Esteu aquí: Inici → Tràmits

Assabentat d'obres menors (NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL)

 NOTA IMPORTANT DE CARÀCTER PROVISIONAL:

A la vista del Real Decreto Ley 10/2020 de data 29/03/2020, no es poden dur a terme cap tipus d’ocupació de la via pública ni obres privades fins que aquest decret o les seves possible pròrrogues, sigui deixat sense efecte, amb excepció de les decretades com essencials.

Tanmateix comunicar que els terminis d’execució de les obres resten suspesos en aplicació del mateix Real Decreto-Ley

NOTA sobre la Interferència amb la fauna urbana protegida: 

Hi ha diverses espècies d’animals (sobretot d’ocells, com l’oreneta comú, l’oreneta cuablanca, els falciots i ballesters, però també d’altres grups, com ratpenats) que tenen com a hàbitat l’àmbit urbà i utilitzen sovint parts estructurals dels edificis (cambres de ventilació verticals i horitzontals, ampits, espais sota teules i sota balcons o ràfecs, façanes, mitgeres...) com a espais de nidificació i refugi. No estem parlant de coloms, gavians o estornells (espècies de competència municipal), sinó d’espècies legalment protegides, com són la immensa majoria mitjançant el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. L’afectació greu o destrucció del niu o refugi d’una espècie protegida, estiguin o no ocupats, del Departament de Territori i Sostenibilitat pot suposar la incoació d’un expedient sancionador administratiu i/o penal.

Cal tenir present també el que estableix la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat (article 54.1.b, en relació a la prohibició de molestar els animals i destruir els seus nius) i el Codi Penal (Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal –darrera modificació publicada el 31/03/2015, en vigor a partir del 01/07/2015), en el seu article 334 (334.1 i 334.3), en relació a les penes de presó per aquelles persones que facin activitats que impedeixin o dificultin la reproducció d’espècies protegides (amb penes que poden anar de 3 mesos a 2 anys, segons els casos).

Informació obtinguda de l’Ofici del Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat, emès en data 31 de juliol de 2018.

 

 • Obres interiors  de poca entitat i canvis d'aparells sanitaris que no suposin canvis en les obertures, murs, pilars i sostres, ni afectin el Programa funcional de la vivenda, d'acord amb el Decret d'Habitabilitat vigent de la Generalitat de Catalunya.

 

 • En habitatges familiars o plurifamiliars, obres d'instal·lacions de serveis (aigua, gas, electricitat, etc), sense que afectin elements estructurals.

 

 • Restauració, neteja i/o reparació de façanes i/o envans pluvials, i dels seus elements, afectant una altura inferior a 6 metres des de rasant de carrer, sempre i quan, no continguin AMIANT i/o no sigui necessari la utilització de bastida, pont penjant o qualsevol altre element auxiliar similar (si bé s'accepten les plataformes i cistelles elevadores).

 

 • Treballs de neteja, esbrossada i jardineria en l'interior d'un solar, sempre i quan no suposi moviment de terres de ± 50 cm. ni la tala d'arbres existents.

Persona física o jurídica.

No cal presentar cap documentació. Només cal presentar-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) o a la Finestreta Única Empresarial (FUER) i el personal emplenarà l'imprès específic.

Gratuït.

Normativa Urbanística Vigent

Aquest és un tràmit immediat.

Cal que el ciutadà llegeixi atentament les condicions que s'especifiquen en aquest document, ja que està obligat a complir-les.

Condicions:

 • Mentre durin les obres, cal adoptar les precaucions que marquen les ordenances municipals i la legislació vigent, tant pel que fa a les normes de la bona construcció, com pel que fa a la convivència ciutadana, el respecte i descans dels veïns.
 • Els treballs susceptibles de causar molèsties pels sorolls no podran començar abans de les 8 i no podran perllongar-se després de les 22 hores.
 • Si es generen runes o residus provinents de l'esporga o del desbrossament, podran dur-se particularment a la Deixalleria Municipal, si no superen les següents quantitats i limitacions:

          a. Runa neta: fins a 1.000 Kg/mes i, com a usuari particular, un màxim de 3.000 Kg/any.

          b. Restes d'esporga: fins a 1.000 Kg/mes i, com a usuari particular, un màxim de 3.000 Kg/any.

          c. no podran accedir a la Deixalleria Municipal vehicles de més de 3.500 kg de PMA.

 • Si se superen aquestes quantitats o els residus generats no volguessin dur-se en transport particular a la Deixalleria, com preveu l'Ordenança municipal de gestió de residus de la construcció, caldrà que es contractin els serveis d'una empresa gestora de residus.
 • Si s'ha d'ocupar la via pública amb sacs, contenidors o bastides, caldrà obtenir prèviament el corresponent permís d'ocupació de la via pública.
 • En cas que sigui necessària l'ocupació de la via pública amb sacs, contenidors o bastides, caldrà obtenir prèviament el corresponent permís d'ocupació de la via pública.
 • En cap cas la tinença de l'assabentat d'obres habilita per l'ocupació de la via pública i al tall parcial o total del carrer.
 • La persona que estigui en possessió de l'assabentat d'obres o qui la pugui substituir, està obligada a mostrar-lo, quan els agents municipals encarregats de la inspecció i vigilància de les obres particulars li ho demanin.
 • Les obres o instal·lacions que es duguin a terme s'ajustaran estrictament a les esmentades a l'ASSABENTAT D'OBRES, per la qual cosa, les modificacions efectuades i les extralimitacions a què s'incorri seran objecte de sanció.

Terminis:

Des que es demana l'assabentat d'obres fins que s'inicien: 2 mesos; durada de les obres: 6 mesos.

Un cop transcorreguts aquests terminis, l'assabentat d'obres caducarà automàticament.

 

Queda exclosa del règim d'assabentat d'obres tota obra que es vulgui dur a terme en una finca que formi part del catàleg de patrimoni arquitectònic de Rubí, o tinguin la condició de bé local d'interès cultural. En tot cas, aquestes obres estaran subjectes a l'obtenció de llicència municipal o comunicació prèvia.

Presencial Tràmit presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 Horaris: 

Com a mesura excepcional davant la situació actual, l'oficina està tancada i només s'atendrà a través de la Seu Electrònica, correu electrònic i telefònicament

 

De dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:30h. Divendres i vigilies de festius de 8:30 a 14:00h.

Les vigiles de festiu, són: 30 d'abril, 7 i 24 de desembre

 

De l'1 al 15 de juny i del 15 al 30 de setembre l'horari serà

- Matins: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h

- Tardes: dilluns i dimecres de 16:00 a 18:30h

 

Horari intensiu:

De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30h durant els següents dies:

- del 6 al 9 d'abril (setmana santa)

- del 15 de juny al 14 de setembre (estiu)

- del 28 de desembre de 2010 al 7 de gener de 2021 (Nadal)

 

Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Les Torres Rambleta Joan Miró, s/n (davant l'edifici de Rubí Desenvolupament) 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 ext. 2425 Horaris: 

Com a mesura excepcional davant la situació actual, l'oficina està tancada i només s'atendrà a través de la Seu Electrònica, correu electrònic i telefònicament

 

De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h.

 

L'oficina restarà tancada, durant l'any 2020, els dies següents:

- del 6 al 9 d’abril (setmana santa)

- del 30 de juny al 10 de setembre (estiu)

- el 7 de desembre

- del 24 de desembre de 2020 al 8 de gener de 2021 (Nadal)

Finestreta Única Empresarial de Rubí Masia Can Serra, C/Can Serra núm 3, PAE CIT 5B La Llana 08191 - Rubí 08191 Rubí Telèfon: 93 588 70 00 Horaris: 

Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.
Tardes: Dimarts i dijous de 15:30 a 18:00 h.

Horaris especials: Del 15 al 18 d'abril (Setmana Santa) de l'1 de juliol fins el 10 de setembre i del 23 de desembre de 2019 al 3 de gener de 2020 l'horari serà de 8:30 a 14:00h.

Les vigílies de festiu: 30 d'abril, 31 d'octubre i 5 de desembre l'horari serà de 8:30h a 14:00h

L'oficina romandrà tancada per vancances d'estiu del 12 al 16 d'agost ambdós inclosos

 

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica