Esteu aquí: Inici →  Informació administrativa → Pressupost

Pressupost

 

 Pressupost municipal

El pressupost municipal de l’Ajuntament de Rubí per a l’exercici 2018 esdevé el pla econòmic i financer vinculat a l’acció de govern, el qual és un element essencial com a eina per la planificació, control, seguiment i avaluació de les actuacions municipals, per tal de prestar uns serveis de qualitat a la ciutadania.

A través del pressupost anual s’assignen els recursos municipals a les diferents polítiques, programes, projectes i conceptes de despesa, tot prioritzant aquelles actuacions que garanteixen uns serveis públics de qualitat, així com l’acompliment dels objectius definits per l’equip de govern.

L’escenari econòmic en el què s’emmarca el Pressupost de l’exercici 2018, preveu una perspectiva de recuperació econòmica, no obstant, la crisi econòmica dels darrers anys ha provocat un fort impacte en la ciutadania, sobretot als col·lectius més vulnerables. Així mateix la normativa estatal de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local també té un impacte directe en el finançament i la gestió dels serveis públics municipals

Per tal de poder donar resposta a les demandes de la ciutadania i poder complir amb els objectius financers establerts pel govern de l’Estat, l’elaboració del pressupost 2018 s’ha confeccionat fent una previsió prudent i realista dels ingressos. Per la part de la despesa, l’assignació dels recursos municipals està orientada a la prestació dels serveis públics tot garantint l’acompliment de les prioritats i objectius de l’equip de govern, així com dels objectius finances establerts en els marcs pressupostaris 2018-2020.

Així mateix, el Pressupost consolidat incorpora la previsió d’ingressos i despeses de les societats mercantils Promocions Urbanes de Rubí SA i Font del Ferro SL, els pressupostos de les quals s’incorporen com annexos de l’expedient de Pressupost.

El Ple, en la sessió extraordinària de 1 de febrer de 2018, aprovà definitivament el Pressupost general de l’entitat local per a l’exercici de 2018, integrat pel pressupost de l’Ajuntament i les previsions de despeses i ingressos de les societats mercantils Finca Font del Ferro SL i Promocions Urbanes de Rubí SA. Així mateix va ser publicat definitivament al BOPB en data 5 de febrer de 2018.

El pressupost general conté la següent informació:

 • Providència d’Alcaldia (pdf).
 • Proposta d'Acord Ple Pressupost 2018 (pdf).
 • Memòria explicativa del Pressupost (pdf).
 • Informe Econòmic i Financer (pdf).
 • Estat d’Ingressos i Despeses 2018 (pdf).
 • Bases d’Execució del Pressupost 2018 (pdf).
 • Liquidació Pressupost Ajuntament 2016 (pdf).
 • Avanç Pressupost Ajuntament 2017 (pdf).
 • Estat del Deute (pdf).
 • Annex d’Inversions (pdf).
 • Annex de Personal (pdf).
 • Annex Beneficis Fiscals en Tributs Locals (pdf).
 • Annex Convenis de Despesa Social (pdf).
 • Pressupost Proursa (pdf).
 • Pressupost Font del Ferro (pdf).
 • Pressupost Consolidat (pdf).
 • Subvencions Nominatives (pdf).
 • Informe Càrrega Financera (pdf).
 • Pressupost de la Tresoreria (pdf).
 • Fitxes del Pressupost (pdf).
 • Informe de la Intervenció (pdf).
 • Línies Fonamentals del Pressupost (pdf).
 • Pla Pressupostari a mig termini 2018-2020 (pdf).
 • Sostre despesa no financera (pdf).
Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica