Esteu aquí: Inici → Tràmits

Sol·licitud d'autorització de canvi de nom en la titularitat d'adjudicacions del Mercat Municipal

Sol·licitar l'autorització de canvi de nom en la titularitat d'adjudicacions del Mercat Municipal.

Adjudicataris, adjudicatàries, hereu/va, hereus/hereves legals de les concessions administratives del Mercat Municipal.


Documentació:

Presentació en la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Rubí dels següents documents:

  • Documentació inter-vius:

         a) Entre tercers:

       - DNI /NIF: Titular/s  de les adjudicacions, en format PDF.

       - DNI / NIF: Furturs/res titulars de les adjudicacions, en format PDF.

         Si un dels titulars o futurs titulars són una entitat jurídica s'haurà d'adjuntar:

      Escriptura de constitució de la societat, NIF de la societat, poders de la societat, i DNI / NIF del seu representant,     en format PDF.

        - Sol·licitud de canvi de nom d'adjudicacions del Mercat Municipal model FR-CO-80, signada digitalment: Titular/s de les adjudicacions.

       - Contracte privat de traspàs model FR-CO-82, o acta notarial, degudament emplenats i signats per les dues parts.


        b) Entre familiars de primer i segon grau (pares, fills, cònjuges, germans, nets i avis).

        - DNI / NIF: Titular/s de les adjudicacions, en format PDF.

      - DNI / NIF: Futurs/res titulars de les adjudicacions, en format PDF.

      - Sol·licitud de canvi de nom d'adjudicacions del Mercat Municipal model FR-CO-80, signada digitalment: Tiltular/s de les adjudicacions.

      - Document de la cessió FR-CO-81, o acta notarial, degudament emplenats i signats per les dues parts.

      - Fotocòpia del llibre de família o document acreditatiu de la consanguinitat o afinitat.

 

     c) Entre familiars de primer i segon grau per incapacitat total, incapacitat permanent o jubilació del titular.

     - DNI / NIF: Titular/s de les adjudicacions, en format PDF.

    - DNI / NIF: Futurs/res titulars de les adjudicacions, en format PDF.

     - Sol·licitud de canvi de nom d'adjudicacions del Mercat Municipal model FR-CO-80, signada digitalment: Titular/s de les adjudicacions.

    - Document de la cessió FR-CO-81, o acta notarial, degudament emplenats i signats per les dues parts.

    - Fotocòpia del llibre de família o document acreditatiu de la consanguinitat o afinitat.

    - Certificat acreditatiu de la incapacitat total / permanent o resolució de baixa per la jubilació.

    

  • Documentació mortis causa:

        - DNI / NIF: Hereu/va, hereus/hereves de les adjudicacions, en format PDF.

        - Sol·licitud de canvi de nom d'adjudicacions del Mercat Municipal model FR-CO-80, signada digitalment: Hereu/va, hereus/hereves.

       - Certificat de defunció.

       - Acceptació d'herència: Hereu/va, hereus/hereves.

       - Fotocòpia del llibre de família o document acreditatiu de la consanguinitat o afinitat.

 
S'ha d'acreditar dins del període legalment establert, ser l'hereu/va, hereus/hereves legals de l'adjudicatari mort (aquesta sol·licitud s'haurà de demanar dins dels sis primers mesos des de la mort del titular), en cas contrari l'adjudicació haurà caducat i passarà a disposició de l'Ajuntament.

Taxa per la prestació del servei del Mercat Municipal i per l'aprofitament i utilització dels seus llocs, parades, locals i molls. Ordenança Fiscal número 25.

Tot i que ha d'existir una petició formal, la informació als interessats es veurà facilitada per la proximitat de l'administració del Mercat amb els seus usuaris (situada al 1r pis de l'edifici del Mercat).

Les adjudicacions del Mercat Municipal són concessions administratives a 50 anys. Totes es troben adjudicades (caduquen l'any 2028), per això els únics canvis al respecte de la titularitat que es poden produir, són els canvis de nom (inter-vius / mortis causa), l'extinció de mutu acord o la renúncia.

La sol·licitud de canvi de nom sempre ha d'efectuar-se a petició dels actuals titulars, proposant els futurs titulars, a no ser que es tracti d'un cas de defunció, tal i com preveu l'apartat de documentació.

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica