Esteu aquí: Inici → Tràmits

Tràmits

Informació

Selecciona l'apartart que et faciliti més la cerca del teu tràmit. Els tràmits també están identificats amb la seva forma de tramitació, que pot ser presencial, telefònica o telemàtica

Visites Nom del tràmit Documents associats Presencial Tràmit telefònic Tràmit telemàtic
22224 Ajuts per a Casals d'estiu 2024 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
66646 Ajuts per a menjador escolar curs 2024-2025 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2705 Ajuts per afavorir l'accés a l'habitatge de lloguer a les persones joves i famílies monoparentals, exercici 2023 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1561 Ajuts per al pagament d'obres de reforma i condicionament d'habitatges inclosos en la borsa de mediació pel lloguer social (BMLLS), any 2024 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3926 Ajuts per al pagament de despeses de l'habitatge habitual per lluitar contra l'exclusió social any 2024 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
83583 Alta al Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
7301 Alta de Contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
9339 Alta de gual i contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
11620 Alta de gual permanent/horari <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
9720 Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
16279 Alta o modificació de dades bancàries per a pagaments realitzats per transferència <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1792 Al·legacions o recursos a sancions d'activitats econòmiques <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
2124 Al·legacions per infraccions de les ordenances municipals <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5594 Anul·lació de lloguer de nínxol <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
39300 Assabentat d'obres menors (només en habitatges) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1152 Autorització d'alimentació de gats de carrer <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6234 Baixa de contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
7163 Baixa de gual i contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
8537 Baixa de gual permanent/horari <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5205 Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5206 Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6715 Bonificació per als habitatges on conviuen més de tres persones. Ampliació del tram tarifari de l'aigua i clavegueram <d Documents associats on Presencial off off
5586 Bonificació sobre el preu del consum d'aigua i clavegueram per als pensionistes de més de 65 anys amb escassa capacitat econòmica <d Documents associats on Presencial off off
19262 Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6827 Canvi de nom de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
18243 Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí on Presencial off off
11504 Certificacions Cadastrals <d Documents associats on Presencial off off
10544 Certificat d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6872 Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
23115 Certificat d'inscripció (convivència) del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
6069 Certificat de béns <d Documents associats on Presencial off off
1167 Certificat de compatibilitat urbanística associat a la tramitació d'activitats <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
15846 Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
66596 Certificat històric d'empadronament amb dades anteriors a l'1 de maig 1996 <d Documents associats on Presencial off off
38827 Certificat individual del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats off off off
4308 Certificats base de dades de ciutat <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
7140 Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
923 Cessió gratuïta de part de terrenys <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
756 Comunicació prèvia amb projecte i certificat tècnic segons Llei 18/2020 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
2859 Comunicació de canvi de titular de llicència d'obres <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
11786 Comunicació de canvi de titularitat d'activitats <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
608 Comunicació prèvia amb projecte i certificat tècnic segons Llei 20/2009 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
19710 Comunicació prèvia d'obres - Amb tècnic <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
13620 Comunicació prèvia d'obres - Sense tècnic <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
8718 Comunicació prèvia d'obres per a instal·lació d'autoconsum amb energia fotovoltaica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
13131 Comunicació prèvia de primera ocupació <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
645 Comunicacions prèvies amb certificat tècnic segons Llei 18/2020 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
3094 Comunicar el nomenament d'un representant legal d'una Empresa, entitat o associació per tramitar electrònicament amb l'Ajuntament off off on Tràmit telemàtic
6427 Concurs de Comparses de Carnaval 2024 <d Documents associats off off off
5615 Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures <d Documents associats on Presencial off off
4283 Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents <d Documents associats on Presencial off off
4788 Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí <d Documents associats on Presencial off off
1838 Confirmació de l'esborrany de sol·licitud d'ajut per a mejador escolar 2024-25 on Presencial off on Tràmit telemàtic
9079 Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3164 Consultes sobre temes de consum on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
2425 Declaració d'especial interès municipal <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2730 Declaració responsable per a la inscripció en el registre municipal d'establiments minoristes d'alimentació <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
13161 Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4764 Emissió de duplicats de títols de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
17015 Gestió d'avisos, queixes i suggeriments <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
13099 IdCAT Certificat on Presencial off off
4656 Informació sobre el tràmit d'informe en matèria d'incendis off off off
10259 Informe d'aprofitament urbanístic <d Documents associats on Presencial off off
6873 Inscripció als Casals Vacacionals 2024 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
8559 Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
5084 Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals on Presencial off off
7343 Inscripcions als Casals diaris <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
95607 Instància genèrica <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3210 Justificació de subvencions concedides a entitats i associacions de Rubí <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
1411 Justificació de subvencions nominatives a entitats esportives de Rubí de la temporada esportiva o l'any esportiu anterior <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
8142 Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
3240 Llicència d'armes d'aire o gas comprimit /Airsoft/ Paintball <d Documents associats on Presencial off off
987 Llicència d'obertura de rases, cales, canalitzacions i/o connexions de subministrament a la via pública. <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
5961 Llicència d'Obres (Ampliació i/o Reforma amb afectació estructural) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
10523 Llicència d'obres (canvi d'ús) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
10520 Llicència d'obres (enderrocs) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
11594 Llicència d'obres (legalització) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
27938 Llicència d'obres (obra nova) <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
7016 Llicència de divisió horitzontal <d Documents associats on Presencial off off
8250 Llicència de parcel·lació urbanística <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
8066 Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
12075 Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos <d Documents associats on Presencial off off
5759 Llicència per instal.lar una grua torre <d Documents associats on Presencial off off
6124 Modificació de contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6021 Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6589 Modificació de gual i contragual <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
8129 Modificació de gual permanent/horari <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6867 Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
10943 Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
28437 Ocupació de l'espai públic per obres i mudances <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
5232 Ocupació espai públic amb banderoles, pancartes i lones publicitàries <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4838 Ocupació espai públic amb barraques material pirotècnic per Sant Joan <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
5676 Ocupació espai públic amb parades de venda, exposició de productes a la vorera, xurreries i similars <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
12015 Ocupació especial de l'espai públic amb bastides <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4336 Participació en el Premi de Recerca Miquel Segura <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
9624 Preinscripció a l'Espai familiar Creixença 2023-24 <d Documents associats on Presencial off off
47402 Preinscripció a les escoles bressol municipals <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
22758 Preinscripció i Matriculació 2024-2025 Escola Municipal de Música de Rubí Pere Burés <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
12069 Preinscripció i matriculació a l'Escola Municipal d'art i disseny EDRA, curs 2024-2025 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
1726 Presentació d'una queixa o consulta a la Sindicatura de Greuges <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
7958 Pròrroga de llicències d'obres i de Comunicacions Prèvies d'Obres <d Documents associats on Presencial off off
4724 Reclamacions sobre temes de consum <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6407 Recollida de la poda off on Tràmit telefònic off
12823 Recollida de mobles i altres voluminosos off on Tràmit telefònic off
15112 Registre municipal d'animals de companyia <d Documents associats on Presencial off off
4960 Renovació de drets funeraris de sepultures <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6242 Renovació del Padró Municipal d'Habitants <d Documents associats on Presencial off off
4686 Renúncia de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
4870 Renúncia o desistiment de llicència d'obres <d Documents associats on Presencial off off
4699 Rescat de drets funeraris <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
28917 Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient off off on Tràmit telemàtic
4334 Revisió i/o Bonificació del preu públic a les escoles bressol municipals <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2298 Sol·licitud atorgament autorització d'ús privatiu d'espai públic de l'hort municipal Cova Solera <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
3135 Sol·licitud d'accés a la informació pública <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
11773 Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1419 Sol·licitud d'activitats Festa Major de Sant Pere 2024 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
105 Sol·licitud d'alta o cessament del lloguer de cambres o magatzems del Mercat Municipal <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
6275 Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum <d Documents associats on Presencial on Tràmit telefònic on Tràmit telemàtic
1454 Sol·licitud d'autorització d'ocupació d'una parada als mercats de venda no sedentària de Rubí <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
559 Sol·licitud d'autorització d'utilització d'ESPAIS PROMOCIONALS del Mercat Municipal <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
96 Sol·licitud d'autorització de canvi de nom en la titularitat d'adjudicacions del Mercat Municipal <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
2094 Sol·licitud d'autorització sanitària per establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
4622 Sol·licitud d'autoritzacions - Bar a l'Escardívol durant Festa Major de Sant Pere 2024 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
6765 Sol·licitud d'ús de centres educatius <d Documents associats on Presencial off off
1731 Sol·licitud de baixa de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
1071 Sol·licitud de CANVI d'ubicació, d'articles de venda o d'ampliacions d'una parada dels Mercats de Venda no Sedentària de Rubí <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
7169 Sol·licitud de material i d'infraestructures per a activitats organitzades per entitats <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
1924 Sol·licitud de modificació de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2512 Sol·licitud de preinscripció als tallers artístics d'estiu 2022 MusicArt <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
1948 Sol·licitud de RENOVACIÓ anual de l'autorització d'una parada dels Mercats de Venda no Sedentària de Rubí <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
2033 Sol·licitud de renovació de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
6965 Sol·licitud de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
9541 Sol·licitud de subvenció al transport escolar curs 2024-2025 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2563 Sol·licitud de subvencions nominatives a entitats esportives de Rubí per a la temporada esportiva o l'any esportiu en curs <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
2378 Sol·licitud de subvencions per a projectes de Cooperació Internacional al desenvolupament 2024 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
838 Sol·licitud de tancament temporal d'espais de venda o locals del Mercat Municipal <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
1267 Sol·licitud per a demanar la TRANSMISSIÓ d'una parada entre familiars de 1r i 2n grau als mercats de venda no sedentària. <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
658 Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats d'educació per a la salut i de suport sociaosanitari a malalts i familiars (3.4A) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
767 Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de creació i difusió d'arts escèniques (3.2E) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
808 Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de creació i difusió musical (3.2D) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
880 Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de dinamitació social, cultural i esportiva dels barris (3.23B) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
712 Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de promoció i difusió de la cultura popular i tradicional de la resta d'Espanya (3.2C) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
916 Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de promoció i difusió de la cultura tradicional i popular catalana (3.2G) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
943 Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de sensibilització i educació per a la ciutadania global (1.8A) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
693 Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de temps lliure d'infants i joves (1.3B) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
660 Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats en l'ambit d'actuació del Pla Local de Joventut (1.3A) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
658 Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats i projectes de concienciació i sensibilització ciutadana sobre aspectes ambientals i altres bones pràctiques (6.1B) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
733 Sol·licitud subvencions 2024 destinades a projectes d'inclusió social de persones amb diversitat funcional (1.1F) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
868 Sol·licitud subvencions 2024 destinades a projectes d'inclusió social de persones en situació de vulnerabilitat o dificultats socials (1.1E) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
843 Sol·licitud subvencions 2024 destinades a projectes socioeducatius adreçats a la infància i a l'adolescència (1.1C) <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
29114 Subvenció 2024 ajuts per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves, temp. 2023-2024 <d Documents associats on Presencial off on Tràmit telemàtic
2427 Subvencions nominatives per donar suport a entitats i/o associacions culturals de Rubí per a projectes de l'any 2024 <d Documents associats off off on Tràmit telemàtic
12333 Targeta de pensionista (T-Verda i T-Blava) on Presencial off off
6120 Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanes (REC) <d Documents associats on Presencial off off
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers