Esteu aquí: Inici → Tràmits

Gual permanent: Baixa

Donar de baixa l'autorització d'ús restringit de la via pública per a l'entrada i sortida de vehicles.

Entitat física o jurídica, pública o privada.

  • Sol·licitud de llicència de baixa de gual.
  • Fotocòpia de l'acta de nomenament del president i secretari de la comunitat i del NIF d'ambdós. En el cas de tenir un representant legal, fotocòpia de l'atorgament de poders per obrar en nom d'un tercer i NIF i/o CIF d'aquest representant (persona física o jurídica) i de la persona apoderada.
  • Fotocòpia de l'últim rebut de taxa de guals pagat.
  • Fotocòpia NIF/CIF titulat o fotocòpia del NIF de la Comunitat de veïns (en cas que totes les places del pàrquing siguin propietat dels titulars de les vivendes de l'immoble) o NIF de la Comunitat de Propietaris (en cas que entre els propietaris de les places, hi hagi que no siguin titulars de les vivendes de l'immoble).
  • Fotocòpia del rebut de l'Impost sobre Béns Immobles.
  • Fotografia on es vegi la porta d'entrada dels vehicles, el bordó i la vorera.

Consultar Ordenança fiscal núm.39

  • A l'OAC mitjançant taló conformat o targeta bancària, per a pagaments de més de 5 euros .
Ordenança fiscal núm. 39 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a càrrega i descàrrega comercial, d'obres i enderrocs, de caràcter exclusiu.
De part
Negatiu
Recurs de reposició i contenciós administratiu
Decret

Ordenança fiscal núm. 39 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a càrrega i descàrrega comercial, d'obres i enderrocs, de caràcter exclusiu.

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LLICÈNCIES DE GUALS I ESTACIONAMENTS RESERVATS

L'Ordenança Municipal sobre Llicències de Guals i Estacionaments Reservats:

Títol IV.  Modificacions, canvi de titularitat, renovacions i baixa de les llicències. Article 20. Modificacions, canvi de titularitat i baixa de les llicències: 3. La resolució de baixes, requerirà la prèvia realització de les accions materials necessàries per reposar la configuració i senyalització física de l'espai sobre el que es concedeix el gual o estacionament reservat:

a) La baixa de la llicència no es concedirà fins que el beneficiari de la llicència d'accés a locals o recintes des de la via pública hagi dut a terme la reposició, reconstrucció o reparació de la vorera i/o vorada, previ requeriment.

b) La baixa  en la llicència comportarà el retorn de la placa als serveis municipals competents una vegada hagi estat requerida per aquests serveis.

 

INFRACCIONS: Atès que la utilització privativa d'un bé de domini públic, com és l'entrada i sortida de vehicles a través de l'espai públic, està subjecte a llicència municipal, les persones que hagin realitzat la declaració jurada, de no ús del gual, i es comprovi que utilitzen l'entrada i sortida de vehicles a través del domini públic, seran sancionades amb una multa econòmica tipificada a la normativa vigent.

Així, l'Ordenança Municipal sobre Llicències de Guals i Estacionaments Reservats, Títol II. Conceptes i Classificació. Capítol I. Guals, a l'Article 3. Ús comú especial de béns de domini públic, estableix: 1. L'accés de vehicles des de la via pública als locals, recintes o solars, o a l'inrevés, constitueix un ús comú especial de béns de domini públic i, en conseqüència, estarà subjecte a llicència municipal, d'acord amb les especificacions d'aquesta ordenança, i al pagament de qualsevol tribut i ingrés de dret públic que li sigui d'aplicació segons les disposicions vigents, en cada moment, que s'estableixin segons la zona d'ubicació de la finca dins el terme municipal, que consta a l'Ordenança Fiscal vigent. "

Títol VII. Règim Sancionador, a l'Article 29. Infraccions, estableix: Les accions o omissions contràries a aquesta Ordenança tindran el caràcter d'infraccions administratives i seran sancionades en els casos, en la forma i en la mesura que aquí es determini, tret que puguin constituir delictes o faltes tipificades en les lleis penals. (...).

 

L'Ordenança Fiscal 39 -Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les Reserves de via pública per a càrrega i descàrrega comercial, d'obres i enderrocs, de caràcter exclusiu', especifica a l'article 11. 3. Quan la duració temporal de l'aprofitament especial s'estengui a varis exercicis, el període impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial; en aquest cas el període impositiu s'ajustarà a aquesta circumstància amb el consegüent prorrateig de la quota en els termes següents:

(...)b) En cas de baixa per cessament en l'aprofitament o ús del domini públic, les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, a les llicències anuals, inclòs aquell en el qual es produeixi aquest cessament, a les llicències anuals. Els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals que restin des del següent al cessament fins a la finalització de l'any natural. Quan el cessament correspon a llicències mensuals, les quotes seran prorratejables per mesos.

4. Quan no s'autoritzi l'aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu, no es pugui dur a terme el mateix, procedirà la devolució de l'import satisfet.

 

Consulta i/o gestió d'expedients: Oficina de Guals, Ctra. Terrassa, 116 1r pis Tel. Contacte: 935 887 000 (ext. 8096) Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 09,00h a 13,00h.

Presencial Tràmit presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 Horaris: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (30 d'abril, 7 i 24 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari especial: del 15 al 30 de setembre, dilluns i dimecres de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, dimarts, dijous i  divendres de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: de dilluns a divendres de 8:00 a 14:30h durant els següents dies:

- del 15 de juny al 14 de setembre (estiu)

- del 28 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 (Nadal)

 

L'atenció presencial en aquesta oficina és amb cita prèvia. Per demanar cita prèvia cliqueu a sol·licitar la cita prèvia

Podeu seguir presentant sol·licituds a través dels tràmits de la Seu Electrònica, i fer-nos consultes en el nostre correu electrònic i per telèfon.

Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Les Torres Rambleta Joan Miró, s/n (davant l'edifici de Rubí Desenvolupament) 08191 Rubí Telèfon: 935 887 000 Horaris: 

Horari general: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 h

 

L'oficina restarà tancada els següents dies:

- del 6 al 9 d'abril (Setmana Santa)

- del 30 de juny al 10 de setembre (estiu)

- el 7 de desembre

- del 24 de desembre de 2020 al 8  de gener de 2021 (Nadal)

Finestreta Única Empresarial de Rubí Masia Can Serra, C/Can Serra núm 3, PAE CIT 5B La Llana 08191 - Rubí 08191 Rubí Telèfon: 93 588 70 00 Horaris: 

Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.
Tardes: Dimarts i dijous de 15:30 a 18:00 h.

Horaris especials: Del 15 al 18 d'abril (Setmana Santa) de l'1 de juliol fins el 10 de setembre i del 23 de desembre de 2019 al 3 de gener de 2020 l'horari serà de 8:30 a 14:00h.

Les vigílies de festiu: 30 d'abril, 31 d'octubre i 5 de desembre l'horari serà de 8:30h a 14:00h

L'oficina romandrà tancada per vancances d'estiu del 12 al 16 d'agost ambdós inclosos

 

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica