Usted está aquí: Inicio → Trámites

Convocatòria 2019 a les millors iniciatives comercials de nova implantació al municipi de Rubí

Aquestes bases regulen la concessió de l'aportació econòmica o subvenció als millors projectes d'implantació de nous establiments comercials a Rubí. Els objectius d'aquests ajuts són:

 • Fomentar la implantació de noves activitats comercials a la nostra ciutat
 • Promoure l'ocupació de locals buits
 • Dinamitzar les diferents zones comercials de la ciutat
 • Fomentar l'emprenedoria comercial
 • Potenciar el comerç de proximitat

Poden sol·licitar la subvenció les persones físiques i jurídiques que, durant l'any natural en què es publiqui la convocatòria:

 • tinguin previst obrir o hagin obert un establiment comercial al detall o de serveis afins i/o complementaris al comerç. L'activitat haurà de pertànyer a alguna de les categories que s'estableixin a la convocatòria i haurà de ser un projecte innovador.
 • tinguin previst traslladar o hagin traslladat a un nou local comercial una activitat ja en funcionament. Les activitats hauran de ser de comerç al detall o de serveis afins i/o complementaris al comerç i pertànyer a alguna de les categories que s'estableixin a la convocatòria. El trasllat haurà de ser a una zona comercialment més idònia per al tipus d'activitat desenvolupada.

a) Fotocòpia del document d'identificació fiscal de la persona física o jurídica titular o futura titular de l'establiment (NIF/CIF/NIE).

b) Fotocòpia del títol acreditatiu de la propietat o de l'ocupació de l'espai on s'ubica l'establiment, en el cas de les activitats ja iniciades.

c) Pla d'empresa, en què s'ha de fer constar com a mínim:

 • Breu currículum de la persona o persones sol·licitants o promotores del projecte
 • Ubicació de l'establiment
 • Descripció i motivació argumentada del projecte (justificació de la selecció de l'activitat, del producte, de la ubicació, etc.)
 • Descripció dels mitjans materials necessaris (equips, eines, mobiliari...)
 • Distribució i ambientació de l'espai (interiorisme)
 • Pla de viabilitat econòmica
 • Pla de màrqueting i comunicació

En el cas dels projectes que ja hagin iniciat la seva activitat en el moment de presentar la sol·licitud, el pla d'empresa podrà ser completat per la Certificació Tècnica que cal adjuntar a la Comunicació prèvia per activitats (Ordenança reguladora de la intervenció municipal en les activitats).

d) En el cas de les activitats ja iniciades, certificat de conformitat lingüística emès pel Servei Local de Català, o qui el substitueixi, dels textos dels rètols o de la senyalització exterior o interior. Si el rètol o la senyalització està pendent d'executar, s'adjuntarà el disseny projectat i el certificat de conformitat lingüística sobre el mateix.

e) Si en el moment de presentar-se la sol·licitud ja s'ha iniciat l'activitat comercial, caldrà presentar la justificació regulada en el Capítol I del Títol V.

f) En el cas de les activitats ja iniciades, i si el sol·licitant no és el propietari de l'espai on s'ubica l'establiment, document d'autorització de la propietat per a poder realitzar l'actuació de què es tracti quan aquesta afecti a l'immoble i/o les seves instal·lacions. No caldrà aquest document si l'autorització consta clarament en el títol d'ocupació.

g) En el cas de les activitats ja iniciades, autorització de la Junta de Propietaris en cas que l'establiment s'ubiqui en un edifici sotmès al règim de propietat horitzontal i l'actuació afecti a elements comuns. L'autorització podrà acreditar-se mitjançant l'acta de la sessió en què s'ha adoptat l'acord o el certificat acreditatiu d'aquest acord. En cas que l'autorització de la Junta de Propietaris no sigui necessària, caldrà acreditar aquesta circumstància i aportar els estatuts reguladors de la propietat horitzontal.

h) Si el sol·licitant no està subjecte al compliment d'obligacions tributàries i front la Seguretat Social, declaració responsable en aquest sentit. En cas contrari, es presentaran les certificacions o, si escau, les declaracions responsables que s'esmenten en les lletres i) i k) següents.

i) Si escau, certificació expedida per l'administració competent acreditativa de trobar-se el sol·licitant al corrent en el compliment de les obligacions tributàries. Aquesta certificació podrà substituir-se per una declaració responsable en els termes que estableix la base 16.

j) Si escau, certificació expedida per l'administració competent acreditativa de trobar-se el sol·licitant al corrent en el compliment de les obligacions front la Seguretat Social. Aquesta certificació podrà substituir-se per una declaració responsable en els termes que estableix la base 16.

k) Declaració responsable de trobar-se el sol·licitant al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de qualsevol subvenció, si és el cas.

l) Declaració responsable de no concórrer cap circumstància de les previstes en la normativa d'aplicació que impedeixen obtenir la condició de beneficiari.

m) Declaració responsable sobre la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. Si escau, en el primer cas caldrà acompanyar la sol·licitud i, en el segon, la resolució o document acreditatiu de l'atorgament o concessió.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució és de sis mesos comptats des de la publicació de la convocatòria en el BOPB

De part
Recurs de reposició i contenciós administratiu
Acord de Junta de Govern

Bases de la subvencio a les millors iniciatives comercials de nova implantació al municipi de Rubí

El termini de presentació de sol·licituds és des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB i fins el 20 de setembre de 2019.

Presencial Trámite presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Les Torres Rambleta Joan Miró, s/n (davant l'edifici de Rubí Desenvolupament) 08191 Rubí Teléfono: 93 5887000 ext. 2425 Horarios: 

De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h.

 

L'oficina restarà tancada els dies següents:

- del 15 al 18 d’abril (setmana santa)

- 23 d’abril

- 28 de juny

- de l’1 de juliol al 10 de setembre (estiu)

- del 23 al 31 de desembre de 2019 i el 2 i 3 de gener de 2020 (Nadal)

Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Teléfono: 93 5887000 Horarios: 

De dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:30h. Divendres i vigilies de festius de 8:30 a 14:00h.

Les vigiles de festiu, són:
- 30 d'abril
- 31 d'octubre
- 5 de desembre

Durant el mes de juny i setembre, l'horari serà

- Matins: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h,

- Tardes: dilluns i dimecres de 16:00 a 18:30h

 

Horaris especials:

De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30h durant els següents dies:

- del 15 al 18 d’abril (setmana santa)

- de l’1 de juliol al 10 de setembre (estiu)

- del 23 al 31 de desembre i el 2 i 3 de gener de 2020 (Nadal)

Finestreta Única Empresarial de Rubí Masia Can Serra, C/Can Serra núm 3, PAE CIT 5B La Llana 08191 - Rubí 08191 Rubí Teléfono: 93 588 70 00 Horarios: 

Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.
Tardes: Dimarts i dijous de 15:30 a 18:00 h.

Horaris especials: Del 15 al 18 d'abril (Setmana Santa) de l'1 de juliol fins el 10 de setembre i del 23 de desembre de 2019 al 3 de gener de 2020 l'horari serà de 8:30 a 14:00h.

Les vigílies de festiu: 30 d'abril, 31 d'octubre i 5 de desembre l'horari serà de 8:30h a 14:00h

L'oficina romandrà tancada per vancances d'estiu del 12 al 16 d'agost ambdós inclosos

 

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica