Esteu aquí: Inici →  Informació administrativa → Pressupost

Pressupost

 

Pressupost municipal

El pressupost municipal de l’Ajuntament de Rubí per a l’exercici 2017 esdevé el pla econòmic i financer vinculat políticament, el qual és un element essencial com a eina per la planificació, control, seguiment i avaluació de les actuacions municipal, per tal de prestar uns serveis de qualitat a la ciutadania.

A través del pressupost anual s’assignen els recursos municipals a les diferents polítiques, programes, projectes i conceptes de despesa, tot prioritzant aquelles actuacions que garanteixen uns serveis públics de qualitat, així com l’acompliment dels objectius definits per l’equip de govern.

L’escenari econòmic en el què s’emmarca el Pressupost de l’exercici 2017, preveu una perspectiva de recuperació econòmica, no obstant, la crisi econòmica dels darrers anys ha provocat un fort impacte en la ciutadania, sobretot als col·lectius més vulnerables. Així mateix la normativa estatal de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local també té un impacte directe en el finançament i la gestió dels serveis públics municipals

Per tal de poder donar resposta a les demandes de la ciutadania i poder complir amb els objectius financers establerts pel govern de l’Estat, l’elaboració del pressupost 2017 s’ha confeccionat fent una previsió prudent i realista dels ingressos. Per la part de la despesa, l’assignació dels recursos municipals està orientada a la prestació dels serveis públics tot garantint l’acompliment de les prioritats i objectius de l’equip de govern, així com dels objectius finances establerts en els marcs pressupostaris 2017-2019.

Així mateix, el Pressupost consolidat incorpora la previsió d’ingressos i despeses de les societats mercantils Promocions Urbanes de Rubí SA i Font del Ferro SL, els pressupostos de les quals s’incorporen com annexos de l’expedient de Pressupost.

El Ple, en la sessió extraordinària de 16 de maig de 2017, aprovà definitivament el Pressupost general de l’entitat local per a l’exercici de 2017, integrat pel pressupost de l’Ajuntament i les previsions de despeses i ingressos de les societats mercantils Finca Font del Ferro SL i Promocions Urbanes de Rubí SA. Així mateix va ser publicat definitivament al BOPB en data 25 de maig de 2017.

El pressupost general conté la següent informació:

 • Providència d’alcaldia (pdf).
 • Proposta Ple Pressupost 2017 (pdf).
 • Memòria de l’Alcaldia (pdf).
 • Informe econòmic i financer (pdf).
 • Estat d’ingressos i despeses (pdf).
 • Bases d’execució del pressupost 2017 (pdf).
 • Liquidació pressupost Ajuntament de Rubí 2015 (pdf).
 • Estimació liquidació pressupost 2016 (pdf).
 • Estat del deute (pdf).
 • Annex d’inversions (pdf).
 • Annex de personal (pdf).
 • Annex beneficis fiscals (pdf).
 • Annex convenis de despesa social (pdf).
 • Pressupost Proursa (pdf).
 • Pressupost Font del Ferro (pdf).
 • Pressupost consolidat (pdf).
 • Memòria explicativa del pressupost (pdf).
 • Subvencions nominatives (pdf).
 • Informe càrrega financera (pdf).
 • Pressupost de la tresoreria (pdf).
 • Fitxes del pressupost (pdf).
 • Informe de la intervenció (pdf).
 • Línies fonamentals del pressupost (pdf).
 • Pla Pressupostari a mig termini (pdf).
 • Pla de Contractació (pdf).

 

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica