PRESSUPOST MUNICIPAL 2020

Pressupost municipal

 

El pressupost municipal de l’Ajuntament de Rubí per a l’exercici 2020 esdevé el pla econòmic i financer vinculat a l’acció de govern, el qual és un element essencial com a eina per la planificació, control, seguiment i avaluació de les actuacions municipals, per tal de prestar uns serveis de qualitat a la ciutadania.

 

A través del pressupost anual s’assignen els recursos municipals a les diferents polítiques, programes, projectes i conceptes de despesa, tot prioritzant aquelles actuacions que garanteixen uns serveis públics de qualitat, així com l’acompliment dels objectius definits per l’equip de govern.

 

Per tal de poder donar resposta a les demandes de la ciutadania i poder complir amb els objectius financers establerts pel govern de l’Estat, l’elaboració del pressupost 2020 s’ha confeccionat fent una previsió prudent i realista dels ingressos. Per la part de la despesa, l’assignació dels recursos municipals està orientada a la prestació dels serveis públics tot garantint l’acompliment de les prioritats i objectius de l’equip de govern, així com dels objectius financers establerts en els marcs pressupostaris 2020-2022.

 

Així mateix, el Pressupost consolidat incorpora la previsió d’ingressos i despeses de les societats mercantils Promocions Urbanes de Rubí SA i Font del Ferro SL, els pressupostos de les quals s’incorporen com annexos de l’expedient de Pressupost.

 

El Ple, en la sessió de 29 de gener de 2020, aprovà definitivament el Pressupost general de l’entitat local per a l’exercici de 2020, integrat pel pressupost de l’Ajuntament i les previsions de despeses i ingressos de les societats mercantils Finca Font del Ferro SL i Promocions Urbanes de Rubí SA. L’aprovació definitiva del pressupost es va publicar al BOPB en data 31 de gener de 2020.

 

El pressupost general conté la següent informació:

 • Providència d’Alcaldia (pdf).
 • Proposta Ple Pressupost 2020 (pdf).
 • Memòria explicativa del Pressupost (pdf).
 • Informe Econòmic i Financer (pdf).
 • Estat d’Ingressos i Despeses 2020 (pdf).
 • Bases d’Execució del Pressupost 2020 (pdf).
 • Liquidació Pressupost Ajuntament 2018 (pdf).
 • Avanç Pressupost Ajuntament 2019 (pdf).
 • Estat del Deute (pdf).
 • Annex d’Inversions (pdf).
 • Annex de Personal (pdf).
 • Annex Beneficis Fiscals en Tributs Locals (pdf).
 • Annex Convenis de Despesa Social (pdf).
 • Pressupost Proursa (pdf).
 • Pressupost Font del Ferro (pdf).
 • Pressupost Consolidat (pdf).
 • Subvencions Nominatives (pdf).
 • Informe Càrrega Financera (pdf).
 • Pressupost de la Tresoreria (pdf).
 • Fitxes del Pressupost (pdf).
 • Informe de la Intervenció Pressupost(pdf).
 • Informe de la Intervenció Estabilitat (pdf).
 • Línies Fonamentals del Pressupost (pdf).
 • Pla Pressupostari a mig termini (pdf).

 

 

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica