Esteu aquí: Inici → Tràmits

Baixa de contragual

Autorització per a l'ús restringit de la via pública per a l'entrada i sortida de vehicles.

Entitat física o jurídica, pública o privada.

Documentació que s'ha de presentar per sol·licitar la baixa d'un contragual:

  • Sol·licitud de llicència de contragual
  • Document justificatiu del pagament de l'autoliquidació de la taxa de tramitació i gestió
  • Fotocòpia NIF/CIF titular o fotocòpia del NIF de la comunitat de veïns (cas que totes les places del pàrquing siguin propietat dels titulars de les vivendes de l'immoble) o NIF de la comunitat de propietaris del pàrquing (cas que entre els propietaris de les places, hi hagi que no siguin titulars de les vivendes de l'immoble o per als locals industrials o comercials situats dins el mateix recinte o parcel·la amb accés comú)
  • Fotocòpia justificant pagament de l'últim rebut de la taxa del gual i contragual
  • Fotografia on es vegi l'accés del gual i la situació del contragual

 

 

Ordenança fiscal núm. 39 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a càrrega i descàrrega comercial, d'obres i enderrocs, de caràcter exclusiu.

 

  • A l'OAC mitjançant taló conformat o targeta bancària, per a pagaments de més de 5 euros .
Ordenança fiscal núm. 39 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a càrrega i descàrrega comercial, d'obres i enderrocs, de caràcter exclusiu.
De part
Negatiu
Recurs de reposició i contenciós administratiu
Decret

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LLICÈNCIES DE GUALS I ESTACIONAMENTS RESERVATS

Ordenança fiscal núm. 39 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a càrrega i descàrrega comercial, d'obres i enderrocs, de caràcter exclusiu.

 

 

L'Ordenança Municipal sobre Llicències de Guals i Estacionaments Reservats:

Especifica al Títol II. Conceptes i Classificació. Capítol I. Guals. Article 7. CONTRAGUALS:

1. En carrers on la secció sigui inferior a 8 metres, els titulars d'una autorització d'accés podran sol·licitar una zona de prohibició d'estacionament a la vorera contrària, amb l'objecte de facilitar l'accés i sortida dels vehicles, sempre que no sigui possible ampliar la porta del garatge, i quan hi concorrin alguns dels aspectes següents:

a) Que tingui autoritzat una llicència de gual.

b) Quan entre la línia de façana de sortida del garatge i el vehicle estacionat al front hi hagi un espai inferior a 5,30 m.

2. La longitud de la reserva tindrà una amplada mínima de 3 metres i com a màxim igual a l'amplada de la porta i s'instal·larà de l'eix de sortida a la dreta o a l'esquerra, segons sigui el sentit de la circulació en aquell carrer.

3. L'autorització de contragual quedarà visible en la placa acreditativa de gual.

4. La reserva restarà subjecte al pagament del preu públic que s'estableixi a les  Ordenances Fiscals vigents.

5. La senyalització d'aquestes reserves consistirà en senyalització horitzontal, segons consta a l'annex II. 3, i en la senyalització vertical amb la inclusió de l'expedient i mida concedida en la placa.

6. La instal·lació i el manteniment de la senyalització, tant vertical com horitzontal, aniran a càrrec del titular de l'autorització d'accés afectat.

 

Senyalització: La zona zebrada es pintarà amb color blanc, pintura acrílica, segons la norma UNE 48103 i senyal R307 Sol·licitud de baixa del contragual. La resolució de baixes, requerirà la prèvia realització de les accions materials necessàries per eliminar la senyalització, que serà amb pintura acrílica de color negre segons norma UNE 48103 .

 

L'Ordenança Fiscal 39 "Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les Reserves de via pública per a càrrega i descàrrega comercial, d'obres i enderrocs, de caràcter exclusiu", especifica a l'article 11. 3. Quan la duració temporal de l'aprofitament especial s'estengui a varis exercicis, el període impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial; en aquest cas el període impositiu s'ajustarà a aquesta circumstància amb el consegüent prorrateig de la quota en els termes següents:

a)Quan l'inici de la utilització privativa o aprofitament especial no coincideix amb l'any natural, la quota es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l'any, inclòs el d'inici de l'ocupació o ús del domini públic, en els casos de llicències anuals. Quan es tracti de llicències mensuals la quota es calcularà proporcionalment al nombre de mesos que restin per finalitzar l'any, inclòs el d'inici de l'ocupació o ús del domini públic.

b)En cas de baixa per cessament en l'aprofitament o ús del domini públic, les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, a les llicències anuals, inclòs aquell en el qual es produeixi aquest cessament, a les llicències anuals. Els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals que restin des del següent al cessament fins a la finalització de l'any natural. Quan el cessament correspon a llicències mensuals, les quotes seran prorratejables per mesos.

4. Quan no s'autoritzi l'aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte passiu, no es pugui dur a terme el mateix, procedirà la devolució de l'import satisfet.

 

Consulta i/o gestió d'expedients: Oficina de Guals, Ctra. Terrassa, 116 1r pis Tel. Contacte: 935 887 000 (marqueu # i la extensió  6503 ) Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 09,00h a 13,00h.

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica