Esteu aquí: Inici → Tràmits

Convocatòria 2019 de subvencions per a la millora del comerç

Per tal de millorar la competitivitat del comerç urbà de la ciutat i readaptar-se a les tendències actuals del mercat i fer front a un entorn més competitiu, l'Ajuntament de Rubí obre la convocatòria de subvencions per a l'impuls de l'activitat empresarial per a l'any 2019, modalitat comerç.
Són objecte de subvenció les actuacions següents:

  • Renovació exterior
  • Renovació interior
  • introducció a noves tecnologies
  • Difusió comercial
  • Supressió de barreres arquitectòniques

Persones físiques i jurídiques titulars d'establiments comercials situats dins la trama urbana consolidada de Rubí (TUC)

a)   Fotocòpia del document d'identificació fiscal de la persona física o jurídica titular de l'establiment (NIF/CIF/NIE).

b)   Fotocòpia de la declaració d'alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques relativa a l'activitat empresarial que es desenvolupa a l'establiment.

c)   Fotocòpia del títol acreditatiu de la propietat o de l'ocupació de l'espai on s'ubica l'establiment.

d)   Descripció de l'actuació duta a terme o que es durà a terme. La descripció serà substituïda o completada per una còpia del projecte tècnic si aquest s'ha elaborat. En la descripció o en el projecte es destacaran els elements qualificats d'essencials, és a dir, aquells que per ser importants i característics de l'actuació han de romandre invariables necessàriament.

e)   Si l'actuació afecta al text dels rètols o de la senyalització exterior o interior, certificat de conformitat lingüística emès pel Servei Local de Català o qui el substitueixi. Si el rètol o la senyalització està pendent d'executar, s'adjuntarà el disseny projectat i el certificat de conformitat lingüística sobre el mateix.

f)     Si la data prevista de finalització de l'execució és posterior a la presentació de la sol·licitud, el pressupost detallat elaborat pel proveïdor o contractista. Si en el moment de presentar-se la sol·licitud l'actuació s'ha executat, caldrà presentar la justificació regulada en el Capítol I del Títol V de les bases.

g)   Si el sol·licitant no és el propietari de l'espai on s'ubica l'establiment, document d'autorització de la propietat per a poder realitzar l'actuació de què es tracti quan aquesta afecti a l'immoble i/o les seves instal·lacions. No caldrà aquest document si l'autorització consta clarament en el títol d'ocupació.

h)   Autorització de la Junta de Propietaris en cas que l'establiment s'ubiqui en un edifici sotmès al règim de propietat horitzontal i l'actuació afecti a elements comuns. L'autorització podrà acreditar-se mitjançant l'acta de la sessió en què s'ha adoptat l'acord o el certificat acreditatiu d'aquest acord. En cas que l'autorització de la Junta de Propietaris no sigui necessària, caldrà acreditar aquesta circumstància i aportar els estatuts reguladors de la propietat horitzontal.

i)     Si el sol·licitant no està subjecte al compliment d'obligacions tributàries i front la Seguretat Social, declaració responsable en aquest sentit. En cas contrari, es presentaran les certificacions o, si escau, les declaracions responsables que s'esmenten en les lletres j) i k) següents.

j)     Si escau, certificació expedida per l'administració competent acreditativa de trobar-se el sol·licitant al corrent en el compliment de les obligacions tributàries. Aquesta certificació podrà substituir-se per una declaració responsable en els termes que estableix la base 18 de les bases reguladores.

k)   Si escau, certificació expedida per l'administració competent acreditativa de trobar-se el sol·licitant al corrent en el compliment de les obligacions front la Seguretat Social. Aquesta certificació podrà substituir-se per una declaració responsable en els termes que estableix la base 18 de les bases reguladores.

l)     Declaració responsable de trobar-se el sol·licitant al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de qualsevol subvenció.

m)  Declaració responsable de no concórrer cap circumstància de les previstes en la normativa d'aplicació que impedeixen obtenir la condició de beneficiari.

n)   Declaració responsable sobre la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. Si escau, en el primer cas caldrà acompanyar la sol·licitud i, en el segon, la resolució o document acreditatiu de l'atorgament o concessió.

o)   Sol·licitud de transferència bancària degudament diligenciada per l'entitat financera.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució és de sis mesos des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

De part
Negatiu
Recurs de reposició i contenciós administratiu
Acord de Junta de Govern

Bases reguladores de les subvencions per a l'impuls de l'activitat empresarial en el municipi de Rubí

Des del 9 d'octubre de 2019 i fins al 7 de novembre de 2019

Presencial Tràmit presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 Horaris: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (30 d'abril, 7 i 24 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari especial: del 15 al 30 de setembre, dilluns i dimecres de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, dimarts, dijous i  divendres de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: de dilluns a divendres de 8:00 a 14:30h durant els següents dies:

- del 15 de juny al 14 de setembre (estiu)

- del 28 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 (Nadal)

 

L'atenció presencial en aquesta oficina és amb cita prèvia. Per demanar cita prèvia cliqueu a sol·licitar la cita prèvia

Podeu seguir presentant sol·licituds a través dels tràmits de la Seu Electrònica, i fer-nos consultes en el nostre correu electrònic i per telèfon.

Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Les Torres Rambleta Joan Miró, s/n (davant l'edifici de Rubí Desenvolupament) 08191 Rubí Telèfon: 935 887 000 Horaris: 

Horari general: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 h

 

L'oficina restarà tancada els següents dies:

- del 6 al 9 d'abril (Setmana Santa)

- del 30 de juny al 10 de setembre (estiu)

- el 7 de desembre

- del 24 de desembre de 2020 al 8  de gener de 2021 (Nadal)

Finestreta Única Empresarial de Rubí Masia Can Serra, C/Can Serra núm 3, PAE CIT 5B La Llana 08191 - Rubí 08191 Rubí Telèfon: 93 588 70 00 Horaris: 

Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.
Tardes: Dimarts i dijous de 15:30 a 18:00 h.

Horaris especials: Del 15 al 18 d'abril (Setmana Santa) de l'1 de juliol fins el 10 de setembre i del 23 de desembre de 2019 al 3 de gener de 2020 l'horari serà de 8:30 a 14:00h.

Les vigílies de festiu: 30 d'abril, 31 d'octubre i 5 de desembre l'horari serà de 8:30h a 14:00h

L'oficina romandrà tancada per vancances d'estiu del 12 al 16 d'agost ambdós inclosos

 

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica