Usted está aquí: Inicio → Trámites

Sol·licitud subvencions 2024 destinades a activitats de promoció i difusió de la cultura tradicional i popular catalana (3.2G)

Activitats de promoció i difusió de la cultura tradicional i popular catalana.

Condicions

Limitació i/o especificació dels conceptes subvencionables de carácter general i el motiu

Conceptes subvencionables de la Base 3.3

Nombre màxim de sol·licituds per entitat

Màxim 1 sol·licitud per entitat, per un màxim de 2 projectes

Import màxim a atorgar per activitat

Fins el 50% del pressupost de l'activitat

Import màxim a atorgar a un mateix beneficiari

L'import sol·licitat a l'activitat, si s'escau

Percentatge despeses indirectes admissibles

Fins al 5% del pressupost/cost de l'activitat

Percentatge subcontractació possible

10%

Possibilitat de realizar activitats fora del terme municipal

Si

Adreçat a les entitats culturals inscrites en el REC que tinguin per objecte difondre i fomentar qualsevol expressió patrimonial de la cultura popular i tradicional catalana.Documentació general de la base 17,2. Estatuts de l'entitat que acredintin el compliment dels requisits establerts.

Documentació a aportar.

  • Model de Sol·licitud degudament omplert i signat
  • Declaració responsable
  • Sol·licitud de transferència bancària
  • Certificat del/secretari / de la secretària de l'entitat amb el vistiplau del president / de la presidenta sobre el pressupost general de l'entitat aprovat per a l'exercici corrent.
  • Certificat del/secretari / de la secretària de l'entitat amb el vistiplau del president / de la presidenta sobre el balanç general aprovat per l'entitat de l'anterior exercici.
  • Fitxa de dades de l'entitat
  • Memòria explicativa del projecte d'activitat i del seu pressupost 
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica