Usted está aquí: Inicio → Trámites

Revisió i/o Bonificació del preu públic a les escoles bressol municipals

BONIFICACIÓ

Aquelles famílies que han matriculat els seus infants a les escoles bressol municipal, i  que una vegada calculat el preu públic del servei escolar , ha quedat fixat en el tram més baix, i malgrat tot, no poden assumir la quota.

Podran adreçar-se mitjançant instància genèrica al servei d'educació, la sol·licitud de Bonificació de Preu, acompanyada de la documentació economica del darrer any i  la que es recull en aquest tràmit, per a que valori l'administració un % de bonificació.

Les bonificacions del preus aniran a càrrec del Servei d' Educació.

REVISIÓ

Durant els mesos de desembre i gener del curs escolar, les famílies que tenen els seus infants matriculats a les escoles bressol municipals, i  que hagin vist modificada la seva situació de renda de forma substancial ( situacions d'atur, finalització de prestacions, etc) podran demanar revisió de la tarifa.

En el moment d'entrada en vigor del present sistema de tarifació social per al preu públic de les escoles bressol públiques de Rubí queden derogats els preus públics de les escoles bressol anteriors i la normativa de reducció del preu públics de les escoles bressol municipals.

Les revisions del preus aniran a càrrec del Servei d' Educació.

Les famílies que tenen els seus fills/ filles matriculats a les escoles bressol municipals

Preu públic per la prestació de Serveis de les Escoles Bressol Municipals
Acord de Junta de Govern

Preus públics per a la prestació de serveis de les escoles bressol municipals aprovats pel Ple de l'ajuntament en sessió clebrada en data 21 de juny de 2022, d'aplicació a partir del curs 2022-2023

Caldrà presentar la següent documentació acompanyant a la instància:

 • Informe actualitzat de la vida laboral de cada membre de la unitat familiar ( pares i germans majors de 16 anys)
 •  Documentació econòmica relativa als ingressos que han tingut en els  darrers sis mesos els membres de la unitat familiar.
 •  Certificat i fotocòpia  de la targeta d'atur o millora de l'ocupació dels majors de 16 anys que es trobin en situació d'atur laboral. ( si s'escau)
 • Declaració jurada d'ingressos de la unitat de convivència, segons model que es facilita, únicament en el supòsit en que quedi suficientment justificada la impossibilitat d'aportar la documentació requerida en l'apartat anterior ( declaració de renda ).
 •  En cas de separació o divorci, document notarial, els justificants d'interposició de la demanda, la sentència judicial o altres documents que demostrin aquesta situació. ( si s'escau)
 •  Declaració acreditativa de la reclamació de la pensió d'aliments, en cas de separació i quan no es compleix aquesta mesura. ( si s'escau)
 •  Declaració de la responsabilitat ( inclosa en la sol·licitud ) en la que es faci constar:

a)  Que no ha rebut ajudes pel mateix destí d'altre organisme, públic o privat. En cas contrari, haurà d'indicar les que hagi sol·licitat i l'import de les rebudes.
b)   Que ha procedit a la justificació de les ajudes concedides per aquest Ajuntament i, en cas contrari, indicar les ajudes pendents de justificar i la causa que ho motiva.
c) Que no posseeix bens mobles o immobles, diferents de l'habitatge habitual, sobre els que es tingui un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les seves característiques, valoració, possibilitat d'explotació o venta, indiqui l'existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual es sol·licita l'ajut. En cas contrari, indicar quins.

PODEN DEMANAR CITA PRÈVIA PER PRESENTAR LA INSTÀNCIA GENÈRICA, CLICANT EN L'ENLLAÇ DEL MENU DE LA DRETA.

Presencial Trámite presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC C/ Narcís Menard, 17 08191 Rubí Teléfono: 93 5887000 Horarios: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (11 i 31 d'octubre, 5 i 7 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: del 2 de juliol a l'10 de setembre (estiu)

- de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00h

 

 El dia 1 de juliol tancat per festa local de Rubí.

 

Atenció presencial.

  • Amb cita prèvia en l’horari assenyalat a sota. La cita es pot obtenir de la següent manera:
   • Per Internet: sol·licitar cita prèvia.
   • Per telèfon: trucant al 93 588 70 00 (marcant l’opció 1)
   • Presencial: a l’OAC o a la consergeria de l’Ajuntament
  • Sense cita prèvia: cal agafar tiquet i esperar el torn corresponent. En aquest cas l’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h.

També hi ha disponible un canal de suport a les tramitacions en línia, XatBot, amb el nom de Rubí Suport.
El servei està disponible des de:
    Whatsapp: a través del telèfon 623 196 219 o bé en aquest enllaç
    Telegram: SuportRubi_Bot

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica