Usted está aquí: Inicio → Trámites

Celebració de matrimonis civils al Castell de Rubí - Ajuntament de Rubí

[1]  El matrimoni civil

El matrimoni estableix un vincle jurídic entre dues persones que origina una comunitat de vida en la qual els cònjuges han de respectar-se, actuar en interès de la família, guardar-se lleialtat, ajudar-se i prestar-se socors mutu, segons l'article 231-2 del CCCat (llibre 2n Llei 25/2010)

Els cònjuges tenen en el matrimoni els mateixos drets i deures, especialment la cura i l'atenció dels altres membres de la família que estiguin a llur càrrec i convisquin amb ells, i han de compartir les responsabilitats domèstiques. 

[2]  Matrimoni civil a l'Ajuntament de Rubí

L'Ajuntament de Rubí s'encarrega de la celebració de matrimonis civils que es fan per delegació del Registre Civil. Per contraure un matrimoni civil, l'autoritat competent a l'Ajuntament de Rubí és l'alcalde o alcaldessa, que pot delegar aquesta funció en els regidors i les regidores.

L'expedient de matrimoni civil s'instrueix al Registre Civil (pl. Pere Esmendia, s/n, primera planta) de Rubí. El Registre Civil celebra matrimonis els divendres, amb cita prèvia, i es fan al mateix Jutjat. L'Ajuntament de Rubí els celebra els divendres o dissabtes, depenent el tipus de casament que la parella esculli (dia i hora concrets a consultar amb el servei de protocol).

És imprescindible tramitar prèviament l'expedient de matrimoni al Registre Civil del municipi on almenys un dels dos membres de la parella estigui empadronat. Encara que hagueu reservat data a l'Ajuntament pel casament i hagueu abonat la taxa corresponent, no podreu contraure matrimoni fins que l'expedient estigui aprovat (es recomana consultar al Registre Civil el temps necessari per a tramitar l'expedient de matrimoni, ja que pot tardar més de 2 mesos a resoldre'l).

 [3]  Objecte

Celebració de la cerimònia de matrimoni civil a l'Ajuntament de Rubí.

 [4]  Persones destinatàries

Qualsevol persona interessada que compleixi els requisits previs al matrimoni civil.

  [5]  Requisits previs al matrimoni civil

 a)    Per casar-se a Catalunya cal ser major d'edat o tenir més de 16 anys i estar emancipat.

 b)    Per contraure matrimoni civil a l'Ajuntament de Rubí cal que almenys un dels dos membres de la parella estigui empadronat al municipi de Rubí, o bé tenir-hi família directa (pares, germans) empadronada actualment. Cal ser major d'edat i haver iniciat l?expedient de matrimoni al Registre civil de Rubí.

 c)    Un cop resolt l'expedient de matrimoni civil i capacitat matrimonial al Registre Civil, cal posar-se en contacte amb la persona que voleu que us casi, que pot ser:

 • L'encarregat del Registre Civil
 • El lletrat de l'Administració de justícia
 • Un jutge de pau
 • L'alcalde/essa de la població on voleu celebrar el casament, o el regidor/a delegat que es designi.
 • Un notari.

 d)    El matrimoni s'haurà de celebrar en el termini màxim d?un any des de l?inici de l?expedient matrimonial. Es pot celebrar al registre civil, a l'ajuntament o bé en una notaria.

 

[6]  Tramitació per celebrar el matrimoni civil a Rubí

En el cas que els nuvis vulguin celebrar el matrimoni civil a Rubí hauran de seguir el passos següents:

 1. Abans d'adreçar-se a l'Ajuntament, els cònjuges hauran d'anar al Registre Civil, on els informaran de la relació de documents que hauran d'aportar al mateix Registre per poder iniciar l'expedient corresponent (partides de naixement, certificats de residència, etc.).

 2. Una vegada els cònjuges tinguin tota la documentació recopilada, el Registre Civil els citarà per signar l'inici d'expedient del matrimoni, cita en la qual hauran d'anar acompanyats de testimonis (un si és familiar, dos si són amics o coneguts).

 3. Una vegada iniciat l'expedient, el Registre Civil donarà a la parella un document per tal que es presenti a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Rubí (pl. Pere Aguilera, 1, primera planta), i així poder concretar el dia i l'hora del casament.

 4. Una vegada reservada l'hora a l'Ajuntament de Rubí, l'expedient iniciat seguirà el seu curs. La durada del tràmit sol ser d'uns tres mesos, ja que el fiscal ha de donar el vistiplau i expedir un certificat de matrimoni, que és el document que l'Ajuntament necessita per tal de poder celebrar el matrimoni civil.

 5. Una vegada els nuvis disposin del CERTIFICAT DE MATRIMONI (que hauran de recollir al Registre Civil), s'haurà de presentar aquest certificat a l'Ajuntament (al Gabinet d?Alcaldia i protocol, 1r pis de la Casa de la Vila) juntament amb la fotocòpia dels seus DNI, fotocòpia dels DNI dels testimonis que signaran el dia del casament (només cal que siguin majors d'edat) i el comprovant del pagament de la taxa que correspongui a l'any en què se celebrarà el casament.

[7]  Qui tramita la sol·licitud

Gabinet d'Alcaldia i protocol

Adreça postal: Plaça de Pere Aguilera 1. 08191 Rubí

Horaris: de dilluns a divendres de 9h a 14h, les tardes de dilluns a dijous de 16h a 18h (excepte els mesos de juny, juliol, agost i setembre, i períodes festius).

Telèfon: 93 588 70 00; ext. 1004

Adreça electrònica: protocol@ajrubi.cat

Compromís de qualitat: Cartes de serveis (Alcaldia): https://www.seu-e.cat/ca/web/rubi/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/serveis/cataleg-i-cartes-de-serveis

Compromís de qualitat: Cartes de serveis (indicadors execució) https://www.seu-e.cat/ca/web/rubi/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-grups-politics/retiment-de-comptes-de-les-cartes-de-serveis-225

 

[8] Tipologia de cerimònies

Hi ha dos tipus de cerimònies previstes per als matrimonis civils que se celebrin a l'Ajuntament de Rubí:

1)    Matrimoni civil amb cerimònia: es permet l'assistència de convidats a la cerimònia del matrimoni civil. També s'hi permet decoració floral i música.

 • Se celebren a l'auditori del Museu Municipal el Castell (MMUC, ubicat al Carrer del Castell 35. 08191 Rubí) els dissabtes al matí, a les 11h, les 12h o a les 13h, dissabtes a la tarda a les 17h o a les 18h (consultar disponibilitat)
 • La durada és de 20-30 minuts aproximadament, tenint 1 hora com a màxim.
 • Es permet música durant la cerimònia.
 • Poden venir els assistents que es desitgi, sempre respectant l'aforament màxim de 130 persones de l'auditori del Museu municipal el Castell (MMUC).
 • Es permet l'aparcament de dos vehicles dins el recinte de l'equipament, a l'esplanada del Castell (MMUC).
 • Excepcionalment, es poden celebrar els divendres a la Sala de Plens Enric Vergés de la Casa de la Vila, en horari d'obertura d'aquest equipament (Plaça de Pere Aguilera 1, 08191 Rubí). L'aforament màxim és de 30 persones i no es permet música.

 

2)    Matrimoni civil de tràmit: només hi assisteixen contraents i testimonis (dues persones majors d'edat) i tenen una durada aproximada de 5 minuts com a màxim. No hi haurà música i acompanyament floral.

 • Se celebren a la sala de premsa de la Casa de la Vila.
 • Només hi assisteixen els contraents i els testimonis (no estan permesos més assistents).
 • Horaris: divendres, en horari d'obertura de l'edifici de la Casa de la Vila (ubicat a la Plaça de Pere Aguilera, 1. Consultar disponibilitat).
 • La durada és de 5-10 minuts com a màxim.
 • No es permet música.

 

[9]  Format del casament amb cerimònia

La durada de la cerimònia és d'uns 20 minuts. Les persones contraents han d'anar acompanyades de 2 testimonis que signaran l'acta de matrimoni. Cal que siguin majors d'edat i que portin el DNI.

L'esquema de la cerimònia consisteix en:

 1. Arribada dels contraents, testimonis, familiars i convidats (si n'hi ha).
 2. Inici de l'acte a la taula de presidència on s'oficia la cerimònia.
 • Entrada de la presidència, alcalde/essa o regidor/a delegat
 • Entrada dels 2 contraents, amb diverses opcions, per exemple:

               - El contraent entra acompanyat de la mare, la contraent entra acompanyada del pare

               -Els 2 contraents entren conjuntament a la sala

               -Altres possibilitats segons convinguin els contraents.

    3. Benvinguda de la persona que oficia la cerimònia, alcalde/essa o regidor/a delegat.

    4. L?alcalde/essa o regidor/a delegat llegeix davant els contraents els fonaments legals del matrimoni civil:

     5. Paraules de l'alcalde/essa o regidor/a delegat que presideix la cerimònia (opcional)

     6. Paraules dels assistents (opcional)

     7. Crida dels testimonis: es requereix l'acompanyament de 2 testimonis que se situaran a cada costat dels contraents.

     8. Declaració de consentiment dels contraents: l'alcalde/essa o regidor/a delegat pregunta a cada contraent si consent contraure matrimoni, lliurement i voluntària.

     9. Intercanvi d'aliances o l'obsequi que desitgin els contraents (opcional)

    10. Signatura de l'acta de matrimoni per triplicat. Es lliurarà una acta els contraents, una altra es lliurarà al Registre Civil corresponent i l'última acta s'incorporarà a l'expedient administratiu.

    11. Comiat i finalització de la cerimònia de matrimoni civil.

Si es volen incorporar a la cerimònia de matrimoni civil elements decoratius (ornamentació floral o altres) o bé incloure alguna intervenció, parlament o actuació musical, s'ha de comunicar prèviament al Gabinet d'alcaldia i protocol de l'ajuntament (protocol@ajrubi.cat) . No es pot llençar arròs, pètals ni altres elements durant o a la sortida de la cerimònia.

Persones empadronades a Rubí.

 DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'APORTAR A L'AJUNTAMENT, PER CELEBRACIÓ DE MATRIMONI CIVIL:

La documentació que s'ha d'aportar a per a la celebració de matrimoni civil és la següent:

 

 1. Resguard del Registre Civil conforme s'ha iniciat expedient.
 2. Fotocòpia del DNI dels contraents.
 3. Fotocòpia del DNI dels dos testimonis del matrimoni (poden ser 2, 3 o 4 persones majors d'edat, i no han de ser necessàriament els mateixos testimonis que han anat a signar al Registre civil)
 4. Certificat de matrimoni, expedit pel Registre Civil.
 5. Comprovant de pagament de la Ordenança Fiscal núm. 14 sobre la Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal (Aprovada definitivament per acord del Ple de 29/09/2022. Publicada al BOPB de 15/12/2022)

 

Ordenança Fiscal 14. SECCIÓ SETENA. Utilització d'espais de titularitat municipal per a la celebració de cerimònies civils

Celebració de la cerimònia civil a l'auditori del Museu municipal el Castell

180,00 €

Celebració de la cerimònia civil a la sala de plens Enric Vergés

180,00 €

Tramitació de l?expedient de cerimònia civil

20,00 €

 

Segons la Ordenança Fiscal núm. 14 sobre la Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal, a la Secció 7a la "Utilització d?espais de titularitat municipal per les celebracions de cerimònies civils", es preveuen els següents imports per a la celebració de matrimonis civils:

a)    Matrimonis civils amb cerimònia:

PREU :

 • Utilització d'espais de titularitat municipal          180,00€
 • Tramitació de l'expedient de cerimònia               20,00€

Total:                                                                                 200,00€

b)    Matrimonis civils de tràmit (sense cerimònia)

PREU :

 • Utilització d?espais de titularitat municipal          -
 • Tramitació de l?expedient de cerimònia          20,00€

Total:                                                                                 20,00€

 

Mitjans de pagament

 L'abonament de la taxa es realitza a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) mitjançant targeta bancària, almenys 15 dies abans de la celebració del casament.

 Per realitzar el pagament, s'ha de demanar cita prèvia a l'OAC a través del següent enllaç: https://citaprevia.gestorn.com/rubi

 • A l'OAC mitjançant targeta bancària 15 dies abans de la celebració del casament.

No se celebren matrimonis civils durant el mes d'agost, dissabtes festius, i els anteriors i posteriors a una festivitat, ni els caps de setmana que coincideixin amb altres actes institucionals.

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Nos pueden enviar sus comentarios electrónicamente a través del formulario de avisos quejas y sugerencias.

Conforme con:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecto desarrollado por SEMIC SEMIC
Sede Electrónica

Su privacidad es muy importante para nosotros

Este sitio web utiliza tecnologías, como las cookies, para obtener información sobre las audiencias que vieron los anuncios y el contenido, entre otras cosas. Haga clic a continuación para autorizar el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus datos personales para estos fines.

Su privacidad es muy importante para nosotros

Puede establezer sus preferencias y consentimientos depenendiendo de como quiere que se utilizen sus datos personales para los fines detallados a continuación
Cookies Técnicas

JSESSIONID

Cookie generada para mantener la sesión activa. La cookie expira al cerrar la sesión.

cb-enabled

Cookie técnica y estrictamente necesaria que contiene el valor de si se han aceptado la utilización de cookies. Expira después de un año

Cookies de Terceros
No se utilitzan cookies de terceros