Esteu aquí: Inici → Tràmits

Ajuts per afavorir l'accés a l'habitatge de lloguer a les persones joves i famílies monoparentals, exercici 2022

Objecte de l'ajut

Són objecte d’aquests ajuts les despeses de formalització de nous contractes de lloguer següents:

- Despeses assumides per l'arrendatari de gestió immobiliària i de formalització del contracte d'arrendament i/o despeses de notaria i de registre (en cas d'inscripció del contracte al registre de la propietat per iniciativa de l’arrendatari).

 

Quins requisits cal complir?

Que tots els membres de la unitat de convivència estiguin empadronats en aquest municipi en l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut.

Que la persona sol·licitant sigui major d'edat o menor d'edat legalment emancipada.

Que tots els membres de la unitat de convivència a la que pertany el sol·licitant tinguin com a màxim 34 anys o, alternativament, ser membre d'una família monoparental reconeguda com a tal i que disposi del títol que ho acrediti.

Que la persona sol·licitant disposi d'un número d'identificació fiscal vàlid (DNI, NIE o NIF).

No haver rebut cap altre ajut, subvenció, ingrés o recurs per a la mateixa finalitat i objecte de qualsevol administració, ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

Haver formalitzat un contracte de lloguer d’un habitatge al municipi de Rubí en qualitat d'arrendatari i a l'empara de la llei 29/1994, de 24 de novembre d'arrendaments urbans, entre el dia 1 d’octubre de 2021 i el 15 de setembre de 2022. Queden exclosos els subarrendaments.

No pot constar com a propietari, ni el sol·licitant ni les persones que convisquin amb ell, de cap immoble diferent a l'habitatge habitual en aquest o altre municipi.

Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament, l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), l'Agència Tributària Catalana (ATC) i amb la Seguretat Social.

Que el volum de la despesa de l'habitatge habitual durant el període d'execució establert a la convocatòria signifiqui per a la unitat de convivència a la que pertanyi el sol·licitant un esforç equivalent, almenys, al 30% dels ingressos anuals bruts avaluats. Els conceptes de despesa poden ser un o més dels següents: despeses de gestió immobiliària, de formalització del contracte d’arrendament o de notaria i de registre (en cas d’inscripció del contracte al registre de la propietat per iniciativa de l’arrendatari) meritades dins el període d’execució i rendes de 12 mensualitats.

Els ingressos bruts del sol·licitant i de la resta de persones que conviuen a l'habitatge no poden superar les quanties següents:

 

Nombre de persones que formen la unitat de convivència

Ingressos bruts (IRSC anual x coeficient multiplicador)

Llindar de la convocatòria

Unitats de convivència en situació de família nombrosa

Unitat de convivència

1

IRSC anual x 1,5

15.935,46

--------

 

2

IRSC anual x 1,86

20.371,10

--------

 

3

IRSC anual x 2

22.846,54

25.131,19

 

4

IRSC anual x 2,34

27.621,46

30.383,61

Unitats de convivència amb discapacitats o dependents

indiferent

IRSC anual x 3

31.870,92

35.058,01

(*) IRSC és l'Indicador de Renda de suficiència de Catalunya, regulat per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. Per a l'exercici 2022, la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya fixa la quantia de l'IRSC en 7.967,73 euros anuals.

Quina és la quantia de l'ajut?

Aquest ajut pot arribar a un màxim de 950 euros per sol·licitud.

En cas que el crèdit assignat a la convocatòria, incloent l'eventual quantia addicional, no sigui suficient per a atendre totes les sol·licituds presentades que reuneixin els requisits exigits, un cop determinat l'ajut que les correspongui conforme a la base 6, s'aplicarà una reducció proporcional de l'import de tots els ajuts, de manera que la seva suma equivalgui al crèdit de la convocatòria

Totes les persones residents a Rubí, amb escassa capacitat econòmica i que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores de l'ajut.

La que estableix la normativa corresponent i que es relaciona en el dors de la sol·licitud

Negatiu

-    Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

-    Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

-    Reglament de subvencions aprovat per Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol.

-    Reglament d'obres, activitats i serveis dels Ens Locals , aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

-    Llei 18/2007 de 28 de desembre, del dret a l?habitatge (LDH).

-    Decret 75/2014, de 27 de mig , del Pla per al Dret a l'Habitatge.

-    Pla Local d'Habitatge 2021-2027, aprovat definitivament pel Ple de l?Ajuntament de Rubí el 22 de juny de 2021.

-    Bases reguladores dels ajuts aprovades pel Ple de l'Ajuntament de Rubí en data 31 de març de 2022

-    Convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local en data 28 de juny de 2022

-    Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

-    Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de   

     Catalunya (TRLMRLC).

-    Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

-    Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendament Urbans.

-    Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria.

-    Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

-    Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

El període de presentació de sol·licituds serà des del 11 de juliol fins el 16 de setembre ambdós inclosos.

S'activarà la tramitació telemàtica el mateix dia 11 de juliol a les 00:00h.

Tràmit telemàtic Tràmit telemàtic
Presencial Tràmit presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Les Torres Rambleta Joan Miró, s/n (davant l'edifici de Rubí Forma) 08191 Rubí Telèfon: 935 887 000 Horaris: 

 

Horari general: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h

 

Tancada: aquesta oficina romandra tancada els següents dies:

- de l'11 al 14 d'abril (setmana santa)

- estiu

- 11 i 31 d'octubre, i 5, 7 i 9 de desembre

- del 27 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022 (Nadal)

 

L'atenció en aquesta oficina és exclusivament amb cita prèvia.

Per demanar cita prèvia cliqueu a sol·licitar la cita prèvia

Recordeu demanar una cita per cadascun dels tramits a realitzar.

Podeu seguir presentant sol·licituds a través dels tràmits de la Seu Electrònica, i fer-nos consultes en el nostre correu electrònic i per telèfon

Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 Horaris: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (11 i 31 d'octubre, 5 i 7 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00h durant els següents dies:

- de l'11 al 14 d'abril (setmana santa)

- de l'1 de juny al 30 de setembre (estiu)

- del 27 de desembre de 2022 al 5 de gener de 2023 (Nadal)

 

L'atenció presencial en aquesta oficina és amb cita prèvia. Per demanar cita prèvia cliqueu a sol·licitar la cita prèvia. Recordeu demanar una cita per cadascun dels tramits a realitzar

Podeu seguir presentant sol·licituds a través dels tràmits de la Seu Electrònica, i fer-nos consultes en el nostre correu electrònic i per telèfon.

 

També hi ha disponible un canal de suport a les tramitacions en línia, XatBot, amb el nom de Rubí Suport.
El servei està disponible des de:
    Whatsapp: a través del telèfon 623 196 219 o bé en aquest enllaç
    Telegram: SuportRubi_Bot


Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers