Esteu aquí: Inici → Tràmits

Tràmits

Informació

Selecciona l'apartart que et faciliti més la cerca del teu tràmit. Els tràmits també están identificats amb la seva forma de tramitació, que pot ser presencial, telefònica o telemàtica

Nom del tràmit
Activitats (6)
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia de tipus A Documents associats Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia de tipus B Documents associats Tràmit telemàtic
Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'informe en matèria d'incendis Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ajuts, subvencions, bonificacions (28)
Ajuts per a activitats/projectes pedagògics que realitzen els centres educatius públics 2020-2021 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ajuts per a Casals d'estiu 2021 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ajuts per a menjador escolar curs 2021-2022 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ajuts per al pagament de despeses de l'habitatge habitual per lluitar contra l'exclusió social any 2021 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Bonificació per als habitatges on conviuen més de tres persones. Ampliació del tram tarifari de l'aigua i clavegueram Documents associats Presencial
Bonificació sobre el preu del consum d'aigua i clavegueram per als pensionistes de més de 65 anys amb escassa capacitat econòmica Documents associats Presencial
Convocatòria 2019 a les millors iniciatives comercials de nova implantació al municipi de Rubí Documents associats Presencial
Convocatòria 2021 de subvencions per a la millora del comerç Documents associats Tràmit telemàtic
Declaració d'especial interès municipal Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Justificació de subvencions concedides a entitats i associacions de Rubí Documents associats Tràmit telemàtic
Revisió i/o Bonificació del preu públic a les escoles bressol municipals Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud de subvenció al transport escolar curs 2021-22 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud de subvenció per al foment d'activitats de comerç urbà i de serveis de proximitat afectats per la COVID-19 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud de subvencions per a projectes de Cooperació Internacional al desenvolupament Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud devolució part proporcional taxa ocupació de l'espai públic amb taules i cadires temporada anual 2020 per motiu de la COVID-19 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2021 destinades a activitats esportives per a associacions i/o clubs esportius (modalitat B) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2021 destinades a entitats d'acció social (modalitat H) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2021 destinades a entitats de cooperació per a activitats de sensibilització de cooperació internacional (modalitat G) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2021 destinades a projectes d'activitat de les entitats d'educació en el temps de lleure (modalitat D) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2021 destinades a projectes d'activitat de les entitats juvenils (modalitat E) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2021 destinades a projectes d'activitat de les entitats socio-sanitàries (modalitat F) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2021 destinades a projectes d'activitats de les associacions de veïns (modalitat A) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud subvencions 2021 destinades a projectes d'activitats de les entitats culturals (modalitat C) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Subvenció 2021 ajuts per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves, temp. 2020-2021 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Subvencions 2021 destinades a entitats de protecció i defensa del Medi Ambient i del territori (modalitat I) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Subvencions 2021 destinades a entitats de protecció i defensa dels animals (modalitat J) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Subvencions nominatives per donar suport a entitats i/o associacions de Rubí per a projectes de l'any 2021 Documents associats Tràmit telemàtic
Targeta de pensionista (T-Verda i T-Blava) Presencial
Animals de companyia (2)
Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos Documents associats Presencial
Registre municipal d'animals de companyia Documents associats Presencial
Cementiri (10)
Anul·lació de lloguer de nínxol Documents associats Presencial
Canvi de nom de drets funeraris de sepultures Documents associats Presencial
Cessió de drets funeraris (quan es té nínxol en règim de lloguer) Documents associats Presencial
Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures Documents associats Presencial
Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents Documents associats Presencial
Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí Documents associats Presencial
Emissió de duplicats de títols de drets funeraris Documents associats Presencial
Renovació de drets funeraris de sepultures Documents associats Presencial
Renúncia de drets funeraris Documents associats Presencial
Rescat de drets funeraris Documents associats Presencial
Certificats (5)
Certificacions Cadastrals Documents associats Presencial
Certificat de béns Documents associats Presencial
Certificats base de dades de ciutat Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
IdCAT Certificat Presencial
Consum (2)
Consultes sobre temes de consum Presencial Tràmit telefònic Tràmit telemàtic
Reclamacions sobre temes de consum Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Dades bancaries (1)
Alta o modificació de dades bancàries per a pagaments realitzats per transferència Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ensenyament (12)
Ajuts per a activitats/projectes pedagògics que realitzen els centres educatius públics 2020-2021 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ajuts per a Casals d'estiu 2021 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ajuts per a menjador escolar curs 2021-2022 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Inscripció als casals vacacionals 2021 de l'Institut Escola Teresa Altet Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Inscripcions als Casals diaris Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Preinscripció a l'Espai familiar Creixença Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Preinscripció a les escoles bressol municipals Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Preinscripció als tallers d'art i expressió creativa Escola Municipal d'art i disseny EDRA 2021-2022 Documents associats Tràmit telemàtic
Preinscripció i matrícula Escola de Música Pere Burés 2021-22 Documents associats Tràmit telemàtic
Revisió i/o Bonificació del preu públic a les escoles bressol municipals Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud de preinscripció als tallers artístics d'estiu 2021 MusicArt Documents associats Tràmit telemàtic
Sol·licitud de subvenció al transport escolar curs 2021-22 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Espais i infraestructures (1)
Sol·licitud d'ús de centres educatius Documents associats Presencial
Esport i Lleure (1)
Subvenció 2021 ajuts per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves, temp. 2020-2021 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Informació general (1)
Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) Documents associats Presencial
Medi ambient (3)
Recollida de l'esporga Tràmit telefònic
Recollida de mobles i trastos vells Tràmit telefònic
Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum Documents associats Presencial Tràmit telefònic Tràmit telemàtic
Padró d'habitants (10)
Alta al Padró Municipal d'Habitants Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Certificat d'empadronament Documents associats Presencial
Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Renovació del Padró Municipal d'Habitants Documents associats Presencial
Volant de convivència el Padró Municipal d'Habitants Documents associats Presencial Tràmit telefònic Tràmit telemàtic
Volant individual del Padró Municipal d'Habitants Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Peticions diverses (1)
Comunicar el nomenament d'un representant legal d'una Empresa, entitat o associació per tramitar electrònicament amb l'Ajuntament Tràmit telemàtic
Resposta a requeriment/aportació de documentació (1)
Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient Tràmit telemàtic
Salut pública (2)
Declaració responsable per a la inscripció en el registre municipal d'establiments minoristes d'alimentació Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'autorització sanitària per establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing Documents associats Presencial
Sol·licitud genèrica (1)
Instància genèrica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Temes personals (2)
Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí Presencial
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Transparència (1)
Sol·licitud d'accés a la informació pública Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Urbanisme, habitatge i obres (24)
Assabentat d'obres menors Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Certificat d'aprofitament urbanístic Documents associats Presencial
Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicació de canvi de titular de llicència d'obres Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia d'obres - Amb tècnic Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia d'obres - Sense tècnic Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia d'obres per a instal·lació d'autoconsum amb energia fotovoltàica Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Comunicació prèvia de primera ocupació Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Declaració d'especial interès municipal Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Informe d'aprofitament urbanístic Documents associats Presencial
Llicència d'Obres (Ampliació i/o Reforma amb afectació estructural) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (canvi d'ús) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (enderrocs) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (legalització) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència d'obres (obra nova) Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència de divisió horitzontal Documents associats Presencial
Llicència de parcel·lació urbanística Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Llicència per instal.lar una grua torre Documents associats Presencial
Pròrroga de llicències d'obres i de Comunicacions Prèvies d'Obres Documents associats Presencial
Renúncia o desistiment de llicència d'obres Documents associats Presencial
Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient Tràmit telemàtic
Sol.licitud de Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'informe en matèria d'incendis Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Vehicles (10)
Alta de Contragual Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Alta de gual i contragual Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Alta de gual permanent/horari Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Baixa de contragual Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Baixa de gual i contragual Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Baixa de gual permanent/horari Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Modificació de contragual Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Modificació de gual i contragual Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Modificació de gual permanent/horari Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Via Pública (13)
Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires Documents associats Tràmit telemàtic
Ocupació de l'espai públic per obres i mudances Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ocupació espai públic amb banderoles, pancartes i lones publicitàries Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ocupació espai públic amb barraques material pirotècnic per Sant Joan Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ocupació espai públic amb parades de venda, exposició de productes a la vorera, xurreries i similars Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ocupació especial de l'espai públic amb bastides Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud de baixa de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud de modificació de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud de renovació de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud devolució part proporcional taxa ocupació de l'espai públic amb taules i cadires temporada anual 2020 per motiu de la COVID-19 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Sol·licitud devolució part proporcional taxa ocupació de l'espai públic amb taules i cadires temporada hivern 2019-2020 per motiu de la COVID-19 Documents associats Presencial Tràmit telemàtic
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers