Esteu aquí: Inici → Tràmits

Tràmits

Informació

Selecciona l'apartart que et faciliti més la cerca del teu tràmit. Els tràmits també están identificats amb la seva forma de tramitació, que pot ser presencial, telefònica o telemàtica

Visites Nom del tràmit Documents associats Presencial Tràmit telefònic Tràmit telemàtic
16399 Ajuts per a Casals d'estiu 2023 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
49191 Ajuts per a menjador escolar curs 2023-2024 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1565 Ajuts per afavorir l'accés a l'habitatge de lloguer a les persones joves i famílies monoparentals, exercici 2023 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
579 Ajuts per al pagament d'obres de reforma i condicionament d'habitatges inclosos en la borsa de mediació pel lloguer social (BMLLS), any 2023 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1135 Ajuts per al pagament de despeses de l'habitatge habitual per lluitar contra l'exclusió social any 2023 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
66881 Alta al Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6616 Alta de Contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
8402 Alta de gual i contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
10086 Alta de gual permanent/horari <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
7559 Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
11753 Alta o modificació de dades bancàries per a pagaments realitzats per transferència <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
162 Al·legacions o recursos a sancions d'activitats econòmiques <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
741 Al·legacions per infraccions de les ordenances municipals <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4985 Anul·lació de lloguer de nínxol <d Documents associats on Presencial off off
33123 Assabentat d'obres menors (només en habitatges) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
264 Autorització d’alimentació de gats de carrer <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5670 Baixa de contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6370 Baixa de gual i contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
7483 Baixa de gual permanent/horari <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4175 Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4401 Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5862 Bonificació per als habitatges on conviuen més de tres persones. Ampliació del tram tarifari de l'aigua i clavegueram <d Documents associats on Presencial off off
4783 Bonificació sobre el preu del consum d'aigua i clavegueram per als pensionistes de més de 65 anys amb escassa capacitat econòmica <d Documents associats on Presencial off off
15528 Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5898 Canvi de nom de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
14936 Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí on Presencial off off
10168 Certificacions Cadastrals <d Documents associats on Presencial off off
9111 Certificat d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
6026 Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
16583 Certificat d'inscripció (convivència) del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
5381 Certificat de béns <d Documents associats on Presencial off off
13771 Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
61225 Certificat històric d'empadronament amb dades anteriors a l'1 de maig 1996 <d Documents associats on Presencial off off
22260 Certificat individual del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats off off off
3226 Certificats base de dades de ciutat <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6342 Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials <d Documents associats on Presencial off off
4387 Cessió de drets funeraris (quan es té nínxol en règim de lloguer) <d Documents associats on Presencial off off
22 Cessió gratuïta de part de terrenys <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1675 Comunicació de canvi de titular de llicència d'obres <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
9829 Comunicació de canvi de titularitat d'activitats <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
14458 Comunicació prèvia d'obres - Amb tècnic <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
9596 Comunicació prèvia d'obres - Sense tècnic <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5823 Comunicació prèvia d'obres per a instal·lació d'autoconsum amb energia fotovoltaica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
11446 Comunicació prèvia de primera ocupació <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
18664 Comunicació prèvia de tipus A <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
10707 Comunicació prèvia de tipus B <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
2112 Comunicar el nomenament d'un representant legal d'una Empresa, entitat o associació per tramitar electrònicament amb l'Ajuntament off off on Tràmit telemàtic
5042 Concurs de Comparses de Carnaval 2023 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5095 Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures <d Documents associats on Presencial off off
3785 Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents <d Documents associats on Presencial off off
4144 Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí <d Documents associats on Presencial off off
7334 Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2520 Consultes sobre temes de consum on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
7439 Convocatòria 2019 a les millors iniciatives comercials de nova implantació al municipi de Rubí <d Documents associats on Presencial off off
10120 Convocatòria 2022 de subvencions per a la millora del comerç <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
1702 Declaració d'especial interès municipal <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1989 Declaració responsable per a la inscripció en el registre municipal d'establiments minoristes d'alimentació <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
11579 Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4208 Emissió de duplicats de títols de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
1462 Fira d'artesans festa major 2023 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
10289 Gestió d'avisos, queixes i suggeriments <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
10292 IdCAT Certificat on Presencial off off
8765 Informe d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
416 Inscripció als casals vacacionals de primavera 2023 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
7507 Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
4515 Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals on Presencial off off
6167 Inscripcions als Casals diaris <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
75469 Instància genèrica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2031 Justificació de subvencions concedides a entitats i associacions de Rubí <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
686 Justificació de subvencions nominatives a entitats esportives de Rubí de la temporada esportiva o l'any esportiu anterior <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
7010 Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
2237 Llicència d'armes d'aire o gas comprimit /Airsoft/ Paintball <d Documents associats on Presencial off off
298 Llicència d'obertura de rases, cales, canalitzacions i/o connexions de subministrament a la via pública. <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
4616 Llicència d'Obres (Ampliació i/o Reforma amb afectació estructural) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
9228 Llicència d'obres (canvi d'ús) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
9347 Llicència d'obres (enderrocs) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
9714 Llicència d'obres (legalització) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
24046 Llicència d'obres (obra nova) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6125 Llicència de divisió horitzontal <d Documents associats on Presencial off off
6780 Llicència de parcel·lació urbanística <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
7261 Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
10561 Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos <d Documents associats on Presencial off off
5134 Llicència per instal.lar una grua torre <d Documents associats on Presencial off off
5468 Modificació de contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4762 Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5911 Modificació de gual i contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6949 Modificació de gual permanent/horari <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5880 Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
8950 Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
22200 Ocupació de l'espai públic per obres i mudances <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4713 Ocupació espai públic amb banderoles, pancartes i lones publicitàries <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4365 Ocupació espai públic amb barraques material pirotècnic per Sant Joan <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
5038 Ocupació espai públic amb parades de venda, exposició de productes a la vorera, xurreries i similars <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
10999 Ocupació especial de l'espai públic amb bastides <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3638 Participació en el Premi de Recerca Miquel Segura <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
8541 Preinscripció a l'Espai familiar Creixença <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
37864 Preinscripció a les escoles bressol municipals <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
9232 Preinscripció i matriculació a l'Escola Municipal d'art i disseny EDRA, curs 2023-2024 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
18551 Preinscripció i matriculació a l'Escola Municipal de Música de Rubí Pere Burés 2023-24 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
546 Presentació d'una queixa o consulta a la Sindicatura de Greuges <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
7079 Pròrroga de llicències d'obres i de Comunicacions Prèvies d'Obres <d Documents associats on Presencial off off
3638 Reclamacions sobre temes de consum <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5778 Recollida de la poda off on Tràmit telefònic off
11918 Recollida de mobles i altres voluminosos off on Tràmit telefònic off
12170 Registre municipal d'animals de companyia <d Documents associats on Presencial off off
4389 Renovació de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off off
5183 Renovació del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
4189 Renúncia de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
3806 Renúncia o desistiment de llicència d'obres <d Documents associats on Presencial off off
4121 Rescat de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off off
19306 Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient off off on Tràmit telemàtic
3630 Revisió i/o Bonificació del preu públic a les escoles bressol municipals <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1501 Sol·licitud atorgament autorització d'ús privatiu d'espai públic de l'hort municipal Cova Solera <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
560 Sol·licitud canvi d'ubicació, articles de venda i ampliacions d'una parada als mercats de venda no sedentària de Rubí <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
2268 Sol·licitud d'accés a la informació pública <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
9575 Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5458 Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum <d Documents associats on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
648 Sol·licitud d'autorització d'ocupació d'una parada als mercats de venda no sedentària de Rubí <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
1442 Sol·licitud d'autorització sanitària per establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing <d Documents associats on Presencial off off
3542 Sol·licitud d'autoritzacions - Bar a l'Escardívol durant Festa Major de Sant Pere 2023 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
3178 Sol·licitud d'informe en matèria d'incendis <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
5915 Sol·licitud d'ús de centres educatius <d Documents associats on Presencial off off
1184 Sol·licitud de baixa de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5841 Sol·licitud de material i d'infraestructures per a activitats organitzades per entitats <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
1317 Sol·licitud de modificació de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1832 Sol·licitud de preinscripció als tallers artístics d'estiu 2022 MusicArt <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
1006 Sol·licitud de RENOVACIÓ anual de l'autorització d'una parada als mercats de venda no sedentària de Rubí <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
1409 Sol·licitud de renovació de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5985 Sol·licitud de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
7663 Sol·licitud de subvenció al transport escolar curs 2022-2023 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4764 Sol·licitud de subvenció per al foment d'activitats de comerç urbà i de serveis de proximitat afectats per la COVID-19 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1529 Sol·licitud de subvencions nominatives a entitats esportives de Rubí per a la temporada esportiva o l'any esportiu en curs <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
1360 Sol·licitud de subvencions per a projectes de Cooperació Internacional al desenvolupament 2022 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
752 Sol·licitud per a demanar la TRANSMISSIÓ d'una parada entre familiars de 1r i 2n grau als mercats de venda no sedentària. <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
124 Sol·licitud subvencions 2023 destinades a activitats d'educació per a la salut i de suport sociaosanitari a malalts i familiars (3.4A) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
159 Sol·licitud subvencions 2023 destinades a activitats de creació i difusió d'arts escèniques (3.2E) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
94 Sol·licitud subvencions 2023 destinades a activitats de creació i difusió en l'ambit de la imatge (3.2F) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
103 Sol·licitud subvencions 2023 destinades a activitats de creació i difusió literària (3.2B) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
115 Sol·licitud subvencions 2023 destinades a activitats de creació i difusió musical (3.2D) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
151 Sol·licitud subvencions 2023 destinades a activitats de dinamitació social, cultural i esportiva dels barris (3.23B) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
131 Sol·licitud subvencions 2023 destinades a activitats de promoció i difusió de la cultura popular i tradicional de la resta d'Espanya (3.2C) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
236 Sol·licitud subvencions 2023 destinades a activitats de promoció i difusió de la cultura tradicional i popular catalana (3.2G) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
111 Sol·licitud subvencions 2023 destinades a activitats de sensibilització i educació per a la ciutadania global (1.8A) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
80 Sol·licitud subvencions 2023 destinades a activitats de temps lliure d'infants i joves (1.3B) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
94 Sol·licitud subvencions 2023 destinades a activitats en l'ambit d'actuació del Pla Local de Joventut (1.3A) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
113 Sol·licitud subvencions 2023 destinades a activitats esportives puntuals (3.3B) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
108 Sol·licitud subvencions 2023 destinades a activitats i projectes de concienciació i sensibilització ciutadana sobre aspectes ambientals i altres bones pràctiques (6.1B) <d Documents associats off off off
132 Sol·licitud subvencions 2023 destinades a programes o projectes de temporada esportiva o anuals (3.3C) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
121 Sol·licitud subvencions 2023 destinades a projectes d'inclusió social de persones amb diversitat funcional (1.1F) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
163 Sol·licitud subvencions 2023 destinades a projectes d'inclusió social de persones en situació de vulnerabilitat o dificultats socials (1.1E) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
150 Sol·licitud subvencions 2023 destinades a projectes socioeducatius adreçats a la infància i a l'adolescència (1.1C) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
22295 Subvenció 2023 ajuts per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves, temp. 2022-2023 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1453 Subvencions nominatives per donar suport a entitats i/o associacions culturals de Rubí per a projectes de l'any 2023 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
9705 Targeta de pensionista (T-Verda i T-Blava) on Presencial off off
5524 Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanes (REC) <d Documents associats on Presencial off off
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers