Esteu aquí: Inici → Tràmits

Assabentat d'obres menors

 

 • Obres interiors  de poca entitat i canvis d'aparells sanitaris que no suposin canvis en les obertures, murs, pilars i sostres, ni afectin el Programa funcional de la vivenda, d'acord amb el Decret d'Habitabilitat vigent de la Generalitat de Catalunya.

 

 • En habitatges familiars o plurifamiliars, obres d'instal·lacions de serveis (aigua, gas, electricitat, etc), sense que afectin elements estructurals.

 

 • Restauració, neteja i/o reparació de façanes i/o envans pluvials, i dels seus elements, afectant una altura inferior a 6 metres des de rasant de carrer, sempre i quan, no continguin AMIANT i/o no sigui necessari la utilització de bastida, pont penjant o qualsevol altre element auxiliar similar (si bé s'accepten les plataformes i cistelles elevadores).

 

 • Treballs de neteja, esbrossada i jardineria en l'interior d'un solar, sempre i quan no suposi moviment de terres de ± 50 cm. ni la tala d'arbres existents.

Persona física o jurídica.

No cal presentar cap documentació. Només cal presentar-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) o a la Finestreta Única Empresarial (FUER) i el personal emplenarà l'imprès específic.

Gratuït.

Normativa Urbanística Vigent

Aquest és un tràmit immediat.

Cal que el ciutadà llegeixi atentament les condicions que s'especifiquen en aquest document, ja que està obligat a complir-les.

Condicions:

 • Mentre durin les obres, cal adoptar les precaucions que marquen les ordenances municipals i la legislació vigent, tant pel que fa a les normes de la bona construcció, com pel que fa a la convivència ciutadana , el respecte i descans dels veïns.
 • Els treballs susceptibles de causar molèsties pels sorolls no podran començar abans de les 8 i no podran perllongar-se després de les 22 hores.
 • Si es generen runes o residus provinents de l'esporga o del desbrossament, podran dur-se particularment a la Deixalleria Municipal, si no superen les següents quantitats i limitacions:

          a. Runa neta: fins a 1.000 Kg/mes i, com a usuari particular, un màxim de 3.000 Kg/any.

          b. Restes d'esporga: fins a 1.000 Kg/mes i, com a usuari particular, un màxim de 3.000 Kg/any.

          c. no podran accedir a la Deixalleria Municipal vehicles de més de 3.500 kg de PMA.

 • Si se superen aquestes quantitats o els residus generats no volguessin dur-se en transport particular a la Deixalleria, com preveu l'Ordenança municipal de gestió de residus de la construcció, caldrà que es contractin els serveis d'una empresa gestora de residus.
 • Si s'ha d'ocupar la via pública amb sacs, contenidors o bastides, caldrà obtenir prèviament el corresponent permís d'ocupació de la via pública.
 • Cas que sigui necessària l'ocupació de la via pública amb sacs, contenidors o bastides, caldrà obtenir prèviament el corresponent permís d'ocupació de la via pública.
 • En cap cas la tinença de l'assabentat d'obres habilita per l'ocupació de la via pública i al tall parcial o total del carrer.
 • La persona que estigui en possessió de l' assabentat d'obres o qui la pugui substituir, està obligada a mostrar-lo, quan els agents municipals encarregats de la inspecció i vigilància de les obres particulars li ho demanin.
 • Les obres o instal·lacions que es duguin a terme s'ajustaran estrictament a les esmentades a l'ASSABENTAT D'OBRES, per la qual cosa, les modificacions efectuades i les extralimitacions a què s'incorri seran objecte de sanció.

Terminis:

Des de que es demana l'assabentat d'obres fins que s'inicien: 2 mesos ; durada de les obres: 6 mesos.

Un cop transcorreguts aquests terminis, l' assabentat d'obres caducarà automàticament.

 

Queda exclosa del règim d'assabentat d'obres tota obra que es vulgui dur a terme en una finca que formi part del catàleg de patrimoni arquitectònic de Rubí, o tinguin la condició de bé local d'interès cultural. En tot cas, aquestes obres estaran subjectes a l'obtenció de llicència municipal o comunicació prèvia.

Presencial Tràmit presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 Horaris: 

De dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:30h. Divendres i vigilies de festius de 8:30 a 14:00h.

Les vigiles de festiu, són:
- 30 d'abril
- 31 d'octubre
- 5 de desembre

Durant el mes de juny i setembre, l'horari serà

- Matins: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h,

- Tardes: dilluns i dimecres de 16:00 a 18:30h

 

Horaris especials:

De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30h durant els següents dies:

- del 15 al 18 d’abril (setmana santa)

- de l’1 de juliol al 10 de setembre (estiu)

- del 23 al 31 de desembre i el 2 i 3 de gener de 2020 (Nadal)

Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Les Torres Rambleta Joan Miró, s/n (davant l'edifici de Rubí Desenvolupament) 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 ext. 2425 Horaris: 

De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h.

 

L'oficina restarà tancada els dies següents:

- del 15 al 18 d’abril (setmana santa)

- 23 d’abril

- 28 de juny

- de l’1 de juliol al 10 de setembre (estiu)

- del 23 al 31 de desembre de 2019 i el 2 i 3 de gener de 2020 (Nadal)

Finestreta Única Empresarial de Rubí Masia Can Serra, C/Can Serra núm 3, PAE CIT 5B La Llana 08191 - Rubí 08191 Rubí Telèfon: 93 588 70 00 Horaris: 

Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.
Tardes: Dimarts i dijous de 15:30 a 18:00 h.

Horaris especials: Del 15 al 18 d'abril (Setmana Santa) de l'1 de juliol fins el 10 de setembre i del 23 de desembre de 2019 al 3 de gener de 2020 l'horari serà de 8:30 a 14:00h.

Les vigílies de festiu: 30 d'abril, 31 d'octubre i 5 de desembre l'horari serà de 8:30h a 14:00h

L'oficina romandrà tancada per vancances d'estiu del 12 al 16 d'agost ambdós inclosos

 

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica