Usted está aquí: Inicio → Trámites

Llicència d'obres (enderrocs)

Autoritzar l'execució de les obres d'enderrocs d'edificis o parts d'edificis ja existents.

 

NOTA sobre la Interferència amb la fauna urbana protegida: 

Hi ha diverses espècies d'animals (sobretot d'ocells, com l'oreneta comú, l'oreneta cuablanca, els falciots i ballesters, però també d'altres grups, com ratpenats) que tenen com a hàbitat l'àmbit urbà i utilitzen sovint parts estructurals dels edificis (cambres de ventilació verticals i horitzontals, ampits, espais sota teules i sota balcons o ràfecs, façanes, mitgeres...) com a espais de nidificació i refugi. No estem parlant de coloms, gavians o estornells (espècies de competència municipal), sinó d'espècies legalment protegides, com són la immensa majoria mitjançant el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. L'afectació greu o destrucció del niu o refugi d'una espècie protegida, estiguin o no ocupats, del Departament de Territori i Sostenibilitat pot suposar la incoació d'un expedient sancionador administratiu i/o penal.

Cal tenir present també el que estableix la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat (article 54.1.b, en relació a la prohibició de molestar els animals i destruir els seus nius) i el Codi Penal (Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal - darrera modificació publicada el 31/03/2015, en vigor a partir del 01/07/2015), en el seu article 334 (334.1 i 334.3), en relació a les penes de presó per aquelles persones que facin activitats que impedeixin o dificultin la reproducció d'espècies protegides (amb penes que poden anar de 3 mesos a 2 anys, segons els casos).

Informació obtinguda de l'Ofici del Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat, emès en data 31 de juliol de 2018.

Persona física o jurídica.

Documentació en cas de representació.

 • Poders del representant legal (persona jurídica)
 • Model d'autorització (persona física)

Documentació del tràmit

 • Autorització de la comunitat de propietaris, si s'escau (en el cas d'obres de reforma i/o ampliació que afectin elements estructurals i/o façana).
 • Estudi de gestió de residus de construcció i demolició 1 - En compliment del Decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC).
 • Escriptura de la constitució de societat i poders del representant, si es tracta d'una societat.
 • Estudi de Seguretat i Salut convenientment signat (o Estudi Bàsic, si és el cas).
 • Fitxa justificativa de l'obtenció del Pressupost de Referència Pr. o doc. equivalent signat pel tècnic. En compliment de l'Ordenança Fiscal núm.6 i núm.17. 
 • Fotografies de la finca (façana i interior) signades pel darrera pel promotor.
 • Nomenament de Contractista2 (es podrà aportar conjuntament amb el Projecte d'Execució previ a l'inici de les obres).
 • Nomenament de la Coordinació de Seguretat (si s'escau).
 • Nomenament de la Direcció Facultativa i de permanència en l'obra, en el cas d'enderroc, visat pel col·legi professional que correspongui.
 • Projecte Tècnic signat pel promotor i pel(s) tècnic(s) competent(s) (2 exemplars).
 • Plànol d'emplaçament del Planejament Vigent (signat) 6
 • Qüestionari d'Estadística d'edificació i habitatge (2 còpies).3
 • Plànol detallat amb el mobiliari urbà, i en cas que fos necessari, aportar el document de sol·licitud de retirada del mateix. En cas que no hi hagi mobiliari urbà afectat cal justificar-ho.
 • Document d'acceptació de residus signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió, en aplicació del Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de Prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).
 • Document justificatiu del pagament de l'Autoliquidació de la Taxa per llicència urbanística (1,5% Pressupost de Referència, amb un mínim de 298,15).5
 • Documents justificatius de la constitució de Fiances en concepte de possibles desperfectes a la via pública (2% Pressupost de Referència) a dipositar pel titular.4

 1/2/3 Veure apartat de Recursos relacionats (per descarregar models)

Autoliquidacions generades i lliurades per l'oficina d'atenció al ciutadà (OAC) o per la finestreta única empresarial (FUER), al moment de la presentació de la documentació.

 5 Autoliquidació generada i lliurada per l'oficina gestora de Rubí de la Diputació de Barcelona

 6 Es pot obtenir a l'Oficina del Plànol de la Ciutat de l'Ajuntament de Rubí o bé a la web municipal.

 - Taxa: Ordenança fiscal núm. 17

- Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres: ordenança fiscal núm. 6

- Garanties:

 • Desperfectes Via pública, 2% del Pressupost de Referència (Pr)
 • Al BANC (a les entitats col·laboradores amb l'Ajuntament).
 • Constitució de fiances amb targeta bancària a l'OAC o a la FUER.
núm. 6 Impost sobre sobres construccions, instal·lacions i obres. núm. 17 Taxa per Llicències urbanístiques.

2 mesos. En compliment de l'art.81 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

De part
Positiu
Recurs de reposició i contenciós administratiu
Acord de Junta de Govern

NORMATIVA:

Normativa urbanística municipal vigent

 

El primer pas per presentar una llicència d'obres serà sol·licitar cita prèvia a l'Oficina de Gestió tributària de la Diputació de Barcelona a la pàgina web (https://orgtn.diba.cat/TramitsPagaments/CitaPrevia/citapreviaP0?NouTramit=True) per recollir l'autoliquidació de la taxa corresponent, aportant aquesta instància degudament emplenada. Un cop s'hagi liquidat la taxa a l'entitat bancària, es podrà iniciar el tràmit presentant la documentació necessària a qualsevol de les Oficines d'Atenció al Ciutadà o a la Finestreta Única Empresarial de l'Ajuntament de Rubí; així mateix caldrà constituir les fiances que si es paguen amb targeta de crèdit, es poden liquidar a la mateixa oficina de l'Ajuntament.

Previ a l'atorgament de la llicència caldrà que s'hagi constituït les Fiances en concepte de desperfectes a la via pública.

Si s'ha d'ocupar la via pública amb sacs, contenidors o bastides caldrà obtenir prèviament el corresponent permís d'ocupació especial de l'espai públic, així com per tallar el carrer parcial o totalment.

En el cas que l'edifici a intervenir es trobi inclòs en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Rubí, s'haurà d'acomplir la normativa específica del mateix i, en especial, s'haurà de completar la documentació amb aquella detallada en els articles 21, 22 i 23 de l'esmentat Pla Especial.

En aplicació de l'Ordenança Municipal per a tramitar llicències en parcel·les afectades pel Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Rubí caldrà que la Comissió de Patrimoni aprovi el projecte, prèviament a la concessió de la llicència.

Documentació a presentar amb el projecte d'obres majors Memòria. On es descriu i s'indica totes les dades que no poden representar-se en els plànols. Justificació de la normativa d'obligat compliment i ajust al Planejament urbanístic vigent.

 • Superfícies. Quadres de superfícies útils i construïdes. Càlcul del número màxim d'habitatges (si s'escau). Fitxa resum de superfícies útils i construïdes.
 • Galeries o pous. Si és el cas, indicació de galeries subterrànies, mines de pous o pous que existeixen a la finca (art 24.2.h de les OME del PGM).

Documentació gràfica On es descriu la documentació que es considera mínima per a poder informar les llicències sol·licitades. Evidentment, es podrà presentar la documentació complementària que es consideri escaient en cada cas particular.

 • Plànol de situació. E:1/2000. Plànol on es localitza la parcel·la. Extret del Planejament vigent (PGO, Pla Parcial, etc...)
 • Plànol d'emplaçament. E:1/500. Plànol d'emplaçament de tota l'illa, en el que s'expressi de manera indubitativa la situació de la finca en relació a vies públiques i particulars. S'acotarà la distància de les obres a l'eix de la via pública i l'amplada d'aquesta, així com la relació amb el carrer més proper i s'indicarà l'orientació, les alineacions, rasants oficials i si s'escau el perímetre del pati central de l'illa.
 • Plànol paràmetres urbanístics. E:1/500 o 1/200 Plànol on es justifiquen els paràmetres urbanístics el planejament vigent i els límits del càlcul de les superfícies construïdes (sotarasant i sobrerasant) que computen per l'ocupació i l'edificabilitat. En el cas d'edificacions amb alineació de vial s'acotarà, com a mínim, la fondària edificable i es grafiarà oportunament l'alineació oficial i les possibles afectacions per ampliació de vial. En el cas d'edificacions aïllades, es grafiarà de forma específica la superfície real del solar (d'acord amb el plànol topogràfic) i les distàncies mínimes a llindars.
 • Plànol topogràfic i edificacions existents. E: 1/500 Plànol topogràfic i de les construccions existents. Plànol amb corbes de nivell amb equidistància d'un metre, en el qual s'indicarà la vegetació i les edificacions existents. S'indicarà els canals d'accessos als serveis i de les connexions. Plànol de les construccions existents a les finques confrentants, amb expressió de les dades suficients per poder apreciar els possibles condicionants que per a la llicència sol·licitada puguin derivar-se (en concret indicar la situació de transformadors propers). En aquest plànol (o en el d'emplaçament) cal grafiar també de forma detallada el mobiliari urbà existent en l'entorn de l'edifici a construir, especialment en el tram de la seva façana.
 • Plànol plantes, seccions i façanes. E: 1/50. Els projectes que per la seva grandària es representin a 1/100 hauran de desenvolupar a 1/50, com a mínim, aquells espais destinats a estances d'habitatges. Excepcionalment, en el cas d'edificis industrials de gran tamany, es poden presentar plànols a escala 1/200, sempre i quan els plànols de façana i dels elements singulars (vestíbuls, oficines, vestuaris, etc.) es presentin a 1/50.
 • Plànols plantes de cotes. Estaran acotats i en ells s'anotarà i es detallarà minuciosament en forma gràfica i numèrica tot allò que sigui necessari o convenient per facilitar l'examen i comprovació en relació al compliment de les ordenances aplicables. En concret: Acotació de tots els elements constructius, espais compartimentats, parets, envans, obertures,... ,amplada de l'escala, nombre de graons i dimensions; retolació dels diferents espais compartimentats, indicant superfície útil; superfície de porxos i terrasses, superfícies construïdes per habitatge i per planta, incloent els espais comuns i quadre resum de superfícies construïdes i útils (acompliment del programa funcional i del decret d'habitabilitat).
 • Plànols plantes de distribució. (Segons la magnitud del projecte es podrà incorporar en els plànols de plantes de cotes). S'indicarà el mobiliari, els sanitaris i aparells elevadors; aparells i mobiliari de cuines, llar de foc (si n'hi ha); xemeneies, shunts i desguassos; i elements de protecció i evacuació contra incendis...
 • Plànol planta coberta. S'indicarà els badalots, la cambra de maquinària de l'ascensor, xemeneies, plaques solars, ..., buneres, canalons i careners; junts de dilatació, pendents,...i, si és el cas, reserves per a instal·lació de sistemes de climatització, antenes i zones d'estenedors.
 • Seccions generals i façanes de patis. E: 1/50 o 1/100 segons projecte. Seccions acotades (com a mínim una d'elles realitzada per l'escala) i desenvolupament de les parets dels patis. La indicació dels paràmetres reguladors del planejament vigent (cota de referència, alçada reguladora màxima, terreny natural, terreny modificat...). S'ha d'indicar en planta per on estan fetes les seccions.
 • Façanes de l'edifici. E: 1/50 o 1/100 segons projecte Nom per referència a carrer. Indicació dels paràmetres reguladors del planejament vigent (cota de referència, alçada reguladora màxima, terreny natural,...).
Trámite telemático Trámite telemático
Presencial Trámite presencial
Finestreta Única Empresarial de Rubí Masia Can Serra, C/Can Serra núm 3, PAE CIT 5B La Llana 08191 - Rubí 08191 Rubí Teléfono: 93 588 70 00 Horarios: 

Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.
Tardes: Dimarts i dijous de 15:30 a 18:00 h.

Horaris especials: Del 15 al 18 d'abril (Setmana Santa) de l'1 de juliol fins el 10 de setembre i del 23 de desembre de 2019 al 3 de gener de 2020 l'horari serà de 8:30 a 14:00h.

Les vigílies de festiu: 30 d'abril, 31 d'octubre i 5 de desembre l'horari serà de 8:30h a 14:00h

L'oficina romandrà tancada per vancances d'estiu del 12 al 16 d'agost ambdós inclosos

 

Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Les Torres Rambleta Joan Miró, s/n (davant l'edifici de Rubí Desenvolupament) 08191 Rubí Teléfono: 935 887 000 Horarios: 

Horari general: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 h

 

L'oficina restarà tancada els següents dies:

- del 6 al 9 d'abril (Setmana Santa)

- del 30 de juny al 10 de setembre (estiu)

- el 7 de desembre

- del 24 de desembre de 2020 al 8  de gener de 2021 (Nadal)

Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Teléfono: 93 5887000 Horarios: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (30 d'abril, 7 i 24 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari especial: del 15 al 30 de setembre, dilluns i dimecres de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, dimarts, dijous i  divendres de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: de dilluns a divendres de 8:00 a 14:30h durant els següents dies:

- del 15 de juny al 14 de setembre (estiu)

- del 28 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 (Nadal)

 

L'atenció presencial en aquesta oficina és amb cita prèvia. Per demanar cita prèvia cliqueu a sol·licitar la cita prèvia

Podeu seguir presentant sol·licituds a través dels tràmits de la Seu Electrònica, i fer-nos consultes en el nostre correu electrònic i per telèfon.

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica