Esteu aquí: Inici → Tràmits

Comunicació prèvia d'obres - Sense tècnic

Mitjançant la comunicació prèvia, la persona interessada posa en coneixement de l'Ajuntament, els fets i documentació necessària amb caràcter previ a l'inici o modificació de totes aquelles obres i actuacions urbanístiques susceptibles de control municipal.

Queden excloses del règim de Comunicació prèvia d'obres, aquelles actuacions que es vulgui dur a terme en una finca amb fitxa de protecció arquitectònica específica (T, P, A) del catàleg de patrimoni arquitectònic de Rubí, o tinguin la condició de bé local d'interès cultural. En tot cas, aquestes obres estaran subjectes a l'obtenció de llicència municipal.

Podeu comprovar si la seva finca està afectada en la ficha de finques de protecció arquitectònica (es pot consultar en l'apartat de Documents)

Pagament de la taxa

El primer pas per presentar una comunicació prèvia d'obres serà sol·licitar cita prèvia a l'Oficina de Gestió tributària de la Diputació de Barcelona a la pàgina web (https://orgt.diba.cat/es/TramitsPagaments/Home/tramits) per recollir l'autoliquidació de la taxa corresponent, aportant aquesta instància degudament emplenada. Un cop s'hagi liquidat la taxa a l'entitat bancària, es podrà iniciar el tràmit presentant la documentació necessària en aquesta mateixa SEU o en qualsevol de les Oficines d'Atenció al Ciutadà o a la Finestreta Única Empresarial de l'Ajuntament de Rubí.

Obres sense intervenció de tècnic (Cal presentar un croquis de l'actuació)

Execució de prospeccions, cates i sondejos en un terreny.

Substitució/arranjament generalitzada d'elements no estructurals de cobertes i terrats (teules, teles asfàltiques, enrajolats, ...), sempre i quan, no continguin AMIANT i/o no sigui necessària la utilització de bastida, pont penjant o qualsevol altre element auxiliar similar (si bé s'accepten les plataformes i cistelles elevadores).

Restauració, neteja i/o reparació de façanes, i dels seus elements, afectant una altura igual o superior a 6 metres des de rasant de carrer, sempre i quan, no continguin AMIANT i/o no sigui necessari la utilització de bastida, pont penjant o qualsevol altre element auxiliar similar (si bé s'accepten les plataformes i cistelles elevadores).

Restauració, neteja, reparació i/o substitució d'envans pluvials, i dels seus elements, afectant una altura igual o superior a 6 metres des de rasant de carrer, sempre i quan, no continguin AMIANT i/o no sigui necessari la utilització de bastida, pont penjant o qualsevol altre element auxiliar similars (si bé s'accepten les plataformes i cistelles elevadores).

Substitució, reparació o col·locació de paviment interior o exterior d'un edifici i/o espai comunitari.

Substitució de falsos sostres (aquesta operació no pot disminuir l'alçada lliure interior).

Substitució o col·locació de tendals ancorats.

Reparació de xemeneies domèstiques.

Tala d'arbres (màxim 5).

Construcció, enderroc, substitució, instal·lació, modificació o reparació de tanques i murs (excepció dels de contenció).

Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d'actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l'elaboració d'un projecte tècnic d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació. *

En locals o indústries, obres d'instal·lacions de serveis (aigua, gas, electricitat, etc), sense que afectin elements estructurals.

Pagament de l'ICIO (Impost per a les Construccions, Instal·lacions i Obres)

Un cop efectuada la presentació de la Comunicació prèvia d'obres a l'Ajuntament de Rubí, per part de l'Oficina de Gestió tributària de la Diputació de Barcelona se'ls notificarà de la liquidació del pagament de l'ICIO que s'haurà d'efectuar dins els terminis i en els llocs que s'atorguin.

 

NOTA sobre la Interferència amb la fauna urbana protegida: 

Hi ha diverses espècies d'animals (sobretot d'ocells, com l'oreneta comú, l'oreneta cuablanca, els falciots i ballesters, però també d'altres grups, com ratpenats) que tenen com a hàbitat l'àmbit urbà i utilitzen sovint parts estructurals dels edificis (cambres de ventilació verticals i horitzontals, ampits, espais sota teules i sota balcons o ràfecs, façanes, mitgeres...) com a espais de nidificació i refugi. No estem parlant de coloms, gavians o estornells (espècies de competència municipal), sinó d'espècies legalment protegides, com són la immensa majoria mitjançant el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. L'afectació greu o destrucció del niu o refugi d'una espècie protegida, estiguin o no ocupats, del Departament de Territori i Sostenibilitat pot suposar la incoació d'un expedient sancionador administratiu i/o penal.

Cal tenir present també el que estableix la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat (article 54.1.b, en relació a la prohibició de molestar els animals i destruir els seus nius) i el Codi Penal (Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal ?darrera modificació publicada el 31/03/2015, en vigor a partir del 01/07/2015), en el seu article 334 (334.1 i 334.3), en relació a les penes de presó per aquelles persones que facin activitats que impedeixin o dificultin la reproducció d?espècies protegides (amb penes que poden anar de 3 mesos a 2 anys, segons els casos).

Informació obtinguda de l'Ofici del Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat, emès en data 31 de juliol de 2018.

Documentació comú a presentar en les comunicacions amb i sense intervenció de tècnic

- Sol·licitud de comunicació d'obres per duplicat

- Autorització de la Comunitat de Propietaris, si s'escau (en cas d'obres que afectin elements estructurals i/o façanes i elements comuns)

- Fitxa justificativa d'obtenció del Pressupost de referència (Pr) en compliment de l'ordenança Fiscal núm.6 i núm.17 o en cas que no sigui possible calcular el pressupost de referència, pressupost de l'empresa constructora/instal·ladora degudament signat i segellat per aquesta.

- Fotografies a color i en bona resolució de l'estat actual de la finca (signat)

- Nomenament de contractista (5)

- Plànol d'emplaçament del PGO (signat) (6)

- Document d'acceptació de residus signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió, en aplicació del Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de Prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). (Excepte en la Tala d'arbres, Col·locació i substitució de rètols, i per la Instal·lació de plaques fotovoltàiques i solars)

- Document justificatiu del pagament de la taxa per comunicació d'obres (7)

- Poders del representant legal (persona jurídica)

- Model d'autorització (persona física)

(5) veure model a l'apartat de Recursos relacionats de la web municipal

(6) Es pot obtenir a l'Oficina del Plànol de la Ciutat de l'Ajuntament de Rubí o bé a la web municipal

(7) Autoliquidació generada i lliurada per l'Oficina de la Diputació de Barcelona, C. Pau Claris, 38 (Rubí) Tfon.934729116

 

 • Constitució de fiances amb targeta bancària a l'OAC o a la FUER.

Ordenança fiscal núm.6 i núm.17

Durant el tràmit de l'expedient si ha d'aportar documentació complementària o ha de subsanar deficiències requerides, els informem que consta un tràmit específic anomenat Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient, pel qual el tràmit és més àgil i escaient:

https://seu.rubi.cat/catalogoTramites/show/605

Tràmit telemàtic Tràmit telemàtic
Presencial Tràmit presencial
Atenció telefònica Unitat Obres privades 08191 Rubí Telèfon: 93 588 70 00 Horaris: 

De dilluns a divendres de 12:30h a 14:30h

Finestreta Única Empresarial de Rubí Masia Can Serra, C/Can Serra núm 3, PAE CIT 5B La Llana 08191 - Rubí 08191 Rubí Telèfon: 93 588 70 00 Horaris: 

Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.
Tardes: Dimarts i dijous de 15:30 a 18:00 h.

Cal sol·licitar la cita prèvia trucant al telèfon 935887000 i marcar # (ext.6152, 6153 o 6155) o per correu electrònic a fuer@ajrubi.cat

Horari especial de 8.30 a 14 h durant els dies següents:

Del 3 al 6 d’abril.
De l’1 de juny al 30 de setembre.
El 31 d’octubre.
El 5 i el 7 de desembre.
Del 18 de desembre del 2023 al 5 de gener del 2024.

Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC C/ Narcís Menard, 17 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 Horaris: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (11 i 31 d'octubre, 5 i 7 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: del 2 de juliol a l'10 de setembre (estiu)

- de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00h

 

 El dia 1 de juliol tancat per festa local de Rubí.

 

Atenció presencial.

  • Amb cita prèvia en l’horari assenyalat a sota. La cita es pot obtenir de la següent manera:
   • Per Internet: sol·licitar cita prèvia.
   • Per telèfon: trucant al 93 588 70 00 (marcant l’opció 1)
   • Presencial: a l’OAC o a la consergeria de l’Ajuntament
  • Sense cita prèvia: cal agafar tiquet i esperar el torn corresponent. En aquest cas l’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h.

També hi ha disponible un canal de suport a les tramitacions en línia, XatBot, amb el nom de Rubí Suport.
El servei està disponible des de:
    Whatsapp: a través del telèfon 623 196 219 o bé en aquest enllaç
    Telegram: SuportRubi_Bot

Tràmit telefònic Tràmit telefònic
Atenció telefònica Unitat Obres privades 93 588 70 00 Horaris: 

De dilluns a divendres de 12:30h a 14:30h

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica