Esteu aquí: Inici → Tràmits

Alta al Padró Municipal d'Habitants

Inscripció en el padró de les persones que vénen a viure a Rubí procedents d'altres municipis de l'Estat Espanyol o de l'estranger, i d'aquelles que, pel motiu que sigui, no consten al padró d'habitants de Rubí, encara que continuïn vivint a la ciutat.

Les persones majors d'edat poden demanar la seva inscripció i la de la seva unitat familiar (parella i fills en comú), amb autorització expressa obligatòria per a tots els majors d'edat.

 

Les persones majors d'edat poden demanar la inscripció amb autorització expressa, per empadronar:

 • Qualsevol altra persona major d'edat
 • Una unitat diferent a la seva
 • Els representants legals dels menors d'edat o de persones incapacitades legalment

Cal tenir present:

 • La documentació ha de ser original
 • La validesa de l'autorització és d'un mes a partir de la data que consti al document
 • L'Ajuntament està facultat per sol·licitar documentació addicional acreditativa de la residència habitual per comprovar la veracitat de les dades contingudes al Padró municipal d'habitants

Cal aportar:

 • Sol·licitud d'alta al Padró Municipal d'Habitants, Full Padronal (MD-PMH-01) signat per totes les persones majors d'edat que realitzen la inscripció al padró.

 

1. Documentació acreditativa de la identitat en vigor de totes les persones que s'hagin d'empadronar, depenent del cas:

 • Persones espanyoles: DNI
 • Persones de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtenstein i Suïssa: targeta de residència o passaport o document d'identitat del país d'origen. En cas d'aportar certificat del Registre Central d'Estrangers, RCE, aquest s'ha d'acompanyar sempre pel passaport o pel document d'identitat del país d'origen.
 • Persones de la resta de països: targeta de residència o passaport.
 • Resguard de presentació de sol·licitud de protecció internacional, mentre aquest estigui vigent (a partir de la primera data de validesa i fins la segona data)
 • Fitxa d'inscripció MENA (Menor Estranger No Acompanyat) expedida pel Ministeri de l'Interior.
 • Menors de 14 anys de qualsevol: un dels documents indicats anteriorment, i si no en tenen, llibre de família o certificat de naixement.

 

1.1. En casos en què el menor d'edat hagi de conviure només amb un dels seus progenitors

 • Si els progenitors o tutors legals realitzen el tràmit presencial i conjuntament a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania, documents d'identitat original i en vigor d'ambdós progenitors o tutors.
 • Si els progenitors o tutors legals no poden realitzar el tràmit de manera presencial i conjunta a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania:

 1.1.1. En cas de que no hi hagi separació o divorci, o no existeixi encara resolució judicial sobre la guarda i custodia:

   • Original del document d'identitat original del progenitor que efectua el tràmit, que ha de ser qui amb qui s'empadrona el menor
   • Autorització de l'altre progenitor, o be de forma presencial mitjançant la signatura original en el full padronal o bé amb el Model autorització menors PMH (MD-PMH-04)
   • Excepcionalment quant no sigui possible la recollida dels dos progenitors, es pot presentar el Model declaració responsable menors PMH sense resolució judicial (MD-PMH-05B)

 1.1.2. En cas d'existir resolució judicial en condició de guarda i custòdia atribuïda en exclusiva a un progenitor:

   • Original del document d?identitat original del progenitor que efectua el tràmit, que ha de ser qui amb qui s'empadrona el menor
   • Resolució judicial
   • Model declaració responsable menors PMH amb resolució judicial (MD-PMH-05A)

 1.1.3. En cas d'existir resolució judicial en condició de guarda i custòdia compartida per ambdós progenitors, sense indicació expressa del lloc d'empadronament dels menors:

   • Resolució judicial
   • Original del document d'identitat original del progenitor que efectua el tràmit, que ha de ser qui amb qui s?empadrona el menor és necessari la signatura dels dos progenitors: de forma presencial mitjançant la signatura original en el full padronal o bé, cal la presentació del Model autorització menors PMH (MD-PMH-04)

 

1.2. En cas d'empadronaments de menors en un domicili diferent als dels progenitors que ostentin la guarda i custodia:

 • Si els progenitors o tutors legals, juntament amb la persona amb qui ha de conviure el menor, realitzen el tràmit presencial i conjuntament a les Oficines d'Atenció Ciutadana, documents d?identitat original i en vigor d'aquests.
 • Si els progenitors, tutors legals o persona amb qui ha de conviure el menor no poden realitzar el tràmit presencial i conjuntament a les Oficines d?Atenció Ciutadana:
   • Document d'identitat original de la persona que efectua el tràmit, que haurà d'estar autoritzada expressament si no és la persona amb qui ha de conviure el menor, Model autorització representació PMH (MD-PMH-02)
   • Model autorització menors PMH (MD-PMH-04) d'ambdós progenitors, o d'un d'ells conjuntament amb el model declaració responsable menors PMH amb resolució judicial (MD-PMH-05A) o el model declaració responsable menors PMH sense resolució judicial (MD-PMH-05B), segons sigui el cas.

 

2. Documentació acreditativa del domicili on es fa la inscripció al Padró, segons sigui el cas:

2.1 Domicili de propietat:

  • Escriptura de propietat de l'habitatge, amb antiguitat inferior d'un any o rebut de l'Impost de béns immobles (IBI) on consteu com a titulars. En cas que l'Ajuntament ja disposi d'aquestes dades sobre la propietat no cal aportar cap document. En cas que hi hagi usdefruit cal l'autorització expressa del titular del dret, signada original i la fotocòpia del seu document d'identificació.
  • Contracte privat de compravenda, amb antiguitat inferior a 1 any, on la persona que demana la inscripció ha de constar com a propietària actual.
  • Escriptura d'acceptació d'herència, en el cas d'habitatges heretats. El document ha de tenir una antiguitat màxima d'1 any des de la data de defunció de la persona que ha deixat en herència l'habitatge.
  • Nota simple del Registre de la Propietat, amb una validesa de 3 mesos.

 

2.2. Domicili de lloguer:

  • Contracte de lloguer vigent, a nom del sol·licitant. Caldrà aportar a més, qualsevol dels documents que es relacionen a continuació:
   • Últim rebut de lloguer, pagat en els darrers dos mesos, on han de constar les dades completes per identificar el lloguer.
   • Transferència bancària, on han de constar les dades necessàries per identificar el lloguer.

 

2.3 Domicili col·lectiu:

En cas que la persona sol·licitant es vulgui inscriure en un domicili col·lectiu com ara un hotel o una residència és necessària un document d'autorització del responsable amb la signatura original i segellada, amb nom, l'adreça i el NIF, i les persones autoritzades a empadronar, nom i DNI.

 

2.4 Habitatge on hi consten persones empadronades:

Autorització expressa per a la inscripció al domicili, signada original, d'una persona major d'edat, acompanyada d'una fotocòpia del seu document d'identitat on ha de constar la signatura i només pot autoritzar a empadronar-se al domicili:

 • El propietari de l'habitatge (no és requisit que estigui empadronat) justificant la titularitat d'acord amb els documents abans esmentats.
 • El llogater de l'habitatge (no és requisit que estigui empadronat) justificant la titularitat d'acord amb els documents abans esmentats.
 • Persona empadronada que autoritzi la parella i/o els fills -acreditant la relació documentalment amb llibre de família, certificat de matrimoni o certificat o escriptura de parella estable

 

3. Documentació acreditativa de la representació:

 • En el cas de persones tutelades, a part dels documents d?identitat indicats, document judicial de l'acceptació de la tutela legal o escriptures de poders notarials, i document original del tutor.
 • MD-PMH-02-Model autorització representació PMH, degudament signada original. En cas d'unitats familiars (parella i fills en comú) aquesta autorització també és obligatòria per a tots els majors d'edat. La presentació del full padronal MD-PMH-01 serveix d'autorització per tots els majors d'edat que formin part de la mateixa inscripció, adjuntant:
  • Document d'identificació personal de la persona autoritzada.
  • Fotocòpia del document d'identificació personal de la persona autoritzant.

 

4. Empadronament sense poder acreditar el dret d'ocupació de l'habitatge

Les persones que resideixen de manera habitual i contínua en un habitatge del municipi de Rubí encara que no disposin de cap document que els acrediti per poder ocupar-lo poden sol·licitar el seu empadronament en aquest habitatge, d'acord amb la Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonómica i Local, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal. (BOE 02/05/2020).

Aquesta sol·licitud s'haurà de fer de forma presencial a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania mitjançant la Sol·licitud d'empadronament per manca de documentació i caldrà aportar tots els documents d'identitat originals i vigents (DNI, NIE, passaport) de totes les persones que s'hi volen empadronar. Així mateix també caldrà que tots els majors d'edat, prèvia comprovació de la seva identitat, signin el full padronal.

A partir de la presentació de la sol·licitud és procedirà pels mitjans legals que cregui més oportuns (visita a domicili o qualsevol altre que es pugui establir) a la comprovació de la residència del sol·licitant o sol·licitants en l'habitatge sol·licitat.

Un cop verificada la residència del sol·licitant o sol·licitants es procedirà al seu empadronament.

El termini màxim de resolució de la sol·licitud d'empadronament és de tres mesos (Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

 

5. Empadronament mitjançat Informe de coneixement de residència al municipi

Les persones que resideixen de manera habitual i contínua en el municipi de Rubí però no disposen de domicili fix poden sol·licitar el seu empadronament en el nostre municipi.

Aquesta sol·licitud s'haurà de fer de forma presencial a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania mitjançant Sol·licitud Informe coneixement de residència al municipi i caldrà aportar el document d'identitat original i vigent (DNI, NIE, passaport).

D'acord amb l'apartat 3.3 Casos especials d'empadronament de les instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal (Resolució de 29/04/2020 BOE 02/05/2020) la condició per poder ser empadronat sense disposar de domicili fix és que la persona sol·licitant sigui coneguda pels serveis socials de l?Ajuntament de forma directa o per mitjà de les entitats del Tercer Sector Social amb les quals l'Ajuntament mantingui conveni de col·laboració.

Per aquest motiu aquestes sol·licituds seran adreçades al servei de serveis socials i/o ciutadania perquè emeti l'informe.

En cas que aquest informe sigui positiu la persona sol·licitant serà empadronada a l'adreça assenyalada en el citat informe.

El termini màxim de resolució de la sol·licitud d'empadronament és de tres mesos (Llei 39/2015, d?1 d?octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

 

Gratuït

Tres mesos

Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonómica i Local, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal (BOE 02/05/2020).

Resolució de 15 de desembre de 2020, de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 2 de desembre de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonómica i Local, per la que es modifica la de 17 de febrer de 2020, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal (BOE 26/12/2020).

 

 • El tràmit és de caràcter immediat, es realitza la inscripció i es dóna un justificant de la mateixa. Un cop feta l'alta es poden sol·licitar els justificants que siguin necessaris.
 • En situacions excepcionals, l'interessat presentarà una sol·licitud, s'analitzarà la situació i es requerirà la documentació necessària per realitzar la inscripció.
Tràmit telemàtic Tràmit telemàtic
Presencial Tràmit presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 Horaris: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (11 i 31 d'octubre, 5 i 7 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00h durant els següents dies:

- de l'11 al 14 d'abril (setmana santa)

- de l'1 de juny al 30 de setembre (estiu)

- del 27 de desembre de 2022 al 5 de gener de 2023 (Nadal)

 

L'atenció presencial en aquesta oficina és de forma preferent amb cita prèvia

Per demanar cita prèvia cliqueu a sol·licitar la cita prèvia

Recordeu demanar una cita per cadascun dels tramits a realitzar.

 

Si no disposeu de cita prèvia us atendrem de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h. En aquest cas haureu d'esperar al vostre torn. 

 

També hi ha disponible un canal de suport a les tramitacions en línia, XatBot, amb el nom de Rubí Suport.
El servei està disponible des de:
    Whatsapp: a través del telèfon 623 196 219 o bé en aquest enllaç
    Telegram: SuportRubi_Bot

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers