Esteu aquí: Inici → Tràmits

Alta de gual i contragual

Autoritzar l'ús restringit de la via pública per a l'entrada i sortida de vehicles.

Entitat física o jurídica, pública o privada.

Documentació que s?ha de presentar per sol·licitar l?alta d?un Gual permanent/horari i un contragual.

 • Sol·licitud de llicència d'alta de gual
 • Document justificatiu del pagament de l'autoliquidació de la Taxa de Gual
 • Fotocòpia NIF/CIF titular o fotocòpia del NIF de la comunitat de veïns (cas que totes les places del pàrquing siguin propietat dels titulars de les vivendes de l'immoble) o NIF de la comunitat de propietaris del pàrquing (cas que entre els propietaris de les places, hi hagi que no siguin titulars de les vivendes de l'immoble o per als locals industrials o comercials situats dins el mateix recinte o parcel·la amb accés comú)
 • Fotocòpia de l'escriptura de propietat o contracte de lloguer del local o pàrquing
 • Autorització del propietari de l'immoble (cas que el sol·licitant de la llicència de gual no sigui el propietari de la finca i/o local)
 • En el cas de tenir un representant legal, fotocòpia de l'atorgament de poders per obrar en nom d'un tercer i NIF i/o CIF d'aquest representant (persona física o jurídica) i de la persona apoderada. En el cas de comunitats de propietaris, fotocòpia de l?acta de nomenament del president i secretari i del NIF d?ambdós.
 • Fotografia on es vegi la porta d'entrada dels vehicles, la vorada i la vorera
 • Croquis o plànol d'emplaçament o situació del recinte o local
 • Croquis o plànol de planta del local o recinte, amb la ubicació dels vehicles dins de la finca
 • Croquis o plànol d'emplaçament o situació del contragual

 

Nota : En cas d'immobles en construcció, la llicència no es podrà sol·licitar fins la seva finalització acreditada amb certificat final d'obres.

Consultar Ordenança Fiscal núm.39

 • A l'OAC mitjançant taló conformat o targeta bancària, per a pagaments de més de 5 euros .
Ordenança fiscal núm. 39 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a càrrega i descàrrega comercial, d'obres i enderrocs, de caràcter exclusiu.
De part
Negatiu
Recurs de reposició i contenciós administratiu
Decret

 

L'Ordenança Municipal sobre Llicències de Guals i Estacionaments Reservats:

1. Característiques del gual: Les característiques de disseny i materials utilitzables en la construcció dels guals hauran d'ajustar-se a les prescripcions en matèria de supressió de barreres arquitectòniques i a les que es detallen al final d'aquest annex. En el supòsit que, per condicions de la via pública, el desnivell entre la vorera i la calçada no excedeixi de cinc centímetres (5 cm), no caldrà la modificació de la vorada. Tipus de vorada:

 •  Voreres de menys de 1,20 m es posarà la vorada tipus T-25 de 50x28x25-8.
 •  Fins als 1,85 m d'amplada es posarà la vorada tipus MANRESA de 40x60x10.
 •  Per les voreres de més de 1,85 m d'amplada, la vorada tipus ICS de 60x40x10.

 

 2. Senyalització del gual:

 •  Davant dels accessos autoritzats es pintarà a la calçada, a una distància de 30 cm de la vorada i paral·lela a aquesta, una línia discontinua de 10 cm d'ample en forma d'U de color groc (segons norma UNE-48103 referència B-502), a trams iguals de 0,5 a 1 metre de llargada i amb la longitud concedida de la llicència, finalitzant en una línea de 10 cm. perpendicular a l'eix del carrer d'una longitud de 100cm. (d'acord amb la norma 8.2 IC del 4 d'agost de 1987).
 • Als carrers que no estigui permès l'estacionament al costat que estigui concedit el gual, i a les superfícies úniques amb pavimentació diferent a l'asfalt, la concessió de la llicència de gual no comportarà l'obligació de senyalització horitzontal.
 •  En cas de sol·licitar l'ampliació del gual, aquesta ampliació es podrà fer amb pintura, seguint les prescripcions de la present ordenança.

 

3. Condicions generals:

 • El gual no podrà tenir una longitud inferior a 3 m, incloses les peces de transició de la vorada, ni superior a la mida de la porta a que serveix més un metre per banda.
 • El manteniment i la senyalització del gual és a càrrec del titular.
 • S'haurà de mantenir uniforme la rasant de la vorera. Si estigués malmesa s'haurà de reposar el panot igual a l'existent.
 • No s'admeten suplements de cap tipus a la vorada (formigó, metàl·lics, fustes, etc.)
 • Si existeix desnivell a la porta d'entrada, s'haurà de convertir en una rampa des de la línia de façana cap a l'interior del local.

 

L'Ordenança Fiscal 39  Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les Reserves de via pública per a càrrega i descàrrega comercial, d'obres i enderrocs, de caràcter exclusiu, especifica a l'article 11. 3. Quan la duració temporal de l'aprofitament especial s'estengui a varis exercicis, el període impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial; en aquest cas el període impositiu s'ajustarà a aquesta circumstància amb el consegüent prorrateig de la quota en els termes següents:

a)Quan l'inici de la utilització privativa o aprofitament especial no coincideix amb l'any natural, la quota es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l'any, inclòs el d'inici de l'ocupació o ús del domini públic, en els casos de llicències anuals. Quan es tracti de llicències mensuals la quota es calcularà proporcionalment al nombre de mesos que restin per finalitzar l'any, inclòs el d'inici de l'ocupació o ús del domini públic.

b)En cas de baixa per cessament en l'aprofitament o ús del domini públic, les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, a les llicències anuals, inclòs aquell en el qual es produeixi aquest cessament, a les llicències anuals. Els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals que restin des del següent al cessament fins a la finalització de l'any natural. Quan el cessament correspon a llicències mensuals, les quotes seran prorratejables per mesos.

4. Quan no s'autoritzi l'aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu, no es pugui dur a terme el mateix, procedirà la devolució de l'import satisfet.

 

Consulta i/o gestió d'expedients: Oficina de Guals, Ctra. Terrassa, 116 1r pis Tel. Contacte: 935 887 000 (marqueu # i la extensió  6503 ) Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 09,00h a 13,00h.

Tràmit telemàtic Tràmit telemàtic
Presencial Tràmit presencial
Finestreta Única Empresarial de Rubí Masia Can Serra, C/Can Serra núm 3, PAE CIT 5B La Llana 08191 - Rubí 08191 Rubí Telèfon: 93 588 70 00 Horaris: 

Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.
Tardes: Dimarts i dijous de 15:30 a 18:00 h.

Cal sol·licitar la cita prèvia trucant al telèfon 935887000 i marcar # (ext.6152, 6153 o 6155) o per correu electrònic a fuer@ajrubi.cat

Horari especial de 8.30 a 14 h durant els dies següents:

Del 3 al 6 d’abril.
De l’1 de juny al 30 de setembre.
El 31 d’octubre.
El 5 i el 7 de desembre.
Del 18 de desembre del 2023 al 5 de gener del 2024.

Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC C/ Narcís Menard, 17 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 Horaris: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (11 i 31 d'octubre, 5 i 7 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00h durant els següents dies:

- del 25 de març al 28 de març (setmana santa)

- de l'1 de juliol a l'10 de setembre (estiu)

- del 23 de desembre de 2024 al 3 de gener de 2025 (Nadal)

 

Atenció presencial.

  • Amb cita prèvia en l’horari assenyalat a sota. La cita es pot obtenir de la següent manera:
   • Per Internet: sol·licitar cita prèvia.
   • Per telèfon: trucant al 93 588 70 00 (marcant l’opció 1)
   • Presencial: a l’OAC o a la consergeria de l’Ajuntament
  • Sense cita prèvia: cal agafar tiquet i esperar el torn corresponent. En aquest cas l’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h.

També hi ha disponible un canal de suport a les tramitacions en línia, XatBot, amb el nom de Rubí Suport.
El servei està disponible des de:
    Whatsapp: a través del telèfon 623 196 219 o bé en aquest enllaç
    Telegram: SuportRubi_Bot

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers