Usted está aquí: Inicio → Trámites

Trámites

Información

Seleccione el apartado que le facilite más la búsqueda del trámite deseado. Los trámites también están identificados según su forma de tramitación, que puede ser presencial, telefónico o telemático.

Nombre del trámite
Activitats (6)
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació prèvia de tipus A Documentos asociados Trámite telemático
Comunicació prèvia de tipus B Documentos asociados Trámite telemático
Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud d'informe en matèria d'incendis Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Ajuts, subvencions, bonificacions (27)
Ajuts per a Casals d'estiu 2021 Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Ajuts per a menjador escolar curs 2021-2022 Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Ajuts per al pagament de despeses de l'habitatge habitual per lluitar contra l'exclusió social any 2021 Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Bonificació per als habitatges on conviuen més de tres persones. Ampliació del tram tarifari de l'aigua i clavegueram Documentos asociados Presencial
Bonificació sobre el preu del consum d'aigua i clavegueram per als pensionistes de més de 65 anys amb escassa capacitat econòmica Documentos asociados Presencial
Convocatòria 2019 a les millors iniciatives comercials de nova implantació al municipi de Rubí Documentos asociados Presencial
Convocatòria 2021 de subvencions per a la millora del comerç Documentos asociados Trámite telemático
Declaració d'especial interès municipal Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Justificació de subvencions concedides a entitats i associacions de Rubí Documentos asociados Trámite telemático
Revisió i/o Bonificació del preu públic a les escoles bressol municipals Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud de subvenció al transport escolar curs 2021-22 Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud de subvenció per al foment d'activitats de comerç urbà i de serveis de proximitat afectats per la COVID-19 Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud de subvencions per a projectes de Cooperació Internacional al desenvolupament Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud devolució part proporcional taxa ocupació de l'espai públic amb taules i cadires temporada anual 2020 per motiu de la COVID-19 Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2021 destinades a activitats esportives per a associacions i/o clubs esportius (modalitat B) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2021 destinades a entitats d'acció social (modalitat H) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2021 destinades a entitats de cooperació per a activitats de sensibilització de cooperació internacional (modalitat G) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2021 destinades a projectes d'activitat de les entitats d'educació en el temps de lleure (modalitat D) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2021 destinades a projectes d'activitat de les entitats juvenils (modalitat E) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2021 destinades a projectes d'activitat de les entitats socio-sanitàries (modalitat F) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2021 destinades a projectes d'activitats de les associacions de veïns (modalitat A) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2021 destinades a projectes d'activitats de les entitats culturals (modalitat C) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Subvenció 2021 ajuts per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves, temp. 2020-2021 Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Subvencions 2021 destinades a entitats de protecció i defensa del Medi Ambient i del territori (modalitat I) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Subvencions 2021 destinades a entitats de protecció i defensa dels animals (modalitat J) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Subvencions nominatives per donar suport a entitats i/o associacions de Rubí per a projectes de l'any 2021 Documentos asociados Trámite telemático
Targeta de pensionista (T-Verda i T-Blava) Presencial
Animals de companyia (2)
Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos Documentos asociados Presencial
Registre municipal d'animals de companyia Documentos asociados Presencial
Cementiri (10)
Anul·lació de lloguer de nínxol Documentos asociados Presencial
Canvi de nom de drets funeraris de sepultures Documentos asociados Presencial
Cessió de drets funeraris (quan es té nínxol en règim de lloguer) Documentos asociados Presencial
Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures Documentos asociados Presencial
Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents Documentos asociados Presencial
Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí Documentos asociados Presencial
Emissió de duplicats de títols de drets funeraris Documentos asociados Presencial
Renovació de drets funeraris de sepultures Documentos asociados Presencial
Renúncia de drets funeraris Documentos asociados Presencial
Rescat de drets funeraris Documentos asociados Presencial
Certificats (5)
Certificacions Cadastrals Documentos asociados Presencial
Certificat de béns Documentos asociados Presencial
Certificats base de dades de ciutat Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documentos asociados Presencial Trámite telemático
IdCAT Certificat Presencial
Consum (2)
Consultes sobre temes de consum Presencial Trámite telefónico Trámite telemático
Reclamacions sobre temes de consum Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Dades bancaries (1)
Alta o modificació de dades bancàries per a pagaments realitzats per transferència Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Ensenyament (10)
Ajuts per a Casals d'estiu 2021 Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Ajuts per a menjador escolar curs 2021-2022 Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Inscripció als casals vacacionals 2021 de l'Institut Escola Teresa Altet Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Matrícula viva Escola de Música Pere Burés 21-22 Documentos asociados Trámite telemático
Preinscripció a l'Espai familiar Creixença Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Preinscripció a les escoles bressol municipals Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Preinscripció als tallers d'art i expressió creativa Escola Municipal d'art i disseny EDRA 2021-2022 Documentos asociados Trámite telemático
Revisió i/o Bonificació del preu públic a les escoles bressol municipals Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud de preinscripció als tallers artístics d'estiu 2021 MusicArt Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud de subvenció al transport escolar curs 2021-22 Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Espais i infraestructures (1)
Sol·licitud d'ús de centres educatius Documentos asociados Presencial
Esport i Lleure (1)
Subvenció 2021 ajuts per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves, temp. 2020-2021 Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Informació general (1)
Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) Documentos asociados Presencial
Medi ambient (3)
Recollida de l'esporga Trámite telefónico
Recollida de mobles i trastos vells Trámite telefónico
Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum Documentos asociados Presencial Trámite telefónico Trámite telemático
Padró d'habitants (10)
Alta al Padró Municipal d'Habitants Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Certificat d'empadronament Documentos asociados Presencial
Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Renovació del Padró Municipal d'Habitants Documentos asociados Presencial
Volant de convivència el Padró Municipal d'Habitants Documentos asociados Presencial Trámite telefónico Trámite telemático
Volant individual del Padró Municipal d'Habitants Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Peticions diverses (1)
Comunicar el nomenament d'un representant legal d'una Empresa, entitat o associació per tramitar electrònicament amb l'Ajuntament Trámite telemático
Resposta a requeriment/aportació de documentació (1)
Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient Trámite telemático
Salut pública (2)
Declaració responsable per a la inscripció en el registre municipal d'establiments minoristes d'alimentació Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud d'autorització sanitària per establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing Documentos asociados Presencial
Sol·licitud genèrica (1)
Instància genèrica Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Temes personals (2)
Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí Presencial
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Transparència (1)
Sol·licitud d'accés a la informació pública Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Urbanisme, habitatge i obres (24)
Assabentat d'obres menors Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Certificat d'aprofitament urbanístic Documentos asociados Presencial
Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació de canvi de titular de llicència d'obres Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació prèvia d'obres - Amb tècnic Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació prèvia d'obres - Sense tècnic Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació prèvia d'obres per a instal·lació d'autoconsum amb energia fotovoltàica Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació prèvia de primera ocupació Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Declaració d'especial interès municipal Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Informe d'aprofitament urbanístic Documentos asociados Presencial
Llicència d'Obres (Ampliació i/o Reforma amb afectació estructural) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència d'obres (canvi d'ús) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència d'obres (enderrocs) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència d'obres (legalització) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència d'obres (obra nova) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència de divisió horitzontal Documentos asociados Presencial
Llicència de parcel·lació urbanística Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència per instal.lar una grua torre Documentos asociados Presencial
Pròrroga de llicències d'obres i de Comunicacions Prèvies d'Obres Documentos asociados Presencial
Renúncia o desistiment de llicència d'obres Documentos asociados Presencial
Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient Trámite telemático
Sol.licitud de Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud d'informe en matèria d'incendis Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Vehicles (10)
Alta de Contragual Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Alta de gual i contragual Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Alta de gual permanent/horari Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Baixa de contragual Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Baixa de gual i contragual Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Baixa de gual permanent/horari Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Modificació de contragual Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Modificació de gual i contragual Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Modificació de gual permanent/horari Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Via Pública (13)
Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires Documentos asociados Trámite telemático
Ocupació de l'espai públic per obres i mudances Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Ocupació espai públic amb banderoles, pancartes i lones publicitàries Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Ocupació espai públic amb barraques material pirotècnic per Sant Joan Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Ocupació espai públic amb parades de venda, exposició de productes a la vorera, xurreries i similars Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Ocupació especial de l'espai públic amb bastides Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud de baixa de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud de modificació de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud de renovació de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud devolució part proporcional taxa ocupació de l'espai públic amb taules i cadires temporada anual 2020 per motiu de la COVID-19 Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Sol·licitud devolució part proporcional taxa ocupació de l'espai públic amb taules i cadires temporada hivern 2019-2020 per motiu de la COVID-19 Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros