Esteu aquí: Inici → Tràmits

Sol·licitud de subvencions nominatives a entitats esportives de Rubí per a la temporada esportiva o l'any esportiu en curs

Subvencions nominatives per fomentar les activitats esportives i/o programes esportius que organitzen les entitats esportives de Rubí durant la temporada esportiva o l'any esportiu vigent.

  • Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats esportives de Rubí sempre que no es vegin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, general de subvencions i que estan previstes en el pressupost municipal de l'exercici vigent.
  • Les entitats hauran d'estar inscrites en el Registre d'Entitats Ciutadanes, amb les dades actualitzades.
  • Model de sol·licitud degudament emplenat i signat.
  • Còpia del DNI vigent de la persona representant i NIF de l'entitat     (si no s'ha facilitat amb anterioritat).
  • Projecte de l'activitat o programa i pressupost.
  • Còpia de l'acord de l'òrgan competent aprovant la realització de l'activitat, el pressupost i la sol·licitud de subvenció a l'Ajuntament
  • Declaració responsable
  • Certificat d'estar al corrent d'obligacions fiscals, tributàries i amb la Seguretat Social, si no ha acceptat de forma expressa a la sol·licitud que siguin obtinguts directament per l'Ajuntament.
  • Fitxa de les dades bancàries per efectuar l'ingrés de la subvenció (no és necessària si s'ha facilitat anterioriment i no han canviat), d'acord amb el model normalitzat.


No caldrà aportar els documents indicats a la sol·licitud en el cas que la persona sol·licitant els hagi presentat anteriorment a l'Ajuntament, sempre que no hagin transcorregut més de dos anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. Si és el cas, en aquest supòsit, caldrà indicar clarament la data i dependència en què van ser presentats i el procediment a què feien referència. No obstant, si l'òrgan gestor, per causes alienes a la seva actuació, no pogués aconseguir els documents, podrà requerir a la persona interessada que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

Les persones sol·licitants podran presentar còpies digitalitzades, d'acord amb el que estableixen les normes de procediment administratiu vigents en el moment de la convocatòria.

És necessari que, prèviament a la presentació de la sol·licitud de subvenció, s'hagi aprovat per part de l'òrgan competent la justificació de la subvenció atorgada l'any anterior.

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica