Usted está aquí: Inicio → Trámites

Baixa de gual permanent/horari

Donar de baixa l'autorització d'ús restringit de la via pública per a l'entrada i sortida de vehicles.

Entitat física o jurídica, pública o privada.

Documentació a presentar per sol·licitar la baixa d?un Gual permanent/horari :

  • Sol·licitud de llicència de baixa de gual
  • Document justificatiu del pagament de l'autoliquidació de la taxa de tramitació i gestió
  • Fotocòpia NIF/CIF titular o fotocòpia del NIF de la comunitat de veïns (cas que totes les places del pàrquing siguin propietat dels titulars de les vivendes de l'immoble) o NIF de la comunitat de propietaris del pàrquing (cas que entre els propietaris de les places, hi hagi que no siguin titulars de les vivendes de l'immoble o per als locals industrials o comercials situats dins el mateix recinte o parcel·la amb accés comú)
  • Autorització del propietari de l'immoble (cas que el sol·licitant de la llicència de gual no sigui el propietari de la finca i/o local)
  • En el cas de defunció del titular, fotocòpia certificació literal de defunció i d?acceptació d?herència.
  • En el cas de tenir un representant legal, fotocòpia de l'atorgament de poders per obrar en nom d'un tercer i NIF i/o CIF d'aquest representant (persona física o jurídica) i de la persona apoderada. En el cas de comunitats de propietaris, fotocòpia de l?acta de nomenament del president i secretari i del NIF d?ambdós.
  • Fotocòpia justificant pagament de l'últim rebut de la taxa del gual
  • Fotografia on es vegi la porta d'entrada dels vehicles, la vorada i la vorera
  • Declaració jurada de no ús del gual

Consultar Ordenança fiscal núm.39

  • A l'OAC mitjançant taló conformat o targeta bancària, per a pagaments de més de 5 euros .
Ordenança fiscal núm. 39 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a càrrega i descàrrega comercial, d'obres i enderrocs, de caràcter exclusiu.
De part
Negatiu
Recurs de reposició i contenciós administratiu
Decret

Ordenança fiscal núm. 39 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a càrrega i descàrrega comercial, d'obres i enderrocs, de caràcter exclusiu.

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LLICÈNCIES DE GUALS I ESTACIONAMENTS RESERVATS

L'Ordenança Municipal sobre Llicències de Guals i Estacionaments Reservats:

Títol IV.  Modificacions, canvi de titularitat, renovacions i baixa de les llicències. Article 20. Modificacions, canvi de titularitat i baixa de les llicències: 3. La resolució de baixes, requerirà la prèvia realització de les accions materials necessàries per reposar la configuració i senyalització física de l'espai sobre el que es concedeix el gual o estacionament reservat:

a) La baixa de la llicència no es concedirà fins que el beneficiari de la llicència d'accés a locals o recintes des de la via pública hagi dut a terme la reposició, reconstrucció o reparació de la vorera i/o vorada, previ requeriment.

b) La baixa  en la llicència comportarà el retorn de la placa als serveis municipals competents una vegada hagi estat requerida per aquests serveis.

 

INFRACCIONS: Atès que la utilització privativa d'un bé de domini públic, com és l'entrada i sortida de vehicles a través de l'espai públic, està subjecte a llicència municipal, les persones que hagin realitzat la declaració jurada, de no ús del gual, i es comprovi que utilitzen l'entrada i sortida de vehicles a través del domini públic, seran sancionades amb una multa econòmica tipificada a la normativa vigent.

Així, l'Ordenança Municipal sobre Llicències de Guals i Estacionaments Reservats, Títol II. Conceptes i Classificació. Capítol I. Guals, a l'Article 3. Ús comú especial de béns de domini públic, estableix: 1. L'accés de vehicles des de la via pública als locals, recintes o solars, o a l'inrevés, constitueix un ús comú especial de béns de domini públic i, en conseqüència, estarà subjecte a llicència municipal, d'acord amb les especificacions d'aquesta ordenança, i al pagament de qualsevol tribut i ingrés de dret públic que li sigui d'aplicació segons les disposicions vigents, en cada moment, que s'estableixin segons la zona d'ubicació de la finca dins el terme municipal, que consta a l'Ordenança Fiscal vigent. "

Títol VII. Règim Sancionador, a l'Article 29. Infraccions, estableix: Les accions o omissions contràries a aquesta Ordenança tindran el caràcter d'infraccions administratives i seran sancionades en els casos, en la forma i en la mesura que aquí es determini, tret que puguin constituir delictes o faltes tipificades en les lleis penals. (...).

 

L'Ordenança Fiscal 39 -Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les Reserves de via pública per a càrrega i descàrrega comercial, d'obres i enderrocs, de caràcter exclusiu', especifica a l'article 11. 3. Quan la duració temporal de l'aprofitament especial s'estengui a varis exercicis, el període impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial; en aquest cas el període impositiu s'ajustarà a aquesta circumstància amb el consegüent prorrateig de la quota en els termes següents:

(...)b) En cas de baixa per cessament en l'aprofitament o ús del domini públic, les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, a les llicències anuals, inclòs aquell en el qual es produeixi aquest cessament, a les llicències anuals. Els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals que restin des del següent al cessament fins a la finalització de l'any natural. Quan el cessament correspon a llicències mensuals, les quotes seran prorratejables per mesos.

4. Quan no s'autoritzi l'aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu, no es pugui dur a terme el mateix, procedirà la devolució de l'import satisfet.

 

Consulta i/o gestió d'expedients: Oficina de Guals, Ctra. Terrassa, 116 1r pis Tel. Contacte: 935 887 000 (marqueu # i la extensió  6503 ) Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 09,00h a 13,00h.

Trámite telemático Trámite telemático
Presencial Trámite presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Teléfono: 93 5887000 Horarios: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (11 i 31 d'octubre, 5 i 7 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00h durant els següents dies:

- de l'11 al 14 d'abril (setmana santa)

- de l'1 de juny al 30 de setembre (estiu)

- del 27 de desembre de 2022 al 5 de gener de 2023 (Nadal)

 

L'atenció presencial en aquesta oficina és de forma preferent amb cita prèvia

Per demanar cita prèvia cliqueu a sol·licitar la cita prèvia

Recordeu demanar una cita per cadascun dels tramits a realitzar.

 

Si no disposeu de cita prèvia us atendrem de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h. En aquest cas haureu d'esperar al vostre torn. 

 

També hi ha disponible un canal de suport a les tramitacions en línia, XatBot, amb el nom de Rubí Suport.
El servei està disponible des de:
    Whatsapp: a través del telèfon 623 196 219 o bé en aquest enllaç
    Telegram: SuportRubi_Bot

Finestreta Única Empresarial de Rubí Masia Can Serra, C/Can Serra núm 3, PAE CIT 5B La Llana 08191 - Rubí 08191 Rubí Teléfono: 93 588 70 00 Horarios: 

Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.
Tardes: Dimarts i dijous de 15:30 a 18:00 h.

Cal sol·licitar la cita prèvia trucant al telèfon 935887000 i marcar # (ext.6152, 6153 o 6155) o per correu electrònic a fuer@ajrubi.cat

Horaris especials: Del 6 al 9 d'abril (Setmana Santa) de l'15 de juny fins el 14 de setembre (Estiu) i del 21al 31 de desembre 2020 i el 4, 5 i 7 de gener 2021 (Nadal) l'horari serà de 8:30 a 14:00h.

Les vigílies de festiu: 30 d'abril, l'horari serà de 8:30h a 14:00h

L'oficina romandrà tancada per vacances d'estiu del 10 al 21 d'agost ambdós inclosos

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros