Usted está aquí: Inicio → Trámites

Assabentat d'obres menors (només en habitatges)

 • Obres interiors  de poca entitat i canvis d'aparells sanitaris que no suposin canvis en les obertures, murs, pilars i sostres, ni afectin el Programa funcional de la vivenda, d'acord amb el Decret d'Habitabilitat vigent de la Generalitat de Catalunya.
 • En habitatges familiars o plurifamiliars, obres d'instal·lacions de serveis (aigua, gas, electricitat, etc), sense que afectin elements estructurals.
 • Restauració, neteja i/o reparació de façanes i/o envans pluvials, i dels seus elements, afectant una altura inferior a 6 metres des de rasant de carrer, sempre i quan, no continguin AMIANT i/o no sigui necessari la utilització de bastida, pont penjant o qualsevol altre element auxiliar similar (si bé s'accepten les plataformes i cistelles elevadores).

 • Treballs de neteja, esbrossada i jardineria en l'interior d'un solar, sempre i quan no suposi moviment de terres de ± 50 cm. ni la tala d'arbres existents.

 

NOTA sobre la Interferència amb la fauna urbana protegida: 

Hi ha diverses espècies d'animals (sobretot d'ocells, com l'oreneta comú, l?oreneta cuablanca, els falciots i ballesters, però també d'altres grups, com ratpenats) que tenen com a hàbitat l'àmbit urbà i utilitzen sovint parts estructurals dels edificis (cambres de ventilació verticals i horitzontals, ampits, espais sota teules i sota balcons o ràfecs, façanes, mitgeres...) com a espais de nidificació i refugi. No estem parlant de coloms, gavians o estornells (espècies de competència municipal), sinó d'espècies legalment protegides, com són la immensa majoria mitjançant el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. L'afectació greu o destrucció del niu o refugi d'una espècie protegida, estiguin o no ocupats, del Departament de Territori i Sostenibilitat pot suposar la incoació d?un expedient sancionador administratiu i/o penal.

Cal tenir present també el que estableix la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat (article 54.1.b, en relació a la prohibició de molestar els animals i destruir els seus nius) i el Codi Penal (Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal ?darrera modificació publicada el 31/03/2015, en vigor a partir del 01/07/2015), en el seu article 334 (334.1 i 334.3), en relació a les penes de presó per aquelles persones que facin activitats que impedeixin o dificultin la reproducció d?espècies protegides (amb penes que poden anar de 3 mesos a 2 anys, segons els casos).

Informació obtinguda de l'Ofici del Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat, emès en data 31 de juliol de 2018.

Persona física o jurídica.

No cal presentar cap documentació. Només cal presentar-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) o a la Finestreta Única Empresarial (FUER) i el personal emplenarà l'imprès específic.

Gratuït.

Normativa Urbanística Vigent

Aquest és un tràmit immediat.

Cal que el ciutadà llegeixi atentament les condicions que s'especifiquen en aquest document, ja que està obligat a complir-les.

Condicions:

 • Mentre durin les obres, cal adoptar les precaucions que marquen les ordenances municipals i la legislació vigent, tant pel que fa a les normes de la bona construcció, com pel que fa a la convivència ciutadana, el respecte i descans dels veïns.
 • Els treballs susceptibles de causar molèsties pels sorolls no podran començar abans de les 8 i no podran perllongar-se després de les 22 hores.
 • Si es generen runes o residus provinents de l'esporga o del desbrossament, podran dur-se particularment a la Deixalleria Municipal, si no superen les següents quantitats i limitacions:

          a. Runa neta: fins a 1.000 Kg/mes i, com a usuari particular, un màxim de 3.000 Kg/any.

          b. Restes d'esporga: fins a 1.000 Kg/mes i, com a usuari particular, un màxim de 3.000 Kg/any.

          c. no podran accedir a la Deixalleria Municipal vehicles de més de 3.500 kg de PMA.

 • Si se superen aquestes quantitats o els residus generats no volguessin dur-se en transport particular a la Deixalleria, com preveu l'Ordenança municipal de gestió de residus de la construcció, caldrà que es contractin els serveis d'una empresa gestora de residus.
 • Si s'ha d'ocupar la via pública amb sacs, contenidors o bastides, caldrà obtenir prèviament el corresponent permís d'ocupació de la via pública.
 • En cas que sigui necessària l'ocupació de la via pública amb sacs, contenidors o bastides, caldrà obtenir prèviament el corresponent permís d'ocupació de la via pública.
 • En cap cas la tinença de l'assabentat d'obres habilita per l'ocupació de la via pública i al tall parcial o total del carrer.
 • La persona que estigui en possessió de l'assabentat d'obres o qui la pugui substituir, està obligada a mostrar-lo, quan els agents municipals encarregats de la inspecció i vigilància de les obres particulars li ho demanin.
 • Les obres o instal·lacions que es duguin a terme s'ajustaran estrictament a les esmentades a l'ASSABENTAT D'OBRES, per la qual cosa, les modificacions efectuades i les extralimitacions a què s'incorri seran objecte de sanció.

Terminis:

Des que es demana l'assabentat d'obres fins que s'inicien: 2 mesos; durada de les obres: 6 mesos.

Un cop transcorreguts aquests terminis, l'assabentat d'obres caducarà automàticament.

 

Queda exclosa del règim d'assabentat d'obres tota obra que es vulgui dur a terme en una finca que formi part del catàleg de patrimoni arquitectònic de Rubí, o tinguin la condició de bé local d'interès cultural. En tot cas, aquestes obres estaran subjectes a l'obtenció de llicència municipal o comunicació prèvia.

Podeu comprovar si la seva finca està afectada en la ficha de finques de protecció arquitectònica.

Trámite telemático Trámite telemático
Presencial Trámite presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC C/ Narcís Menard, 17 08191 Rubí Teléfono: 93 5887000 Horarios: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (11 i 31 d'octubre, 5 i 7 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00h durant els següents dies:

- del 25 de març al 28 de març (setmana santa)

- de l'1 de juliol a l'10 de setembre (estiu)

- del 23 de desembre de 2024 al 3 de gener de 2025 (Nadal)

 

Atenció presencial.

  • Amb cita prèvia en l’horari assenyalat a sota. La cita es pot obtenir de la següent manera:
   • Per Internet: sol·licitar cita prèvia.
   • Per telèfon: trucant al 93 588 70 00 (marcant l’opció 1)
   • Presencial: a l’OAC o a la consergeria de l’Ajuntament
  • Sense cita prèvia: cal agafar tiquet i esperar el torn corresponent. En aquest cas l’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h.

També hi ha disponible un canal de suport a les tramitacions en línia, XatBot, amb el nom de Rubí Suport.
El servei està disponible des de:
    Whatsapp: a través del telèfon 623 196 219 o bé en aquest enllaç
    Telegram: SuportRubi_Bot

Finestreta Única Empresarial de Rubí Masia Can Serra, C/Can Serra núm 3, PAE CIT 5B La Llana 08191 - Rubí 08191 Rubí Teléfono: 93 588 70 00 Horarios: 

Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.
Tardes: Dimarts i dijous de 15:30 a 18:00 h.

Cal sol·licitar la cita prèvia trucant al telèfon 935887000 i marcar # (ext.6152, 6153 o 6155) o per correu electrònic a fuer@ajrubi.cat

Horari especial de 8.30 a 14 h durant els dies següents:

Del 3 al 6 d’abril.
De l’1 de juny al 30 de setembre.
El 31 d’octubre.
El 5 i el 7 de desembre.
Del 18 de desembre del 2023 al 5 de gener del 2024.

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros