Esteu aquí: Inici → Tràmits

Ajuts per al pagament de despeses de l'habitatge habitual per lluitar contra l'exclusió social any 2023

Subvencions per a persones amb escassa capacitat econòmica residents en el municipi de Rubí, per fer efectives les despeses bàsiques de l'habitatge habitual.

Objecte de l'ajut

Són objecte d'aquest ajut les següent despeses, meritades durant l'exercici 2022:

  • Rebut de l'IBI.
  • Subministraments d'aigua, gas i electricitat.
  • Quotes hipotecàries.
  • Taxa d'escombraries.
  • Quotes de comunitat de propietaris i propietàries.
  • Primes d'assegurança de danys de l'habitatge i de responsabilitat civil derivada de l'habitatge.

Quins requisits cal complir?           

Que la persona sol·licitant sigui major d'edat o menor d'edat legalment emancipada i disposi d'un número d'identificació fiscal vàlid (DNI, NIE o NIF).

Que cap membre de la unitat de convivència hagi rebut cap altre ajut, subvenció, ingrés o recurs per a la mateixa finalitat i objecte de qualsevol administració, ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

Que algun membre de la unitat de convivència sigui titular de drets reals de propietat o d'usdefruit o tingui al seu nom un contracte de lloguer sobre l'habitatge pel qual sol·licita l'ajut.

Que tots els membres de la unitat de convivència estiguin empadronats en l'habitatge pel qual se sol·licita l'ajut.

Que cap membre de la unitat de convivència consti com a propietari de cap immoble diferent a l'habitatge habitual en aquest o altre municipi, amb excepció de l'indicat a la BASE 4 punt f.

Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament, l'Agència Estatal d'Administració Tributària  (AEAT), l'Agència Tributària Catalana (ATC) i amb la Seguretat Social.

Que el volum de la despesa de l'habitatge habitual durant el període d'execució establert a la convocatòria signifiqui per a la unitat de convivència a la que pertanyi el sol·licitant un esforç equivalent, almenys, al 10% dels ingressos anuals bruts avaluats.

Els ingressos bruts del sol·licitant i de la resta de persones que conviuen a l'habitatge no poden superar, en conjunt, les quanties  següents:

 

Nombre de persones que formen la unitat de convivència

Llindar de la convocatòria

Unitats de convivència amb situació de monoparentalitat o família nombrosa

1

21.247,28 ?

----------

2

27.380,52 ?

30.118,57 ?

3

28.558,17 ?

31.413,99 ?

4 o 5

29.510,11 ?

32.461,12 ?

6 o més

33.051,32 ?

36.356,45 ?

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitats de convivència que tinguin membres amb discapacitats

o amb gran dependència

Nombre de persones que formen la unitat de convivència

Llindar de la convocatòria

Unitats de convivència amb situació de monoparentalitat o família nombrosa

1

31.870,92 ?

----------

2

32.856,62 ?

36.142,28 ?

3

34.269,81 ?

37.696,80 ?

4 o més

35.412,13 ?

38.953,34 ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) IRSC és l'Indicador de Renda de suficiència de Catalunya, regulat per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. Per a l'exercici 2021 i 2022, la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya fixa la quantia de l'IRSC en 7.967,73 euros anuals.

Quina és la quantia de l'ajut?

L'import màxim que es podrà percebre en concepte de subvenció aquest any 2023 serà de 125 ? per habitatge. L'import de l'ajut per habitatge, no podrà ser superior a la suma a què ascendeixi la despesa elegible pagada que s'acrediti juntament amb la sol·licitud.

L'atorgament de les subvencions es farà d'acord amb la prelació per l'ordre cronològic en la presentació de sol·licituds, fins a exhaurir el crèdit. La dotació econòmica total destinada als ajuts per la convocatòria del 2023 és de 18.125,00 euros.

Totes les persones residents a Rubí, amb escassa capacitat econòmica i que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores de l'ajut.

La que estableix la normativa corresponent i que es relaciona en el dors de la sol·licitud

-  Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).

-   Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

-   Reglament de subvencions aprovat per Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol.

-   Reglament d'obres, activitats i serveis dels Ens Locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

-   Llei 18/2007 de 28 de desembre, del dret a l'habitatge (LDH).

-   Decret 75/2014, de 27 de mig , del Pla per al Dret a l'Habitatge.

-   Pla Local d'Habitatge 2021-2027, aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament de Rubí el 22 de juny de 2021.

-   Bases reguladores dels ajuts aprovades pel Ple de l'Ajuntament de Rubí en data 21 de juny de 2022.

-   Convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local en data 8 de febrer de 2023.

-   Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

-   Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

-   Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

-   El Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Rubí PES MARC, PES-PM 2023 aprovat per resolució d'Alcaldia número 4781/2022, de data 1 d'agost de 2022.

-   El Pla Anual Normatiu (PAN) 2023, aprovat per Decret d'Alcaldia número 7833/2022, de 15 de desembre de 2022.

El període de presentació de sol·licituds serà des del 6 de març  fins el 4 d'abril   ambdós inclosos.

S'activarà la tramitació telemàtica el mateix dia 6 de març a les 00:00h.

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers