Esteu aquí: Inici → Tràmits

Llicència d'obres (canvi d'ús)

Autoritzar els canvis d'ús. En el cas de llicències de canvi d'ús que portin associades obres, s'estarà al que es determina en l'apartat d'obra nova en general.

Persona física o jurídica

 • Autorització de la comunitat de propietaris, si s'escau (en el cas d'obres de reforma i/o ampliació que afectin elements estructurals i/o façana)
 • Certificat emés per facultatiu competent que acrediti que l'edifici o aquell apart del mateix (objecte a legalitzar o a canvi d'ús) és apte per a l'ús que es preten utilitzar, conforme a la normativa aplicable i amb especial referència a l'acompaliment de les condicions d'estabilitat, solidesa, aïllament tèrmic, acústic i normes sobre accessibilitat i prevenció d'incendis i habitabilitat.
 • Escriptura de la constitució de societat i poders del representant, si es tracta d'una societat
 • Estudi de Seguretat i Salut convenientment signat (o Estudi Bàsic, si és el cas)
 • Fitxa justificativa de l'obtenció del Pressupost de Referència Pr. o doc. equivalent signat pel tècnic. - En compliment de l'Ordenança fiscal núm.6 i núm.17
 • Fotografies de la finca (façana i interior) signades pel darrera pel promotor
 • Nomenament de la Direcció Facultativa (assumeix del tècnic competent).
 • Projecte Tècnic de Telecomunicacions (si es necessari ). -En compliment del Decret 1/1998 sobre infraestructures i serveis de telecomunicacions
 • Projecte Tècnic signat pel promotor i pel(s) tècnic(s) competent(s). (2 exemplars)
 • Plànol d’emplaçament del Planejament Vigent (signat) 6
 • Qüestionari d'Estadística d'edificació i habitatge (2 còpies) 1
 • Sol·licitud de construcció de connexió a clavegueram o certificat tècnic de l'existecia i suficiència d'aquesta connexió per a l'ús a realitzar (és tramitarà a SOREA)
 • Plànol detallat amb el mobiliari urbà, i cas que fos necessari, aportar el document de sol·licitud de retirada del mateix. Cas que no hi hagi mobiliari urbà afectat cal justificar-ho.
 • Document justificatiu del pagament de l'Autoliquidació de la Taxa per llicència urbanística (1,5% Pressupost de Referència) 2

 

Veure apartat de Recursos relacionats (per descarregar model)

2Autoliquidació generada i lliurada per l'oficina gestora de Rubí de la Diputació de Barcelona.

3Es pot obtenir a l’Oficina del Plànol de la Ciutat de l’Ajuntament de Rubí o bé a la web municipal.

- Taxa: ordenança fiscal núm. 17

- Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres: ordenança fiscal núm. 6

- Garanties:

 • Desperfectes Via pública, 2% del Pressupost de Referència (Pr).
 • Residus de la construcció, 11 ?/ Tn (amb un mínim de 150,00 ?), d'acord amb el que estableix el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGOC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
 • Al BANC (a les entitats col·laboradores amb l'Ajuntament).
 • Constitució de fiances amb targeta bancària a l'OAC o a la FUER.
núm. 6 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres núm. 17 Taxa per llicències urbanístiques
2 mesos En compliment de l'art.81 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
De part
Positiu
Recurs de reposició i contenciós administratiu
Acord de Junta de Govern

NORMATIVA:

Normativa urbanística municipal vigent

 

El primer pas per sol·licitar una llicència serà dirigir-se a l'Oficina de recaptació de la Diputació de Barcelona  a recollir l'autoliquidació de la taxa corresponent  Oficina gestora de Rubí de recaptació de la Diputació de Barcelona aportant el pressupost de l'obra, calculat segons annex de l'ordenança fiscal 17. Un cop s'hagi liquidat la taxa a l'entitat bancària, es podrà iniciar el tràmit presentant la documentació corresponent a qualssevol de les  oficines d'Atenció al Ciutadà o Finestreta única Empresarial de l'Ajuntament de Rubí.

Previ a l'atorgament de la llicència caldrà que s'hagi constituït les Fiances en concepte de residus de construcció i demolició i en concepte de desperfectes a la via pública.

Si s'ha d'ocupar la via pública amb sacs, contenidors o bastides caldrà obtenir prèviament el corresponent permís d'ocupació especial de l'espai públic, així com per tallar el carrer parcial o totalment.

En el cas que l'edifici a intervenir es trobi inclòs en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Rubí, s'haurà d'acomplir la normativa específica del mateix i, en especial, s'haurà de completar la documentació amb aquella detallada en els articles 21, 22 i 23 de l'esmentat Pla Especial.

En aplicació de l'Ordenança Municipal per a tramitar llicències en parcel·les afectades pel Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Rubí caldrà que la Comissió de Patrimoni aprovi el projecte, prèviament a la concessió de la llicència.

Documentació a presentar amb el projecte d'obres majors Memòria. On es descriu i s'indica totes les dades que no poden representar-se en els plànols. Justificació de la normativa d'obligat compliment i ajust al Planejament urbanístic vigent.

 • Superfícies. Quadres de superfícies útils i construïdes. Càlcul del número màxim d'habitatges (si s'escau). Fitxa resum de superfícies útils i construïdes
 • Habitabilitat. Pels habitatges, Justificació del compliment Decret 141/2012.
 • Normativa tèrmica. Justificació del compliment de la NRE-AT-87
 • Normativa acústica. Justificació del compliment NBE-CA-88
 • Normativa sísmica. Justificació del compliment de la Norma NCSE-02 de Construcció Sismorresistent (es podrà lliurar r també integrant el Projecte Executiu)
 • Incendis. Normes sobre prevenció d?incendis (CPI-96). Justificació del compliment de la CPI-96
 • Accessibilitat. Decret 135/95 sobre supressió de barreres arquitectòniques (si s'escau). Justificació del compliment del decret 135/95
 • Serveis. Fitxes tècniques de fontaneria (es podrà lliurar també integrant el Projecte Executiu)
 • Fitxes tècniques d'electricitat (es podrà lliurar també integrant el Projecte Executiu)
 • Galeries o pous. Si és el cas, indicació de galeries subterrànies , mines de pous o pous que existeixen a la finca (art 24.2.h de les OME del PGM)

Documentació gràfica On es descriu la documentació que es considera mínima per a poder informar les llicències sol·licitades. Evidentment, es podrà presentar la documentació complementària que es consideri escaient en cada cas particular.

 • Plànol de situació. E:1/2000. Plànol on es localitza la parcel·la. Extret del Planejament vigent (PGO, Pla Parcial, etc...)
 • Plànol d'emplaçament. E:1/500. Plànol d'emplaçament de tota la mançana, en el que s'expressi de manera indubitativa la situació de la finca en relació a vies públiques i particulars. S'acotarà la distància de les obres a l'eix de la via pública i l'amplada d'aquesta, així com la relació amb el carrer més proper i s'indicarà l'orientació, les alineacions, rasants oficials i si s'escau el perímetre del pati central de mançana.
 • Plànol paràmetres urbanístics. E: 1/500 o 1/200 Plànol on es justifiquen els paràmetres urbanístics del planejament vigent i els límits del càlcul de les superfícies construïdes (sotarasant i sobrerasant) que computen per l'ocupació i l'edificabilitat. En el cas d'edificacions amb alineació de vial s'acotarà, com a mínim, la fondària edificable i es grafiarà oportunament l'alineació oficial i les possibles afectacions per ampliació de vial. En el cas d'edificacions aïllades, es grafiarà de forma específica la superfície real del solar (d'acord amb el plànol topogràfic) i les distàncies mínimes a llindars.
 • Plànol topogràfic i edificacions existents. E: 1/500 Plànol topogràfic i de les construccions existents finques colindants. Plànol amb corbes de nivell amb equidistància d'un metre, en el qual s'indicarà la vegetació i les edificacions existents. S'indicarà els canals d'accessos als serveis i de les connexions. Plànol de les construccions existents a les finques colindants, amb expressió de les dades suficients per poder apreciar els possibles condicionants que per a la llicència sol·licitada puguin derivar-se (en concret indicar la situació de transformadors propers). En aquest plànol (o en el d'emplaçament) cal grafiar també de forma detallada el mobiliari urbà existent en l'entorn de l'edifici a construir, especialment en el tram de la seva façana.
 • Plànol plantes, seccions i façanes. E: 1/50. Els projectes que per la seva grandària es representin a 1/100 hauran de desenvolupar a 1/50, com a mínim, aquells espais destinats a estances d'habitatges. Excepcionalment, en el cas d'edificis industrials de gran tamany, es poden presentar plànols a escala 1/200, sempre i quan els plànols de façana i dels elements singulars (vestíbuls, oficines, vestuaris, etc.) es presentin a 1/50.
 • Plànols plantes de cotes. Estaran acotats i en ells s'anotarà i es detallarà minuciosament en forma gràfica i numèrica tot allò que sigui necessari o convenient per facilitar l'examen i comprovació en relació a l compliment de les ordenances aplicables. En concret: Acotació de tots els elements constructius, espais compartimentats, parets, envans, obertures,... ,amplada de l'escala, nombre de graons i dimensions; retolació dels diferents espais compatimentats, indicant superfície útil; superfície de porxos i terrasses, superfícies construïdes per habitatge i per planta, incloent els espais comuns i quadre resum de superfícies construïdes i útils (acompliment del programa funcional i del decret d'habitabilitat).
 • Plànols plantes de distribució. (Segons la magnitud del projecte es podrà incorporar en els plànols de plantes de cotes). S'indicarà el mobiliari, els sanitaris i aparells elevadors; aparells i mobiliari de cuines, llar de foc (si n'hi ha); xemeneies, shunts i desguassos; i elements de protecció i evacuació contra incendis...
 • Plànol planta coberta. S'indicarà els badalots, la cambra de maquinària de l'ascensor, xemeneies,..., buneres canalons i careners; junts de dilatació, pendents,...i, si és el cas, reserves per a instal·lació de plaques solars, sistemes de climatització, antenes i zones d'estenedors.
 • Seccions general i façanes de patis. E: 1/50 o 1/100 segons projecte. Seccions acotades (com a mínim una d'elles realitzada per l'escala) i desenvolupament de les parets dels patis. La indicació dels paràmetres reguladors del planejament vigent (cota de referència, alçada reguladora màxima, terreny natural, terreny modificat...). S'ha d'indicar en planta per on estan fetes les seccions.
 • Façanes de l'edifici. E: 1/50 o 1/100 segons projecte Nom per referència a carrer. Indicació dels paràmetres reguladors del planejament vigent (cota de referència, alçada reguladora màxima, terreny natural,...).
Presencial Tràmit presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 Horaris: 

De dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:30h. Divendres i vigilies de festius de 8:30 a 14:00h.

Les vigiles de festiu, són:
- 30 d'abril
- 31 d'octubre
- 5 de desembre

Durant el mes de juny i setembre, l'horari serà

- Matins: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h,

- Tardes: dilluns i dimecres de 16:00 a 18:30h

 

Horaris especials:

De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30h durant els següents dies:

- del 15 al 18 d’abril (setmana santa)

- de l’1 de juliol al 10 de setembre (estiu)

- del 23 al 31 de desembre i el 2 i 3 de gener de 2020 (Nadal)

Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Les Torres Rambleta Joan Miró, s/n (davant l'edifici de Rubí Desenvolupament) 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 ext. 2425 Horaris: 

De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h.

 

L'oficina restarà tancada els dies següents:

- del 15 al 18 d’abril (setmana santa)

- 23 d’abril

- 28 de juny

- de l’1 de juliol al 10 de setembre (estiu)

- del 23 al 31 de desembre de 2019 i el 2 i 3 de gener de 2020 (Nadal)

Finestreta Única Empresarial de Rubí Masia Can Serra, C/Can Serra núm 3, PAE CIT 5B La Llana 08191 - Rubí 08191 Rubí Telèfon: 93 588 70 00 Horaris: 

Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.
Tardes: Dimarts i dijous de 15:30 a 18:00 h.

Horaris especials: Del 15 al 18 d'abril (Setmana Santa) de l'1 de juliol fins el 10 de setembre i del 23 de desembre de 2019 al 3 de gener de 2020 l'horari serà de 8:30 a 14:00h.

Les vigílies de festiu: 30 d'abril, 31 d'octubre i 5 de desembre l'horari serà de 8:30h a 14:00h

L'oficina romandrà tancada per vancances d'estiu del 12 al 16 d'agost ambdós inclosos

 

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica