Oferta d'ocupació pública

Personal fix : Arquitecte/a superior, grup A1, en règim de personal funcionari de carrera adscrit al Servei De Llicències i Disciplina. Cap del servei de llicències, (Sel.CE44/2021). Procés consolidació de places de la plantilla de l’Ajuntament de Rubí.

Data de publicació:
28-12-2021
Data de modificació:
07-03-2022
Estat:
7 publicacions
Anunci DOGC - Bases específiques reguladores del procés per a seleccionar, mitjançant concurs-oposició en torn lliure, una plaça inclosa a l'oferta pública d'ocupació extraordinària de consolidació, d’arquitecte/a superior, grup A1, com a cap del servei de llicències, en regim de personal funcionari de carrera.
28/12/2021 09:54 - Registre de publicació

Anunci BOPB - Bases específiques reguladores del procés per a seleccionar, mitjançant concurs-oposició en torn lliure, una plaça inclosa a l'oferta pública d'ocupació extraordinària de consolidació, d’arquitecte/a superior, grup A1, com a cap del servei de llicències, en regim de personal funcionari de carrera.
28/12/2021 09:55 - Registre de publicació

Relació de mèrits
28/12/2021 09:59 - Registre de publicació

Podeu descarregar el full de declaració de la relació de mèrits mitjançant el següent enllaç:

https://bustia.rubi.cat/s/6N2dEg2Kq6aeocP

 

Sol·licitud - Arquitecte/a superior (Sel.CE44/2021)
28/12/2021 10:21 - Registre de publicació

Termini de presentació d'instàncies

El termini de presentació d'instàncies s'inicia el dia 29 de desembre de 2021  i finalitza el dia 17 de gener de 2022, inclòs (20 dies naturals des de l'endemà de la publicació al DOGC).

 

Tramitació online - Presentació d'instàncies

Tramitació online

 

  

Altres

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar preferentment per registre telemàtic a la Seu electrònica municipal, o bé, per correu administratiu, és a dir, presentant la documentació a una Oficina de correus indicant que es tracta de documentació per un procés selectiu i que cal que posin el segell d’entrada de registre al full de la instància (no en el sobre), de manera que la data que constarà a efectes de registre i còmput de termini sigui la de l’Oficina de correus. En cap cas es podrà admetre la documentació per correu electrònic.

En cas que es presenti per correu postal administratiu, s’haurà de comunicar aquest fet al departament de Recursos Humans, enviant còpia de la instància segellada a l’adreça de correu electrònic  rhhhimpuls@ajrubi.cat com a molt tard el dia següent al de la finalització del termini de presentació d’instàncies.

Anunci admissió provisional
11/02/2022 08:22 - Registre de publicació

Anunci admissió definitiva
25/02/2022 11:42 - Registre de publicació

Fer constar que s'ha detectat una errada material en l'Anunci d'admesos i exclosos, en concret a l'apartat quart on es nomena als vocals membres del Tribunal Qualificador, on diu Josep Rodriguez Fuentes ha de dir Jordi Rodriguez Fuentes.

 

 

Anunci resultats finals i mèrits
07/03/2022 15:04 - Registre de publicació

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica