Esteu aquí: Inici → Tràmits

Comunicació prèvia d'obres - Amb tècnic

Mitjançant la comunicació prèvia, la persona interessada posa en coneixement de l'Ajuntament, els fets i documentació necessària amb caràcter previ a l'inici o modificació de totes aquelles obres i actuacions urbanístiques susceptibles de control municipal.

Queden excloses del règim de Comunicació prèvia d'obres, aquelles actuacions que es vulgui dur a terme en una finca amb fitxa de protecció arquitectònica específica (T, P, A) del catàleg de patrimoni arquitectònic de Rubí, o tinguin la condició de bé local d'interès cultural. En tot cas, aquestes obres estaran subjectes a l'obtenció de llicència municipal.

Podeu comprovar si la seva finca està afectada en la ficha de finques de protecció arquitectònica (es pot consultar en l'apartat de Documents)

Si escau donar compliment a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, cal aportar conjuntament en la presentació de la Comunicació prèvia d'obres l’informe favorable previ de Bombers.

Pagament de la taxa

El primer pas per presentar una comunicació prèvia d'obres serà sol·licitar cita prèvia a l'Oficina de Gestió tributària de la Diputació de Barcelona a la pàgina web (https://orgt.diba.cat/es/TramitsPagaments/Home/tramits) per recollir l'autoliquidació de la taxa corresponent, aportant aquesta instància degudament emplenada. Un cop s'hagi liquidat la taxa a l'entitat bancària, es podrà iniciar el tràmit presentant la documentació necessària en aquesta mateixa SEU o en qualsevol de les Oficines d'Atenció al Ciutadà o a la Finestreta Única Empresarial de l'Ajuntament de Rubí.

Obres que requereixen intervenció de tècnic

Substitució o nova implantació d'antenes i/o infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d'acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s'hi estableix.

Substitució/arranjament generalitzada d'elements no estructurals de cobertes i terrats (teules, teles asfàltiques, enrajolats, ...), quan sigui necessària la utilització de bastida, mitjançant treballs verticals, pont penjant o qualsevol altre element auxiliar similar i/o que continguin AMIANT.

Restauració, neteja i/o reparació de façanes, i dels seus elements, quan sigui necessari la utilització de bastida, mitjançant treballs verticals, pont penjant o altre element auxiliar similar i/o que continguin AMIANT.

Construcció, restauració, neteja, reparació i/o substitució d'envans pluvials, i dels seus elements, quan sigui necessari la utilització de bastida, mitjançant treballs verticals, pont penjant o altre element auxiliar similars i/o que continguin AMIANT.

Redistribucions d'habitatges, locals, naus, etc..., entesa com l'enderroc d'envans i/o la nova construcció amb independència del material emprat (sense alteració/afectació de l'estructura, sense variar la superfície construïda o volum existents, ni canviar l'ús a residencial).

Formació de la solera del paviment interior o exterior d'un edifici i/ espais comunitaris.

Col·locació de falsos sostres (nova instal·lació).

Construcció i/o instal·lació de piscines sense cobriment en esplanada existent en substitució de terres.

Millora de l'accessibilitat d'edificis (si no afecta l'estructura).

Cates en edificacions existents que afectin a l'estructura.

Construcció, enderroc, substitució, modificació o reparació de murs de contenció.

Instal·lació d'hivernacles o instal·lacions similars, quan els murs perimetrals d'aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d'alçària.

Construcció i/o instal·lació de casetes provisionals a l'interior de l'obra.

Instal·lació de xemeneies domèstiques.

Instal·lació i/o reparació de xemeneies industrials i/o en locals.

Canvi d'ús (excepte a residencial).

Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.

Instal·lació de grues pont a l'interior d'edificis industrials.

Condicionament per a noves activitats.

Col·locació o substitució de rètols.

Instal·lació de plaques fotovoltaiques/solars

La formalització d'operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior (s'haurà de presentar la documentació mínima exigida legalment).

Pagament de l'ICIO (Impost per a les Construccions, Instal·lacions i Obres)

Un cop efectuada la presentació de la Comunicació prèvia d'obres a l'Ajuntament de Rubí, per part de l'Oficina de Gestió tributària de la Diputació de Barcelona se'ls notificarà de la liquidació del pagament de l'ICIO que s'haurà d'efectuar dins els terminis i en els llocs que s'atorguin.

 

NOTA sobre la Interferència amb la fauna urbana protegida: 

Hi ha diverses espècies d?animals (sobretot d'ocells, com l'oreneta comú, l'oreneta cuablanca, els falciots i ballesters, però també d'altres grups, com ratpenats) que tenen com a hàbitat l'àmbit urbà i utilitzen sovint parts estructurals dels edificis (cambres de ventilació verticals i horitzontals, ampits, espais sota teules i sota balcons o ràfecs, façanes, mitgeres...) com a espais de nidificació i refugi. No estem parlant de coloms, gavians o estornells (espècies de competència municipal), sinó d'espècies legalment protegides, com són la immensa majoria mitjançant el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. L'afectació greu o destrucció del niu o refugi d'una espècie protegida, estiguin o no ocupats, del Departament de Territori i Sostenibilitat pot suposar la incoació d'un expedient sancionador administratiu i/o penal.

Cal tenir present també el que estableix la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat (article 54.1.b, en relació a la prohibició de molestar els animals i destruir els seus nius) i el Codi Penal (Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal darrera modificació publicada el 31/03/2015, en vigor a partir del 01/07/2015), en el seu article 334 (334.1 i 334.3), en relació a les penes de presó per aquelles persones que facin activitats que impedeixin o dificultin la reproducció d?espècies protegides (amb penes que poden anar de 3 mesos a 2 anys, segons els casos).

Informació obtinguda de l'Ofici del Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat, emès en data 31 de juliol de 2018.

Documentació comú a presentar en les comunicacions amb i sense intervenció de tècnic

Sol·licitud de comunicació d'obres (per duplicat en cas de ser presencial)

Autorització de la Comunitat de Propietaris, si s'escau (en cas d'obres que afectin elements estructurals i/o façanes i elements comuns)

Fitxa justificativa d'obtenció del Pressupost de referència (Pr) en compliment de l'ordenança Fiscal núm.6 i núm.17 o en cas que no sigui possible calcular el pressupost de referència, pressupost de l'empresa constructora/instal·ladora degudament signat i segellat per aquesta.

Fotografies a color i en bona resolució de l'estat actual de la finca (signat)

Nomenament de contractista (5)

Plànol d'emplaçament del PGO (signat) (6)

Plànol detallat amb el mobiliari urbà, i cas que fos necessari aportar el document de sol·licitud de retirada del mateix. Cas que no hi hagi mobiliari urbà afectat cal justificar-ho.

Document d'acceptació de residus signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió, en aplicació del Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de Prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). (Excepte en la Tala d'arbres, Col·locació i substitució de rètols, i per la Instal·lació de plaques fotovoltàiques i solars)

Document justificatiu del pagament de la taxa per comunicació d'obres (7)

Poders del representant legal (persona jurídica)

Model d'autorització (persona física)

(5) veure model a l'apartat de Documents que trobareu a continuació

(6) Es pot obtenir a l'Oficina del Plànol de la Ciutat de l'Ajuntament de Rubí o bé a la web municipal

(7) Autoliquidació generada i lliurada per l'Oficina de la Diputació de Barcelona, C. Pau Claris, 38 (Rubí) Tfon.934729116

Documentació complementària a aportar amb l'anterior, únicament en les comunicacions amb intervenció de tècnic.

Estudi de gestió de residus de construcció i demolició en compliment del Decret 89/2010 de 29 de juny pel qual s'aprova el Programa de Gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC)(5)

Declaració Responsable Tècnics

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, i Coordinador de Seguretat i Salut, degudament signats

Nomenament de la Direcció facultativa (assumeix del tècnic competent)

Projecte tècnic degudament signat pel tècnic competent  i el promotor (2 exemplars)

(5) veure model a l'apartat de Recursos relacionats de la web municipal

 • Constitució de fiances amb targeta bancària a l'OAC o a la FUER.

Ordenança fiscal núm.6 i núm.17

Si escau donar compliment a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, cal aportar conjuntament en la presentació de la Comunicació prèvia d'obres l’informe favorable previ de Bombers.

Durant el tràmit de l'expedient si ha d'aportar documentació complementària o ha de subsanar deficiències requerides, els informem que consta un tràmit específic anomenat Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient, pel qual el tràmit és més àgil i escaient:

https://seu.rubi.cat/catalogoTramites/show/605

Tràmit telemàtic Tràmit telemàtic
Presencial Tràmit presencial
Finestreta Única Empresarial de Rubí Masia Can Serra, C/Can Serra núm 3, PAE CIT 5B La Llana 08191 - Rubí 08191 Rubí Telèfon: 93 588 70 00 Horaris: 

Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.
Tardes: Dimarts i dijous de 15:30 a 18:00 h.

Cal sol·licitar la cita prèvia trucant al telèfon 935887000 i marcar # (ext.6152, 6153 o 6155) o per correu electrònic a fuer@ajrubi.cat

Horari especial de 8.30 a 14 h durant els dies següents:

Del 3 al 6 d’abril.
De l’1 de juny al 30 de setembre.
El 31 d’octubre.
El 5 i el 7 de desembre.
Del 18 de desembre del 2023 al 5 de gener del 2024.

Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC C/ Narcís Menard, 17 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 Horaris: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (11 i 31 d'octubre, 5 i 7 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00h durant els següents dies:

- del 25 de març al 28 de març (setmana santa)

- de l'1 de juliol a l'10 de setembre (estiu)

- del 23 de desembre de 2024 al 3 de gener de 2025 (Nadal)

 

Atenció presencial.

  • Amb cita prèvia en l’horari assenyalat a sota. La cita es pot obtenir de la següent manera:
   • Per Internet: sol·licitar cita prèvia.
   • Per telèfon: trucant al 93 588 70 00 (marcant l’opció 1)
   • Presencial: a l’OAC o a la consergeria de l’Ajuntament
  • Sense cita prèvia: cal agafar tiquet i esperar el torn corresponent. En aquest cas l’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h.

També hi ha disponible un canal de suport a les tramitacions en línia, XatBot, amb el nom de Rubí Suport.
El servei està disponible des de:
    Whatsapp: a través del telèfon 623 196 219 o bé en aquest enllaç
    Telegram: SuportRubi_Bot

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers