Esteu aquí: Inici → Tràmits

Tràmits

Informació

Selecciona l'apartart que et faciliti més la cerca del teu tràmit. Els tràmits també están identificats amb la seva forma de tramitació, que pot ser presencial, telefònica o telemàtica

Nom del tràmit
Ciutadania (78)
Ajuts al transport urbà per a 4rt ESO i educació postobligatòria al JV Foix Documents associats Presencial
Ajuts menjador escolar curs 2019-2020 Documents associats Presencial
Ajuts per al pagament de l'IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica Documents associats Presencial
Alta al Padró Municipal d'Habitants Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Anul·lació de lloguer de nínxol Documents associats Presencial
Assabentat d'obres menors (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) Presencial
Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger Documents associats Presencial
Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants Documents associats Presencial
Bonificació per a la utilització privativa o l'aprofitament especial i explotació dels horts urbans Documents associats Presencial
Bonificació per als habitatges on conviuen més de tres persones. Ampliació del tram tarifari de l'aigua i clavegueram Documents associats Presencial
Bonificació sobre el preu del consum d'aigua i clavegueram per als pensionistes de més de 65 anys amb escassa capacitat econòmica Documents associats Presencial
Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Canvi de nom de drets funeraris de sepultures Documents associats Presencial
Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí Presencial
Certificacions Cadastrals Documents associats Presencial
Certificat d'aprofitament urbanístic Documents associats Presencial
Certificat d'empadronament Documents associats Presencial
Certificat de béns Documents associats Presencial
Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació Documents associats Presencial
Cessió de drets funeraris (quan es té nínxol en règim de lloguer) Documents associats Presencial
Comunicació prèvia d'obres (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) Documents associats Presencial
Comunicació prèvia de primera ocupació (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) Documents associats Presencial
Concurs de cartells de Carnaval Documents associats Presencial
Concurs de cartells de Festa Major 2018 Documents associats Presencial
Concurs de Cartells de Festa Major 2019 Documents associats Presencial
Concurs de Comparses de Carnaval 2020 Documents associats Presencial
Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures Documents associats Presencial
Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents Documents associats Presencial
Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí Documents associats Presencial
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Consultes sobre temes de consum Presencial Tràmit telefònic Tràmit telemàtic
Contragual Documents associats Presencial
Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres Documents associats Presencial
Emissió de duplicats de títols de drets funeraris Documents associats Presencial
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Gual permanent: Alta Documents associats Presencial
Gual permanent: Baixa Documents associats Presencial
Gual permanent: Modificació Documents associats Presencial
Informe d'aprofitament urbanístic Documents associats Presencial
Inscripció als casals vacacionals 2019 de l'Institut Escola Teresa Altet i de l' Escola 25 de Setembre Documents associats Presencial
Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals Presencial
Inscripcions i matriculació als Casals diaris Documents associats Presencial
Instància genèrica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (canvi d'ús) (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) Documents associats Presencial
Llicència d'obres (enderrocs) (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) Documents associats Presencial
Llicència d'obres (legalització) (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) Documents associats Presencial
Llicència d'obres (obra nova) (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) Documents associats Presencial
Llicència de divisió horitzontal Documents associats Presencial
Llicència de parcel·lació urbanística Documents associats Presencial
Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos Documents associats Presencial
Llicència per instal.lar una grua torre (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) Documents associats Presencial
Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants Documents associats Presencial
Ocupació especial de l'espai públic Documents associats Presencial
Preinscripció i matrícula escoles bressol municipals Documents associats Presencial
Preinscripció i matrícula a l'espai familiar Creixença Documents associats Presencial
Preinscripció i matricula als Tallers d'Art Documents associats Presencial
Preinscripció i matrícula Escola de Música Pere Burés Documents associats Presencial
Preinscripció i matriculació als cicles formatius de l'Escola d'art municipal Edra Presencial
Pròrroga de llicències d'obres i de Comunicacions Prèvies d'Obres (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) Documents associats Presencial
Reclamacions sobre temes de consum Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Recollida de l'esporga Tràmit telefònic
Recollida de mobles i trastos vells Tràmit telefònic
Registre municipal d'animals de companyia Documents associats Presencial
Renovació de drets funeraris de sepultures Documents associats Presencial
Renovació del Padró Municipal d'Habitants Documents associats Presencial
Renúncia de drets funeraris Documents associats Presencial
Renúncia o desistiment de llicència d'obres Documents associats Presencial
Rescat de drets funeraris Documents associats Presencial
Reserves d'estacionament per a persones amb discapacitat Documents associats
Sol.licitud de Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació Documents associats Presencial
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants Presencial
Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum Documents associats Presencial Tràmit telefònic Tràmit telemàtic
Sol·licitud de subvenció al transport escolar Documents associats Presencial
Subvenció 2019 ajuts per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves, temp. 2018-2019 Documents associats Presencial
Tarjeta de pensionista Presencial
Volant de convivència el Padró Municipal d'Habitants Documents associats Presencial Tràmit telefònic
Volant individual del Padró Municipal d'Habitants Documents associats Presencial Tràmit telefònic Tràmit telemàtic
Empreses (37)
Assabentat d'obres menors (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) Presencial
Bonificació per recollida de residus comercials pel sistema porta a porta Documents associats Presencial
Certificacions Cadastrals Documents associats Presencial
Certificat d'aprofitament urbanístic Documents associats Presencial
Certificat de béns Documents associats Presencial
Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació Documents associats Presencial
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats Documents associats Presencial
Comunicació prèvia d'obres (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) Documents associats Presencial
Comunicació prèvia de primera ocupació (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) Documents associats Presencial
Comunicació prèvia de tipus A Documents associats Presencial
Comunicació prèvia de tipus B Documents associats Presencial
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Contragual Documents associats Presencial
Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres Documents associats Presencial
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Gual permanent: Alta Documents associats Presencial
Gual permanent: Baixa Documents associats Presencial
Gual permanent: Modificació Documents associats Presencial
Informe d'aprofitament urbanístic Documents associats Presencial
Instància genèrica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats Documents associats Presencial
Llicència d'obres (canvi d'ús) (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) Documents associats Presencial
Llicència d'obres (enderrocs) (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) Documents associats Presencial
Llicència d'obres (legalització) (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) Documents associats Presencial
Llicència d'obres (obra nova) (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) Documents associats Presencial
Llicència de divisió horitzontal Documents associats Presencial
Llicència de parcel·lació urbanística Documents associats Presencial
Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives Documents associats Presencial
Llicència per instal.lar una grua torre (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) Documents associats Presencial
Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires Documents associats Presencial
Ocupació especial de l'espai públic Documents associats Presencial
Pròrroga de llicències d'obres i de Comunicacions Prèvies d'Obres (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) Documents associats Presencial
Recollida de mobles i trastos vells Tràmit telefònic
Renúncia o desistiment de llicència d'obres Documents associats Presencial
Sol.licitud de Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació Documents associats Presencial
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants Presencial
Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum Documents associats Presencial Tràmit telefònic Tràmit telemàtic
Entitats (25)
2a Convocatòria 2017 de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes Documents associats Presencial
Certificat d'aprofitament urbanístic Documents associats Presencial
Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials Documents associats Presencial
Concurs de cartells de Festa Major 2018 Documents associats Presencial
Concurs de Cartells de Festa Major 2019 Documents associats Presencial
Concurs de Comparses de Carnaval 2020 Documents associats Presencial
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Convocatòria 2018 de subvencions als projectes de cooperació internacional al desenvolupament Documents associats Presencial
Convocatòria 2019 de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes Documents associats Presencial
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Informe d'aprofitament urbanístic Documents associats Presencial
Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) Documents associats Presencial
Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals Presencial
Instància genèrica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres Documents associats Presencial
Recollida de mobles i trastos vells Tràmit telefònic
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants Presencial
Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per associacions de veïns i/o propietaris Documents associats Presencial
Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per entitats de Ciutadania Documents associats Presencial
Sol·licitud d'ús de centres educatius Documents associats Presencial
Subvenció 2019 ajuts per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves, temp. 2018-2019 Documents associats Presencial
Subvenció a entitats de lleure educatives per a la realització d'activitats Documents associats Presencial
Subvencions a les AMPA de Rubí per a la realització de projectes d'acompanyament al procés educatiu (curs 2017-2018) Documents associats Presencial
Subvencions per a Casals d'estiu 2019 Documents associats Presencial
Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanes (REC) Documents associats Presencial
Emprenedors (6)
Concurs de cartells de Festa Major 2018 Documents associats Presencial
Concurs de Cartells de Festa Major 2019 Documents associats Presencial
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Convocatòria 2019 a les millors iniciatives comercials de nova implantació al municipi de Rubí Documents associats Presencial
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres Documents associats Presencial
Comerç (18)
Bonificació per recollida de residus comercials pel sistema porta a porta Documents associats Presencial
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats Documents associats Presencial
Comunicació prèvia d'obres (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL) Documents associats Presencial
Comunicació prèvia de tipus A Documents associats Presencial
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Contragual Documents associats Presencial
Convocatòria 2019 a les millors iniciatives comercials de nova implantació al municipi de Rubí Documents associats Presencial
Convocatòria 2019 de subvencions per a la millora del comerç Documents associats Presencial
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Gual permanent: Alta Documents associats Presencial
Gual permanent: Baixa Documents associats Presencial
Gual permanent: Modificació Documents associats Presencial
Instància genèrica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres Documents associats Presencial
Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires Documents associats Presencial
Ocupació especial de l'espai públic Documents associats Presencial
Recollida de mobles i trastos vells Tràmit telefònic
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants Presencial
Proveïdors (24)
2a Convocatòria 2017 de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes Documents associats Presencial
Certificat d'aprofitament urbanístic Documents associats Presencial
Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials Documents associats Presencial
Concurs de cartells de Festa Major 2018 Documents associats Presencial
Concurs de Cartells de Festa Major 2019 Documents associats Presencial
Concurs de Comparses de Carnaval 2020 Documents associats Presencial
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Convocatòria 2018 de subvencions als projectes de cooperació internacional al desenvolupament Documents associats Presencial
Convocatòria 2019 de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes Documents associats Presencial
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Informe d'aprofitament urbanístic Documents associats Presencial
Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) Documents associats Presencial
Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals Presencial
Instància genèrica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres Documents associats Presencial
Recollida de mobles i trastos vells Tràmit telefònic
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants Presencial
Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per associacions de veïns i/o propietaris Documents associats Presencial
Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per entitats de Ciutadania Documents associats Presencial
Sol·licitud d'ús de centres educatius Documents associats Presencial
Subvenció 2019 ajuts per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves, temp. 2018-2019 Documents associats Presencial
Subvencions a les AMPA de Rubí per a la realització de projectes d'acompanyament al procés educatiu (curs 2017-2018) Documents associats Presencial
Subvencions per a Casals d'estiu 2019 Documents associats Presencial
Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanes (REC) Documents associats Presencial
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica