Usted está aquí: Inicio → Trámites

Canvi de domicili del Padró Municipal d'Habitants

Són canvis de domicili quan les persones que, estant empadronades a Rubí en el moment de fer la sol·licitud, canvien a un altre domicili dintre de la nostra ciutat.

Les persones majors d'edat poden demanar la seva inscripció i a més poden demanar-la sense autorització per a la seva unitat familiar (parella i fills en comú) si provenen del mateix domicili.

Les persones majors d'edat poden demanar la inscripció amb autorització expressa, per empadronar:

 • La seva unitat familiar si no provenen del mateix domicili.
 • Qualsevol altra persona major d'edat.
 • Una unitat diferent a la seva.
 • Els representants legals dels menors d'edat o de persones incapacitades legalment.

Cal tenir present:

 • La documentació ha de ser original
 • La validesa de l'autorització és d'un mes a partir de la data que consti al document
 • L'Ajuntament està facultat per sol·licitar documentació addicional acreditativa de la residència habitual per comprovar la veracitat de les dades contingudes al Padró municipal d'habitants

Cal aportar:

 • Sol·licitud d'alta al Padró Municipal d'Habitants, Full Padronal (MD-PMH-01) signat per totes les persones majors d'edat que realitzen la inscripció al padró.

 

 1. Documentació acreditativa de la identitat en vigor de totes les persones que s'hagin d'empadronar, depenent del cas:

 • Persones espanyoles: DNI
 • Persones de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtenstein i Suïssa: targeta de residència o passaport o document d'identitat del país d'origen. En cas d'aportar certificat del Registre Central d'Estrangers, RCE, aquest s'ha d'acompanyar sempre pel passaport o pel document d'identitat del país d'origen.
 • Persones de la resta de països: targeta de residència o passaport.
 • Resguard de presentació de sol·licitud de protecció internacional, mentre aquest estigui vigent (a partir de la primera data de validesa i fins la segona data)
 • Fitxa d'inscripció MENA (Menor Estranger No Acompanyat) expedida pel Ministeri de l'Interior.
 • Menors de 14 anys de qualsevol: un dels documents indicats anteriorment, i si no en tenen, llibre de família o certificat de naixement.

 

2.    Documentació acreditativa de l’empadronament de menors

2.1.  Empadronament amb tots dos progenitors.

Les dos persones progenitores han de signar el Full padronal o model d’autorització de menors aportant document d’identitat dels signants.

2.2.  Empadronament amb 1 sol progenitor

2.2.1.    Empadronament amb un només dels progenitors amb el consentiment de tots dos o autorització judicial.

Les dos persones progenitores han de signar el Full padronal o model d’autorització de menors aportant document d’identitat dels signants.

En cas que un d'ells hagi estat privat de la pàtria potestat, s’haurà de presentar la corresponent resolució judicial o, en defecte d'això, aportar una autorització judicial.

2.2.2.    Empadronament amb un només dels progenitors quan no hi ha consentiment de tots dos ni autorització judicial.

Quan excepcionalment el progenitor que sol·licita la inscripció o canvi de domicili no disposi del consentiment de l'altre o d'autorització judicial, serà possible l'empadronament segons el cas:

 a)      Quan no existeix resolució judicial que es pronunciï sobre la guarda o custòdia del menor (separacions de fet, separacions en tramitació,...).

El sol·licitant haurà d'aportar la declaració responsable MD-PMH-05C , indicant que es troba en un dels següents supòsits:

 • Que no pot aportar el consentiment de l'altre progenitor, però es pot produir una afecció als drets del menor i ha interposat procediment judicial per a obtenir l'autorització judicial pertinent (adjuntar documentació acreditativa), o be,
 • Que no pot aportar el consentiment de l'altre progenitor per impossibilitat manifesta per a recaptar-lo i es pot produir un perjudici per al menor.

 b)      Quan existeix una resolució judicial que atribueix la guarda i custòdia en exclusiva al progenitor que sol·licita la inscripció o el canvi de domicili.

El sol·licitant haurà d'aportar la declaració responsable MD-PMH_05D, indicant que té atribuïda en exclusiva la guarda i custòdia del menor (adjuntant resolució judicial) i es troba en un dels següents supòsits:

 • Que no pot aportar el consentiment de l'altre progenitor, però es pot produir una afecció als drets del menor i s'ha interposat procediment judicial per a obtenir l'autorització judicial pertinent (adjuntar documentació acreditativa)
 • Que no pot aportar consentiment de l'altre progenitor perquè la sentència es va dictar en rebel·lia i no s'està complint el règim de visites.
 • L'altre progenitor està en parador desconegut i no s'està complint el règim de visites.
 • Que no pot aportar el consentiment de l'altre progenitor per impossibilitat manifesta per a recaptar-lo i es pot produir un perjudici per al menor.

2.3.  Empadronament quan existeix una resolució judicial que estableix la guarda i custòdia compartida per tots dos progenitors.

Si la resolució judicial per la qual es fixa la guarda i custòdia compartida no es pronuncia sobre el lloc d'empadronament, caldrà presentar un dels dos documents:

 • Autorització de menors, signada pel progenitor que no constarà empadronat amb el menor i fotocopia del document d’identitat, o be
 • Una nova resolució judicial que es pronunciï expressament sobre l'empadronament

Mentrestant no es durà a terme la modificació en tant no s'aporti algun dels documents anteriors.

2.4.  Empadronament de menors en un domicili diferent al dels progenitors que ostentin la seva guarda i custòdia

Per a l'empadronament de menors en un domicili diferent al dels progenitors que ostentin la seva guarda i custòdia, serà necessari una autorització per escrit d’un d'ells juntament amb la corresponent declaració responsable (MD-PMH-05C  o MD-PMH-05D segons sigui procedent de conformitat amb l'apartat 2.2.2, en funció dels supòsits següents:

 2.4.1.    La guarda i custòdia l'ostenten tots dos progenitors:

a)      Existeix resolució judicial que es pronuncia sobre la guarda i custòdia compartida.

 • Autorització per escrit de tots dos o resolució judicial, no sent possible l'empadronament amb declaració responsable.

b)      No existeix resolució judicial que es pronunciï sobre la guarda i custòdia (separacions de fet, separacions en tramitació,...).

 • Autorització per escrit d'un dels progenitors conjuntament amb declaració responsable quan es trobi en algun dels supòsits previstos en l'apartat 2.2.2.a  MD-PMH-05C.

2.4.2.    Guarda i custòdia atribuïda en exclusiva a un dels progenitors.

L'empadronament serà possible amb la seva autorització conjuntament amb una declaració responsable quan es trobi en algun dels supòsits previstos en l'apartat 2.2.2.b MD-PMH-05D.

 

2.5.  Menors tutelats.

En els supòsits de tutela, acolliment, etc. la representació s'acreditarà mitjançant l'aportació de la resolució judicial o administrativa corresponent.

 

3. Documentació acreditativa del domicili on es fa la inscripció al Padró, segons sigui el cas:

3.1 Domicili de propietat:

  • Escriptura de propietat de l'habitatge, amb antiguitat inferior d'un any o rebut de l'Impost de béns immobles (IBI) on consteu com a titulars. En cas que l'Ajuntament ja disposi d'aquestes dades sobre la propietat no cal aportar cap document. En cas que hi hagi usdefruit cal l'autorització expressa del titular del dret, signada original i la fotocòpia del seu document d'identificació.
  • Contracte privat de compravenda, amb antiguitat inferior a 1 any, on la persona que demana la inscripció ha de constar com a propietària actual.
  • Escriptura d'acceptació d'herència, en el cas d'habitatges heretats. El document ha de tenir una antiguitat màxima d'1 any des de la data de defunció de la persona que ha deixat en herència l'habitatge.
  • Nota simple del Registre de la Propietat, amb una validesa de 3 mesos.

 

3.2. Domicili de lloguer:

  • Contracte de lloguer vigent, a nom del sol·licitant. Caldrà aportar a més, qualsevol dels documents que es relacionen a continuació:
   • Últim rebut de lloguer, pagat en els darrers dos mesos, on han de constar les dades completes per identificar el lloguer.
   • Transferència bancària, on han de constar les dades necessàries per identificar el lloguer.

 

3.3 Domicili col·lectiu:

En cas que la persona sol·licitant es vulgui inscriure en un domicili col·lectiu com ara un hotel o una residència és necessària un document d'autorització del responsable amb la signatura original i segellada, amb nom, l'adreça i el NIF, i les persones autoritzades a empadronar, nom i DNI.

 

3.4 Habitatge on hi consten persones empadronades:

Autorització expressa per a la inscripció al domicili, signada original, d'una persona major d'edat, acompanyada d'una fotocòpia del seu document d'identitat on ha de constar la signatura i només pot autoritzar a empadronar-se al domicili:

 • El propietari de l'habitatge (no és requisit que estigui empadronat) justificant la titularitat d'acord amb els documents abans esmentats.
 • El llogater de l'habitatge (no és requisit que estigui empadronat) justificant la titularitat d'acord amb els documents abans esmentats.
 • Persona empadronada que autoritzi la parella i/o els fills -acreditant la relació documentalment amb llibre de família, certificat de matrimoni o certificat o escriptura de parella estable

 

4. Documentació acreditativa de la representació:

 • En el cas de persones tutelades, a part dels documents d?identitat indicats, document judicial de l'acceptació de la tutela legal o escriptures de poders notarials, i document original del tutor.
 • MD-PMH-02-Model autorització representació PMH, degudament signada original. En cas d'unitats familiars (parella i fills en comú) aquesta autorització també és obligatòria per a tots els majors d'edat. La presentació del full padronal MD-PMH-01 serveix d'autorització per tots els majors d'edat que formin part de la mateixa inscripció, adjuntant:
  • Document d'identificació personal de la persona autoritzada.
  • Fotocòpia del document d'identificació personal de la persona autoritzant.

 

5. Empadronament sense poder acreditar el dret d'ocupació de l'habitatge

Les persones que resideixen de manera habitual i contínua en un habitatge del municipi de Rubí encara que no disposin de cap document que els acrediti per poder ocupar-lo poden sol·licitar el seu empadronament en aquest habitatge, d'acord amb la Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonómica i Local, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal. (BOE 02/05/2020).

Aquesta sol·licitud s'haurà de fer de forma presencial a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania mitjançant la Sol·licitud d'empadronament per manca de documentació i caldrà aportar tots els documents d'identitat originals i vigents (DNI, NIE, passaport) de totes les persones que s'hi volen empadronar. Així mateix també caldrà que tots els majors d'edat, prèvia comprovació de la seva identitat, signin el full padronal.

A partir de la presentació de la sol·licitud és procedirà pels mitjans legals que cregui més oportuns (visita a domicili o qualsevol altre que es pugui establir) a la comprovació de la residència del sol·licitant o sol·licitants en l'habitatge indicat.

Un cop verificada la residència del sol·licitant o sol·licitants es procedirà al seu empadronament.

El termini màxim de resolució de la sol·licitud d?empadronament és de tres mesos (Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

 

6. Empadronament mitjançat Informe de coneixement de residència al municipi

Les persones que resideixen de manera habitual i contínua en el municipi de Rubí però no disposen de domicili fix poden sol·licitar el seu empadronament en el nostre municipi.

Aquesta sol·licitud s'haurà de fer de forma presencial a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania mitjançant Sol·licitud Informe coneixement de residència al municipi i caldrà aportar el document d?identitat original i vigent (DNI, NIE, passaport).

D?acord amb l?apartat 3.3 Casos especials d?empadronament de les instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal (Resolució de 29/04/2020 BOE 02/05/2020) la condició per poder ser empadronat sense disposar de domicili fix és que la persona sol·licitant sigui coneguda pels serveis socials de l?Ajuntament de forma directa o per mitjà de les entitats del Tercer Sector Social amb les quals l'Ajuntament mantingui conveni de col·laboració.

Per aquest motiu aquestes sol·licituds seran adreçades al servei de serveis socials i/o ciutadania perquè emeti l'informe.

En cas que aquest informe sigui positiu la persona sol·licitant serà empadronada a l'adreça assenyalada en el citat informe.

El termini màxim de resolució de la sol·licitud d'empadronament és de tres mesos (Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

 

Gratuït

Tres mesos

 • El tràmit és de caràcter immediat, es realitza la inscripció i es dóna un justificant de la mateixa. Un cop feta l'alta es poden sol·licitar els justificants que siguin necessaris.
 • En situacions excepcionals, l'interessat presentarà una sol·licitud, s'analitzarà la situació i es requerirà la documentació necessària per realitzar la inscripció.

Text consolidat amb Intrucció i modificacións

Resolución de 3 de febrero de 2023, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se modifica la de 17 de febrero de 2020, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del Padrón municipal.

Resolució de 15 de desembre de 2020, de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 2 de desembre de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonómica i Local, per la que es modifica la de 17 de febrer de 2020, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal (BOE 26/12/2020).

Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonómica i Local, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal (BOE 02/05/2020).

Trámite telemático Trámite telemático
Presencial Trámite presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC C/ Narcís Menard, 17 08191 Rubí Teléfono: 93 5887000 Horarios: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (11 i 31 d'octubre, 5 i 7 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: del 2 de juliol a l'10 de setembre (estiu)

- de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00h

 

 El dia 1 de juliol tancat per festa local de Rubí.

 

Atenció presencial.

  • Amb cita prèvia en l’horari assenyalat a sota. La cita es pot obtenir de la següent manera:
   • Per Internet: sol·licitar cita prèvia.
   • Per telèfon: trucant al 93 588 70 00 (marcant l’opció 1)
   • Presencial: a l’OAC o a la consergeria de l’Ajuntament
  • Sense cita prèvia: cal agafar tiquet i esperar el torn corresponent. En aquest cas l’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h.

També hi ha disponible un canal de suport a les tramitacions en línia, XatBot, amb el nom de Rubí Suport.
El servei està disponible des de:
    Whatsapp: a través del telèfon 623 196 219 o bé en aquest enllaç
    Telegram: SuportRubi_Bot

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica