Esteu aquí: Inici → Tràmits

Comunicacions prèvies amb certificat tècnic segons Llei 18/2020

Posar en coneixement de l'ajuntament l'inici o la modificació d'una activitat classificada en:

- Annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica (veure columna de  certificat) i modificacions posteriors.

- Annex III.b de l'Ordenança Reguladora de la Intervenció Administrativa Municipal en les Activitats. (En cas de no obtenir classificació amb la normativa dels apartats anteriors, cal classificar l'activitat amb l'Ordenança Reguladora de la Intervenció Administrativa Municipal en les Activitats).

 

IMPORTANT:
Arrel de l'entrada en vigor del  Decret Llei 3/2023, de 7 de novembre  i atès que el municipi de Rubí es troba inclòs al llistat de municipis on els habitatges d'ús turístic necessitaran llicència urbanística prèvia, s'informa que actualment no és possible la formalització de noves Comunicacions d'habitatge d'us turístic.
Tal i com estableix la nova normativa, qualsevol nou habitatge d'us turístic haurà d'haver obtingut la llicència urbanística preceptiva prèviament, la qual es podrà tramitar una vegada s'hagi desenvolupat el planejament urbanístic corresponent (els ajuntaments disposen de 5 anys per adequar el planejament).
 
ADVERTIMENT:  Qualsevol comunicació de nou habitatge d'us turístic  feta a partir de l'entrada en vigor de la nova normativa (9/11/2023) no generarà cap efecte jurídic, i la comunicació constarà com a no presentada.

Pot presentar la comunicació prèvia qualsevol persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix establiment, o el seu representant legal (acreditació amb poders).

La que s'indica al model de comunicació adjunta que podeu trobar a l'apartat de documents.

Cal fer l'advertiment que un cop revisada es pot sol·licitar documentació complementària necessària.

 

Previ a la comunicació de l'activitat caldrà:

- Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan correspongui.

- L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic vigent.

- Disposar de tots els títols habilitants necessaris per a l'exercici de l'activitat.

-En cas que l'activitat a desenvolupar estigui subjecte a control preventiu en matèria d'incendis de la Generalitat de Catalunya segons la Llei 3/2010, a partir del 1 de març de 2024, la tramitació de les sol·licituds en matèria de prevenció d’incendis està integrada a l’ecosistema de la Finestreta Única Empresarial (FUE), de manera que el titular pot tramitar directament a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) la sol·licitud de l’informe de prevenció, agilitzant d’aquesta manera la tramitació administrativa. Aquesta nova via de sol·licitud és valida tant per activitats de l’annex 1 o 2, com per activitats esporàdiques o puntuals.

 Trobareu tota la informació del tràmit al següent enllaç: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/normativa_aplicable/sollicitud-informe-prevencio-dincendis/

 

 

Un cop registrada la comunicació prèvia el titular de l'activitat rebrà a través de la Seu Electrònica l'autoliquidació de la taxa a pagar segons Ordenança Fiscal núm.19.

 

Ordenança Fiscal núm. 19

La presentació de la Comunicació degudament formalitzada habilita el declarant per l'exercici immediat de l'activitat sota la seva responsabilitat. Si la comunicació no està degudament formalitzada, aquesta no tindrà efecte.

Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica i modificacions posteriors.

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Ordenança Reguladora de la Intervenció municipal en les activitats i instal·lacions.

Modificació de l'Ordenança Reguladora de la Intervenció municipal en les activitats i instal·lacions (publicat al BOPB a l'agost de 2010).

L'Àrea que tramita l'expedient és:

ÀREA D'INDUSTRIA, COMERÇ I OCUPACIÓ. Unitat de Llicències d'Activitats.

C. Can Serra, 3 (Masia Can Serra)

Atenció telefònica de dilluns a divendres de 9 a 13:30h

Tel. 93 588 70 00 Ext. #6692

Correu electrònic:llic_act@ajrubi.cat

 

Per obtenir el plànol d'emplaçament i usos admesos, o altres consultes de normativa urbanística, cal adreçar-se a:

SERVEI DE PLANEJAMENT URBÀ. Atenció telefònica de dilluns a divendres de 9 a 13.30h.

Tel. 93588 70 00 Ext. #6050 Correu electrònic per consultes: infoplanejament@ajrubi.cat

 

Per obtenir informació sobre el tràmit de llicència o comunicació d'obres cal adreçar-se a:

SERVEI DE LLICÈNCIES I DISCIPLINA. Atenció telefònica (Tel. 93 588 70 00) de dilluns a divendres de 12:30 a 14.30h.


Per obtenir informació o realitzar consultes referent a les condicions higienico-sanitàries de l'establiment i/o normativa sanitària d'aplicació cal adreçar-se a:

SERVEI DE SALUT PÚBLICA Atenció telefònica (Tel. 935887000) de dilluns a divendres de 9 a 13.30h

 

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica