Usted está aquí: Inicio → Trámites

Trámites

Información

Seleccione el apartado que le facilite más la búsqueda del trámite deseado. Los trámites también están identificados según su forma de tramitación, que puede ser presencial, telefónico o telemático.

Nombre del trámite Documentos asociados Presencial Trámite telefónico Trámite telemático
2a Convocatòria 2017 de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes <d Documentos asociados on Presencial off off
Ajuts al transport urbà per a 4rt ESO i educació postobligatòria al JV Foix <d Documentos asociados on Presencial off off
Ajuts menjador escolar curs 2019-2020 <d Documentos asociados on Presencial off off
Ajuts per al pagament de l'IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica <d Documentos asociados on Presencial off off
Alta al Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off off
Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement <d Documentos asociados on Presencial off off
Anul·lació de lloguer de nínxol <d Documentos asociados on Presencial off off
Assabentat d'obres menors on Presencial off off
Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger <d Documentos asociados on Presencial off off
Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off off
Bonificació per a la utilització privativa o l'aprofitament especial i explotació dels horts urbans <d Documentos asociados on Presencial off off
Bonificació per als habitatges on conviuen més de tres persones. Ampliació del tram tarifari de l'aigua i clavegueram <d Documentos asociados on Presencial off off
Bonificació per recollida de residus comercials pel sistema porta a porta <d Documentos asociados on Presencial off off
Bonificació sobre el preu del consum d'aigua i clavegueram per als pensionistes de més de 65 anys amb escassa capacitat econòmica <d Documentos asociados on Presencial off off
Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off off
Canvi de nom de drets funeraris de sepultures <d Documentos asociados on Presencial off off
Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí on Presencial off off
Certificacions Cadastrals <d Documentos asociados on Presencial off off
Certificat d'aprofitament urbanístic <d Documentos asociados on Presencial off off
Certificat d'empadronament <d Documentos asociados on Presencial off off
Certificat de béns <d Documentos asociados on Presencial off off
Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació <d Documentos asociados on Presencial off off
Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials <d Documentos asociados on Presencial off off
Cessió de drets funeraris (quan es té nínxol en regim de lloguer) <d Documentos asociados on Presencial off off
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats <d Documentos asociados on Presencial off off
Comunicació prèvia d'obres <d Documentos asociados on Presencial off off
Comunicació prèvia de primera ocupació <d Documentos asociados on Presencial off off
Comunicació prèvia de tipus A <d Documentos asociados on Presencial off off
Comunicació prèvia de tipus B <d Documentos asociados on Presencial off off
Concurs de cartells de Carnaval <d Documentos asociados on Presencial off off
Concurs de cartells de Festa Major 2018 <d Documentos asociados on Presencial off off
Concurs de Cartells de Festa Major 2019 <d Documentos asociados on Presencial off off
Concurs de Comparses <d Documentos asociados on Presencial off off
Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures <d Documentos asociados on Presencial off off
Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents <d Documentos asociados on Presencial off off
Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí <d Documentos asociados on Presencial off off
Contragual <d Documentos asociados on Presencial off off
Convocatòria 2018 de subvencions als projectes de cooperació internacional al desenvolupament <d Documentos asociados on Presencial off off
Convocatòria 2018 de subvencions per a l'impuls de l'activitat empresarial en el municipi de Rubí. Modalitat comerç <d Documentos asociados on Presencial off off
Convocatòria 2019 a les millors iniciatives comercials de nova implantació al municipi de Rubí <d Documentos asociados on Presencial off off
Convocatòria 2019 de subvencions per a entitats i associacions ciutadanes <d Documentos asociados on Presencial off off
Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres <d Documentos asociados on Presencial off off
Emissió de duplicats de títols de drets funeraris <d Documentos asociados on Presencial off off
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Gual permanent: Alta <d Documentos asociados on Presencial off off
Gual permanent: Baixa <d Documentos asociados on Presencial off off
Gual permanent: Modificació <d Documentos asociados on Presencial off off
Informe d'aprofitament urbanístic <d Documentos asociados on Presencial off off
Inscripció als casals vacacionals 2019 de l'Institut Escola Teresa Altet i de l' Escola 25 de Setembre <d Documentos asociados on Presencial off off
Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) <d Documentos asociados on Presencial off off
Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals on Presencial off off
Inscripcions i matriculació als Casals diaris <d Documentos asociados on Presencial off off
Instància genèrica <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats <d Documentos asociados on Presencial off off
Llicència d'obres (canvi d'ús) <d Documentos asociados on Presencial off off
Llicència d'obres (enderrocs) <d Documentos asociados on Presencial off off
Llicència d'obres (legalització) <d Documentos asociados on Presencial off off
Llicència d'obres (obra nova) <d Documentos asociados on Presencial off off
Llicència de divisió horitzontal <d Documentos asociados on Presencial off off
Llicència de parcel·lació urbanística <d Documentos asociados on Presencial off off
Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives <d Documentos asociados on Presencial off off
Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos <d Documentos asociados on Presencial off off
Llicència per instal.lar una grua torre <d Documentos asociados on Presencial off off
Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off off
Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres <d Documentos asociados on Presencial off off
Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires <d Documentos asociados on Presencial off off
Ocupació especial de l'espai públic <d Documentos asociados on Presencial off off
Preinscripció i matricula escoles bressol municipals <d Documentos asociados on Presencial off off
Preinscripció i matrícula a l'espai familiar Creixença <d Documentos asociados on Presencial off off
Preinscripció i matricula als Tallers d'Art <d Documentos asociados on Presencial off off
Preinscripció i matricula Escola de Música Pere Burés <d Documentos asociados on Presencial off off
Preinscripció i matriculació als cicles formatius de l'Escola d'art municipal Edra on Presencial off off
Pròrroga de llicències d'obres <d Documentos asociados on Presencial off off
Recollida de l'esporga off on Trámite telefónico off
Recollida de mobles i trastos vells off on Trámite telefónico off
Registre municipal d'animals de companyia <d Documentos asociados on Presencial off off
Renovació de drets funeraris de sepultures <d Documentos asociados on Presencial off off
Renovació del Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off off
Renúncia de drets funeraris <d Documentos asociados on Presencial off off
Renúncia o desistiment de llicència d'obres <d Documentos asociados on Presencial off off
Rescat de drets funeraris <d Documentos asociados on Presencial off off
Reserves d'estacionament per a persones amb discapacitat <d Documentos asociados off off off
Sol.licitud de Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació <d Documentos asociados on Presencial off off
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants on Presencial off off
Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum <d Documentos asociados on Presencial on Trámite telefónico on Trámite telemático
Sol·licitud d'autoritzacions - Bar a l'Escardívol durant Festa Major de Sant Pere 2019 <d Documentos asociados on Presencial off off
Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per associacions de veïns i/o propietaris <d Documentos asociados on Presencial off off
Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per entitats de Ciutadania <d Documentos asociados on Presencial off off
Sol·licitud d'ús de centres educatius <d Documentos asociados on Presencial off off
Sol·licitud de subvenció al transport escolar <d Documentos asociados on Presencial off off
Subvenció a entitats de lleure educatives per a la realització d'activitats <d Documentos asociados on Presencial off off
Subvencions a les AMPA de Rubí per a la realització de projectes d'acompanyament al procés educatiu (curs 2017-2018) <d Documentos asociados on Presencial off off
Subvencions per a Casals d'estiu 2019 <d Documentos asociados on Presencial off off
Tarjeta de pensionista on Presencial off off
Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanas (REC) <d Documentos asociados on Presencial off off
Volant de convivència el Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off off
Volant individual del Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off off
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica