Esteu aquí: Inici → Tràmits

Llicència d'obres (obra nova)

Autoritzar l'execució de les obres en el tràmit de llicència. En el cas de les Llicències d'obra nova en general, es refereixen als augments de volum i/o superfície d'edificacions i modificació d'elements estructurals que representin una rehabilitació integral de l'edifici.

NOTA sobre la Interferència amb la fauna urbana protegida: 

Hi ha diverses espècies d'animals (sobretot d'ocells, com l'oreneta comú, l'oreneta cuablanca, els falciots i ballesters, però també d'altres grups, com ratpenats) que tenen com a hàbitat l'àmbit urbà i utilitzen sovint parts estructurals dels edificis (cambres de ventilació verticals i horitzontals, ampits, espais sota teules i sota balcons o ràfecs, façanes, mitgeres...) com a espais de nidificació i refugi. No estem parlant de coloms, gavians o estornells (espècies de competència municipal), sinó d'espècies legalment protegides, com són la immensa majoria mitjançant el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. L'afectació greu o destrucció del niu o refugi d'una espècie protegida, estiguin o no ocupats, del Departament de Territori i Sostenibilitat pot suposar la incoació d'un expedient sancionador administratiu i/o penal.

Cal tenir present també el que estableix la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat (article 54.1.b, en relació a la prohibició de molestar els animals i destruir els seus nius) i el Codi Penal (Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal -darrera modificació publicada el 31/03/2015, en vigor a partir del 01/07/2015), en el seu article 334 (334.1 i 334.3), en relació a les penes de presó per aquelles persones que facin activitats que impedeixin o dificultin la reproducció d'espècies protegides (amb penes que poden anar de 3 mesos a 2 anys, segons els casos).

Informació obtinguda de l'Ofici del Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat, emès en data 31 de juliol de 2018.

Pagament de la taxa

El primer pas per presentar la sol·licitud de llicència d'obres serà sol·licitar cita prèvia a l'Oficina de Gestió tributària de la Diputació de Barcelona a la pàgina web (https://orgt.diba.cat/es/TramitsPagaments/Home/tramits) per recollir l'autoliquidació de la taxa corresponent, aportant aquesta instància degudament emplenada. Un cop s'hagi liquidat la taxa a l'entitat bancària, es podrà iniciar el tràmit presentant la documentació necessària en aquesta mateixa SEU o en qualsevol de les Oficines d'Atenció al Ciutadà o a la Finestreta Única Empresarial de l'Ajuntament de Rubí.

Persona física o jurídica.

Documentació en cas de representació.

 • Poders del representant legal (persona jurídica)
 • Model d'autorització (persona física)

Documentació del tràmit

 • Autorització de la comunitat de propietaris, si s'escau (en el cas d'obres de reforma i/o ampliació que afectin elements estructurals i façana).
 • Estudi de gestió de residus de construcció i demolició 1 - En compliment del Decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC).
 • Escriptura de la constitució de societat i poders del representant, si es tracta d'una societat.
 • Estudi de Seguretat i Salut convenientment signat (o Estudi Bàsic, si és el cas).
 • Fitxa justificativa de l'obtenció del Pressupost de Referència Pr. o doc. equivalent signat pel tècnic. - En compliment de l'Ordenança Fiscal núm.6 i núm.17. 
 • Fotografies de la finca (façana i interior) signades pel darrera pel promotor.
 • Nomenament de Contractista2 (es podrà aportar conjuntament amb el Projecte d'Execució previ a l'inici de les obres).
 • Nomenament de la Coordinació de Seguretat (si s'escau).
 • Nomenament de la Direcció Facultativa (assumeix del tècnic competent).
 • Programa de Control de Qualitat (si és necessari).
 • Projecte Tècnic de Telecomunicacions (si és necessari) - En compliment del Decret 1/1998 sobre infraestructures i serveis de telecomunicacions, si és necessari.
 • Projecte Tècnic signat pel promotor i pel(s) tècnic(s) competent(s) (2 exemplars).
 • Plànol d'emplaçament del Planejament Vigent (signat) 6
 • Qüestionari d'Estadística d'edificació i habitatge (2 còpies).3
 • Sol·licitud de construcció de connexió a clavegueram o certificat tècnic de l'existència i suficiència d'aquesta connexió per a l'ús a realitzar (es tramitarà a SOREA)
 • Plànol detallat amb el mobiliari urbà, i cas que fos necessari, aportar el document de sol·licitud de retirada del mateix. Cas que no hi hagi mobiliari urbà afectat cal justificar-ho.
 • Document d'acceptació de residus signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió, en aplicació del Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de Prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).
 • Document justificatiu del pagament de l'Autoliquidació de la Taxa per llicència urbanística (1,5% Pressupost de Referència).5
 • Documents justificatius de la constitució de Fiances en concepte de possibles desperfectes a la via pública.(a dipositar pel titular).4

  1/2/3 Veure apartat de Recursos relacionats (per descarregar models)

Autoliquidacions generades i lliurades per l'oficina d'atenció al ciutadà (OAC) o per la finestreta única empresarial (FUER), al moment de la presentació de la documentació.

 5 Autoliquidació generada i lliurada per l'oficina gestora de Rubí de la Diputació de Barcelona

 6 Es pot obtenir a l'Oficina del Plànol de la Ciutat de l'Ajuntament de Rubí o bé a la web municipal.

Taxa: ordenança fiscal núm. 17

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres ordenança fiscal núm. 6

Garanties:

 • Desperfectes a la via pública; 2% del Pressupost de Referència (Pr).
 • Al BANC (a les entitats col·laboradores amb l'Ajuntament).
 • Constitució de fiances amb targeta bancària a l'OAC o a la FUER.
núm. 6 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres núm. 17 Taxes per llicències urbanístiques

2 mesos en compliment de l'art.81 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

De part
Positiu
Recurs de reposició i contenciós administratiu
Acord de Junta de Govern

Normativa urbanística municipal vigent

El primer pas per presentar una llicència d'obres serà sol·licitar cita prèvia a l'Oficina de Gestió tributària de la Diputació de Barcelona a la pàgina web (https://orgt.diba.cat/es/TramitsPagaments/Home/tramits) per recollir l'autoliquidació de la taxa corresponent, aportant aquesta instància degudament emplenada. Un cop s'hagi liquidat la taxa a l'entitat bancària, es podrà iniciar el tràmit presentant la documentació necessària a qualsevol de les Oficines d'Atenció al Ciutadà o a la Finestreta Única Empresarial de l'Ajuntament de Rubí; així mateix caldrà constituir les fiances que si es paguen amb targeta de crèdit, es poden liquidar a la mateixa oficina de l'Ajuntament.

Previ a l'atorgament de la llicència caldrà que s'hagi constituït les Fiances en concepte de desperfectes a la via pública.

Si s'ha d'ocupar la via pública amb sacs, contenidors o bastides caldrà obtenir prèviament el corresponent permís d'ocupació especial de l'espai públic, així com per tallar el carrer parcial o totalment.

En el cas que l'edifici a intervenir es trobi inclòs en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Rubí, s'haurà d'acomplir la normativa específica del mateix i, en especial, s'haurà de completar la documentació amb aquella detallada en els articles 21, 22 i 23 de l'esmentat Pla Especial.

En aplicació de l'Ordenança Municipal per a tramitar llicències en parcel·les afectades pel Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Rubí caldrà que la Comissió de Patrimoni aprovi el projecte, prèviament a la concessió de la llicència.

Documentació a presentar amb el projecte d'obres majors Memòria. On es descriu i s'indica totes les dades que no poden representar-se en els plànols. Justificació de la normativa d'obligat compliment i ajust al Planejament urbanístic vigent.

 • Superfícies. Quadres de superfícies útils i construïdes. Càlcul del número màxim d'habitatges (si s'escau). Fitxa resum de superfícies útils i construïdes.
 • PGO. Justificació del seu compliment.
 • Ordenances. Justificació del seu compliment.
 • Habitabilitat. Pels habitatges, Justificació del compliment Decret 141/2012, CTE-HS i CTE-SUA.
 • Normativa tèrmica. Justificació del compliment de la CTE-HE.
 • Normativa acústica. Justificació del compliment CTE-HR.
 • Normativa sísmica. Justificació del compliment de la Norma NCSE-02 de Construcció Sismorresistent (es podrà lliurar també integrant el Projecte Executiu)
 • Incendis. Normes sobre prevenció d'incendis. Justificació del compliment de la CTE-SI i RD2267/2004 per edificis industrials.
 • Accessibilitat. Decret 135/95 sobre supressió de barreres arquitectòniques.(si s'escau). Justificació del compliment del decret 135/95 i CTE-SUA. 
 • Serveis. Fitxes tècniques de fontaneria (es podrà lliurar també integrant el Projecte Executiu).
 • Fitxes tècniques d'electricitat (es podrà lliurar també integrant el Projecte Executiu).
 • Galeries o pous. Si és el cas, indicació de galeries subterrànies, mines de pous o pous que existeixen a la finca (art 24.2.h de les OME del PGM).

Documentació gràfica On es descriu la documentació que es considera mínima per a poder informar les llicències sol·licitades. Evidentment, es podrà presentar la documentació complementària que es consideri escaient en cada cas particular.

 • Plànol de situació. E:1/2000. Plànol on es localitza la parcel·la. Extret del Planejament vigent (PGO, Pla Parcial, etc...)
 • Plànol d'emplaçament. E:1/500. Plànol d'emplaçament de tota la mançana, en el que s'expressi de manera indubitativa la situació de la finca en relació a vies públiques i particulars. S'acotarà la distància de les obres a l'eix de la via pública i l'amplada d'aquesta, així com la relació amb el carrer més proper i s'indicarà l'orientació, les alineacions, rasants oficials i si s'escau el perímetre del pati central de mançana.
 • Plànol paràmetres urbanístics. E: 1/500 o 1/200 Plànol on es justifiquen els paràmetres urbanístics del planejament vigent i els límits del càlcul de les superfícies construïdes (sotarasant i sobrerasant) que computen per l'ocupació i l'edificabilitat. En el cas d'edificacions amb alineació de vial s'acotarà, com a mínim, la fondària edificable i es grafiarà oportunament l'alineació oficial i les possibles afectacions per ampliació de vial. En el cas d'edificacions aïllades, es grafiarà de forma específica la superfície real del solar (d'acord amb el plànol topogràfic) i les distàncies mínimes a llindars.
 • Plànol topogràfic i edificacions existents. E: 1/500 Plànol topogràfic i de les construccions existents. Plànol amb corbes de nivell amb equidistància d'un metre, en el qual s'indicarà la vegetació i les edificacions existents. S'indicarà els canals d'accessos als serveis i de les connexions. Plànol de les construccions existents a les finques confrontants, amb expressió de les dades suficients per poder apreciar els possibles condicionants que per a la llicència sol·licitada puguin derivar-se (en concret indicar la situació de transformadors propers). En aquest plànol (o en el d'emplaçament) cal grafiar també de forma detallada el mobiliari urbà existent en l'entorn de l'edifici a construir, especialment en el tram de la seva façana.
 • Plànol plantes, seccions i façanes. E: 1/50. Els projectes que per la seva grandària es representin a 1/100 hauran de desenvolupar a 1/50, com a mínim, aquells espais destinats a estances d'habitatges. Excepcionalment, en el cas d'edificis industrials de gran dimensió, es poden presentar plànols a escala 1/200, sempre i quan els plànols de façana i dels elements singulars (vestíbuls, oficines, vestuaris, etc.) es presentin a 1/50.
 • Plànols plantes de cotes. Estaran acotats i en ells s'anotarà i es detallarà minuciosament en forma gràfica i numèrica tot allò que sigui necessari o convenient per facilitar l'examen i comprovació en relació a l compliment de les ordenances aplicables. En concret: Acotació de tots els elements constructius, espais compartimentats, parets, envans, obertures,... ,amplada de l'escala, nombre de graons i dimensions; retolació dels diferents espais compartimentats, indicant superfície útil; superfície de porxos i terrasses, superfícies construïdes per habitatge i per planta, incloent els espais comuns i quadre resum de superfícies construïdes i útils (acompliment del programa funcional i del decret d'habitabilitat).
 • Plànols plantes de distribució. (Segons la magnitud del projecte es podrà incorporar en els plànols de plantes de cotes). S'indicarà el mobiliari, els sanitaris i aparells elevadors; aparells i mobiliari de cuines, llar de foc (si n'hi ha); xemeneies, shunts i desguassos; i elements de protecció i evacuació contra incendis...
 • Plànol planta coberta. S'indicarà els badalots, la cambra de maquinària de l'ascensor, xemeneies, plaques solars, ..., buneres, canalons i careners; junts de dilatació, pendents,...i, si és el cas, reserves per a instal·lació de sistemes de climatització, antenes i zones d'estenedors.
 • Seccions generals i façanes de patis. E: 1/50 o 1/100 segons projecte. Seccions acotades (com a mínim una d'elles realitzada per l'escala) i desenvolupament de les parets dels patis. La indicació dels paràmetres reguladors del planejament vigent (cota de referència, alçada reguladora màxima, terreny natural, terreny modificat...). S'ha d'indicar en planta per on estan fetes les seccions.
 • Façanes de l'edifici. E: 1/50 o 1/100 segons projecte Nom per referència a carrer. Indicació dels paràmetres reguladors del planejament vigent (cota de referència, alçada reguladora màxima, terreny natural,...).

 

Durant el tràmit de l'expedient si ha d'aportar documentació complementària o ha de subsanar deficiències requerides, els informem que consta un tràmit específic anomenat Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient, pel qual el tràmit és més àgil i escaient:

https://seu.rubi.cat/catalogoTramites/show/605

Tràmit telemàtic Tràmit telemàtic
Presencial Tràmit presencial
Finestreta Única Empresarial de Rubí Masia Can Serra, C/Can Serra núm 3, PAE CIT 5B La Llana 08191 - Rubí 08191 Rubí Telèfon: 93 588 70 00 Horaris: 

Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.
Tardes: Dimarts i dijous de 15:30 a 18:00 h.

Cal sol·licitar la cita prèvia trucant al telèfon 935887000 i marcar # (ext.6152, 6153 o 6155) o per correu electrònic a fuer@ajrubi.cat

Horaris especials: Del 6 al 9 d'abril (Setmana Santa) de l'15 de juny fins el 14 de setembre (Estiu) i del 21al 31 de desembre 2020 i el 4, 5 i 7 de gener 2021 (Nadal) l'horari serà de 8:30 a 14:00h.

Les vigílies de festiu: 30 d'abril, l'horari serà de 8:30h a 14:00h

L'oficina romandrà tancada per vacances d'estiu del 10 al 21 d'agost ambdós inclosos

Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 Horaris: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (11 i 31 d'octubre, 5 i 7 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00h durant els següents dies:

- de l'11 al 14 d'abril (setmana santa)

- de l'1 de juny al 30 de setembre (estiu)

- del 27 de desembre de 2022 al 5 de gener de 2023 (Nadal)

 

L'atenció presencial en aquesta oficina és de forma preferent amb cita prèvia

Per demanar cita prèvia cliqueu a sol·licitar la cita prèvia

Recordeu demanar una cita per cadascun dels tramits a realitzar.

 

Si no disposeu de cita prèvia us atendrem de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h. En aquest cas haureu d'esperar al vostre torn. 

 

També hi ha disponible un canal de suport a les tramitacions en línia, XatBot, amb el nom de Rubí Suport.
El servei està disponible des de:
    Whatsapp: a través del telèfon 623 196 219 o bé en aquest enllaç
    Telegram: SuportRubi_Bot

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers