Usted está aquí: Inicio → Trámites

Comunicació prèvia de tipus B

Comunicació d'inici de les activitats recollides a l'annex III.b de la vigent Ordenança Reguladora de la Intervenció Municipal en les Activitats. (BOP de 03-08-2010)

Que és una comunicació prèvia? La comunicació prèvia substitueix a les llicències en el sentit que no cal esperar la concessió de la llicència per poder iniciar l'activitat. L'interessat pot dur a terme els treballs per instal·lar-se (obtenint les llicències d'obres o altres autoritzacions que pugui precisar) i un cop es troba en condicions d'iniciar l'activitat, ho comunica a l'Ajuntament amb la documentació que cada cas requereixi, i pot iniciar la seva activitat sense cap impediment.

Recomanacions per la presentació de la comunicació prèvia. En aquest cas, com sigui que la responsabilitat de l'obertura recau exclusivament sobre el titular, és molt important assegurar-se prèviament a l'inici de l'activitat que no existeix cap impediment, mitjançant la reunió i presentació dels documents que es relacionen a continuació. És molt recomanable també que tots els treballs previs a la instal·lació es duguin a terme amb l'assessorament d'un tècnic facultatiu privat, doncs cal presentar una Certificació Tècnica quan es formalitza la Comunicació prèvia a l'Ajuntament.

 

IMPORTANT:
Arrel de l'entrada en vigor del  Decret Llei 3/2023, de 7 de novembre  i atès que el municipi de Rubí es troba inclòs al llistat de municipis on els habitatges d’ús turístic necessitaran llicència urbanística prèvia, s'informa que actualment no és possible la formalització de noves Comunicacions d'habitatge d’us turístic.
Tal i com estableix la nova normativa, qualsevol nou habitatge d’us turístic haurà d'haver obtingut la llicència urbanística preceptiva prèviament, la qual es podrà tramitar una vegada s'hagi desenvolupat el planejament urbanístic corresponent (els ajuntaments disposen de 5 anys per adequar el planejament).
 
ADVERTIMENT:  Qualsevol comunicació de nou habitatge d’us turístic  feta a partir de l'entrada en vigor de la nova normativa (9/11/2023) no generarà cap efecte jurídic, i la comunicació constarà com a no presentada.

Qualsevol persona física o jurídica

 

La que s'indica a la sol·licitud adjunta. Cal fer l'advertiment que un cop revisada es pot sol.licitar documentació complementària en funció del tipus d'establiment i de l'antiguitat de l'autorització prèvia

Ordenança fiscal núm. 19

 

Ordenança fiscal núm. 19

La tramitació és immediata, sempre i quan la documentació no presenti deficiències i les declaracions del peticionari siguin correctes.

No es produeix resolució al respecte, donat que no es precisa la llicència.

De part

Ordenança municipal reguladora de la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions.

Annex Ordenança municipal reguladora de la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions (Publicat al BOPB a l'agost del 2010)

Per a més informació:


Per obtenir el plànol d'emplaçament i usos admesos, consultes urbanístiques i d'obres a realitzar, cal adreçar-se a:
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ: de dilluns a divendres de 9 a 13.30h.

Per obtenir informació o realitzar consultes referent a les condicions higienico-sanitàries de l'establiment i/o normativa sanitària d'aplicació cal adreçar-se a:
SERVEI DE SALUT PÚBLICA: de dilluns a divendres de 9 a 13.30h

Per qualsevol altra consulta o sobre la tramitació de l'expedient i/o consultes tècniques no relacionades amb els apartats anteriors, cal adreçar-se a:
SERVEI D'ACTIVITATS: de dilluns a divendres de 9 a 13.30h

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros