Usted está aquí: Inicio → Trámites

Trámites

Información

Seleccione el apartado que le facilite más la búsqueda del trámite deseado. Los trámites también están identificados según su forma de tramitación, que puede ser presencial, telefónico o telemático.

Nombre del trámite Documentos asociados Presencial Trámite telefónico Trámite telemático
Ajuts per a Casals d'estiu 2024 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Ajuts per a menjador escolar curs 2024-2025 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Ajuts per afavorir l'accés a l'habitatge de lloguer a les persones joves i famílies monoparentals, exercici 2023 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Ajuts per al pagament d'obres de reforma i condicionament d'habitatges inclosos en la borsa de mediació pel lloguer social (BMLLS), any 2024 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Ajuts per al pagament de despeses de l'habitatge habitual per lluitar contra l'exclusió social any 2024 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Alta al Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Alta de Contragual <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Alta de gual i contragual <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Alta de gual permanent/horari <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Alta del Padró Municipal d'Habitants per naixement <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Alta o modificació de dades bancàries per a pagaments realitzats per transferència <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Al·legacions o recursos a sancions d'activitats econòmiques <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Al·legacions per infraccions de les ordenances municipals <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Anul·lació de lloguer de nínxol <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Assabentat d'obres menors (només en habitatges) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Autorització d'alimentació de gats de carrer <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Baixa de contragual <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Baixa de gual i contragual <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Baixa de gual permanent/horari <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Baixa del Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència a l'estranger <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Baixa per defunció del Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Bonificació per als habitatges on conviuen més de tres persones. Ampliació del tram tarifari de l'aigua i clavegueram <d Documentos asociados on Presencial off off
Bonificació sobre el preu del consum d'aigua i clavegueram per als pensionistes de més de 65 anys amb escassa capacitat econòmica <d Documentos asociados on Presencial off off
Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Canvi de nom de drets funeraris de sepultures <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí on Presencial off off
Certificacions Cadastrals <d Documentos asociados on Presencial off off
Certificat d'aprofitament urbanístic <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Certificat d'innecessarietat de llicència de parcel·lació <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Certificat d'inscripció (convivència) del Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off off
Certificat de béns <d Documentos asociados on Presencial off off
Certificat de compatibilitat urbanística associat a la tramitació d'activitats <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Certificat de legalitat i antiguitat d'una edificació <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Certificat històric d'empadronament amb dades anteriors a l'1 de maig 1996 <d Documentos asociados on Presencial off off
Certificat individual del Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados off off off
Certificats base de dades de ciutat <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Cessió a entitats socials de l'ús estable d'espais municipals en centres cívics i locals socials <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Cessió gratuïta de part de terrenys <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Comunicació prèvia amb projecte i certificat tècnic segons Llei 18/2020 <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Comunicació de canvi de titular de llicència d'obres <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Comunicació prèvia amb projecte i certificat tècnic segons Llei 20/2009 <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Comunicació prèvia d'obres - Amb tècnic <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Comunicació prèvia d'obres - Sense tècnic <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Comunicació prèvia d'obres per a instal·lació d'autoconsum amb energia fotovoltaica <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Comunicació prèvia de primera ocupació <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Comunicacions prèvies amb certificat tècnic segons Llei 18/2020 <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Comunicar el nomenament d'un representant legal d'una Empresa, entitat o associació per tramitar electrònicament amb l'Ajuntament off off on Trámite telemático
Concurs de Comparses de Carnaval 2024 <d Documentos asociados off off off
Conducció de despulles dins del cementiri amb un únic titular de les sepultures <d Documentos asociados on Presencial off off
Conducció de despulles dins del cementiri quan les sepultures estan a nom de dues persones diferents <d Documentos asociados on Presencial off off
Conducció o trasllat de despulles fora del cementiri de Rubí <d Documentos asociados on Presencial off off
Confirmació de l'esborrany de sol·licitud d'ajut per a mejador escolar 2024-25 on Presencial off on Trámite telemático
Consentiment per a rebre notificacions de forma electrònica <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Consultes sobre temes de consum on Presencial on Trámite telefónico on Trámite telemático
Declaració d'especial interès municipal <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Declaració responsable per a la inscripció en el registre municipal d'establiments minoristes d'alimentació <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Devolució d'avals i fiances dipositades per llicències d'obres <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Emissió de duplicats de títols de drets funeraris <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Gestió d'avisos, queixes i suggeriments <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
IdCAT Certificat on Presencial off off
Informació sobre el tràmit d'informe en matèria d'incendis off off off
Informe d'aprofitament urbanístic <d Documentos asociados on Presencial off off
Inscripció als Casals Vacacionals 2024 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Inscripció en el Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Inscripció sessió participativa ciutadana Pla d'Equipaments Municipals on Presencial off off
Inscripcions als Casals diaris <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Instància genèrica <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Justificació de subvencions concedides a entitats i associacions de Rubí <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Justificació de subvencions nominatives a entitats esportives de Rubí de la temporada esportiva o l'any esportiu anterior <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Llicència Ambiental per activitats corresponents a l'annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental en les activitats <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Llicència d'armes d'aire o gas comprimit /Airsoft/ Paintball <d Documentos asociados on Presencial off off
Llicència d'obertura de rases, cales, canalitzacions i/o connexions de subministrament a la via pública. <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Llicència d'Obres (Ampliació i/o Reforma amb afectació estructural) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Llicència d'obres (canvi d'ús) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Llicència d'obres (enderrocs) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Llicència d'obres (legalització) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Llicència d'obres (obra nova) <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Llicència de divisió horitzontal <d Documentos asociados on Presencial off off
Llicència de parcel·lació urbanística <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Llicència Municipal per activitats classificades en el Decret 112/2010 de 31 d'agost pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos <d Documentos asociados on Presencial off off
Llicència per instal.lar una grua torre <d Documentos asociados on Presencial off off
Modificació de contragual <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Modificació de gual i contragual <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Modificació de gual permanent/horari <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Ocupació de l'espai públic amb atraccions, casetes de fira i altres <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Ocupació de l'espai públic amb taules i cadires <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Ocupació de l'espai públic per obres i mudances <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Ocupació espai públic amb banderoles, pancartes i lones publicitàries <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Ocupació espai públic amb barraques material pirotècnic per Sant Joan <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Ocupació espai públic amb parades de venda, exposició de productes a la vorera, xurreries i similars <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Ocupació especial de l'espai públic amb bastides <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Participació en el Premi de Recerca Miquel Segura <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Preinscripció a l'Espai familiar Creixença 2023-24 <d Documentos asociados on Presencial off off
Preinscripció a les escoles bressol municipals <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Preinscripció i Matriculació 2024-2025 Escola Municipal de Música de Rubí Pere Burés <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Preinscripció i matriculació a l'Escola Municipal d'art i disseny EDRA, curs 2024-2025 <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Presentació d'una queixa o consulta a la Sindicatura de Greuges <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Pròrroga de llicències d'obres i de Comunicacions Prèvies d'Obres <d Documentos asociados on Presencial off off
Reclamacions sobre temes de consum <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Recollida de la poda off on Trámite telefónico off
Recollida de mobles i altres voluminosos off on Trámite telefónico off
Registre municipal d'animals de companyia <d Documentos asociados on Presencial off off
Renovació de drets funeraris de sepultures <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Renovació del Padró Municipal d'Habitants <d Documentos asociados on Presencial off off
Renúncia de drets funeraris <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Renúncia o desistiment de llicència d'obres <d Documentos asociados on Presencial off off
Rescat de drets funeraris <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient off off on Trámite telemático
Revisió i/o Bonificació del preu públic a les escoles bressol municipals <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud atorgament autorització d'ús privatiu d'espai públic de l'hort municipal Cova Solera <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud d'accés a la informació pública <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud d'acreditació de pas de vehicles per l'illa de vianants <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud d'activitats Festa Major de Sant Pere 2024 <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Sol·licitud d'alta o cessament del lloguer de cambres o magatzems del Mercat Municipal <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Sol·licitud d'anàlisi d'aigua de consum <d Documentos asociados on Presencial on Trámite telefónico on Trámite telemático
Sol·licitud d'autorització d'ocupació d'una parada als mercats de venda no sedentària de Rubí <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Sol·licitud d'autorització d'utilització d'ESPAIS PROMOCIONALS del Mercat Municipal <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Sol·licitud d'autorització de canvi de nom en la titularitat d'adjudicacions del Mercat Municipal <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Sol·licitud d'autorització sanitària per establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Sol·licitud d'autoritzacions - Bar a l'Escardívol durant Festa Major de Sant Pere 2024 <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Sol·licitud d'ús de centres educatius <d Documentos asociados on Presencial off off
Sol·licitud de baixa de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud de CANVI d'ubicació, d'articles de venda o d'ampliacions d'una parada dels Mercats de Venda no Sedentària de Rubí <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Sol·licitud de material i d'infraestructures per a activitats organitzades per entitats <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Sol·licitud de modificació de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud de preinscripció als tallers artístics d'estiu 2022 MusicArt <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Sol·licitud de RENOVACIÓ anual de l'autorització d'una parada dels Mercats de Venda no Sedentària de Rubí <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Sol·licitud de renovació de llicència de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud de reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud de subvenció al transport escolar curs 2024-2025 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Sol·licitud de subvencions nominatives a entitats esportives de Rubí per a la temporada esportiva o l'any esportiu en curs <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Sol·licitud de subvencions per a projectes de Cooperació Internacional al desenvolupament 2024 <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Sol·licitud de tancament temporal d'espais de venda o locals del Mercat Municipal <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Sol·licitud per a demanar la TRANSMISSIÓ d'una parada entre familiars de 1r i 2n grau als mercats de venda no sedentària. <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats d'educació per a la salut i de suport sociaosanitari a malalts i familiars (3.4A) <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de creació i difusió d'arts escèniques (3.2E) <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de creació i difusió musical (3.2D) <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de dinamitació social, cultural i esportiva dels barris (3.23B) <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de promoció i difusió de la cultura popular i tradicional de la resta d'Espanya (3.2C) <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de promoció i difusió de la cultura tradicional i popular catalana (3.2G) <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de sensibilització i educació per a la ciutadania global (1.8A) <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de temps lliure d'infants i joves (1.3B) <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats en l'ambit d'actuació del Pla Local de Joventut (1.3A) <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats i projectes de concienciació i sensibilització ciutadana sobre aspectes ambientals i altres bones pràctiques (6.1B) <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a projectes d'inclusió social de persones amb diversitat funcional (1.1F) <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a projectes d'inclusió social de persones en situació de vulnerabilitat o dificultats socials (1.1E) <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Sol·licitud subvencions 2024 destinades a projectes socioeducatius adreçats a la infància i a l'adolescència (1.1C) <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Subvenció 2024 ajuts per a la pràctica de l'esport federat, extraescolar i activitats d'inclusió per als infants i joves, temp. 2023-2024 <d Documentos asociados on Presencial off on Trámite telemático
Subvencions nominatives per donar suport a entitats i/o associacions culturals de Rubí per a projectes de l'any 2024 <d Documentos asociados off off on Trámite telemático
Targeta de pensionista (T-Verda i T-Blava) on Presencial off off
Variacions de dades d'entitats inscrites al Registre Entitats Ciutadanes (REC) <d Documentos asociados on Presencial off off
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros