Esteu aquí: Inici → Tràmits

Alta al Padró Municipal d'Habitants

Inscripció en el padró de les persones que vénen a viure a Rubí procedents d'altres municipis de l'Estat Espanyol o de l'estranger, i d'aquelles que, pel motiu que sigui, no consten al padró d'habitants de Rubí, encara que continuïn vivint a la ciutat.

Les persones majors d'edat poden demanar la seva inscripció i la de la seva unitat familiar (parella i fills en comú), amb autorització expressa obligatòria per a tots els majors d'edat.

 

Les persones majors d'edat poden demanar la inscripció amb autorització expressa, per empadronar:

 • Qualsevol altra persona major d'edat
 • Una unitat diferent a la seva
 • Els representants legals dels menors d'edat o de persones incapacitades legalment

Cal tenir present:

 • La documentació ha de ser original i en suport paper
 • Els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà.
 • La validesa de l'autorització és d'un mes a partir de la data que consti al document
 • L'Ajuntament està facultat per sol·licitar documentació addicional acreditativa de la residència habitual per comprovar la veracitat de les dades contingudes al Padró municipal d'habitants

 

Cal aportar:

 • Sol·licitud d'alta al Padró Municipal d'Habitants, Full Padronal (MD-PMH-01) signat per totes les persones majors d'edat que realitzen la inscripció al padró. Aquest document es pot obtenir de forma automatitzada, en el moment de fer la gestió i amb la presència de tots els interessats.

 

Documentació d'identitat en vigor de totes les persones majors d'edat afectades pel tràmit, depenent del cas:

 • Persones espanyoles: DNI
 • Persones de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtenstein i Suïssa: targeta de residència o passaport o document d'identitat del país d'origen.(En cas d'aportar Certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea, NIE, aquest s'ha d'acompanyar sempre pel passaport o pel document d'identitat del país d'origen).
 • Persones de la resta de països: targeta de residència o passaport

 

Documentació d'identificació personal de totes les persones menors d'edat afectades pel tràmit, depenent del cas:

 • Espanyols majors de 14 anys: DNI.
 • Espanyols menors de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement i, si en tenen DNI.
 • Estrangers: targeta de residència o passaport o document d'identitat del país d'origen (aquest darrer document només si pertanyen a la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtenstein o Suïssa). Si a la documentació del menor no surten totes les dades dels pares, caldrà aportar llibre de família (si en disposen al seu país) o inscripció de naixement o passaport dels pares on constin incloses totes les dades del menor.

 

Documentació per a persones autoritzades i unitats familiars:

 • MD-PMH-02-Model autorització representació PMH, degudament signada original. En cas d'unitats familiars (parella i fills en comú) aquesta autorització també és obligatòria per a tots els majors d'edat. La presentació del full padronal MD-PMH-01 serveix d'autorització per tots els majors d'edat que formin part de la mateixa inscripció
 • Document d'identificació personal de la persona autoritzada.
 • Fotocòpia del document d'identificació personal de la persona autoritzant.

 

Documentació per a persones representants:

 • Document judicial de l'acceptació de la tutela legal o escriptures de poders notarials.
 • Document d'identificació personal de la persona autoritzada.
 • Fotocòpia del document d'identificació personal de la persona autoritzant.

 

Documentació de representació de les persones menors d'edat, un dels dos documents segons sigui el cas:

 • Sol·licitud d'alta al Padró Municipal d'Habitants, Full Padronal (MD-PMH-01), degudament signada l'autorització de menors.
 • El model MD-PMH-04-Model autorització menors PMH amb signatura original d'ambdós progenitors, conforme estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada de les fotocòpies dels documents d'identitat d'ambdós i on consten les seves signatures quan els menors s'empadronin amb un sol d'ells o amb tercers sense cap d'ells.

 

En cas de separació o divorci:

 • En cas de no existir resolució judicial, cal la presentació de MD-PMH-04-Model autorització menors PMH, amb signatura original d'ambdós progenitors, assegurant que estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada de les fotocòpies dels documents d'identitat d'ambdós i on consten les seves signatures.
 • Si la sentència és en condició de guàrdia i custòdia compartida, l'original i la fotocòpia d'aquesta per adjuntar obligatòriament a la documentació de l'expedient i MD-PMH-04-Model autorització menors PMH amb signatura original d'ambdós progenitors, conforme estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada de les fotocòpies dels documents d'identitat d'ambdós i on consten les seves signatures.
 • En cas de sentència de separació o divorci on consta l'anotació de la guàrdia i custòdia a nom de la persona peticionària, l'original i la fotocòpia d'aquesta per adjuntar obligatòriament a la documentació de l'expedient i MD-PMH-05-Model declaració responsable menors PMH corresponent signada per la persona peticionària, amb l'original i fotocòpia dels documents d'identificació personal de la persona peticionària i de la persona menor d'edat.

 

Altres situacions:

 • Original i fotocòpia de la Documentació judicial de la tutela de menors, per adjuntar obligatòriament a la documentació de l'expedient.

 

Documentació acreditativa del domicili on es fa la inscripció al Padró, segons sigui el cas:

 

Domicili de propietat:

 • Escriptura de propietat de l'habitatge, amb antiguitat inferior d'un any o rebut de l'Impost de béns immobles (IBI) on consteu com a titulars. En cas que l'Ajuntament ja disposi d'aquestes dades sobre la propietat no cal aportar cap document. En cas que hi hagi usdefruit cal l'autorització expressa del titular del dret, signada original i la fotocòpia del seu document d'identificació.
 • Contracte privat de compravenda, amb antiguitat inferior a 1 any, on la persona que demana la inscripció ha de constar com a propietària actual.
 • Escriptura d'acceptació d'herència, en el cas d'habitatges heretats. El document ha de tenir una antiguitat màxima d'1 any des de la data de defunció de la persona que ha deixat en herència l'habitatge.
 • Nota simple del Registre de la Propietat, amb una validesa de 3 mesos.

 

Domicili de lloguer:

 • Contracte de lloguer vigent, a nom del sol·licitant. Caldrà aportar a més, qualsevol dels documents que es relacionen a continuació:
 1. Últim rebut de lloguer, pagat en els darrers dos mesos, on han de constar les dades completes per identificar el lloguer.
 2. Transferència bancària, on han de constar les dades necessàries per identificar el lloguer.

 

Domicili col·lectiu:

En cas que la persona sol·licitant es vulgui inscriure en un domicili col·lectiu com ara un hotel o una residència és necessària un document d'autorització del responsable amb la signatura original i segellada, amb nom, l'adreça i el NIF, i les persones autoritzades a empadronar, nom i DNI.

 

Habitatge on hi consten persones empadronades:

Autorització expressa per a la inscripció al domicili, signada original, d'una persona major d'edat, acompanyada d'una fotocòpia del seu document d'identitat on ha de constar la signatura i només pot autoritzar a empadronar-se al domicili:

 • El propietari de l'habitatge (no és requisit que estigui empadronat) justificant la titularitat d'acord amb els documents abans esmentat.
 • El llogater de l'habitatge (no és requisit que estigui empadronat) justificant la titularitat d'acord amb els documents abans esmentat.
 • Persona empadronada que autoritzi la parella i/o els fills -acreditant la relació documentalment amb llibre de família, certificat de matrimoni o certificat o escriptura de parella estable- (No cal acreditar documentalment la titularitat de l'habitatge).

Gratuït

Tres mesos

Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l? Institut Nacional d?Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonómica i Local, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal.

 • El tràmit és de caràcter immediat, es realitza la inscripció i es dóna un justificant de la mateixa. Un cop feta l'alta es poden sol·licitar els justificants que siguin necessaris.
 • En situacions excepcionals, l'interessat presentarà una sol·licitud, s'analitzarà la situació i es requerirà la documentació necessària per realitzar la inscripció.
Tràmit telemàtic Tràmit telemàtic
Presencial Tràmit presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 Horaris: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (30 d'abril, 7 i 24 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari especial: del 15 al 30 de setembre, dilluns i dimecres de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, dimarts, dijous i  divendres de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: de dilluns a divendres de 8:00 a 14:30h durant els següents dies:

- del 15 de juny al 14 de setembre (estiu)

- del 28 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 (Nadal)

 

L'atenció presencial en aquesta oficina és amb cita prèvia. Per demanar cita prèvia cliqueu a sol·licitar la cita prèvia

Podeu seguir presentant sol·licituds a través dels tràmits de la Seu Electrònica, i fer-nos consultes en el nostre correu electrònic i per telèfon.

Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Les Torres Rambleta Joan Miró, s/n (davant l'edifici de Rubí Desenvolupament) 08191 Rubí Telèfon: 935 887 000 Horaris: 

Horari general: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 h

 

L'oficina restarà tancada els següents dies:

- del 6 al 9 d'abril (Setmana Santa)

- del 30 de juny al 10 de setembre (estiu)

- el 7 de desembre

- del 24 de desembre de 2020 al 8  de gener de 2021 (Nadal)

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica