Usted está aquí: Inicio → Trámites

Baixa de gual i contragual

Donar de baixa l'autorització d'ús restringit de la via pública per a l'entrada i sortida de vehicles.

Entitat física o jurídica, pública o privada.

Documentació a presentar per sol·licitar la baixa d?un Gual permanent/horari i contragual.

 • Sol·licitud de llicència de baixa de gual
 • Document justificatiu del pagament de l'autoliquidació de la taxa de tramitació i gestió
 • Fotocòpia NIF/CIF titular o fotocòpia del NIF de la comunitat de veïns (cas que totes les places del pàrquing siguin propietat dels titulars de les vivendes de l'immoble) o NIF de la comunitat de propietaris del pàrquing (cas que entre els propietaris de les places, hi hagi que no siguin titulars de les vivendes de l'immoble o per als locals industrials o comercials situats dins el mateix recinte o parcel·la amb accés comú)
 • Autorització del propietari de l'immoble (cas que el sol·licitant de la llicència de gual no sigui el propietari de la finca i/o local)
 • En el cas de defunció del titular, fotocòpia certificació literal de defunció i d?acceptació d?herència.
 • En el cas de tenir un representant legal, fotocòpia de l'atorgament de poders per obrar en nom d'un tercer i NIF i/o CIF d'aquest representant (persona física o jurídica) i de la persona apoderada. En el cas de comunitats de propietaris, fotocòpia de l?acta de nomenament del president i secretari i del NIF d?ambdós.
 • Fotocòpia justificant pagament de l'últim rebut de la taxa del gual i contragual
 • Fotografia on es vegi la porta d'entrada dels vehicles, la vorada i la vorera
 • Fotografia on es vegi l?accés del gual i la situació del contragual
 • Declaració jurada de no ús del gual

 

 

 

Consultar Ordenança fiscal núm.39

 • A l'OAC mitjançant taló conformat o targeta bancària, per a pagaments de més de 5 euros .
Ordenança fiscal núm. 39 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a càrrega i descàrrega comercial, d'obres i enderrocs, de caràcter exclusiu.
De part
Negatiu
Recurs de reposició i contenciós administratiu
Decret

Ordenança fiscal núm. 39 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a càrrega i descàrrega comercial, d'obres i enderrocs, de caràcter exclusiu.

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LLICÈNCIES DE GUALS I ESTACIONAMENTS RESERVATS

L'Ordenança Municipal sobre Llicències de Guals i Estacionaments Reservats:

Títol IV.  Modificacions, canvi de titularitat, renovacions i baixa de les llicències. Article 20. Modificacions, canvi de titularitat i baixa de les llicències: 3. La resolució de baixes, requerirà la prèvia realització de les accions materials necessàries per reposar la configuració i senyalització física de l'espai sobre el que es concedeix el gual o estacionament reservat:

a) La baixa de la llicència no es concedirà fins que el beneficiari de la llicència d'accés a locals o recintes des de la via pública hagi dut a terme la reposició, reconstrucció o reparació de la vorera i/o vorada, previ requeriment.

b) La baixa  en la llicència comportarà el retorn de la placa als serveis municipals competents una vegada hagi estat requerida per aquests serveis.

 

INFRACCIONS: Atès que la utilització privativa d'un bé de domini públic, com és l'entrada i sortida de vehicles a través de l'espai públic, està subjecte a llicència municipal, les persones que hagin realitzat la declaració jurada, de no ús del gual, i es comprovi que utilitzen l'entrada i sortida de vehicles a través del domini públic, seran sancionades amb una multa econòmica tipificada a la normativa vigent.

Així, l'Ordenança Municipal sobre Llicències de Guals i Estacionaments Reservats, Títol II. Conceptes i Classificació. Capítol I. Guals, a l'Article 3. Ús comú especial de béns de domini públic, estableix: 1. L'accés de vehicles des de la via pública als locals, recintes o solars, o a l'inrevés, constitueix un ús comú especial de béns de domini públic i, en conseqüència, estarà subjecte a llicència municipal, d'acord amb les especificacions d'aquesta ordenança, i al pagament de qualsevol tribut i ingrés de dret públic que li sigui d'aplicació segons les disposicions vigents, en cada moment, que s'estableixin segons la zona d'ubicació de la finca dins el terme municipal, que consta a l'Ordenança Fiscal vigent. "

Títol VII. Règim Sancionador, a l'Article 29. Infraccions, estableix: Les accions o omissions contràries a aquesta Ordenança tindran el caràcter d'infraccions administratives i seran sancionades en els casos, en la forma i en la mesura que aquí es determini, tret que puguin constituir delictes o faltes tipificades en les lleis penals. (...).

 

L'Ordenança Fiscal 39 -Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les Reserves de via pública per a càrrega i descàrrega comercial, d'obres i enderrocs, de caràcter exclusiu', especifica a l'article 11. 3. Quan la duració temporal de l'aprofitament especial s'estengui a varis exercicis, el període impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial; en aquest cas el període impositiu s'ajustarà a aquesta circumstància amb el consegüent prorrateig de la quota en els termes següents:

(...)b) En cas de baixa per cessament en l'aprofitament o ús del domini públic, les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, a les llicències anuals, inclòs aquell en el qual es produeixi aquest cessament, a les llicències anuals. Els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals que restin des del següent al cessament fins a la finalització de l'any natural. Quan el cessament correspon a llicències mensuals, les quotes seran prorratejables per mesos.

4. Quan no s'autoritzi l'aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu, no es pugui dur a terme el mateix, procedirà la devolució de l'import satisfet.

 

Consulta i/o gestió d'expedients: Oficina de Guals, Ctra. Terrassa, 116 1r pis Tel. Contacte: 935 887 000 (marqueu # i la extensió  6503 ) Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 09,00h a 13,00h.

Trámite telemático Trámite telemático
Presencial Trámite presencial
Finestreta Única Empresarial de Rubí Masia Can Serra, C/Can Serra núm 3, PAE CIT 5B La Llana 08191 - Rubí 08191 Rubí Teléfono: 93 588 70 00 Horarios: 

Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.
Tardes: Dimarts i dijous de 15:30 a 18:00 h.

Cal sol·licitar la cita prèvia trucant al telèfon 935887000 i marcar # (ext.6152, 6153 o 6155) o per correu electrònic a fuer@ajrubi.cat

Horari especial de 8.30 a 14 h durant els dies següents:

Del 3 al 6 d’abril.
De l’1 de juny al 30 de setembre.
El 31 d’octubre.
El 5 i el 7 de desembre.
Del 18 de desembre del 2023 al 5 de gener del 2024.

Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC C/ Narcís Menard, 17 08191 Rubí Teléfono: 93 5887000 Horarios: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (11 i 31 d'octubre, 5 i 7 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: del 2 de juliol a l'10 de setembre (estiu)

- de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00h

 

 El dia 1 de juliol tancat per festa local de Rubí.

 

Atenció presencial.

  • Amb cita prèvia en l’horari assenyalat a sota. La cita es pot obtenir de la següent manera:
   • Per Internet: sol·licitar cita prèvia.
   • Per telèfon: trucant al 93 588 70 00 (marcant l’opció 1)
   • Presencial: a l’OAC o a la consergeria de l’Ajuntament
  • Sense cita prèvia: cal agafar tiquet i esperar el torn corresponent. En aquest cas l’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h.

També hi ha disponible un canal de suport a les tramitacions en línia, XatBot, amb el nom de Rubí Suport.
El servei està disponible des de:
    Whatsapp: a través del telèfon 623 196 219 o bé en aquest enllaç
    Telegram: SuportRubi_Bot

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica