Factura electrònica

L’Ajuntament de Rubí posa a disposició dels proveïdors la bústia de lliurament de factures electròniques en compliment de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptables de factures en el Sector Públic

Quan entra en vigor?

La disposició final vuitena estableix que l’obligació de presentació de factura electrònica entrarà en vigor el dia 15 de gener de 2015.

Qui està obligat a presentar les factures en format electrònic?

Tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l’Administració Pública poden expedir i remetre factura electrònica.

En tot cas, estan obligades a l’ús de la factura electrònica i a la seva presentació a través del punt general d’entrada que correspongui les entitats següents:

a) societats anònimes;

b) societats de responsabilitat limitada;

c) persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola;

d) establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària;

e) unions temporals d’empreses;

f) agrupació d’interès econòmic, agrupació d’interès econòmic europea, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d’inversions, fons d’utilització d’actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de garantia d’inversions.

Qui no està obligat pot, igualment, presentar la factura electrònica

Quin format ha de tenir la factura electrònica?

La factura electrònica ha de tenir el format Facturae  versió 3.2 i firma electrònica avançada, segons l’especificació XMLAdvanced Electronic Signatures (XAdES) o el format vigent en el moment.

Camps identificadors per a l’enviament de la factura

Per al correcte enviament de les factures és obligatori informar dels següents camps segons l’annex de l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la que es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques

-          Oficina comptable: L01081846  Ajuntament de Rubí - Intervenció Comptabilitat

-          Òrgan gestor: L01081846  Ajuntament de Rubí

-          Unitat tramitadora: L01081846  Ajuntament de Rubí - Centres Gestors

Altres camps

Segons l’article 25 de les bases d'execució del pressupost 2016  les factures hauran de contenir com a mínim, les dades següents:

a)    Núm.  Factura.
b)    Nom, Raó o Denominació Social completa del tercer.
c)    Domicili.
d)    NIF/CIF.
e)    Dades bancàries actualitzades.
f)    Data d’expedició de la factura.
g)    Descripció suficient dels conceptes facturats.
h)    Indicació de les unitats prestades, dels preus unitaris sense impost, així com qualsevol descompte o rebaixa no inclosa dins l’esmentat preu unitari.
i)    Tipus impositius aplicats, si és el cas. Si un concepte és exempt o no subjecte la factura ha d’incloure referència a la disposició corresponent.
j)    Quota tributària que es repercuteix, consignada separadament.
k)    Retencions a practicar.
l)    Nom, Raó o Denominació social completa de l’Ajuntament o Organisme Autònom.
m)    Domicili de l’Ajuntament o Organisme Autònom (com a destinatari).
n)    Departament o responsable del projecte.
o)    Número d’operació comptable.

On s’ha d’enviar la factura?

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=115

Informació complementària

El consorci AOC posa a la seva disposició una web d’ajuda sobre el funcionament de la factura electrònica:

http://web.aoc.cat/suport/efact-empreses-base-coneixement/

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica