Esteu aquí: Inici → Tràmits

Gual permanent: Alta

Autoritzar l'ús restringit de la via pública per a l'entrada i sortida de vehicles.

Entitat física o jurídica, pública o privada.

 • Sol·licitud de llicència d'alta de gual.
 • Document justificatiu del pagament de l'autoliquidació de la Taxa.
 • Autorització del propietari de l'immoble (en el cas que el sol·licitant de la llicència de gual no sigui el propietari de la finca i/o local)
 • Fotocopia de l'acta de nomenament del president i secretari de la comunitat i del NIF d'ambdós. En el cas de tenir un representant legal, fotocòpia de l'atorgament de poders per obrar en nom d'un tercer i NIF i/o CIF d'aquest representant (persona física o jurídica) i de la persona apoderada.
 • Fotocòpia de l'escriptura del propietari o contracte de lloguer del local o pàrquing (per les altes) o de l'escriptura de compravenda (pels canvis de nom).
 • Fotocòpia de la llicència municipal d'activitats (per a empreses, pàrquings o locals de més de 100 m2 i que sigui utilitzat per més de quatre vehicles), o comunicació prèvia d'inici d'activitat.
 • Fotocòpia NIF/CIF titulat o fotocòpia del NIF de la comunitat de veïns (en cas que totes les places del pàrquing siguin propietat dels titulars de les vivendes de l'immoble) o NIF de la Comunitat de Propietaris (en cas que entre els propietaris de les places, hi hagi que no siguin titulars de les vivendes de l'immoble).
 • Fotocòpia del rebut de l'Impost sobre Béns Immobles.
 • Fotografia on es vegi la porta d'entrada dels vehicles, el bordó i la vorera.
 • Plànol d'emplaçament.
 • Plànol de planta del local.

Nota : En cas d'immobles en construcció, la llicència no es podrà sol·licitar fins la seva finalització acreditada amb certificat final d'obres.

Consultar Ordenança Fiscal núm.39

 • A l'OAC mitjançant taló conformat o targeta bancària, per a pagaments de més de 5 euros .
Ordenança fiscal núm. 39 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a càrrega i descàrrega comercial, d'obres i enderrocs, de caràcter exclusiu.
De part
Negatiu
Recurs de reposició i contenciós administratiu
Decret

 

L'Ordenança Municipal sobre Llicències de Guals i Estacionaments Reservats:

1. Característiques del gual: Les característiques de disseny i materials utilitzables en la construcció dels guals hauran d'ajustar-se a les prescripcions en matèria de supressió de barreres arquitectòniques i a les que es detallen al final d'aquest annex. En el supòsit que, per condicions de la via pública, el desnivell entre la vorera i la calçada no excedeixi de cinc centímetres (5 cm), no caldrà la modificació de la vorada. Tipus de vorada:

 •  Voreres de menys de 1,20 m es posarà la vorada tipus T-25 de 50x28x25-8.
 •  Fins als 1,85 m d'amplada es posarà la vorada tipus MANRESA de 40x60x10.
 •  Per les voreres de més de 1,85 m d'amplada, la vorada tipus ICS de 60x40x10.

 

 2. Senyalització del gual:

 •  Davant dels accessos autoritzats es pintarà a la calçada, a una distància de 30 cm de la vorada i paral·lela a aquesta, una línia discontinua de 10 cm d'ample en forma d'U de color groc (segons norma UNE-48103 referència B-502), a trams iguals de 0,5 a 1 metre de llargada i amb la longitud concedida de la llicència, finalitzant en una línea de 10 cm. perpendicular a l'eix del carrer d'una longitud de 100cm. (d'acord amb la norma 8.2 IC del 4 d'agost de 1987).
 • Als carrers que no estigui permès l'estacionament al costat que estigui concedit el gual, i a les superfícies úniques amb pavimentació diferent a l'asfalt, la concessió de la llicència de gual no comportarà l'obligació de senyalització horitzontal.
 •  En cas de sol·licitar l'ampliació del gual, aquesta ampliació es podrà fer amb pintura, seguint les prescripcions de la present ordenança.

 

3. Condicions generals:

 • El gual no podrà tenir una longitud inferior a 3 m, incloses les peces de transició de la vorada, ni superior a la mida de la porta a que serveix més un metre per banda.
 • El manteniment i la senyalització del gual és a càrrec del titular.
 • S'haurà de mantenir uniforme la rasant de la vorera. Si estigués malmesa s'haurà de reposar el panot igual a l'existent.
 • No s'admeten suplements de cap tipus a la vorada (formigó, metàl·lics, fustes, etc.)
 • Si existeix desnivell a la porta d'entrada, s'haurà de convertir en una rampa des de la línia de façana cap a l'interior del local.

 

L'Ordenança Fiscal 39  Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les Reserves de via pública per a càrrega i descàrrega comercial, d'obres i enderrocs, de caràcter exclusiu, especifica a l'article 11. 3. Quan la duració temporal de l'aprofitament especial s'estengui a varis exercicis, el període impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial; en aquest cas el període impositiu s'ajustarà a aquesta circumstància amb el consegüent prorrateig de la quota en els termes següents:

a)Quan l'inici de la utilització privativa o aprofitament especial no coincideix amb l'any natural, la quota es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l'any, inclòs el d'inici de l'ocupació o ús del domini públic, en els casos de llicències anuals. Quan es tracti de llicències mensuals la quota es calcularà proporcionalment al nombre de mesos que restin per finalitzar l'any, inclòs el d'inici de l'ocupació o ús del domini públic.

b)En cas de baixa per cessament en l'aprofitament o ús del domini públic, les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, a les llicències anuals, inclòs aquell en el qual es produeixi aquest cessament, a les llicències anuals. Els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals que restin des del següent al cessament fins a la finalització de l'any natural. Quan el cessament correspon a llicències mensuals, les quotes seran prorratejables per mesos.

4. Quan no s'autoritzi l'aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu, no es pugui dur a terme el mateix, procedirà la devolució de l'import satisfet.

 

Consulta i/o gestió d'expedients: Oficina de Guals, Ctra. Terrassa, 116 1r pis Tel. Contacte: 935 887 000 (ext. 8096) Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 09,00h a 13,00h.

Presencial Tràmit presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 Horaris: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (30 d'abril, 7 i 24 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari especial: del 15 al 30 de setembre, dilluns i dimecres de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, dimarts, dijous i  divendres de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: de dilluns a divendres de 8:00 a 14:30h durant els següents dies:

- del 15 de juny al 14 de setembre (estiu)

- del 28 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 (Nadal)

 

L'atenció presencial en aquesta oficina és amb cita prèvia. Per demanar cita prèvia cliqueu a sol·licitar la cita prèvia

Podeu seguir presentant sol·licituds a través dels tràmits de la Seu Electrònica, i fer-nos consultes en el nostre correu electrònic i per telèfon.

Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Les Torres Rambleta Joan Miró, s/n (davant l'edifici de Rubí Desenvolupament) 08191 Rubí Telèfon: 935 887 000 Horaris: 

Horari general: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 h

 

L'oficina restarà tancada els següents dies:

- del 6 al 9 d'abril (Setmana Santa)

- del 30 de juny al 10 de setembre (estiu)

- el 7 de desembre

- del 24 de desembre de 2020 al 8  de gener de 2021 (Nadal)

Finestreta Única Empresarial de Rubí Masia Can Serra, C/Can Serra núm 3, PAE CIT 5B La Llana 08191 - Rubí 08191 Rubí Telèfon: 93 588 70 00 Horaris: 

Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.
Tardes: Dimarts i dijous de 15:30 a 18:00 h.

Horaris especials: Del 15 al 18 d'abril (Setmana Santa) de l'1 de juliol fins el 10 de setembre i del 23 de desembre de 2019 al 3 de gener de 2020 l'horari serà de 8:30 a 14:00h.

Les vigílies de festiu: 30 d'abril, 31 d'octubre i 5 de desembre l'horari serà de 8:30h a 14:00h

L'oficina romandrà tancada per vancances d'estiu del 12 al 16 d'agost ambdós inclosos

 

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica