Disposiciones normativas

Ordenanzas fiscales

39 publicaciones
01. Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
03/03/2015 14:51 - Registro de publicación

Aprovada definitivament per acord de Ple de 13/10/2020. Publicada al BOP de 29/12/2020.

02. Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials
03/03/2015 14:50 - Registro de publicación

Aprovada definitivament per acord de Ple de 21/12/2006. Publicada al BOP de 30/12/2006.

03. Impost sobre béns immobles
04/03/2015 11:42 - Registro de publicación

Aprovada definitivament per acord de Ple de 13/10/2020.Publicada al BOP de 29/12/2020.

04. Impost sobre activitats econòmiques
04/03/2015 11:54 - Registro de publicación

Aprovada definitivament per acord de Ple de 13/10/2020. Publicada al BOP de 29/12/2020.

05. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
04/03/2015 11:55 - Registro de publicación

Aprovada definitivament per acord de Ple de 13/10/2020.Publicada al BOP de 29/12/2020.

06. Impost sobre construccions, instal.lacions i obres
04/03/2015 12:02 - Registro de publicación

Aprovada definitivament per acord de Ple de 13/10/2020. Publicada al BOP de 29/12/2020.

07. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
05/03/2015 07:28 - Registro de publicación

Aprovada definitivament per acord de Ple de 13/10/2020. Publicada al BOP de 29/12/2020.

08. Taxa per l'aprofitament especial del domini public a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interés general
05/03/2015 07:29 - Registro de publicación

Aprovada definitivament per acord de Ple de 18/12/2014. Publicada al BOP de 31/12/2014.

09. Taxa per la utilització dels espais, el béns i la prestació de serveis de l'edifici Rubí Forma i del centre de serveis a l'empresa Can Serra
10. Taxa per la utilització dels espais, els béns, la prestació de serveis i les visites guiades del Museu municipal Castell
05/03/2015 07:31 - Registro de publicación

Aprovada definitivament per acord de Ple de 17/12/2015. Publicada al BOP de 28/12/2015.

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica