Usted está aquí: Inicio → Trámites

Alta de gual i contragual

Autoritzar l'ús restringit de la via pública per a l'entrada i sortida de vehicles.

Entitat física o jurídica, pública o privada.

Documentació que s?ha de presentar per sol·licitar l?alta d?un Gual permanent/horari i un contragual.

 • Sol·licitud de llicència d'alta de gual
 • Document justificatiu del pagament de l'autoliquidació de la Taxa de Gual
 • Fotocòpia NIF/CIF titular o fotocòpia del NIF de la comunitat de veïns (cas que totes les places del pàrquing siguin propietat dels titulars de les vivendes de l'immoble) o NIF de la comunitat de propietaris del pàrquing (cas que entre els propietaris de les places, hi hagi que no siguin titulars de les vivendes de l'immoble o per als locals industrials o comercials situats dins el mateix recinte o parcel·la amb accés comú)
 • Fotocòpia de l'escriptura de propietat o contracte de lloguer del local o pàrquing
 • Autorització del propietari de l'immoble (cas que el sol·licitant de la llicència de gual no sigui el propietari de la finca i/o local)
 • En el cas de tenir un representant legal, fotocòpia de l'atorgament de poders per obrar en nom d'un tercer i NIF i/o CIF d'aquest representant (persona física o jurídica) i de la persona apoderada. En el cas de comunitats de propietaris, fotocòpia de l?acta de nomenament del president i secretari i del NIF d?ambdós.
 • Fotografia on es vegi la porta d'entrada dels vehicles, la vorada i la vorera
 • Croquis o plànol d'emplaçament o situació del recinte o local
 • Croquis o plànol de planta del local o recinte, amb la ubicació dels vehicles dins de la finca
 • Croquis o plànol d'emplaçament o situació del contragual

 

Nota : En cas d'immobles en construcció, la llicència no es podrà sol·licitar fins la seva finalització acreditada amb certificat final d'obres.

Consultar Ordenança Fiscal núm.39

 • A l'OAC mitjançant taló conformat o targeta bancària, per a pagaments de més de 5 euros .
Ordenança fiscal núm. 39 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a càrrega i descàrrega comercial, d'obres i enderrocs, de caràcter exclusiu.
De part
Negatiu
Recurs de reposició i contenciós administratiu
Decret

 

L'Ordenança Municipal sobre Llicències de Guals i Estacionaments Reservats:

1. Característiques del gual: Les característiques de disseny i materials utilitzables en la construcció dels guals hauran d'ajustar-se a les prescripcions en matèria de supressió de barreres arquitectòniques i a les que es detallen al final d'aquest annex. En el supòsit que, per condicions de la via pública, el desnivell entre la vorera i la calçada no excedeixi de cinc centímetres (5 cm), no caldrà la modificació de la vorada. Tipus de vorada:

 •  Voreres de menys de 1,20 m es posarà la vorada tipus T-25 de 50x28x25-8.
 •  Fins als 1,85 m d'amplada es posarà la vorada tipus MANRESA de 40x60x10.
 •  Per les voreres de més de 1,85 m d'amplada, la vorada tipus ICS de 60x40x10.

 

 2. Senyalització del gual:

 •  Davant dels accessos autoritzats es pintarà a la calçada, a una distància de 30 cm de la vorada i paral·lela a aquesta, una línia discontinua de 10 cm d'ample en forma d'U de color groc (segons norma UNE-48103 referència B-502), a trams iguals de 0,5 a 1 metre de llargada i amb la longitud concedida de la llicència, finalitzant en una línea de 10 cm. perpendicular a l'eix del carrer d'una longitud de 100cm. (d'acord amb la norma 8.2 IC del 4 d'agost de 1987).
 • Als carrers que no estigui permès l'estacionament al costat que estigui concedit el gual, i a les superfícies úniques amb pavimentació diferent a l'asfalt, la concessió de la llicència de gual no comportarà l'obligació de senyalització horitzontal.
 •  En cas de sol·licitar l'ampliació del gual, aquesta ampliació es podrà fer amb pintura, seguint les prescripcions de la present ordenança.

 

3. Condicions generals:

 • El gual no podrà tenir una longitud inferior a 3 m, incloses les peces de transició de la vorada, ni superior a la mida de la porta a que serveix més un metre per banda.
 • El manteniment i la senyalització del gual és a càrrec del titular.
 • S'haurà de mantenir uniforme la rasant de la vorera. Si estigués malmesa s'haurà de reposar el panot igual a l'existent.
 • No s'admeten suplements de cap tipus a la vorada (formigó, metàl·lics, fustes, etc.)
 • Si existeix desnivell a la porta d'entrada, s'haurà de convertir en una rampa des de la línia de façana cap a l'interior del local.

 

L'Ordenança Fiscal 39  Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les Reserves de via pública per a càrrega i descàrrega comercial, d'obres i enderrocs, de caràcter exclusiu, especifica a l'article 11. 3. Quan la duració temporal de l'aprofitament especial s'estengui a varis exercicis, el període impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial; en aquest cas el període impositiu s'ajustarà a aquesta circumstància amb el consegüent prorrateig de la quota en els termes següents:

a)Quan l'inici de la utilització privativa o aprofitament especial no coincideix amb l'any natural, la quota es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l'any, inclòs el d'inici de l'ocupació o ús del domini públic, en els casos de llicències anuals. Quan es tracti de llicències mensuals la quota es calcularà proporcionalment al nombre de mesos que restin per finalitzar l'any, inclòs el d'inici de l'ocupació o ús del domini públic.

b)En cas de baixa per cessament en l'aprofitament o ús del domini públic, les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, a les llicències anuals, inclòs aquell en el qual es produeixi aquest cessament, a les llicències anuals. Els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals que restin des del següent al cessament fins a la finalització de l'any natural. Quan el cessament correspon a llicències mensuals, les quotes seran prorratejables per mesos.

4. Quan no s'autoritzi l'aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu, no es pugui dur a terme el mateix, procedirà la devolució de l'import satisfet.

 

Consulta i/o gestió d'expedients: Oficina de Guals, Ctra. Terrassa, 116 1r pis Tel. Contacte: 935 887 000 (marqueu # i la extensió  6503 ) Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 09,00h a 13,00h.

Trámite telemático Trámite telemático
Presencial Trámite presencial
Finestreta Única Empresarial de Rubí Masia Can Serra, C/Can Serra núm 3, PAE CIT 5B La Llana 08191 - Rubí 08191 Rubí Teléfono: 93 588 70 00 Horarios: 

Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.
Tardes: Dimarts i dijous de 15:30 a 18:00 h.

Cal sol·licitar la cita prèvia trucant al telèfon 935887000 i marcar # (ext.6152, 6153 o 6155) o per correu electrònic a fuer@ajrubi.cat

Horaris especials: Del 6 al 9 d'abril (Setmana Santa) de l'15 de juny fins el 14 de setembre (Estiu) i del 21al 31 de desembre 2020 i el 4, 5 i 7 de gener 2021 (Nadal) l'horari serà de 8:30 a 14:00h.

Les vigílies de festiu: 30 d'abril, l'horari serà de 8:30h a 14:00h

L'oficina romandrà tancada per vacances d'estiu del 10 al 21 d'agost ambdós inclosos

Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Teléfono: 93 5887000 Horarios: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (11 i 31 d'octubre, 5 i 7 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00h durant els següents dies:

- de l'11 al 14 d'abril (setmana santa)

- de l'1 de juny al 30 de setembre (estiu)

- del 27 de desembre de 2022 al 5 de gener de 2023 (Nadal)

 

L'atenció presencial en aquesta oficina és amb cita prèvia. Per demanar cita prèvia cliqueu a sol·licitar la cita prèvia. Recordeu demanar una cita per cadascun dels tramits a realitzar

Podeu seguir presentant sol·licituds a través dels tràmits de la Seu Electrònica, i fer-nos consultes en el nostre correu electrònic i per telèfon.

 

També hi ha disponible un canal de suport a les tramitacions en línia, XatBot, amb el nom de Rubí Suport.
El servei està disponible des de:
    Whatsapp: a través del telèfon 623 196 219 o bé en aquest enllaç
    Telegram: SuportRubi_Bot


Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Les Torres Rambleta Joan Miró, s/n (davant l'edifici de Rubí Forma) 08191 Rubí Teléfono: 935 887 000 Horarios: 

 

Horari general: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h

 

Tancada: aquesta oficina romandra tancada els següents dies:

- de l'11 al 14 d'abril (setmana santa)

- estiu

- 11 i 31 d'octubre, i 5, 7 i 9 de desembre

- del 27 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022 (Nadal)

 

L'atenció en aquesta oficina és exclusivament amb cita prèvia.

Per demanar cita prèvia cliqueu a sol·licitar la cita prèvia

Recordeu demanar una cita per cadascun dels tramits a realitzar.

Podeu seguir presentant sol·licituds a través dels tràmits de la Seu Electrònica, i fer-nos consultes en el nostre correu electrònic i per telèfon

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros