Usted está aquí: Inicio → Trámites

Declaració d'especial interès municipal

Mitjançant aquest tràmit, la persona interessada demana que es declari d'Especial interès municipal les obres sol·licitades o comunicades prèviament, per poder, posteriorment sol·licitar la Bonificació de l'ICIO, en aplicació de l'Ordenança Fiscal núm. 6.

Les sol·licituds s'han de presentar a l'Ajuntament, mitjançant la instància oficial de l'Ajuntament per aquest tràmit, i aquesta es presentarà amb la sol·licitud de la llicència o comunicació, o bé, un cop atorgada la llicència i haurà d'anar acompanyada de la documentació acreditativa, si escau.

Persona física o jurídica.

Exempt

Article 7 de l'Ordenança Fiscal núm. 6, IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

6 mesos des de la data de presentació de la sol·licitud sinó es donarà per desestimada

De part
Negatiu
Recurs de reposició i contenciós administratiu
Acord de Ple

Obres que poden ser declarades d'Especial interès municipal

Art. 7 de l'Ordenança Fiscal núm. 6 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Ordenança fiscal

 núm. 6 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

 • No podran estar exemptes les legalitzacions d'obres iniciades/realitzades no emparades en una llicència atorgada o en una comunicació prèvia validada.
 • No podran accedir a les bonificacions regulades en aquest article les construccions, instal·lacions i obres contràries a la normativa urbanística vigent tals com les situades fora d’ordenació urbana, les situades en zones no legalitzades, i les realitzades sense comunicació prèvia efectiva o llicència municipal prèvia, entre d’altres.
 • Per al reconeixement dels beneficis fiscals de la bonificació regulats a l’apartat 1 d’aquest article, prèviament les construccions, instal·lacions o obres han de ser declarades d’especial interès o utilitat municipal pel Ple de la Corporació, s’ha de tenir en compte que s’han de realitzar dues sol·licituds, que es descriuen tot seguit:

   a)    Sol·licitud de Declaració d’Especial Interès Municipal: aquesta sol·licitud s’ha de presentar a l’Ajuntament conjuntament amb la sol·licitud de llicència o comunicació prèvia d’obres, acompanyada de la documentació acreditativa.

  Les sol·licituds que es presentin amb posterioritat no seran admeses a tràmit, per extemporànies, però el subjecte passiu podrà tornar a instar el reconeixement dels beneficis fiscals quan, dins del mes següent a la finalització de les construccions, instal·lacions o obres, presenti la declaració del cost real i efectiu de les mateixes que regula l’apartat 6 de l’article 10è d’aquesta Ordenança.

  El termini de resolució dels expedients de Declaració d’Especial Interès Municipal corresponents serà de sis mesos des de la data de d’atorgament de la llicència d’obres o des de la data en que sigui efectiva la Comunicació prèvia d’obres, sinó es donarà per desestimada.

  b)    Sol·licitud per a la Bonificació de l’ICIO: Al mateix temps de la sol·licitud o un cop atorgada la Declaració d’Especial Interès Municipal per part de l’Ajuntament, s’haurà de sol·licitar la Bonificació de l’ICIO a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

   Aquestes dues sol·licitud són necessàries e imprescindibles per poder acollir-se als beneficis fiscals de la bonificació de l’ICIO, informant que sense una d’elles no és possible efectuar el tràmit oportú per a l’obtenció d’aquest benefici fiscal.

 • Les bonificacions previstes en aquest paràgraf no són acumulables i es referirà únicament a la part de quota corresponent a la base imposable integrada pel cost real i efectiu de la part d’obres objecte de bonificació, i a tal efecte els subjectes passius vindran obligats a acreditar, davant de l’Ajuntament, aquest cost, degudament detallat i desglossat de la resta d’elements integrants del cost real i efectiu de la construcció, instal·lació i obra.

 

Durant el tràmit de l'expedient si ha d'aportar documentació complementària o ha de subsanar deficiències requerides, els informem que consta un tràmit específic anomenat Resposta a un requeriment d'esmena i/o aportar documentació a un expedient, pel qual el tràmit és més àgil i escaient:

https://seu.rubi.cat/catalogoTramites/show/605

 

Trámite telemático Trámite telemático
Presencial Trámite presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Teléfono: 93 5887000 Horarios: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (11 d'octubre i 7 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: de dilluns a divendres de 8:00 a 14:30h durant els següents dies:

- del 15 de juny al 14 de setembre (estiu)

- del 27 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022 (Nadal)

 

L'atenció presencial en aquesta oficina és amb cita prèvia. Per demanar cita prèvia cliqueu a sol·licitar la cita prèvia

Podeu seguir presentant sol·licituds a través dels tràmits de la Seu Electrònica, i fer-nos consultes en el nostre correu electrònic i per telèfon.

Finestreta Única Empresarial de Rubí Masia Can Serra, C/Can Serra núm 3, PAE CIT 5B La Llana 08191 - Rubí 08191 Rubí Teléfono: 93 588 70 00 Horarios: 

Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.
Tardes: Dimarts i dijous de 15:30 a 18:00 h.

Cal sol·licitar la cita prèvia trucant al telèfon 935887000 i marcar # (ext.6152, 6153 o 6155) o per correu electrònic a fuer@ajrubi.cat

Horaris especials: Del 6 al 9 d'abril (Setmana Santa) de l'15 de juny fins el 14 de setembre (Estiu) i del 21al 31 de desembre 2020 i el 4, 5 i 7 de gener 2021 (Nadal) l'horari serà de 8:30 a 14:00h.

Les vigílies de festiu: 30 d'abril, l'horari serà de 8:30h a 14:00h

L'oficina romandrà tancada per vacances d'estiu del 10 al 21 d'agost ambdós inclosos

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros