Usted está aquí: Inicio → Trámites

Comunicació de canvi de titular de llicència d'obres

Mitjançant la comunicació de Canvi de titular de la llicència d'obres, la persona interessada, aportant tota la documentació necessària adjunta a la sol·licitud, comunica a l'Ajuntament que procedeixi al canvi de nom de la llicència d'obres anteriorment presentada i/o atorgada.

Pagament de la taxa

El primer pas per presentar una comunicació prèvia d'obres serà sol·licitar cita prèvia a l'Oficina de Gestió tributària de la Diputació de Barcelona a la pàgina web (https://orgt.diba.cat/es/TramitsPagaments/Home/tramits) per recollir l'autoliquidació de la taxa corresponent, aportant aquesta instància degudament emplenada. Un cop s'hagi liquidat la taxa a l'entitat bancària, es podrà iniciar el tràmit presentant la documentació necessària en aquesta mateixa SEU o en qualsevol de les Oficines d'Atenció al Ciutadà o a la Finestreta Única Empresarial de l'Ajuntament de Rubí.

El titular de la llicència d'obres atorgada o de l'expedient de llicència d'obres en tràmit

  • Acreditació del pagament de la taxa corresponent al canvi de titularitat, només si la llicència està atorgada.
  • Acreditació per part del nou titular de la constitució de la fiança per desperfectes a la via pública i, si escau, de la fiança per la gestió de residus de la construcció.
  • Còpia dels DNI dels titulars.
  • Document de cessió i acceptació de drets i obligacions de tota la documentació obrant a l'expedient, firmada per tots els titulars o legals representants.
  • Còpia compulsada d'escriptura de constitució de societat, si escau, i dels poders de representació corresponents.
  • Documents de renúncia dels tècnics competents (arquitecte, arquitecte tècnic i coordinador de  seguretat i salut) abans del canvi de titular.
  • Document d'assumeix dels nous tècnics competents, a nom del nou titular.
  • Declaració per la qual l'adquirent coneix la situació jurídica de la llicència d'obres en el moment de sol·licitar la transmissió.

1 mes

Positiu
Recurs de reposició i contenciós administratiu
Decret

Ordenança Fiscal núm. 17 (només en Canvi de titular de llicències d'obres Atorgada)

Article 86 del ROAS, Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals

Durant el tràmit de l'expedient si ha d'aportar documentació complementària o ha de subsanar deficiències requerides, els informem que consta un tràmit específic anomenat Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient, pel qual el tràmit és més àgil i escaient:

https://seu.rubi.cat/catalogoTramites/show/605

 

Nota: S'informa que la Devolució de fiances per obres de l'anterior titular s'haurà de sol·licitar mitjançant la sol·licitud de Devolució de fiances per obres, que poden trobar en la seu electrònica de l'Ajuntament de Rubí.

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros