Oferta d'ocupació pública

Personal fix : 5 places d’Agent de Policia Local, grup C1, mitjançant oposició en torn lliure (Sel. 08/2024)

Data de publicació:
25-04-2024
Data de modificació:
10-06-2024
Estat:
4 publicacions
Anunci DOGC – Bases reguladores del procés selectiu per cobrir 5 places d’Agent de Policia Local, grup C1, enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, classe Policia Local, mitjançant oposició en torn lliure (Sel. 08/2024)
30/04/2024 08:24 - Registre de publicació

Sol·licitud - 5 places d'Agent de Policia Local, grup C1, en torn lliure (Sel. 08/2024)
30/04/2024 08:26 - Registre de publicació

Termini de presentació d'instàncies

El termini de presentació d'instàncies s'inicia el dia 1 de maig i finalitza el dia 20 de maig de 2024, inclòs (20 dies naturals des de l'endemà de la publicació al DOGC).

Tramitació online - Presentació d'instàncies

Tramitació online

 

  

Documentació requerida

 • Sol·licitud signada (el document ja inclou la declaració jurada del compromís de portar armes)
 • Document justificatiu del pagament de la taxa o exempció
 • Document d'identitat
 • Títol acadèmic o resguard drets expedició
 • Permís de conduir
 • Document del nivell de llengua catalana

 

Informació - Acreditació dels requisits

 • Compromís de portar armes

La declaració jurada del compromís de portar armes es pot presentar adjuntant la instància específica del procés selectiu degudament signada, o bé, un document signat i generat pel candidat/a en el que es manifesti mitjançant declaració jurada el compromís de portar armes.

 • Titulació

- Per acreditar la titulació, es requereix presentar el document del títol acadèmico el resguard d’abonament de la taxa corresponent als drets d’expedició del títol.

* Títol de Batxillerat o Tècnic/a o equivalent.

No seran vàlids els informes de qualificacions finals, els certificats del centre educatiu que no facin constar el número de registre de la titulació, els expedients personals, diplomes, postgraus o màsters.

 - En els casos que es presenti un títol equivalent als exigits, haurà d'adjuntar-se un certificat, expedit per l'òrgan competent, que n'acrediti l'equivalència. 

 • Acreditació del pagament de la taxa o de la seva exempció

El pagament de la taxa per drets d’examen d’aquesta convocatòria, d’acord amb l’ordenança fiscal núm.22, és de 50 euros, i ha de ser satisfeta, prèviament a la seva sol·licitud de participació,  mitjançant autoliquidació a la seu electrònica.

No s’admetran taxes abonades fora del període de presentació d’instàncies.

Autoliquidació de la taxa:

https://tramits.rubi.cat/sta/CarpetaPrivate/Login?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=GTLIQS

El document que acrediti l’exempció del pagament ha d’estar emès en el termini de presentació d’instàncies per tal d’acreditar la situació d’atur en el moment d’inscripció.

 

Altres

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar preferentment per registre telemàtic a la Seu electrònica municipal, o bé, remetre per via telemàtica a les Oficines de Correus – mitjançant ORVE al Codi Digital de destinació nº L01081846. En cap cas es podrà admetre la documentació per correu electrònic.

Anunci - Admesos/exclosos provisional, nomenament del tribunal i convocatòria de la prova de coneixements generals i específics (Sel. 08/2024)
10/06/2024 13:01 - Registre de publicació

El termini per presentar esmenes finalitza el dia 25 de juny de 2024, inclòs (10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la llista d’admesos/exclosos provisional)

Per restar exempt del pagament de la taxa de drets d’examen, el/la candidat/a s’ha de trobar en situació d’atur, essent necessari justificació documental d’aquesta situació (per exemple, certificat DONO (demandant d’ocupació no ocupat)).

No s’admetran documents que només acreditin la situació de demandant d’ocupació.

No s'admetran taxes abonades fora del període de presentació d'instàncies.

Previsió del calendari de les properes proves selectives
10/06/2024 13:08 - Registre de publicació

NOTA INFORMATIVA

DATES ESTIMADES DE LES PROPERES PROVES SELECTIVES

 • Prova coneixements generals i específics           3 de juliol (confirmada)        
 • Prova de llengua catalana (nivell intermedi)         9 de juliol       
 • Prova d’aptitud física                                            12 de juliol
 • Prova psicotècnica                                               18 de juliol
 • Entrevistes per competències                               9 i 10 de setembre      
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica