Esteu aquí: Inici → Tràmits

Ajuts per al pagament de l'IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica

Ajut per minorar la repercussió econòmica del pagament de l'IBI en contribuents amb situació econòmica desfavorida

Totes les persones residents a Rubí, amb escassa capacitat econòmica i que estiguin obligades a pagar l'Impost de Béns Immobles (IBI) i que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores de l'ajut.

 

Quins requisits cal complir?

 • Estar empadronat en aquest municipi, amb una antiguitat mínima d'un any, en  l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut.
 • Estar obligat al pagament de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) per un únic habitatge habitual destinat a ús propi, amb un màxim d'una plaça d'aparcament i un traster. En aquest últim cas el valor cadastral no podrà sobrepassar els 12.000 € si és una plaça d'aparcament i els 15.000 € si inclou traster.

Excepcions:

  • En cas de disposar d'altres immobles urbans no computaran si han estat adquirits per herència i el causant i els residents habituals dels mateixos siguin familiars de primer grau de consanguinitat.
  • La suma del valor cadastral de finques rústiques ha de ser inferior a 5.000 euros.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament, l'Agència Tributària i amb la Seguretat Social.
 • Els ingressos bruts del sol·licitant i de la resta de persones que conviuen a l'habitatge, per a l'any 2018, no poden superar en més de 4.000 € les quanties següents:

 

Taula de nivell màxim d'ingressos:

 

  (*) IRSC és l'Indicador de Renda de suficiència de Catalunya, regulat per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. La quantia del IRSC aprovada per a l'exercici 2017 és de 7.967,73 € (No s'ha aprovat l'IRSC per a l'exercici 2019).

 

 Quina és la quantia de l'ajut?

 

 • Quan els ingressos siguin inferiors o iguals als establerts es concedirà fins el 50% de la quota íntegra o líquida, segons el cas, anual de l'import total del rebut de l'IBI, amb el límit de 250,00 €
 • Quan els ingressos siguin superiors al tram establert, en un import igual o inferior a 2.000,00 €, es concedirà fins el 35% de la quota íntegra o líquida, segons els cas, anual de l'import total del rebut de l'IBI, amb el límit de 200,00 €
 • Quan els ingressos siguin superiors al tram establert, en un import igual o inferior a 4.000,00 €, es concedirà fins el 20% de la quota íntegra o líquida, segons el cas, anual de l'import total del rebut de l'IBI, amb el límit de 100,00 €
 • Quan els ingressos siguin superiors als descrits anteriorment no es concedirà cap tipus d'ajut.

 

El percentatge que es concedeixi s'establirà en funció de la dotació pressupostària existent en el moment de l'atorgament i serà el mateix per a tots els beneficiaris que compleixin els requisits assenyalats a la base segona.

 • Sol·licitud signada i amb l'autorització a l'Ajuntament de Rubí de totes les persones que conviuen a l'habitatge per a que es puguin realitzar les consultes necessàries a les diferents administracions públiques, amb la finalitat de comprovar l'acompliment dels requisits necessaris per al gaudiment de l'ajut.
 • DNI / NIE dels beneficiaris i de la resta de persones que conviuen en l'habitatge pel qual es sol·licita l'ajut (fotocòpies).
 • Formulari de comunicació del compte corrent on poder transferir l'import, segellat per l'entitat bancària.
 • En cas d'estar obligat al pagament per repercussió legal, còpia de contracte de lloguer i dels rebuts que n'acreditin l'abonament de l'IBI.
 • Document vigent emès per l'òrgan competent que justifiqui la condició de família monoparental, si és el cas.
 • Document vigent emès per l'òrgan competent que justifiqui la condició de persona discapacitada, si és el cas.
 • Còpia dels justificants del pagament de la hipoteca o el lloguer, si s'escau
 • En cas que s'hagi adquirit una altra propietat per herència s'haurà d'aportar títol de propietat o nota registral, així com certificat d'empadronament i document acreditatiu del grau de consanguinitat dels residents

Gratuït

Durant el darrer trimestre de l'any

De part
Negatiu
Recurs de reposició i contenciós administratiu
Acord de Junta de Govern

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- Reglament de subvencions aprovat per Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol.

- Bases reguladores dels ajuts aprovades pel Ple de l'Ajuntament en sessió d'1 de juny de 2017.

- Convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local en data 22 de maig de 2019.

- Llei 39/2015,  d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quan es poden presentar les sol·licituds?

Des del 10 de juny  fins al 31 de juliol de 2019.

Presencial Tràmit presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Les Torres Rambleta Joan Miró, s/n (davant l'edifici de Rubí Desenvolupament) 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 ext. 2425 Horaris: 

Com a mesura excepcional davant la situació actual, l'oficina està tancada i només s'atendrà a través de la Seu Electrònica, correu electrònic i telefònicament

 

De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h.

 

L'oficina restarà tancada, durant l'any 2020, els dies següents:

- del 6 al 9 d’abril (setmana santa)

- del 30 de juny al 10 de setembre (estiu)

- el 7 de desembre

- del 24 de desembre de 2020 al 8 de gener de 2021 (Nadal)

Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 Horaris: 

Com a mesura excepcional davant la situació actual, l'oficina està tancada i només s'atendrà a través de la Seu Electrònica, correu electrònic i telefònicament

 

De dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:30h. Divendres i vigilies de festius de 8:30 a 14:00h.

Les vigiles de festiu, són: 30 d'abril, 7 i 24 de desembre

 

De l'1 al 15 de juny i del 15 al 30 de setembre l'horari serà

- Matins: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h

- Tardes: dilluns i dimecres de 16:00 a 18:30h

 

Horari intensiu:

De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30h durant els següents dies:

- del 6 al 9 d'abril (setmana santa)

- del 15 de juny al 14 de setembre (estiu)

- del 28 de desembre de 2010 al 7 de gener de 2021 (Nadal)

 

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica