Esteu aquí: Inici → Tràmits

Assabentat d'obres menors

 • Obres interiors  de poca entitat i canvis d'aparells sanitaris que no suposin canvis en les obertures, murs, pilars i sostres, ni afectin el Programa funcional de la vivenda, d'acord amb el Decret d'Habitabilitat vigent de la Generalitat de Catalunya.
 • En habitatges familiars o plurifamiliars, obres d'instal·lacions de serveis (aigua, gas, electricitat, etc), sense que afectin elements estructurals.
 • Restauració, neteja i/o reparació de façanes i/o envans pluvials, i dels seus elements, afectant una altura inferior a 6 metres des de rasant de carrer, sempre i quan, no continguin AMIANT i/o no sigui necessari la utilització de bastida, pont penjant o qualsevol altre element auxiliar similar (si bé s'accepten les plataformes i cistelles elevadores).

 • Treballs de neteja, esbrossada i jardineria en l'interior d'un solar, sempre i quan no suposi moviment de terres de ± 50 cm. ni la tala d'arbres existents.

 

NOTA sobre la Interferència amb la fauna urbana protegida: 

Hi ha diverses espècies d'animals (sobretot d'ocells, com l'oreneta comú, l?oreneta cuablanca, els falciots i ballesters, però també d'altres grups, com ratpenats) que tenen com a hàbitat l'àmbit urbà i utilitzen sovint parts estructurals dels edificis (cambres de ventilació verticals i horitzontals, ampits, espais sota teules i sota balcons o ràfecs, façanes, mitgeres...) com a espais de nidificació i refugi. No estem parlant de coloms, gavians o estornells (espècies de competència municipal), sinó d'espècies legalment protegides, com són la immensa majoria mitjançant el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. L'afectació greu o destrucció del niu o refugi d'una espècie protegida, estiguin o no ocupats, del Departament de Territori i Sostenibilitat pot suposar la incoació d?un expedient sancionador administratiu i/o penal.

Cal tenir present també el que estableix la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat (article 54.1.b, en relació a la prohibició de molestar els animals i destruir els seus nius) i el Codi Penal (Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal ?darrera modificació publicada el 31/03/2015, en vigor a partir del 01/07/2015), en el seu article 334 (334.1 i 334.3), en relació a les penes de presó per aquelles persones que facin activitats que impedeixin o dificultin la reproducció d?espècies protegides (amb penes que poden anar de 3 mesos a 2 anys, segons els casos).

Informació obtinguda de l'Ofici del Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat, emès en data 31 de juliol de 2018.

Persona física o jurídica.

No cal presentar cap documentació. Només cal presentar-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) o a la Finestreta Única Empresarial (FUER) i el personal emplenarà l'imprès específic.

Gratuït.

Normativa Urbanística Vigent

Aquest és un tràmit immediat.

Cal que el ciutadà llegeixi atentament les condicions que s'especifiquen en aquest document, ja que està obligat a complir-les.

Condicions:

 • Mentre durin les obres, cal adoptar les precaucions que marquen les ordenances municipals i la legislació vigent, tant pel que fa a les normes de la bona construcció, com pel que fa a la convivència ciutadana, el respecte i descans dels veïns.
 • Els treballs susceptibles de causar molèsties pels sorolls no podran començar abans de les 8 i no podran perllongar-se després de les 22 hores.
 • Si es generen runes o residus provinents de l'esporga o del desbrossament, podran dur-se particularment a la Deixalleria Municipal, si no superen les següents quantitats i limitacions:

          a. Runa neta: fins a 1.000 Kg/mes i, com a usuari particular, un màxim de 3.000 Kg/any.

          b. Restes d'esporga: fins a 1.000 Kg/mes i, com a usuari particular, un màxim de 3.000 Kg/any.

          c. no podran accedir a la Deixalleria Municipal vehicles de més de 3.500 kg de PMA.

 • Si se superen aquestes quantitats o els residus generats no volguessin dur-se en transport particular a la Deixalleria, com preveu l'Ordenança municipal de gestió de residus de la construcció, caldrà que es contractin els serveis d'una empresa gestora de residus.
 • Si s'ha d'ocupar la via pública amb sacs, contenidors o bastides, caldrà obtenir prèviament el corresponent permís d'ocupació de la via pública.
 • En cas que sigui necessària l'ocupació de la via pública amb sacs, contenidors o bastides, caldrà obtenir prèviament el corresponent permís d'ocupació de la via pública.
 • En cap cas la tinença de l'assabentat d'obres habilita per l'ocupació de la via pública i al tall parcial o total del carrer.
 • La persona que estigui en possessió de l'assabentat d'obres o qui la pugui substituir, està obligada a mostrar-lo, quan els agents municipals encarregats de la inspecció i vigilància de les obres particulars li ho demanin.
 • Les obres o instal·lacions que es duguin a terme s'ajustaran estrictament a les esmentades a l'ASSABENTAT D'OBRES, per la qual cosa, les modificacions efectuades i les extralimitacions a què s'incorri seran objecte de sanció.

Terminis:

Des que es demana l'assabentat d'obres fins que s'inicien: 2 mesos; durada de les obres: 6 mesos.

Un cop transcorreguts aquests terminis, l'assabentat d'obres caducarà automàticament.

 

Queda exclosa del règim d'assabentat d'obres tota obra que es vulgui dur a terme en una finca que formi part del catàleg de patrimoni arquitectònic de Rubí, o tinguin la condició de bé local d'interès cultural. En tot cas, aquestes obres estaran subjectes a l'obtenció de llicència municipal o comunicació prèvia.

Podeu comprovar si la seva finca està afectada en la ficha de finques de protecció arquitectònica.

Tràmit telemàtic Tràmit telemàtic
Presencial Tràmit presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 Horaris: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (30 d'abril, 7 i 24 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari especial: del 15 al 30 de setembre, dilluns i dimecres de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, dimarts, dijous i  divendres de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: de dilluns a divendres de 8:00 a 14:30h durant els següents dies:

- del 15 de juny al 14 de setembre (estiu)

- del 28 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 (Nadal)

 

L'atenció presencial en aquesta oficina és amb cita prèvia. Per demanar cita prèvia cliqueu a sol·licitar la cita prèvia

Podeu seguir presentant sol·licituds a través dels tràmits de la Seu Electrònica, i fer-nos consultes en el nostre correu electrònic i per telèfon.

Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Les Torres Rambleta Joan Miró, s/n (davant l'edifici de Rubí Desenvolupament) 08191 Rubí Telèfon: 935 887 000 Horaris: 

Horari general: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 h

 

L'oficina restarà tancada els següents dies:

- del 6 al 9 d'abril (Setmana Santa)

- del 30 de juny al 10 de setembre (estiu)

- el 7 de desembre

- del 24 de desembre de 2020 al 8  de gener de 2021 (Nadal)

Finestreta Única Empresarial de Rubí Masia Can Serra, C/Can Serra núm 3, PAE CIT 5B La Llana 08191 - Rubí 08191 Rubí Telèfon: 93 588 70 00 Horaris: 

Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.
Tardes: Dimarts i dijous de 15:30 a 18:00 h.

Horaris especials: Del 15 al 18 d'abril (Setmana Santa) de l'1 de juliol fins el 10 de setembre i del 23 de desembre de 2019 al 3 de gener de 2020 l'horari serà de 8:30 a 14:00h.

Les vigílies de festiu: 30 d'abril, 31 d'octubre i 5 de desembre l'horari serà de 8:30h a 14:00h

L'oficina romandrà tancada per vancances d'estiu del 12 al 16 d'agost ambdós inclosos

 

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica