Esteu aquí: Inici → Tràmits

Comunicació prèvia de primera ocupació

Acreditar l'efectiu compliment de la precedent llicència d'obres majors atorgada, i de les seves condicions.

El titular de la llicència o el seu representant.

 • Imprès de comunicació prèvia de primera ocupació per duplica (per duplicat, si es fa per registre presencial)
 • Document d?Autoliquidació de la Taxa per comunicació prèvia de primera ocupació, segons les OOFF vigents 1
 • Document justificatiu del pagament de la Taxa per comunicació prèvia de primera ocupació, segons les OOFF vigents 1
 • Fotocòpia del D.N.I. o C.I.F. (o exhibició de l'original).
 • Fotografia de la façana/es i fotografies de l'estat de la via pública. El suport serà en paper fotogràfic o de qualitat equivalent. No s'admetrà fotografies instantànies ni imatges de baixa qualitat.
 • Còpia compulsada o original del certificat final d'obres emès per la direcció facultativa de l'obra, degudament visat pel Col·legi Professional on  consti (en aplicació de l'article 75 del Decret 64/2014, de 13 de maig) ;

a)       Data de finiment de les obres

b)       Que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si s'escau, les seves  modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada.

c)       Que l'edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l'ús autoritzat.

 • Còpia compulsada dels fulls segellats de l'alta o variació al Cadastre Immobiliari (900D)
 • Còpia compulsada del certificat o butlletí d'instal·lació del compliment del projecte tècnic d'infraestructura comuna de telecomunicacions segellat per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació, si s'escau.
 • Documentació acreditativa de la vinculació de les places d'aparcament, si s'escau.

1 Autoliquidació generada i lliurada per l?oficina de la Diputació de Barcelona: C/ Pau Claris, 38 (Rubí) Tel. 934729116

ordenança fiscal núm. 17

 • Al BANC (a les entitats col·laboradores amb l'Ajuntament).
ordenança fiscal núm. 17
De part
Positiu

Article 75 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

El primer pas per presentar la comunicació prèvia de primera ocupació serà sol·licitar cita prèvia a l'Oficina de Gestió tributària de la Diputació de Barcelona a la pàgina web (https://orgt.diba.cat/es/TramitsPagaments/Home/tramits) per recollir l'autoliquidació de la taxa corresponent, aportant aquesta instància degudament emplenada. Un cop s'hagi liquidat la taxa a l'entitat bancària, es podrà iniciar el tràmit presentant la documentació necessària a qualsevol de les Oficines d'Atenció al Ciutadà o a la Finestreta Única Empresarial de l'Ajuntament de Rubí.

El règim de comunicació prèvia està regulat a l'article 75 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística  que especifica que només es pot utilitzar i ocupar l'edifici o la construcció de què es tracti després que hagi transcorregut el termini d'un mes des de la presentació de la comunicació i el certificat a què fa referència aquest article o, si s'escau, de l'esmena de la comunicació o l'aportació dels documents requerits, sense que l'administració atorgant hagi manifestat la disconformitat de les obres executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència urbanística atorgada.

L'edificació objecte d'aquesta comunicació prèvia podrà ser inspeccionada pels Serveis Tècnics municipals, en qualsevol moment, d'acord amb allò que disposa l'article 201 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost. Aquest article en el seu apartat 3r diu: ...En l'exercici de l'acció inspectora, el personal de les administracions competents pot inspeccionar tota mena d'obres i d'instal·lacions; els fets que constati aquest personal tenen valor probatori, d'acord amb el què estableix la legislació de procediment administratiu comú.

Per tal que la comunicació faculti al titular la utilització de l'edificació és necessari que s'adjunti tota la documentació, que les obres s'hagin efectuat d'acord amb el projecte aprovat o amb modificacions de detall introduïdes i autoritzades, i que l'edificació estigui en condicions d'ésser utilitzada d'acord amb la normativa vigent.

La presentació d'una comunicació prèvia o declaració responsable incompleta, inexacte o amb l'absència dels requisits establerts a l'efecte no és jurídicament eficaç, amb l'obligació, en aquest cas, de no realitzar la primera ocupació, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a que hi hagi lloc.

Caldrà presentar la sol·licitud de devolució d'avals i fiances  tràmit de devolució d'avals i fiances  per tal de tramitar-ho conjuntament amb la comunicació prèvia de primera ocupació.

 

Durant el tràmit de l'expedient si ha d'aportar documentació complementària o ha de subsanar deficiències requerides, els informem que consta un tràmit específic anomenat Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient, pel qual el tràmit és més àgil i escaient:

https://seu.rubi.cat/catalogoTramites/show/605

Tràmit telemàtic Tràmit telemàtic
Presencial Tràmit presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC C/ Narcís Menard, 17 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 Horaris: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (11 i 31 d'octubre, 5 i 7 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: del 2 de juliol a l'10 de setembre (estiu)

- de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00h

 

 El dia 1 de juliol tancat per festa local de Rubí.

 

Atenció presencial.

  • Amb cita prèvia en l’horari assenyalat a sota. La cita es pot obtenir de la següent manera:
   • Per Internet: sol·licitar cita prèvia.
   • Per telèfon: trucant al 93 588 70 00 (marcant l’opció 1)
   • Presencial: a l’OAC o a la consergeria de l’Ajuntament
  • Sense cita prèvia: cal agafar tiquet i esperar el torn corresponent. En aquest cas l’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h.

També hi ha disponible un canal de suport a les tramitacions en línia, XatBot, amb el nom de Rubí Suport.
El servei està disponible des de:
    Whatsapp: a través del telèfon 623 196 219 o bé en aquest enllaç
    Telegram: SuportRubi_Bot

Finestreta Única Empresarial de Rubí Masia Can Serra, C/Can Serra núm 3, PAE CIT 5B La Llana 08191 - Rubí 08191 Rubí Telèfon: 93 588 70 00 Horaris: 

Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.
Tardes: Dimarts i dijous de 15:30 a 18:00 h.

Cal sol·licitar la cita prèvia trucant al telèfon 935887000 i marcar # (ext.6152, 6153 o 6155) o per correu electrònic a fuer@ajrubi.cat

Horari especial de 8.30 a 14 h durant els dies següents:

Del 3 al 6 d’abril.
De l’1 de juny al 30 de setembre.
El 31 d’octubre.
El 5 i el 7 de desembre.
Del 18 de desembre del 2023 al 5 de gener del 2024.

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica