Esteu aquí: Inici → Tràmits

Ajuts per al pagament de despeses de l'habitatge habitual per lluitar contra l'exclusió social any 2021

Subvencions a persones amb escassa capacitat econòmica residents en el municipi de Rubí, per fer efectives despeses bàsiques de l'habitatge habitual, amb dues modalitats:
­    Modalitat 1.- Subvencions a despeses generals de la llar
­    Modalitat 2.- Subvencions destinades a joves i famílies monoparentals per a despeses de formalització de nous contractes de lloguer

 Quins requisits cal complir?

Requisits Generals

Que tots els membres de la unitat de convivència estiguin empadronats en aquest municipi en l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut.

Que la persona sol·licitant sigui major d'edat o menor d'edat legalment emancipada.

Que la persona sol·licitant disposi d'un número d?identificació fiscal vàlid (DNI, NIE o NIF).

No haver rebut cap altre ajut, subvenció, ingrés o recurs per a la mateixa finalitat i objecte de qualsevol administració, ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

No pot constar com a propietari, ni el sol·licitant ni les persones que convisquin amb ell, de cap immoble diferent a l'habitatge habitual en aquest o altre municipi, amb les següents excepcions:

          i.    Que el dret recaigui sobre un habitatge i aquest s'hagi adquirit per herència, sempre que la persona sol·licitant o el membre de la unitat de convivència hagin estat units amb el causant per matrimoni o per relació estable de parella o per parentiu de primer grau de consanguinitat, adopció o afinitat i que l'habitatge constitueixi domicili habitual d'una altra persona unida amb la sol·licitant o el membre de la unitat de convivència per relació de parentiu de primer grau de consanguinitat, adopció o afinitat.
          ii.    La propietat d'una o diverses places d'aparcament i/o trasters que no superin els 12.000,00 ? de valor cadastral, als efectes de l'impost sobre béns immobles, de manera individual o els 15.000,00 ? de manera conjunta.
          iii.    La propietat d'una o diverses finques rústiques, si la suma dels valors cadastrals de totes elles no supera els 5.000,00?.

Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament, l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), l'Agència Tributària Catalana (ATC) i amb la Seguretat Social.

Que el volum de la despesa de l'habitatge habitual durant el període d'execució establert a la convocatòria signifiqui per a la unitat de convivència a la que pertanyi el sol·licitant un esforç equivalent, almenys, al 30% dels ingressos anuals bruts avaluats.

Els ingressos bruts del sol·licitant i de la resta de persones que conviuen a l'habitatge no poden  superar les quanties següents:

 

Nombre de persones que formen la unitat de convivència

ingressos bruts (IRSC anual x coeficient multiplicador)

llindar de la convocatòria

 

Unitats de convivència bàsiques

1

IRSC anual x 2

15.935'46

 

entre 2 i 5

IRSC anual x 2'5

19.919'33

 

6 o més

IRSC anual x 2'8

22.309'64

 
         

Unitats de convivència amb discapacitats o dependents

indiferent

IRSC anual x 3

23.903'19

 
         

Unitats de convivència amb situació de monoparentalitat o familia nombrosa  (MODALITAT 1) i família nombrosa (MODALITAT 2)

1

(IRSC anual x 2) + 10%

17.529,01

 

entre 2 i 5

(IRSC anual x 2'5) + 10%

21.911'26

 

6 o més

(IRSC anual x 2'8) + 10%

24.540'60

 
         

Unitats de convivència amb situació de discapacitat o dependència i  monoparentalitat o família nombrosa (MODALITAT 1) o amb situació de discapacitat o dependència  família nombrosa  (MODALITAT   2)

indiferent

(IRSC anual x 3) + 10%

26.293'51

 
 
 

 

(*) IRSC és l'Indicador de Renda de suficiència de Catalunya, regulat per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. Per a l'exercici 2021, la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya fixa la quantia de l'IRSC en 7.967,73 euros anuals.

Requisits específics

Modalitat 1

Ser titular o cotitular d'algun dels següents drets sobre l?habitatge habitual radicat al terme municipal de Rubí:

  • Dret real d'usdefruit o d'habitació.
  • Dret de propietat.

Tenint en compte que l'existència del primer dret impedeix l'obtenció de la mateixa subvenció pel titular del segon dret i viceversa.

Modalitat 2

Acreditar les següents condicions:

  • Que tots els membres de la unitat de convivència a la que pertany el sol·licitant tinguin com a màxim 34 anys o, alternativament, ser membre d'una família monoparental reconeguda com a tal i que disposi del títol que ho acrediti.
  • Haver formalitzat un contracte de lloguer d?un habitatge al municipi de Rubí en qualitat d'arrendatari i a l'empara de la llei 29/1994, de 24 de novembre d'arrendaments urbans, entre el dia 1 de novembre de 2020 i el 28 de juliol de 2021. Queden exclosos els subarrendaments.
  • Que tots els membres de la unitat de convivència a la que pertany el sol·licitant estiguin empadronats en l'habitatge llogat.  


Quina és la quantia de l'ajut?
Modalitat 1: destinada a despeses generals de l'habitatge, com subministraments, quotes hipotecàries, taxa d'escombraries o quotes ordinàries i extraordinàries de la comunitat. Aquesta modalitat té 3 trams d'ajuts, que van des dels 70 als 175 euros segons el cas.

Modalitat 2: dirigida a joves, fins a 34 anys, i famílies monomarentals, per a fer front a despeses de formalització del contracte de lloguer. Aquest ajut pot arribar a un màxim de 950 euros per sol·licitud.


En cas que el crèdit assignat a la convocatòria, incloent l'eventual quantia addicional, no sigui suficient per a atendre totes les sol·licituds presentades que reuneixin els requisits exigits, un cop determinat l'ajut que les correspongui conforme a la base 6, s'aplicarà una reducció proporcional de l'import de tots els ajuts, de manera que la seva suma equivalgui al crèdit de la convocatòria

Totes les persones residents a Rubí, amb escassa capacitat econòmica  i que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores de l'ajut.

La que estableix la normativa corresponent i que es relaciona en el dors de la sol·licitud

Negatiu

-    Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
 
-    Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

-    Reglament de subvencions aprovat per Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol.

-    Reglament d'obres, activitats i serveis dels Ens Locals , aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

-    Llei 18/2007 de 28 de desembre, del dret a l?habitatge (LDH).

-    Decret 75/2014, de 27 de mig , del Pla per al Dret a l?Habitatge.

-    Pla Local d?Habitatge 2021-2027, aprovat definitivament pel Ple de l?Ajuntament de Rubí el 22 de juny de 2021.

-    Bases reguladores dels ajuts aprovades per la Junta de Govern Local en data 28 de juliol de 2021

-    Convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local en data 28 de juliol de 2021

-    Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

-    Llei 7/1985, de 2 d?abril, Reguladora de Bases de Règim Local (LRBRL).

-    Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

-    Llei 26/2010, de 3 d?agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

El període de presentació de sol·licituds serà des del 13 de setembre fins el 15 d'octubre ambdos inclosos.

S'activarà la tramitació telemàtica el mateix dia 13 de setembre a les 00:00h.

Presencial Tràmit presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 Horaris: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (11 i 31 d'octubre, 5 i 7 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00h durant els següents dies:

- de l'11 al 14 d'abril (setmana santa)

- de l'1 de juny al 30 de setembre (estiu)

- del 27 de desembre de 2022 al 5 de gener de 2023 (Nadal)

 

L'atenció presencial en aquesta oficina és amb cita prèvia. Per demanar cita prèvia cliqueu a sol·licitar la cita prèvia. Recordeu demanar una cita per cadascun dels tramits a realitzar

Podeu seguir presentant sol·licituds a través dels tràmits de la Seu Electrònica, i fer-nos consultes en el nostre correu electrònic i per telèfon.

 

També hi ha disponible un canal de suport a les tramitacions en línia, XatBot, amb el nom de Rubí Suport.
El servei està disponible des de:
    Whatsapp: a través del telèfon 623 196 219 o bé en aquest enllaç
    Telegram: SuportRubi_Bot


Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers