Esteu aquí: Inici → Tràmits

Ajuts per afavorir l'accés a l'habitatge de lloguer a les persones joves i famílies monoparentals, exercici 2023

Objecte de l'ajut

Són objecte d'aquests ajuts les despeses de formalització de nous contractes de lloguer següents:

- Despeses assumides per l'arrendatari de gestió immobiliària i de formalització de nous contractes d'arrendament i/o despeses de notaria i de registre (en cas d'inscripció del contracte al registre de la propietat per iniciativa de l'arrendatari) meritades entre el dia 16 de setembre de 2022 i el dia 31 d'agost de 2023

 Quins requisits cal complir?

Que tots els membres de la unitat de convivència estiguin empadronats en l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut.

Que la persona sol·licitant sigui major d'edat o menor d'edat legalment emancipada.

Que tots els membres de la unitat de convivència a la que pertany el sol·licitant tinguin com a màxim 34 anys o, alternativament, ser membre d'una família monoparental reconeguda com a tal i que disposi del títol que ho acrediti.

Que la persona sol·licitant disposi d'un número d'identificació fiscal vàlid (DNI, NIE o NIF).

No haver rebut cap altre ajut, subvenció, ingrés o recurs per a la mateixa finalitat i objecte de qualsevol administració, ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

Haver formalitzat un contracte de lloguer d'un habitatge al municipi de Rubí en qualitat d'arrendatari i a l'empara de la llei 29/1994, de 24 de novembre d'arrendaments urbans, entre el dia 16 de setembre de 2022 i el dia 31 d'agost de 2023. Queden exclosos els subarrendaments.

Que cap membre de la unitat de convivència consti com a propietari o amb drets d'usdefruit sobre cap immoble diferent a l'habitatge habitual en aquest o altre municipi.

Que cap membre de la unitat de convivència estigui unit per matrimoni, relació estable de parella o per parentiu de primer grau de consanguinitat, adopció o afinitat amb els propietaris, usufructuaris o arrendadors, ni sigui soci o partícip de la persona jurídica propietària, usufructuaria o arrendadora.

Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament, l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), l'Agència Tributària Catalana (ATC) i amb la Seguretat Social.

Que el volum de la despesa de l'habitatge habitual signifiqui per a la unitat de convivència a la que pertanyi el sol·licitant un esforç equivalent, almenys, al 30% dels ingressos anuals bruts avaluats. Els conceptes de despesa poden ser un o més dels següents: despeses de gestió immobiliària, de formalització del contracte d'arrendament o de notaria i de registre (en cas d'inscripció del contracte al registre de la propietat per iniciativa de l'arrendatari) meritades dins el període d'execució i rendes de 12 mensualitats.

Els ingressos bruts del sol·licitant i de la resta de persones que conviuen a l'habitatge no poden superar les quanties següents:

Nombre de persones que formen la unitat de convivència

Llindar de la convocatòria

Unitats de convivència en situació de família nombrosa

1

15.935,46 €

--------

2

20.371,10 €

--------

3

22.846,54 €

25.131,19 €

4 o més

27.621,46 €

30.383,61 €

 

Unitats de convivència que tinguin membres amb discapacitats

o amb gran dependència

Nombre de persones que formen la unitat de convivència

Llindar de la convocatòria

Unitats de convivència en situació de família nombrosa

1

31.870,92 €

--------

2

32.856,62 €

--------

3

34.269,81 €

37.696,80 €

4 o més

35.412,13 €

38.953,34 €

(*) IRSC és l'Indicador de Renda de suficiència de Catalunya, regulat per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. Per a l'exercici 2021 i 2022, la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya fixa la quantia de l'IRSC en 7.967,73 euros anuals.

Quina és la quantia de l'ajut?

Aquest ajut pot arribar a un màxim de 950 euros per sol·licitud. L'import de l'ajut per habitatge  no podrà ser superior a la suma a què ascendeixi la despesa pagada que s'acrediti juntament amb la sol·licitud.

En cas que el crèdit assignat a la convocatòria no sigui suficient per a atendre totes les sol·licituds presentades que reuneixin els requisits exigits, un cop determinat l'ajut que les correspongui conforme a la base 6, s'aplicarà una reducció proporcional de l'import de tots els ajuts, de manera que la seva suma equivalgui al crèdit total de la convocatòria

Totes les persones residents a Rubí, amb escassa capacitat econòmica i que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores de l'ajut.

La que estableix la normativa corresponent i que es relaciona en el dors de la sol·licitud

Negatiu

-    Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

-    Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

-    Reglament de subvencions aprovat per Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol.

-    Reglament d'obres, activitats i serveis dels Ens Locals , aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

-    Llei 18/2007 de 28 de desembre, del dret a l'habitatge (LDH).

-    Decret 75/2014, de 27 de mig , del Pla per al Dret a l'Habitatge.

-    Pla Local d'Habitatge 2021-2027, aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament de Rubí el 22 de juny de 2021.

-    Bases reguladores dels ajuts aprovades pel Ple de l'Ajuntament de Rubí en data 31 de març de 2022

-    Convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local en data 8 de febrer de 2023

-    Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

-    Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de   

     Catalunya (TRLMRLC).

-    Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

-    Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendament Urbans.

-    Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.

-    Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

-    Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

El període de presentació de sol·licituds serà des del 6 de març  fins el 15 de setembre de 2023  ambdós inclosos.

S'activarà la tramitació telemàtica el mateix dia 6 de març a les 00:00h.

Tràmit telemàtic Tràmit telemàtic
Presencial Tràmit presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC C/ Narcís Menard, 17 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 Horaris: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (11 i 31 d'octubre, 5 i 7 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00h durant els següents dies:

- del 25 de març al 28 de març (setmana santa)

- de l'1 de juliol a l'10 de setembre (estiu)

- del 23 de desembre de 2024 al 3 de gener de 2025 (Nadal)

 

Atenció presencial.

  • Amb cita prèvia en l’horari assenyalat a sota. La cita es pot obtenir de la següent manera:
   • Per Internet: sol·licitar cita prèvia.
   • Per telèfon: trucant al 93 588 70 00 (marcant l’opció 1)
   • Presencial: a l’OAC o a la consergeria de l’Ajuntament
  • Sense cita prèvia: cal agafar tiquet i esperar el torn corresponent. En aquest cas l’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h.

També hi ha disponible un canal de suport a les tramitacions en línia, XatBot, amb el nom de Rubí Suport.
El servei està disponible des de:
    Whatsapp: a través del telèfon 623 196 219 o bé en aquest enllaç
    Telegram: SuportRubi_Bot

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers