial: a l’OAC o a la consergeria de l’Ajuntament
  • Sense cita prèvia: cal agafar tiquet i esperar el torn corresponent. En aquest cas l’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h.

També hi ha disponible un canal de suport a les tramitacions en línia, XatBot, amb el nom de Rubí Suport.
El servei està disponible des de:
    Whatsapp: a través del telèfon 623 196 219 o bé en aquest enllaç
    Telegram: SuportRubi_Bot

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers