Usted está aquí: Inicio → Trámites

Sol·licitud d'autoritzacions - Bar a l'Escardívol durant Festa Major de Sant Pere 2019

Atorgament de les autoritzacions d'ús privatiu de 25 espais de l'Escardívol per a l'explotació de l'activitat de bar durant la Festa Major de Sant Pere durant l'any 2019.

Podran ser adjudicatàries de les autoritzacions les entitats culturals, cíviques i solidàries, esportives, juvenils i de lleure, medi ambientals i de salut pública, que estiguin inscrites al Registre d'Entitats Ciutadanes (REC) de l'Ajuntament de Rubí amb una antiguitat mínima de tres anys naturals immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud, i que compleixin els requisits definits a l'article 2 del plec de condicions reguladores.

D'ofici
Negatiu
Decret
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).
  • El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
  • La llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (LPAP).
  • El Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals (RPEL).
  • La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAC).
  • Plec de condicions que regulen l'atorgament de les autoritzacions d'ús privatiu de 25 espais de l'Escardívol per a l'explotació de l'activitat de Bar durant la Festa Major de Sant Pere de l'any 2019.

El termini per a la presentació de la documentació exigida serà de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà de la darrera de les dues publicacions previstes al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i a la Seu Electrònica municipal.

A tal efecte, les sol·licituds i la documentació exigida es podran presentar fins al divendres 3 de maig de 2019 a les 14 h.

 

Presencial Trámite presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Teléfono: 93 5887000 Horarios: 

De dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:30h. Divendres i vigilies de festius de 8:30 a 14:00h.

Les vigiles de festiu, són:
- 30 d'abril
- 31 d'octubre
- 5 de desembre

Durant el mes de juny i setembre, l'horari serà

- Matins: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h,

- Tardes: dilluns i dimecres de 16:00 a 18:30h

 

Horaris especials:

De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30h durant els següents dies:

- del 15 al 18 d’abril (setmana santa)

- de l’1 de juliol al 10 de setembre (estiu)

- del 23 al 31 de desembre i el 2 i 3 de gener de 2020 (Nadal)

Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Les Torres Rambleta Joan Miró, s/n (davant l'edifici de Rubí Desenvolupament) 08191 Rubí Teléfono: 93 5887000 ext. 2425 Horarios: 

De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h.

 

L'oficina restarà tancada els dies següents:

- del 15 al 18 d’abril (setmana santa)

- 23 d’abril

- 28 de juny

- de l’1 de juliol al 10 de setembre (estiu)

- del 23 al 31 de desembre de 2019 i el 2 i 3 de gener de 2020 (Nadal)

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica