Usted está aquí: Inicio → Trámites

Convocatòria 2022 de subvencions per a la millora del comerç

Per tal de millorar la competitivitat del comerç urbà de la ciutat i readaptar-se a les tendències actuals del mercat i fer front a un entorn més competitiu, l'Ajuntament de Rubí obre la convocatòria de subvencions per a l'impuls de l'activitat empresarial per a l'any 2022, modalitat comerç.
Són objecte de subvenció les actuacions següents:

 • Renovació exterior
 • Renovació interior
 • Introducció a noves tecnologies
 • Difusió comercial
 • Supressió de barreres arquitectòniques

Persones físiques i jurídiques titulars d'establiments comercials situats dins la trama urbana consolidada de Rubí (TUC)

 • Fotocòpia del document d'identificació fiscal de la persona física o jurídica titular de l'establiment (NIF/NIE/CIF).
 • Fotocòpia de la declaració d'alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques relativa a l'activitat empresarial que es desenvolupa a l'establiment.
 • Fotocòpia del títol acreditatiu de la propietat o de l'ocupació de l'espai on s'ubica l'establiment.
 • Descripció de l'actuació i/o el projecte tècnic, si s'ha elaborat.
 • Certificat de conformitat lingüística emès pel Servei Local de Català (en el cas que l'actuació afecti al text dels rètols o de la senyalització interior i/o exterior). Si el rètol o la senyalització està pendent d'executar, s'adjuntarà el disseny projectat i el certificat de conformitat lingüística sobre el mateix.
 • Pressupost detallat elaborat pel proveïdor o contractista (en el cas que l'actuació s'executi posteriorment a la presentació de la sol·licitud).
 • Si l'actuació s'ha executat abans de la presentació de la sol·licitud, cal adjuntar:
  • El projecte tècnic, sempre que s'aportin com a justificants de despesa els honoraris professionals derivats de la seva elaboració i, si escau, de la direcció d'obra.
  • Una memòria relativa a la forma i condicions en què l'actuació s'ha dut a terme.
  • Fotografies representatives de l'actuació realitzada en general i dels elements qualificats d'essencials en particular.
  • La relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document, llur import, data d'emissió i data de pagament, conforme al model elaborat a l'efecte.
  • Les factures o documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats a l'anterior relació i documentació acreditativa del pagament.
  • Una relació detallada dels altres recursos no municipals, siguin propis del beneficiari o procedents de tercers, que hagin finançat l'activitat, amb indicació de llur import i origen.
 • Si el sol·licitant no és el propietari de l'espai on s'ubica l'establiment, document d'autorització de la propietat per a poder realitzar l'actuació de què es tracti quan aquesta afecti a l'immoble i/o les seves instal·lacions. No caldrà aquest document si l'autorització consta clarament en el títol d'ocupació.
 • Autorització de la Junta de Propietaris (en cas que l'establiment s'ubiqui en un edifici sotmès al règim de propietat horitzontal i l'actuació afecti a elements comuns). L'autorització podrà acreditar-se mitjançant l'acta de la sessió en què s'ha adoptat l'acord o el certificat acreditatiu d'aquest acord. En cas que l'autorització de la Junta de Propietaris no sigui necessària, caldrà acreditar aquesta circumstància i aportar els estatuts reguladors de la propietat horitzontal.
 • Si el sol·licitant no està subjecte al compliment d'obligacions tributàries i front la Seguretat Social, certificat que ho acrediti.
 • Declaració responsable degudament emplenada.
 • Sol·licitud de transferència bancària degudament diligenciada per l'entitat financera, conforme al model elaborat a l'efecte.

 

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució és de sis mesos des de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

De part
Negatiu
Recurs de reposició i contenciós administratiu
Acord de Junta de Govern

Bases reguladores de les subvencions per a l'impuls de l'activitat empresarial en el municipi de Rubí

Període de presentació de sol·licituds: Des del 11 de maig de 2022 i fins al 24 de juny de 2022

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros