Usted está aquí: Inicio → Trámites

Trámites

Información

Seleccione el apartado que le facilite más la búsqueda del trámite deseado. Los trámites también están identificados según su forma de tramitación, que puede ser presencial, telefónico o telemático.

Nombre del trámite Documentos asociados Presencial Trámite telefónico Trámite telemático
Ajuts per a activitats/projectes pedagògics que realitzen els centres educatius públics 2020-2021 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Ajuts per a Casals d'estiu 2021 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Ajuts per a menjador escolar curs 2021-2022 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Ajuts per al pagament de despeses de l'habitatge habitual per lluitar contra l'exclusió social any 2021 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Alta al Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Alta de Contragual <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Alta de gual i contragual <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Alta de gual permanent/horari <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Alta o modificació de dades bancàries per a pagaments realitzats per transferència <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Anul·lació de lloguer de nínxol <d Documentos asociados on Presencial off off
Assabentat d'obres menors <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Baixa de contragual <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Baixa de gual i contragual <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Baixa de gual permanent/horari <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Bonificació per als habitatges on conviuen més de tres persones. Ampliació del tram tarifari de l'aigua i clavegueram <d Documentos asociados on Presencial off off
Bonificació sobre el preu del consum d'aigua i clavegueram per als pensionistes de més de 65 anys amb escassa capacitat econòmica <d Documentos asociados on Presencial off off
Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Canvi de nom de drets funeraris de sepultures <d Documentos asociados on Presencial off off
Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí on Presencial off off
Certificacions Cadastrals <d Documentos asociados on Presencial off off
Certificat d'aprofitament urbanístic <d Documentos asociados on Presencial off off
Certificat d'empadronament <d Documentos asociados on Presencial off off
Certificat de béns <d Documentos asociados on Presencial off off
Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Certificats base de dades de ciutat <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials <d Documentos asociados on Presencial off off
Cessió de drets funeraris (quan es té nínxol en règim de lloguer) <d Documentos asociados on Presencial off off
Comunicació de canvi de titular de llicència d'obres <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Comunicació prèvia d'obres - Amb tècnic <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Comunicació prèvia d'obres - Sense tècnic <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Comunicació prèvia d'obres per a instal·lació d'autoconsum amb energia fotovoltàica <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Comunicació prèvia de primera ocupació <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Comunicació prèvia de tipus A <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Comunicació prèvia de tipus B <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Comunicar el nomenament d'un representant legal d'una Empresa, entitat o associació per tramitar electrònicament amb l'Ajuntament off off on Trámite telemático
Concurs de cartells de Carnaval <d Documentos asociados on Presencial off off
Concurs de Comparses de Carnaval 2020 <d Documentos asociados on Presencial off off
Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures <d Documentos asociados on Presencial off off
Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents <d Documentos asociados on Presencial off off
Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí <d Documentos asociados on Presencial off off
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Consultes sobre temes de consum on Presencial on Trámite telefónico on Trámite telemático
Convocatòria 2019 a les millors iniciatives comercials de nova implantació al municipi de Rubí <d Documentos asociados on Presencial off off
Convocatòria 2021 de subvencions per a la millora del comerç <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Declaració d'especial interès municipal <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Declaració responsable per a la inscripció en el registre municipal d'establiments minoristes d'alimentació <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Emissió de duplicats de títols de drets funeraris <d Documentos asociados on Presencial off off
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
IdCAT Certificat on Presencial off off
Informe d'aprofitament urbanístic <d Documentos asociados on Presencial off off
Inscripció als casals vacacionals 2021 de l'Institut Escola Teresa Altet <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) <d Documentos asociados on Presencial off off
Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals on Presencial off off
Inscripcions als Casals diaris <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Instància genèrica <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Justificació de subvencions concedides a entitats i associacions de Rubí <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Llicència d'armes d'aire o gas comprimit /Airsoft/ Paintball <d Documentos asociados on Presencial off off
Llicència d'Obres (Ampliació i/o Reforma amb afectació estructural) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Llicència d'obres (canvi d'ús) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Llicència d'obres (enderrocs) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Llicència d'obres (legalització) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Llicència d'obres (obra nova) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Llicència de divisió horitzontal <d Documentos asociados on Presencial off off
Llicència de parcel·lació urbanística <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos <d Documentos asociados on Presencial off off
Llicència per instal.lar una grua torre <d Documentos asociados on Presencial off off
Modificació de contragual <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Modificació de gual i contragual <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Modificació de gual permanent/horari <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Ocupació de l'espai públic per obres i mudances <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Ocupació espai públic amb banderoles, pancartes i lones publicitàries <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Ocupació espai públic amb barraques material pirotècnic per Sant Joan <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Ocupació espai públic amb parades de venda, exposició de productes a la vorera, xurreries i similars <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Ocupació especial de l'espai públic amb bastides <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Preinscripció a l'Espai familiar Creixença <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Preinscripció a les escoles bressol municipals <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Preinscripció als tallers d'art i expressió creativa Escola Municipal d'art i disseny EDRA 2021-2022 <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Preinscripció i matrícula Escola de Música Pere Burés 2021-22 <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Pròrroga de llicències d'obres i de Comunicacions Prèvies d'Obres <d Documentos asociados on Presencial off off
Reclamacions sobre temes de consum <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Recollida de l'esporga off on Trámite telefónico off
Recollida de mobles i trastos vells off on Trámite telefónico off
Registre municipal d'animals de companyia <d Documentos asociados on Presencial off off
Renovació de drets funeraris de sepultures <d Documentos asociados on Presencial off off
Renovació del Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off off
Renúncia de drets funeraris <d Documentos asociados on Presencial off off
Renúncia o desistiment de llicència d'obres <d Documentos asociados on Presencial off off
Rescat de drets funeraris <d Documentos asociados on Presencial off off
Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient off off on Trámite telemático
Revisió i/o Bonificació del preu públic a les escoles bressol municipals <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol.licitud de Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud d'accés a la informació pública <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum <d Documentos asociados on Presencial on Trámite telefónico on Trámite telemático
Sol·licitud d'autorització sanitària per establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing <d Documentos asociados on Presencial off off
Sol·licitud d'informe en matèria d'incendis <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per associacions de veïns i/o propietaris <d Documentos asociados on Presencial off off
Sol·licitud d'infraestructures per activitats organitzades per entitats de Ciutadania <d Documentos asociados on Presencial off off
Sol·licitud d'ús de centres educatius <d Documentos asociados on Presencial off off
Sol·licitud de baixa de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud de modificació de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud de preinscripció als tallers artístics d'estiu 2021 MusicArt <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Sol·licitud de renovació de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud de subvenció al transport escolar curs 2021-22 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud de subvenció per al foment d'activitats de comerç urbà i de serveis de proximitat afectats per la COVID-19 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud de subvencions per a projectes de Cooperació Internacional al desenvolupament <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Sol·licitud devolució part proporcional taxa ocupació de l'espai públic amb taules i cadires temporada anual 2020 per motiu de la COVID-19 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud devolució part proporcional taxa ocupació de l'espai públic amb taules i cadires temporada hivern 2019-2020 per motiu de la COVID-19 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2021 destinades a activitats esportives per a associacions i/o clubs esportius (modalitat B) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2021 destinades a entitats d'acció social (modalitat H) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2021 destinades a entitats de cooperació per a activitats de sensibilització de cooperació internacional (modalitat G) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2021 destinades a projectes d'activitat de les entitats d'educació en el temps de lleure (modalitat D) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2021 destinades a projectes d'activitat de les entitats juvenils (modalitat E) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2021 destinades a projectes d'activitat de les entitats socio-sanitàries (modalitat F) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2021 destinades a projectes d'activitats de les associacions de veïns (modalitat A) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2021 destinades a projectes d'activitats de les entitats culturals (modalitat C) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Subvenció 2021 ajuts per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves, temp. 2020-2021 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Subvencions 2021 destinades a entitats de protecció i defensa del Medi Ambient i del territori (modalitat I) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Subvencions 2021 destinades a entitats de protecció i defensa dels animals (modalitat J) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Subvencions nominatives per donar suport a entitats i/o associacions de Rubí per a projectes de l'any 2021 <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Targeta de pensionista (T-Verda i T-Blava) on Presencial off off
Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanes (REC) <d Documentos asociados on Presencial off off
Volant de convivència el Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial on Trámite telefónico on Trámite telemático
Volant individual del Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros