Usted está aquí: Inicio → Trámites

Sol·licitud de subvenció per al foment d'activitats de comerç urbà i de serveis de proximitat afectats per la COVID-19

Objecte i finalitat

L'obertura la públic a partir del 4 de maig de 2020 dels establiments comercials minoristes i de Serveis de proximitat que es van veure afectats per les mesures de contenció establertes a l'article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i que consten a l'annex 1.

Import màxim de la subvenció

L'import màxim de la subvenció és de 1.200,00 euros per establiment comercial atenent a criteris de número de treballadors i superfície destinada a l'exercici de l'activitat.

Poden ser beneficiaris les persones físiques i les persones jurídiques titulars de l'establiment, sempre que reuneixin els requisits exigits en aquestes bases i en la data de presentació de la sol·licitud:


a) Estiguin donades d'alta, des d'abans del 4 de maig de 2020, en algun dels epígrafs de l'IAE que emparen l'exercici de l'activitat i que consta a l'annex 1.


b) L'activitat que es desenvolupi no siguin objecte d'un expedient administratiu per infracció de normes aplicables. Si ha finalitzat un expedient administratiu per infracció de normes aplicables, que s'hagi donat compliment a la resolució.

- Model de sol·licitud degudament emplenat.

- Còpia del document d'identificació fiscal de la persona física o de la persona jurídica titular de l'establiment.

- Declaració d'alta o de variació en l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) de data anterior al 4 de maig de 2020.

- L'informe de treballadors en situació d'alta (ITA) la data del qual sigui posterior a 4 de maig de 2020. No tindran validesa els informes obtinguts en estat de "pràctiques" en el sistema RED de la Seguretat Social.

- Declaració responsable de trobar-se la persona sol·licitant al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l'Agència Estatal d'Administració Tributària i l'Agència Tributària de Catalunya. (annex 2)

- Declaració responsable de trobar-se la persona sol·licitant al corrent en el compliment de les obligacions front la Seguretat Social. (annex 2)

- Declaració responsable de trobar-se la persona sol·licitant al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de qualsevol subvenció.(annex 2)

- Declaració responsable de no concórrer cap circumstància de les previstes en la normativa d'aplicació que impedeixen obtenir la condició de beneficiari. (annex 2)

- Declaració responsable sobre la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. Aquesta declaració inclourà altres ajuts de mínims sol·licitats o obtinguts en els tres darrers exercicis fiscals. Si escau, en el primer cas caldrà acompanyar la sol·licitud i, en el segon, la resolució o document acreditatiu de l'atorgament o concessió. (annex 3)

- Sol·licitud de transferència bancària degudament diligenciada per l'entitat financera. (annex 4)

Altres

- En cas que el titular sigui una entitat sense personalitat jurídica, el contracte de constitució, les seves eventuals modificacions i el/s document/s de l'Agència Estatal d'Administració Tributària acreditatiu/s de l'atribució de rendes entre els partícips.

6 mesos a comptar des de la publicació de la convocatòria. Es notificarà mitjançant edicte publicat en el Tauler d'anuncis de la corporació.

De part
Acord de Junta de Govern

Reglament UE número 1407/2013 de la Comissió, de data 18 de desembre de 2013, relatiu a l?aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de mínims.

Inici sol·licituds

Des de l'endemà publicació a BOPB i fins 30 dies hàbils (Últim dia de presentació de sol.licituds 13 d'octubre de 2020)

Presencial Trámite presencial
Finestreta Única Empresarial de Rubí Masia Can Serra, C/Can Serra núm 3, PAE CIT 5B La Llana 08191 - Rubí 08191 Rubí Teléfono: 93 588 70 00 Horarios: 

Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.
Tardes: Dimarts i dijous de 15:30 a 18:00 h.

Cal sol·licitar la cita prèvia trucant al telèfon 935887000 i marcar # (ext.6152, 6153 o 6155) o per correu electrònic a fuer@ajrubi.cat

Horari especial de 8.30 a 14 h durant els dies següents:

Del 3 al 6 d’abril.
De l’1 de juny al 30 de setembre.
El 31 d’octubre.
El 5 i el 7 de desembre.
Del 18 de desembre del 2023 al 5 de gener del 2024.

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros