Esteu aquí: Inici →  Informació administrativa → Pressupost

Pressupost

 

Pressupost municipal


El pressupost municipal de l’Ajuntament de Rubí per a l’exercici 2016 esdevé el pla econòmic i financer vinculat políticament, el qual serveix com a full de ruta per a la gestió i seguiment de les diferents polítiques d’actuació del municipi. Està format pel pressupost general del propi ajuntament i pels estats de previsió d’ingressos i despeses de les societats mercantils municipals.


A través del pressupost anual s’assignen els recursos municipals a les diferents polítiques, programes, projectes i conceptes de despesa, tot prioritzant aquelles actuacions que garanteixen uns serveis públics de qualitat, així com l’acompliment dels objectius definits per l’equip de govern.


L’escenari econòmic en el què s’emmarca el Pressupost de l’exercici 2016, preveu una perspectiva de recuperació econòmica, no obstant, la crisi econòmica dels darrers anys ha provocat un fort impacte en la ciutadania, sobretot als col·lectius més vulnerables. Per tal de poder donar resposta als ciutadans més afectats, l’Ajuntament de Rubí preveu per  l’exercici 2016 un projecte de pressupost prudent i realista, que prioritza les politiques socials i de promoció econòmica, sense oblidar el manteniment dels serveis públics. Així mateix, les Ordenances Fiscals mantenen la pressió fiscal dels ciutadans mitjançant una política de beneficis fiscals i ajuts tributaris per als col·lectius especialment desfavorits.


Pel que fa a la perspectiva financera, el pressupost de l’exercici 2016 permet garantir les principals magnituds d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, generar capacitat d’inversió i complir amb els terminis de pagaments a proveïdors.


Per tant, podem concloure que les principals línies del pressupost de l’Ajuntament de Rubí per a l’exercici 2016 es concreten en les següents directrius:


-          Manteniment d’un model de gestió del pressupost inspirat en el principi d’eficiència, eficàcia i economia, que permeti disposar d’unes finances equilibrades i sostenibles.

-          Prioritzar els recursos municipals adreçats a garantir uns serveis públics de qualitat, tot reforçant les polítiques socials i econòmiques que garanteixin generar confiança en la ciutadania i potenciar el creixement econòmic de la ciutat.

-           Mantenir la capacitat d’inversió de la corporació amb els recursos propis.

-           Mantenir la situació d’autonomia financera de la Corporació.

-           Garantir a 30 dies el període mig de pagament a proveïdors.

 

El Ple, en la sessió extraordinària de 17 de desembre de 2015, aprovà inicialment el Pressupost general de l’entitat local per a l’exercici de 2016, integrat pel pressupost de l’Ajuntament i les previsions de despeses i ingressos de les societats mercantils Finca Font del Ferro SL i Promocions Urbanes de Rubí SA. Així mateix va ser publicat al BOPB en data 24 de desembre durant el termini establert, en el qual no s’han presentat al·legacions.

 

El pressupost general per a l’exercici 2016 està format per:

 

-          Pressupost de l’entitat.

-          Estat previsió d’ingressos i despeses de les societats mercantils de capital integrament municipals.

 

I conté la següent informació:


-          Providència d’alcaldia (pdf).

-          Proposta Ple Pressupost 2016 (pdf).

-          Memòria de l’Alcaldia (pdf).

-          Informe econòmic i financer (pdf).

-          Estat d’ingressos i despeses (pdf).

-          Bases d’execució del pressupost 2016 (pdf).

-          Liquidació pressupost ajuntament de Rubí 2014 (pdf).

-          Estimació liquidació pressupost 2015 (pdf).

-          Estat del deute (pdf).

-          Annex d’inversions (pdf).

-          Annex de personal (pdf).

-          Annex beneficis fiscals (pdf).

-          Annex convenis de despesa social (pdf).

-          Pressupost de Proursa (pdf).

-          Pressupost de la Finca Font del Ferro (pdf).

-          Pressupost consolidat (pdf).

-          Memòria explicativa del pressupost (pdf).

-          Subvencions nominatives (pdf).

-          Informe càrrega financera (pdf).

-          Pressupost de la tresoreria (pdf).

-          Fitxes del pressupost (pdf).

-          Informe de la intervenció (pdf).

-          Línies fonamentals del pressupost (pdf).

 

 

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica