Esteu aquí: Inici → Tràmits

Llicència d'obres (canvi d'ús)

Autoritzar els canvis d'ús. En el cas de llicències de canvi d'ús que portin associades obres, s'estarà al que es determina en l'apartat d'obra nova en general.

NOTA sobre la Interferència amb la fauna urbana protegida: 

Hi ha diverses espècies d'animals (sobretot d'ocells, com l'oreneta comú, l'oreneta cuablanca, els falciots i ballesters, però també d'altres grups, com ratpenats) que tenen com a hàbitat l'àmbit urbà i utilitzen sovint parts estructurals dels edificis (cambres de ventilació verticals i horitzontals, ampits, espais sota teules i sota balcons o ràfecs, façanes, mitgeres...) com a espais de nidificació i refugi. No estem parlant de coloms, gavians o estornells (espècies de competència municipal), sinó d'espècies legalment protegides, com són la immensa majoria mitjançant el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. L'afectació greu o destrucció del niu o refugi d'una espècie protegida, estiguin o no ocupats, del Departament de Territori i Sostenibilitat pot suposar la incoació d'un expedient sancionador administratiu i/o penal.

Cal tenir present també el que estableix la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat (article 54.1.b, en relació a la prohibició de molestar els animals i destruir els seus nius) i el Codi Penal (Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal - darrera modificació publicada el 31/03/2015, en vigor a partir del 01/07/2015), en el seu article 334 (334.1 i 334.3), en relació a les penes de presó per aquelles persones que facin activitats que impedeixin o dificultin la reproducció d'espècies protegides (amb penes que poden anar de 3 mesos a 2 anys, segons els casos).

Informació obtinguda de l'Ofici del Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat, emès en data 31 de juliol de 2018.

Persona física o jurídica

Documentació en cas de representació.

 • Poders del representant legal (persona jurídica)
 • Model d'autorització (persona física)

Documentació del tràmit

 • Autorització de la comunitat de propietaris, si s'escau (en el cas d'obres de reforma i/o ampliació que afectin elements estructurals i/o façana)
 • Certificat emès per facultatiu competent que acrediti que l'edifici o aquell apart del mateix (objecte a legalitzar o a canvi d'ús) és apte per a l'ús que es pretén utilitzar, conforme a la normativa aplicable i amb especial referència a l'acompliment de les condicions d'estabilitat, solidesa, aïllament tèrmic, acústic i normes sobre accessibilitat i prevenció d'incendis i habitabilitat.
 • Escriptura de la constitució de societat i poders del representant, si es tracta d'una societat
 • Estudi de Seguretat i Salut convenientment signat (o Estudi Bàsic, si és el cas)
 • Fitxa justificativa de l'obtenció del Pressupost de Referència Pr. o doc. equivalent signat pel tècnic. - En compliment de l'Ordenança fiscal núm.6 i núm.17
 • Fotografies de la finca (façana i interior) signades pel darrera pel promotor
 • Nomenament de la Direcció Facultativa (assumeix del tècnic competent).
 • Projecte Tècnic de Telecomunicacions (si és necessari ). -En compliment del Decret 1/1998 sobre infraestructures i serveis de telecomunicacions
 • Projecte Tècnic signat pel promotor i pel(s) tècnic(s) competent(s). (2 exemplars)
 • Plànol d'emplaçament del Planejament Vigent (signat) 6
 • Qüestionari d'Estadística d'edificació i habitatge (2 còpies) 1
 • Sol·licitud de construcció de connexió a clavegueram o certificat tècnic de l'existència i suficiència d'aquesta connexió per a l'ús a realitzar (es tramitarà a SOREA)
 • Plànol detallat amb el mobiliari urbà, i en cas que fos necessari, aportar el document de sol·licitud de retirada del mateix. En cas que no hi hagi mobiliari urbà afectat cal justificar-ho.
 • Document justificatiu del pagament de l'Autoliquidació de la Taxa per llicència urbanística (1,5% Pressupost de Referència) 2

 

Veure apartat de Recursos relacionats (per descarregar model)

2 Autoliquidació generada i lliurada per l'oficina gestora de Rubí de la Diputació de Barcelona.

3 Es pot obtenir a l'Oficina del Plànol de la Ciutat de l'Ajuntament de Rubí o bé a la web municipal.

- Taxa: ordenança fiscal núm. 17

- Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres: ordenança fiscal núm. 6

- Garanties:

 • Desperfectes Via pública, 2% del Pressupost de Referència (Pr).
 • Residus de la construcció, 11 ?/ Tn (amb un mínim de 150,00 ?), d'acord amb el que estableix el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGOC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
 • Al BANC (a les entitats col·laboradores amb l'Ajuntament).
 • Constitució de fiances amb targeta bancària a l'OAC o a la FUER.
núm. 6 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres núm. 17 Taxa per llicències urbanístiques
2 mesos En compliment de l'art.81 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
De part
Positiu
Recurs de reposició i contenciós administratiu
Acord de Junta de Govern

NORMATIVA:

Normativa urbanística municipal vigent

 

El primer pas per sol·licitar una llicència serà dirigir-se a l'Oficina de recaptació de la Diputació de Barcelona  a recollir l'autoliquidació de la taxa corresponent  Oficina gestora de Rubí de recaptació de la Diputació de Barcelona aportant el pressupost de l'obra, calculat segons annex de l'ordenança fiscal 17. Un cop s'hagi liquidat la taxa a l'entitat bancària, es podrà iniciar el tràmit presentant la documentació corresponent a qualsevol de les  oficines d'Atenció al Ciutadà o Finestreta única Empresarial de l'Ajuntament de Rubí.

Previ a l'atorgament de la llicència caldrà que s'hagi constituït les Fiances en concepte de residus de construcció i demolició i en concepte de desperfectes a la via pública.

Si s'ha d'ocupar la via pública amb sacs, contenidors o bastides caldrà obtenir prèviament el corresponent permís d'ocupació especial de l'espai públic, així com per tallar el carrer parcial o totalment.

En el cas que l'edifici a intervenir es trobi inclòs en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Rubí, s'haurà d'acomplir la normativa específica del mateix i, en especial, s'haurà de completar la documentació amb aquella detallada en els articles 21, 22 i 23 de l'esmentat Pla Especial.

En aplicació de l'Ordenança Municipal per a tramitar llicències en parcel·les afectades pel Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Rubí caldrà que la Comissió de Patrimoni aprovi el projecte, prèviament a la concessió de la llicència.

Documentació a presentar amb el projecte d'obres majors Memòria. On es descriu i s'indica totes les dades que no poden representar-se en els plànols. Justificació de la normativa d'obligat compliment i ajust al Planejament urbanístic vigent.

 • Superfícies. Quadres de superfícies útils i construïdes. Càlcul del número màxim d'habitatges (si s'escau). Fitxa resum de superfícies útils i construïdes.
 • PGO. Justificació del seu compliment.
 • Ordenances. Justificació del seu compliment.
 • Habitabilitat. Pels habitatges, Justificació del compliment Decret 141/2012.
 • Normativa tèrmica. Justificació del compliment de la NRE-AT-87
 • Normativa acústica. Justificació del compliment NBE-CA-88
 • Normativa sísmica. Justificació del compliment de la Norma NCSE-02 de Construcció Sismorresistent (es podrà lliurar r també integrant el Projecte Executiu)
 • Incendis. Normes sobre prevenció d'incendis (CPI-96). Justificació del compliment de la CPI-96
 • Accessibilitat. Decret 135/95 sobre supressió de barreres arquitectòniques (si s'escau). Justificació del compliment del decret 135/95
 • Serveis. Fitxes tècniques de fontaneria (es podrà lliurar també integrant el Projecte Executiu)
 • Fitxes tècniques d'electricitat (es podrà lliurar també integrant el Projecte Executiu)
 • Galeries o pous. Si és el cas, indicació de galeries subterrànies, mines de pous o pous que existeixen a la finca (art 24.2.h de les OME del PGM)

Documentació gràfica On es descriu la documentació que es considera mínima per a poder informar les llicències sol·licitades. Evidentment, es podrà presentar la documentació complementària que es consideri escaient en cada cas particular.

 • Plànol de situació. E:1/2000. Plànol on es localitza la parcel·la. Extret del Planejament vigent (PGO, Pla Parcial, etc...)
 • Plànol d'emplaçament. E:1/500. Plànol d'emplaçament de tota l'illa, en el que s'expressi de manera indubitativa la situació de la finca en relació a vies públiques i particulars. S'acotarà la distància de les obres a l'eix de la via pública i l'amplada d'aquesta, així com la relació amb el carrer més proper i s'indicarà l'orientació, les alineacions, rasants oficials i si s'escau el perímetre del pati central de l'illa.
 • Plànol paràmetres urbanístics. E: 1/500 o 1/200 Plànol on es justifiquen els paràmetres urbanístics del planejament vigent i els límits del càlcul de les superfícies construïdes (sotarasant i sobrerasant) que computen per l'ocupació i l'edificabilitat. En el cas d'edificacions amb alineació de vial s'acotarà, com a mínim, la fondària edificable i es grafiarà oportunament l'alineació oficial i les possibles afectacions per ampliació de vial. En el cas d'edificacions aïllades, es grafiarà de forma específica la superfície real del solar (d'acord amb el plànol topogràfic) i les distàncies mínimes a llindars.
 • Plànol topogràfic i edificacions existents. E: 1/500 Plànol topogràfic i de les construccions existents finques colindants. Plànol amb corbes de nivell amb equidistància d'un metre, en el qual s'indicarà la vegetació i les edificacions existents. S'indicarà els canals d'accessos als serveis i de les connexions. Plànol de les construccions existents a les finques colindants, amb expressió de les dades suficients per poder apreciar els possibles condicionants que per a la llicència sol·licitada puguin derivar-se (en concret indicar la situació de transformadors propers). En aquest plànol (o en el d'emplaçament) cal grafiar també de forma detallada el mobiliari urbà existent en l'entorn de l'edifici a construir, especialment en el tram de la seva façana.
 • Plànol plantes, seccions i façanes. E: 1/50. Els projectes que per la seva grandària es representin a 1/100 hauran de desenvolupar a 1/50, com a mínim, aquells espais destinats a estances d'habitatges. Excepcionalment, en el cas d'edificis industrials de gran tamany, es poden presentar plànols a escala 1/200, sempre i quan els plànols de façana i dels elements singulars (vestíbuls, oficines, vestuaris, etc.) es presentin a 1/50.
 • Plànols plantes de cotes. Estaran acotats i en ells s'anotarà i es detallarà minuciosament en forma gràfica i numèrica tot allò que sigui necessari o convenient per facilitar l'examen i comprovació en relació a l compliment de les ordenances aplicables. En concret: Acotació de tots els elements constructius, espais compartimentats, parets, envans, obertures,... ,amplada de l'escala, nombre de graons i dimensions; retolació dels diferents espais compartimentats, indicant superfície útil; superfície de porxos i terrasses, superfícies construïdes per habitatge i per planta, incloent-hi els espais comuns i quadre resum de superfícies construïdes i útils (acompliment del programa funcional i del decret d'habitabilitat).
 • Plànols plantes de distribució. (Segons la magnitud del projecte es podrà incorporar en els plànols de plantes de cotes). S'indicarà el mobiliari, els sanitaris i aparells elevadors; aparells i mobiliari de cuines, llar de foc (si n'hi ha); xemeneies, shunts i desguassos; i elements de protecció i evacuació contra incendis...
 • Plànol planta coberta. S'indicarà els badalots, la cambra de maquinària de l'ascensor, xemeneies,..., buneres, canalons i careners; junts de dilatació, pendents,...i, si és el cas, reserves per a instal·lació de plaques solars, sistemes de climatització, antenes i zones d'estenedors.
 • Seccions generals i façanes de patis. E: 1/50 o 1/100 segons projecte. Seccions acotades (com a mínim una d'elles realitzada per l'escala) i desenvolupament de les parets dels patis. La indicació dels paràmetres reguladors del planejament vigent (cota de referència, alçada reguladora màxima, terreny natural, terreny modificat...). S'ha d'indicar en planta per on estan fetes les seccions.
 • Façanes de l'edifici. E: 1/50 o 1/100 segons projecte Nom per referència a carrer. Indicació dels paràmetres reguladors del planejament vigent (cota de referència, alçada reguladora màxima, terreny natural,...).
Tràmit telemàtic Tràmit telemàtic
Presencial Tràmit presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 Horaris: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (30 d'abril, 7 i 24 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari especial: del 15 al 30 de setembre, dilluns i dimecres de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, dimarts, dijous i  divendres de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: de dilluns a divendres de 8:00 a 14:30h durant els següents dies:

- del 15 de juny al 14 de setembre (estiu)

- del 28 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 (Nadal)

 

L'atenció presencial en aquesta oficina és amb cita prèvia. Per demanar cita prèvia cliqueu a sol·licitar la cita prèvia

Podeu seguir presentant sol·licituds a través dels tràmits de la Seu Electrònica, i fer-nos consultes en el nostre correu electrònic i per telèfon.

Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Les Torres Rambleta Joan Miró, s/n (davant l'edifici de Rubí Desenvolupament) 08191 Rubí Telèfon: 935 887 000 Horaris: 

Horari general: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 h

 

L'oficina restarà tancada els següents dies:

- del 6 al 9 d'abril (Setmana Santa)

- del 30 de juny al 10 de setembre (estiu)

- el 7 de desembre

- del 24 de desembre de 2020 al 8  de gener de 2021 (Nadal)

Finestreta Única Empresarial de Rubí Masia Can Serra, C/Can Serra núm 3, PAE CIT 5B La Llana 08191 - Rubí 08191 Rubí Telèfon: 93 588 70 00 Horaris: 

Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.
Tardes: Dimarts i dijous de 15:30 a 18:00 h.

Horaris especials: Del 15 al 18 d'abril (Setmana Santa) de l'1 de juliol fins el 10 de setembre i del 23 de desembre de 2019 al 3 de gener de 2020 l'horari serà de 8:30 a 14:00h.

Les vigílies de festiu: 30 d'abril, 31 d'octubre i 5 de desembre l'horari serà de 8:30h a 14:00h

L'oficina romandrà tancada per vancances d'estiu del 12 al 16 d'agost ambdós inclosos

 

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica