Esteu aquí: Inici → Tràmits

Ajuts per al pagament d'obres de reforma i condicionament d'habitatges inclosos en la borsa de mediació pel lloguer social (BMLLS), any 2024

Objecte de l’ajut

Incentivar als propietaris d’habitatges buits perquè, a través de la seva incorporació a la BMLLS, puguin ser condicionats o reformats i posats de nou en lloguer mitjançant la BMLLS. També poden beneficiar-se dels ajuts els pisos que ja formen part de la BMLLS.

Requisits Generals

 • La persona sol·licitant sigui major d'edat o menor d'edat legalment emancipada.
 • La persona sol·licitant disposi de número d'identificació fiscal vàlid (DNI, NIE o NIF).
 • Els sol·licitants ostentin la plena propietat de l'habitatge i aquest estigui inscrit o s'inscrigui a la Borsa de mediació pel lloguer social.
 • La persona sol·licitant o persones sol·licitants es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Rubí, així com amb la Seguretat Social.
 • No estiguin sotmesos a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Quina és la quantia de l'ajut?

La dotació econòmica total destinada als ajuts és de 34.271,89€.euros, amb una concessió màxima per cada sol·licitud de 8.000 euros, mitjançant règim de concurrència no competitiva. L’atorgament de les subvencions es farà d’acord amb la prelació per l’ordre cronològic en la presentació de sol·licituds, fins a exhaurir el crèdit

Quines actuacions seran subvencionables?

Seran objecte de l’ajut les despeses meritades en el termini d’un any previ a la data de formalització de la sol·licitud d’inscripció a la present convocatòria i aquelles que es proposin com actuacions subvencionables definides a la Base 3:

 • Adequació de les peces i els elements que conformen l'habitatge per tal d'obtenir les condicions mínimes d'habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de manera immediata per un/a llogater/a o adjudicatari/ària, d'acord amb allò establert en el Decret 141/2012, de 30 d'octubre sobre les condicions mínimes d'habitabilitat.
 • Millora de l'eficiència energètica de l'habitatge (substitució de làmpades per LEDS, instal·lació d'elements de reducció de consum d'aigua, substitució de fusteries exteriors, envidraments, tractaments de ponts tèrmics, etc.), a fi de poder obtenir el certificat d'eficiència energètica que correspongui.
 • Les instal·lacions d'aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per a l'adequació de l'habitatge a la normativa vigent.
 • Millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic amb l'adaptació dels elements que conformen els tancaments de l'habitatge als paràmetres que exigeixen les normatives vigents, inclosos els tancaments de protecció exteriors tipus persianes.
 • Arranjament dels elements de l'habitatge deteriorats per una manca de conservació o manteniment: pintura, terres, portes, finestres i altres. 
 • Millora de les condicions per a l'adaptabilitat dels habitatges, en benefici de llogaters amb discapacitats físiques.
 • Honoraris facultatius per a l'elaboració i direcció del projecte tècnic i per a l'obtenció de la corresponent cèdula d'habitabilitat i certificació energètica, si s'escau.

Totes les persones amb un habitatge buit en propietat, que l'inclogui o estigui inclòs en la Borsa de Mediació pel Lloguer Social i que compleixin els requisits establerts a les  bases reguladores de l'ajut.

Documentació a aportar en el moment de la sol·licitud:

- Model de sol·licitud d'ajuts per obres de reforma i condicionament d'habitatges inclosos a la BMLLS.

- Còpia del DNI/NIE/NIF en vigor del sol·licitant, ja sigui persona física o jurídica.

- Model de sol·licitud de transferència bancària on poder transferir l'import de l'ajut, degudament emplenat i segellat per l'oficina bancària.

- Escriptura / nota simple de l'habitatge emesa pel Registre de la Propietat o manifestació d'acceptació d'herència.

- En cas de representació, cal aportar document d'autorització (MD-002-CAT-V1)

 

Documentació a aportar durant el tràmit de la subvenció:

-   El pressupost i/o factures de cada una de les actuacions subvencionables.

-   Document signat de proposta no vinculant d'inclusió de l'habitatge en la Borsa de Mediació de Lloguer Social, en cas d'habitatges que no estiguin inclosos a la Borsa en el moment de la convocatòria. 

 

Documentació a aportar per la justificació de la subvenció:

-   Llicència d'obres/Assabentat.

-   Annex 1. Comunicat inici d'obres.

-   Annex 2. Comunicat final d'obres.

-   Certificat final d'obra signat pel tècnic competent.

-   Factures justificatives.

-   Fotografies en color estat inicial i/o estat final de les actuacions realitzades.

 • Llei 18/2007 de 28 de desembre, del dret a l'habitatge (LDH).
 • Decret 75/2014, de 27 de maig , del Pla per al Dret a l'Habitatge.
 • Pla Local d'Habitatge 2021-2027, aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament de Rubí el 22 de juny de 2021.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (RGS).
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).
 • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Decret 141/2012, de 30 d'octubre sobre les condicions mínimes d'habitabilitat.
 • Bases reguladores dels ajuts aprovades inicialment pel Ple de l'Ajuntament de Rubí en data 26 de maig de 2022 i definitivament el 20 de juliol de 2022
 • Convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local en data 3 d'abril de 2024

El període de presentació de sol·licituds serà des del 18 d'abril fins el 17 de juliol de 2024  ambdós inclosos.

S'activarà la tramitació telemàtica el mateix dia 18 d'abril a les 00:00h.

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers