Usted está aquí: Inicio → Trámites

Trámites

Información

Seleccione el apartado que le facilite más la búsqueda del trámite deseado. Los trámites también están identificados según su forma de tramitación, que puede ser presencial, telefónico o telemático.

Nombre del trámite
Activitats (6)
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació prèvia de tipus A Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació prèvia de tipus B Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats Documentos asociados Presencial
Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives Documentos asociados Presencial
Sol·licitud d'informe en matèria d'incendis Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Ajuts, subvencions, bonificacions (12)
Ajuts al transport urbà per a 4rt ESO i educació postobligatòria al JV Foix Documentos asociados Presencial
Ajuts per a menjador escolar curs 2020-2021 Documentos asociados Presencial
Ajuts per al pagament de l'IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica any 2020 Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Bonificació per als habitatges on conviuen més de tres persones. Ampliació del tram tarifari de l'aigua i clavegueram Documentos asociados Presencial
Bonificació per recollida de residus comercials pel sistema porta a porta Documentos asociados Presencial
Bonificació sobre el preu del consum d'aigua i clavegueram per als pensionistes de més de 65 anys amb escassa capacitat econòmica Documentos asociados Presencial
Convocatòria 2019 a les millors iniciatives comercials de nova implantació al municipi de Rubí Documentos asociados Presencial
Convocatòria 2019 de subvencions per a la millora del comerç Documentos asociados Presencial
Sol·licitud de subvenció al transport escolar Documentos asociados Presencial
Subvenció a entitats de lleure educatives per a la realització d'activitats Documentos asociados Presencial
Subvenció per al projecte 50/50 d'estalvi energètic Documentos asociados Presencial
Targeta de pensionista (T-Verda i T-Blava) Presencial
Animals de companyia (2)
Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos Documentos asociados Presencial
Registre municipal d'animals de companyia Documentos asociados Presencial
Cementiri (10)
Anul·lació de lloguer de nínxol Documentos asociados Presencial
Canvi de nom de drets funeraris de sepultures Documentos asociados Presencial
Cessió de drets funeraris (quan es té nínxol en règim de lloguer) Documentos asociados Presencial
Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures Documentos asociados Presencial
Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents Documentos asociados Presencial
Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí Documentos asociados Presencial
Emissió de duplicats de títols de drets funeraris Documentos asociados Presencial
Renovació de drets funeraris de sepultures Documentos asociados Presencial
Renúncia de drets funeraris Documentos asociados Presencial
Rescat de drets funeraris Documentos asociados Presencial
Certificats (5)
Certificacions Cadastrals Documentos asociados Presencial
Certificat de béns Documentos asociados Presencial
Certificats base de dades de ciutat Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documentos asociados Presencial Trámite telemático
IdCAT Certificat Presencial
Consum (2)
Consultes sobre temes de consum Presencial Trámite telefónico Trámite telemático
Reclamacions sobre temes de consum Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Ensenyament (8)
Ajuts al transport urbà per a 4rt ESO i educació postobligatòria al JV Foix Documentos asociados Presencial
Ajuts per a menjador escolar curs 2020-2021 Documentos asociados Presencial
Inscripcions i matriculació als Casals diaris Documentos asociados Presencial
Preinscripció a les escoles bressol municipals 2020-2021 Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Preinscripció als tallers d'art i expressió creativa Escola Municipal d'art i disseny EDRA 2020-2021 Documentos asociados Trámite telemático
Preinscripció i matrícula a l'espai familiar Creixença Documentos asociados Presencial
Preinscripció i matrícula Escola de Música Pere Burés Documentos asociados Trámite telemático
Sol·licitud de subvenció al transport escolar Documentos asociados Presencial
Espais i infraestructures (1)
Sol·licitud d'ús de centres educatius Documentos asociados Presencial
Informació general (1)
Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) Documentos asociados Presencial
Medi ambient (3)
Recollida de l'esporga Trámite telefónico
Recollida de mobles i trastos vells Trámite telefónico
Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum Documentos asociados Presencial Trámite telefónico Trámite telemático
Padró d'habitants (10)
Alta al Padró Municipal d'Habitants Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Certificat d'empadronament Documentos asociados Presencial
Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Renovació del Padró Municipal d'Habitants Documentos asociados Presencial
Volant de convivència el Padró Municipal d'Habitants Documentos asociados Presencial Trámite telefónico
Volant individual del Padró Municipal d'Habitants Documentos asociados Presencial Trámite telefónico
Temes personals (2)
Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí Presencial
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Urbanisme, habitatge i obres (20)
Assabentat d'obres menors Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Certificat d'aprofitament urbanístic Documentos asociados Presencial
Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació Documentos asociados Presencial
Comunicació prèvia d'obres - Amb tècnic Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació prèvia d'obres - Sense tècnic Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Comunicació prèvia de primera ocupació Documentos asociados Presencial
Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres Documentos asociados Presencial
Informe d'aprofitament urbanístic Documentos asociados Presencial
Llicència d'Obres (Ampliació i/o Reforma amb afectació estructural) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència d'obres (canvi d'ús) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència d'obres (enderrocs) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència d'obres (legalització) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència d'obres (obra nova) Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Llicència de divisió horitzontal Documentos asociados Presencial
Llicència de parcel·lació urbanística Documentos asociados Presencial
Llicència per instal.lar una grua torre Documentos asociados Presencial
Pròrroga de llicències d'obres i de Comunicacions Prèvies d'Obres Documentos asociados Presencial
Renúncia o desistiment de llicència d'obres Documentos asociados Presencial
Sol.licitud de Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació Documentos asociados Presencial
Sol·licitud d'informe en matèria d'incendis Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Vehicles (5)
Contragual Documentos asociados Presencial
Gual permanent: Alta Documentos asociados Presencial
Gual permanent: Baixa Documentos asociados Presencial
Gual permanent: Modificació Documentos asociados Presencial
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants Presencial
Via Pública (5)
Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres Documentos asociados Presencial
Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires Documentos asociados Presencial
Ocupació especial de l'espai públic Documentos asociados Presencial
Reserves d'estacionament per a persones amb discapacitat Documentos asociados
Sol·licitud devolució part proporcional taxa ocupació de l'espai públic amb taules i cadires temporada hivern 2019-2020 per motiu de la COVID-19 Documentos asociados Presencial Trámite telemático
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica